Головна

Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку: В 2-х частинах. Ч. І: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" / 2-е вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП "Рута", 2001. - 512 с.

Передмова.....5
Тема 1. Бухгалтерський облік: періоди розвитку.....10
1.1. Періодизація, розвитку бухгалтерського обліку в обліковій літературі.....10
1.2. Зародження обліку та контролю в різних країнах світу.....18
1.3. Облікове мистецтво раннього Середньовіччя.....44
1.4. Початок наукової розробки бухгалтерського обліку.....45
Тема 2. Формування бухгалтерського обліку як науки (кін. ХІХ - поч. ХХ ст.....61
2.1. Відродження рахівництва: загальні тенденції розвитку.....61
2.2. Новий етап розвитку бухгалтерської науки в Італії.....64
2.3. Внесок французьких вчених в розвиток бухгалтерського обліку.....67
2.4. Німецькомовні країни: процедурний аспект обліку.....69
2.5. Розвиток обліку в англомовних країнах.....70
Тема 3. Розвиток бухгалтерського обліку в Росії до 1917 р.....78
3.1. Зародження обліку в Росії.....78
3.2. Становлення бухгалтерського обліку в ХVII ст.....87
3.3. Російське облікове мистецтво в XIX ст. - поч. XX ст.....95
Тема 4. Бухгалтерський облік в соціалістичному суспільстві.....100
4.1. Облік і контроль в Росії в період громадянської війни.....100
4.2. Облік і контроль в період НЕПу і після грошової реформи.....107
4.3. Облік в період Великої Вітчизняної війни (1941-1945).....118
4.4. Облік в повоєнний період (1945-1991).....120
4.5. Розвиток обліку в сільському господарстві в радянський період.....133
4.6. Розвиток обліку в торгівлі за радянських часів.....136
4.7. Історія створення положення про головних бухгалтерів та їх контрольні функції.....140
4.8. Західний вплив на радянську облікову думку.....144
4.9. Радянська наукова школа з бухгалтерського обліку.....145
Тема 5. Наукові видання з бухгалтерського обліку.....153
5.1. Наукові праці вчених Росії з бухгалтерського обліку.....153
5.1.1. Найвідоміші облікові праці до першої пол. XIX cm.....153
5.1.2. Облікові видання в другій половині XIX ст.....164
5.1.3. Наукові праці, присвячені бухгалтерському обліку на поч. XX ст.....
5.2 Періодичні видання з бухгалтерського обліку в Росії до Жовтневої
революції та в радянський період (кін. XIX - XX ст.....179
5.3. Періодичні видання з бухгалтерського обліку в незалежній Україні.....199
Тема б. Бухгалтерський облік в країнах світу (XX ст.....204
6.1. Розвиток обліку в країнах світу.....204
6.2. Національні системи бухгалтерського обліку і звітності та їх відмінності.....250
6.3. Історичний розвиток та принципи побудови планів рахунків.....264
6.3.1. Європейські плани рахунків: історичний аспект виникнення та розвитку.....264
6.3.2. Принципи побудови планів рахунків різних країн світу.....271
6.3.3. Характеристика планів рахунків різних країн: становлення та особливості побудови.....277
6.4 Стандарти ведення бухгалтерського обліку та складання звітності.....287
Тема 7. Облікові теорії та світові бухгалтерські школи.....314
7.1. Облікові теорії.....314
7.1.1. Поняття облікових теорій, їх функції.....314
7.1.2. Юридичний напрям розвитку облікових теорій.....321
7.1.3. Економічний напрям розвитку облікових теорій.....330
7.1.4. Теорії аналітичного характеру.....334
7.1.5. Балансові теорії.....339
7.1.6. Інші облікові теорії.....345
7.2. Світові національні бухгалтерські школи.....354
7.2.1. Італійська бухгалтерська школа.....354
7.2.2. Французька бухгалтерська школа.....356
7.2.3. Німецька бухгалтерська школа.....358
7.2.4. Англо-американська бухгалтерська школа.....360
7.2.5. Російська бухгалтерська школа.....364
7.2.6. Українська бухгалтерська школа.....369
7.2.7. Інші бухгалтерські школи.....375
Тема 8. Комерційна освіта та підготовка облікових працівників.....377
8.1. Становлення комерційної освіти в Росії.....377
8.2. Комерційна освіта в країнах світу (ХІХ - поч. XX ст.....391
Тема 9. Становлення бухгалтерської професії і професійних організацій.....406
9.1. Становлення професійних організацій.....406
9.2. Професія бухгалтера, її майбутнє.....429
9.2.1. Сучасний бухгалтер та його місце в світі.....429
9.2.2. Підготовка бухгалтерських кадрів.....442
Тема 10. Бухгалтерський облік в Україні: погляд крізь роки.....475
10.1. Зародження української держави і обліку на Гі території.....475
10.2. Розвиток обліку в Україні в кінці XV-XIX cm.....479
10.3. Бухгалтерський облік та контроль в Україні в XX ст.....481
Література.....500

Одержати книгу
"Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Калина А. В. Державне регулювання зайнятості: Історичні аспекти становлення і розвитку системи управління зайнятістю в Україні. Теоретико-методологічні проблеми зайнятості населення України на етапі ринкової трансформації економіки. Розвиток ринку праці та формування державної політики зайнятості. Стратегія регулювання зайнятості та інфраструктура ринку праці. Державна політика зайнятості населення, її регулювання та прогнозування. Механізм державного регулювання зайнятості населення та його складові. Законодавчо-правова складова регулювання зайнятості населення. Економічна складова механізму регулювання зайнятості населення. Соціальний аспект регулювання зайнятості населення. Адміністративно-організаційні напрями регулювання зайнятості в Україні...
Венгер В. В. Фінанси: Теоретичні основи функціонування і розвитку фінансів. Передумови виникнення, сутність та функції фінансів. Історичні передумови виникнення і розвиток фінансів. Моделі фінансових відносин. Соціально-економічна сутність та функції фінансів. Фінансова система України. Фінансова система України: поняття, структура та загальна характеристика її сфер і ланок. Організаційні основи функціонування фінансової системи України. Суть і значення фінансового контролю. Фінансова політика і фінансовий механізм. Фінансова політика, її зміст і завдання. Фінансовий механізм і його складові елементи. Фінансова безпека держави. Характеристика окремих сфер і ланок фінансових відносин. Фінанси підприємницьких структур. Суть і функції фінансів підприємств...
Гринчуцький В., Родіонова Л. Економічна історія зарубіжних країн: Вступ до економічної історії. Розвиток економічної історії як науки і навчальної дисципліни. Предмет, завдання, функції економічної історії. Економічна історія у системі економічних наук. Методи історико-економічного аналізу. Періодизація економічної історії та структура курсу «Економічна історія». Еволюція традиційної аграрної економіки. Господарство первісного суспільства. Періодизація первіснообщинного суспільства, характерні ознаки господарського життя. Економіка стародавніх цивілізацій. Становлення і розвиток рабовласницької економічної системи. Характерні ознаки рабовласницької економіки, її періодизація. Розвиток економіки країн Стародавнього Сходу...
Немцов В. Д., Довгань Л. Є. Стратегічний менеджмент: Теоретичні засади стратегічного менеджменту. Стратегічне управління та його роль у діяльності організації. Концептуальні підходи до управління організацією. Переваги стратегічного підходу до управління. Складові системи стратегічного управління. Діагностика зовнішнього середовища організації. Діагностика зовнішнього середовища непрямого впливу. Діагностика зовнішнього середовища безпосереднього впливу. Методики діагностики галузі. Оцінка конкурентного середовища в галузі (за М. Портером). Аналіз поведінки фірм-конкурентів. Галузеві ключові фактори успіху. Аналіз привабливості галузі та визначення її перспектив. Оцінка впливу споживачів...
Цільове управління підприємством: Теоретичні основи цільового управління підприємством. Цілі та завдання дисципліни. Цільові способи в системі управління підприємством. Значення та роль цільових способів управління. Роль менеджера в досягненні кінцевих результатів. Цілі діяльності: вимоги, стратегія, побудова. Загальні та конкретні цілі діяльності. Вимоги до формулювання цілей. Формування стратегічних, тактичних і операційних цілей. Побудова " дерева проблем " і " дерева цілей ". Цільові способи управління та діагностування проблем. Методи діагностики в процесі прийняття управлінських рішень. Похибки прийняття управлінських рішень під час діагностування проблем. Способи корегування управлінських рішень під час діагностування проблем...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com