Головна

Скоморович І. Г., Реверчук С. К., Малик Я. Й. та ін. Історія грошей і банківництва: Підручник / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С. К. Реверчука. - К.: Атіка, 2004. - 340 с.

ВСТУП.....3
Тема 1. ВИНИКНЕННЯ Й СУТЬ ГРОШЕЙ ТА БАНКІВ.....7
1.1. Перші згадки про гроші та банки.....7
1.2. Класифікація грошей.....11
1.3. Умови виникнення і форми банківництва.....16
1.4. Особливості розвитку грошей та банківництва на українських землях в епоху античності.....20
Висновки.....25
Тема 2. ГРОШІ ТА БАНКІВНИЦТВО У СТАРОДАВНІЙ ГРЕЦІЇ.....27
2.1. Виникнення та розвиток грошової системи.....27
2.2. Монетні системи Стародавньої Греції.....29
2.3. Виникнення банків.....32
2.4. Банківські операції у Стародавній Греції.....35
Висновки.....40
Тема 3. ГРОШІ ТА БАНКІВНИЦТВО У СТАРОДАВНЬОМУ РИМІ.....42
3.1. Основні етапи розвитку грошової системи у Стародавньому Римі та їх характеристика.....42
3.2. Класифікація грошей у Стародавньому Римі.....44
3.3. Банківництво Стародавнього Риму.....47
3.4. Давньоримські монети у грошовому обігу на українських землях.....52
Висновки.....54
Тема 4. ГРОШОВО-БАНКІВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО В ПІВНІЧНОМУ ПРИЧОРНОМОР'Ї.....57
4.1. Виникнення і формування грошових систем в Українському Причорномор'ї.....57
4.2. Грошове господарство Боспорського царства.....61
4.3. Гроші та банківництво в Ольвії.....65
4.4. Гроші Херсонеса.....69
Висновки.....73
Тема 5. ГРОШОВО-БАНКІВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО В СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ ЄВРОПІ.....76
5.1. Варварські наслідування римських монету Європі.....76
5.2. Епоха феодального денарія.....81
5.3. Період гроша і флорина, поява талерів.....87
5.4. Розвиток банківництва в середньовічній Європі.....96
Висновки.....102
Тема 6. ФОРМУВАННЯ ГРОШОВО-БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ.....104
6.1. Вплив іноземних грошових систем на формування грошового обігу в Давньоруській державі.....104
6.2. Виникнення та еволюція гривні.....107
6.3. Карбування монет руськими князями.....111
6.4. Зародження кредитно-банківських відносин у Київській Русі 115 Висновки.....118
Тема 7. ОСОБЛИВОСТІ ГРОШЕЙ ТА БАНКІВНИЦТВА В ПЕРІОД
ІСНУВАННЯ ПОЛЬСЬКО-ЛИТОВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 120
7.1. Основні риси грошового обігу в Україні в XIV - першій половині XVII ст.....120
7.2. Руські гроші, карбовані у Львові.....125
7.3. Монети Володимира Ольгердовича.....130
7.4. Розвиток банківництва на території Речі Посполитої.....132
Висновки.....136
Тема 8. ГРОШОВЕ ГОСПОДАРСТВО КОЗАЦЬКО-ГЕТЬМАНСЬКОЇ ДОБИ.....139
8.1. Грошовий обіг у середовищі українського козацтва.....139
8.2. Проблема власної грошової одиниці для козацького війська.....140
8.3. Грошовий обіг в Україні після союзу з Московією.....143
8.4. Грошовий обіг та банківські інституції в Західній Україні.....146 Висновки.....151
Тема 9. ГРОШІ ТА БАНКІВНИЦТВО УКРАЇНИ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ.....154
9.1. Структура монетного господарства України як складової Російської імперії.....154
9.2. Перші паперові гроші на українських землях.....159
9.3. Становлення банківської системи Російської імперії.....165
9.4. Банки на українських землях у складі Російської імперії.....169 Висновки.....176
Тема 10. ГРОШОВО-БАНКІВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ТА АВСТРО-УГОРСЬКОЇ МОНАРХІЇ.....178
10.1. Грошовий обіг на західноукраїнських землях у складі Австрійської імперії та Австро-Угорської монархії.....178
10.2. Особливості банківської системи на західноукраїнських землях у складі Австро-Угорщини.....183
10.3. Приватні гроші на українських землях.....187
Висновки.....188
Тема 11. ГРОШОВО-БАНКІВСЬКІ СИСТЕМИ КРАЇН ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ В ЕПОХУ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ.....191
11.1. Гроші та банки у промисловій Англії.....191
11.2. Грошові реформи та банківництво Франції.....194
11.3. Грошово-банківська система Німеччини.....199
11.4. Стандартизація грошових систем у Західній Європі.....202
Висновки.....204
Тема 12. БАНКИ ГАЛИЧИНИ В ОСТАННІЙ ТРЕТИНІ XIX - НА ПОЧАТКУ XX ст.....206
12.1. Економічні та політичні передумови виникнення українських банківських установ у Західній Україні.....206
12.2. Українські кооперативні банківські установи в Галичині.....208
12.3. Іпотечні банки Галичини.....212
12.4. Побожні банки вірмен у Львові.....216
Висновки.....220
Тема 13. ГРОШІ ТА БАНКІВНИЦТВО УНР.....223
13.1. Грошова система, впроваджена Центральною Радою.....223
13.2. Гроші та банківництво Української Держави (гетьман Скоропадський).....229
13.3. Грошова система директорії (В. Винниченко, С Петлюра) 234
13.4. Недержавні грошові емісії на українських землях.....240
Висновки.....246
Тема 14. ГРОШІ ТА БАНКІВНИЦТВО УКРАЇНИ У СКЛАДІ СРСР.....249
14.1. Грошовий обіг на розділених українських землях.....249
14.2. Грошовий обіг на українських теренах під час другої світової війни.....255
14.3. Грошовий обіг в СРСР після Другої світової війни.....258
14.4. Банківська система СРСР.....261
Висновки.....267
Тема 15. ГРОШОВІ ДОКУМЕНТИ ОУН - УПА.....269
15.1. Виникнення грошових документів ОУН.....269
15.2. Грошові документи ОУН - УПА в період німецької окупації України.....270
15.3. Грошові документи ОУН - УПА в 1944-1953 pp.....274
15.4. Емітування українських грошових документів за межами України.....278
Висновки.....280
Тема 16. ФОРМУВАННЯ ГРОШОВО-БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ПІСЛЯ 1991 р.....283
16.1. Перші кроки виокремлення банківської системи України зі складу СРСР.....283
16.2. Купонно-карбованцева грошова система в Україні.....291
16.3. Організація випуску української монети.....295
16.4. Грошова реформа 1996 p.- введення гривні.....297
Висновки.....303
Тема 17. УКРАЇНА В ГРОШОВО-БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ ЄВРОПИ.....305
17.1. Основні риси та елементи грошово-банківської системи Європи.....305
17.2. Особливості грошово-банківської системи України в період глобалізації.....312
17.3. Закордонний досвід і перспективи української гривні в умовах після запровадження євро.....318
17.4. Цілі, завдання і способи зміцнення грошово-банківської системи в Україні.....325
Висновки.....334

Одержати книгу
"Скоморович І. Г. та ін. Історія грошей і банківництва"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Сутність, значення та особливості розвитку менеджменту. Сутність і значення менеджменту. Предмет, об'єкт і суб'єкт менеджменту. Категорії «управління» і «менеджмент». Методи дослідження у менеджменті. Менеджери та підприємці. Рівні управління. Закони, закономірності та принципи менеджменту. Історія розвитку менеджменту Передумови виникнення науки управління організацією. Етапи розвитку менеджменту. Розвиток управлінської науки в Україні. Організації як об'єкти управління Сутність і класифікація організацій. Колективи (групи) працівників в організації. Фактори впливу на організацію. Процес менеджменту. Види і зміст управлінської діяльності. Функції і технологія менеджменту...
Фельзер А. Б., Доброневський О. В. Техніка роботи керівника: Організація і прийоми роботи керівника. Робота керівника: техніка розподілу функцій. Основи розподілу функцій. Поєднання єдиноначальності і колегіальності. Делегування повноважень. Управління за відхиленнями. Принцип тиску знизу. Використання матричних структур. Створення комісій. Розподіл функцій між членами загального керівництва. Розробка положень про підрозділи. Розробка посадових інструкцій. Робота керівника з документами. Складання й оформлення організаційно-розпорядчих документів. Оформлення окремих видів документів. Оформлення копій, додатків і посилань. Робота з документами, що надходять. Робота з внутрішніми документами і тими, які відправляють...
Куценко В. М. Маркетинговий менеджмент: Маркетинг у системі управління підприємством. Маркетинг як одна з основних функцій бізнесу. Місце маркетингу в системі управління підприємством. Сутність менеджменту як управління бізнесом в умовах ринку його основні функції і характеристики. Сутність і методологічні основи маркетингового менеджменту. Сутність та основні поняття маркетингового менеджменту його цілі і завдання. Еволюція концепції маркетингового менеджменту. Характеристика процесу маркетингового менеджменту. Управління маркетинговими дослідженнями та оцінкою ринкових можливостей підприємства. Сутність, мета й основні завдання маркетингових досліджень. Структура і процес маркетингових досліджень. Маркетингова інформація: джерела, методи збирання...
Косік А.Ф., Гронтковська Г.Е. Мікроекономіка: Вступ до мікроекономіки. Предмет і метод мікроекономіки. Мікроекономіка в системі економічних наук. Предмет, суб'єкти та об'єкт мікроекономіки. Основні поняття та припущення. Загальні та специфічні методи мікроекономічних досліджень. Загальні основи теорії конкурентного ринку. Попит, пропонування, ціна та ринкова рівновага. Загальна характеристика ринкових змінних. Аналіз попиту. Аналіз пропонування. Ринкова рівновага. Утворення ринкової ціни та її роль. Зміни ринкової рівноваги та ціни. Еластичність і пристосування ринку. Поняття еластичності. Еластичність попиту та її види. Еластичність пропонування. Часові періоди і пристосування ринку. Практичне застосування теорії еластичності...
Гуцаленко Л. В. Державний фінансовий контроль: Суть, предмет і метод державного фінансового контролю. Сутність, мета та завдання державного фінансового контролю. Види і форми здійснення державного фінансового контролю. Предмет і метод державного фінансового контролю. Принципи організації та здійснення державного фінансового контролю. Органи державного фінансового контролю та їх характеристика. Характеристика органів державного фінансового контролю. Суб'єкти, які здійснюють зовнішній фінансовий контроль. Органи внутрішнього фінансового контролю. Суб'єкти, які здійснюють функції внутрішнього державного фінансового контролю. Державна контрольно-ревізійна служба та її функції. Завдання та основні функції державної контрольно-ревізійної служби України...

© 2009-2019  eclib.atwebpages.com