Головна

Савощенко А. С. Інфраструктура товарного ринку: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2005. - 336 с.

Вступ.....7
ТЕМА 1. Предмет, метод і завдання курсу.....11
1.1. Інфраструктура товарного ринку як складова економічної теорії.....11
1.2. Категорії дисципліни та взаємозв'язок їх.....12
1.3. Функції та завдання дисципліни.....15
1.4. Генеза дисципліни, логіко-структурна схема побудови її.....16
Питання для самоконтролю.....18
ТЕМА 2. Сутнісна характеристика товарного ринку.....19
2.1. Поняття та економічний зміст ринку.....19
2.2. Передумови й умови функціонування ринкових відносин.....21
2.3. Класифікаційні ознаки та види ринків.....22
2.4. Особливості товарного ринку.....24
2.5. Форми та методи регулювання товарного ринку.....27
2.6. Види ринкових процесів на товарному ринку.....32
Питання для самоконтролю.....35
ТЕМА 3. Інфраструктура товарного ринку: сутність, склад і проблеми розвитку.....36
3.1. Сутність та значення інфраструктури товарного ринку в ринковій економіці.....36
3.2. Особливості діяльності суб'єктів інфраструктури товарного ринку.....38
3.3. Елементи інфраструктури товарного ринку.....41
3.4. Функції інфраструктури.....44
3.5. Маркетингові посередники як підґрунтя інфраструктури товарного ринку, типи їх.....47
3.6. Показники оцінювання стану та розвитку інфраструктури товарного ринку.....50
3.7. Маркетингова концепція розвитку суб'єктів інфраструктури.....55
3.8. Проблеми розвитку інфраструктури товарного ринку.....57
Питання для самоконтролю.....60
ТЕМА 4. Макроорганізація оптової торгівлі.....61
4.1. Сутність та місце оптової торгівлі в ринкових процесах.....61
4.2. Функції оптової торгівлі.....64
4.3. Особливості оптової торгівлі продукцією виробничо-технічного призначення.....67
4.4 Характеристика основних видів оптової торгівлі.....71
4.5. Макроекономічні показники оптової торгівлі.....77
Питання для самоконтролю.....82
ТЕМА 5. Підприємства оптової торгівлі.....83
5.1. Види й організаційно-правові форми підприємств оптової торгівлі.....83
5.2. Загальна характеристика діяльності підприємств оптової торгівлі.....88
5.3 Організація оптової закупівлі товарів.....97
5.4. Оптовий продаж товарів.....104
5.5 Послуги підприємств оптової торгівлі.....111
5.6. Показники діяльності підприємств оптової торгівлі та методи визначення їх.....122
Питання для самоконтролю.....133
ТЕМА 6. Торговельно-посередницька та посередницька діяльність на товарному ринку.....134
6.1. Сутність та види торговельно-посередницької діяльності.....134
6.2. Торгівля через торговельно-посередницькі структури.....138
6.3. Характеристика посередницької діяльності.....145
6.4. Основні типи посередників та їхні функції.....147
6.5. Організація роботи посередників.....151
6.6. Винагорода й мотивація посередників.....156
Питання для самоконтролю.....160
ТЕМА 7. Інформаційна й організаційно-комерційна діяльність.....161
7.1. Сутність та призначення інформаційної й організаційно-комерційної діяльності.....161
7.2. Інформаційні продукти і послуги.....165
7.3. Організаційно-комерційні послуги: види, організація надання.....170
7.4. Ефективність інформаційних та організаційно-комерційних послуг.....177
Питання для самоконтролю.....186
ТЕМА 8. Роздрібна торгівля.....187
8.1. Сутність, ознаки та форми роздрібної торгівлі.....187
8.2. Функції та послуги суб'єктів роздрібної торговельної діяльності.....191
8.3. Організація роздрібної торгівлі.....195
8.4. Маркетингові рішення роздрібної торгівлі.....202
8.5. Нормативно-правові засади діяльності суб'єктів роздрібної торгівлі.....209
Питання для самоконтролю.....219
ТЕМА 9. Товарні біржі.....221
9.1. Сутність біржової торгівлі та її роль у ринковій економіці.....221
9.2. Види бірж та правові засади їхньої діяльності в Україні.....227
9.3. Порядок створення й організація діяльності товарної біржі.....234
9.4. Організація і технологія біржової торгівлі.....241
9.5. Біржові товари.....246
9.6. Особливості біржових угод на товарній біржі.....251
9.7. Брокерська діяльність на товарній біржі.....258
Питання для самоконтролю.....263
ТЕМА 10. Лізинг.....264
10.1. Визначення та економічне значення лізингу.....264
10.2. Класифікаційна характеристика видів і форм лізингу.....270
10.3. Сутність і послідовність здійснення лізингових угод.....280
10.4. Нормативно-правове підґрунтя відносин суб'єктів лізингу.....287
10.5. Економічні засади лізингових угод.....294
Питання для самоконтролю.....303
ТЕМА 11. Персональний продаж товарів та послуг.....304
11.1. Сутність, форми та відмінності персонального продажу.....304
11.2. Управління персональним продажем.....308
11.3. Головні складові процесу персонального продажу.....313
11.4. Торгові представники і вимоги щодо них.....322
11.5. Нові форми продажу товарів та послуг.....326
Питання для самоконтролю.....333
Література.....334

Одержати книгу
"Савощенко А. С. Інфраструктура товарного ринку"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Обрытько Б. А. Рекламный менеджмент: Из истории развития рекламы. Сущность и сфера рекламного менеджмента. Назначение и сущность рекламного менеджмента. Сфера рекламного менеджмента. Правовое регулирование рекламного менеджмента в Украине. Рекламное исследование рынка. Сущность и содержание рекламного исследования. Исследование целей рекламы. Исследование психологических факторов коммуникативных целей рекламы. Прогнозирование эффективности рекламного обращения. Исследование связи рекламного обращения с рекламоносителем. Планирование рекламной кампании. Разработка плана рекламной кампании. Стратегия рекламных обращений. Формирование бюджета рекламной кампании. Информационные системы и технологии в планировании рекламных кампаний...
Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики: Економічна природа малого підприємництва. Підприємництво: ретроспектива та економічна інтерпретація. Економічна сутність малого підприємництва. Роль і місце малого підприємництва у структурі перехідної та розвиненої ринкової системи. Особливості становлення та розвитку малого підприємництва в Україні. Аналіз економічного розвитку малого підприємництва. Особливості регіональної структури малого підприємництва. Фінансові ресурси малого підприємництва: стан та джерела формування. Проблеми розвитку малого підприємництва. Державна підтримка малого підприємництва. Об'єктивна необхідність та суть державної підтримки малого підприємництва. Світовий досвід підтримки малого підприємництва...
Контроль і ревізія. Нормативно-практичні матеріали: Теоретичні основи економічного контролю в Україні. Суть та функції економічного контролю. Класифікація організаційних форм і видів економічного контролю. Зміст, предмет і метод фінансово-господарського контролю і ревізії. Організація і методика контрольно-ревізійної роботи в Україні. Поняття контрольно-ревізійної роботи та її завдання. Класифікація ревізій фінансово-господарської діяльності. Планування контрольно-ревізійної роботи. Обов'язки, права та відповідальність ревізорів. Організація ревізійного процесу. Організація і підготовка до проведення комплексної ревізії. Проведення ревізії. Оформлення результатів ревізії. Прийняття рішення за результатами проведеної ревізії...
Кредитний ризик комерційного банку / За ред. В.В. Вітлінського: Основні засади функціонування комерційних банків і ризик. Банки в кредитній системі перехідної економіки України. Основні принципи функціонування комерційних банків. Банківський менеджмент. Стратегія банківських ризиків. Банківська кредитна політика та ризик. Елементи системи банківського кредитування. Основні засади системи банківського кредитування. Класифікація банківських кредитів. Принципи банківського кредитування. Методи кредитування. Кредитна політика комерційного банку. Поняття кредитна політика. Підготовка і складання інструкцій щодо кредитування. Оцінка кредитних заявок і укладання кредитних угод. Ведення кредитних справ і кредитний моніторинг. Аналіз кредитного портфеля...
Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: Методологічні засади формування витрат на підприємстві. Економічна політика підприємства у сфері формування втрат. Визнання та класифікація витрат. Групування витрат за економічними елементами. Витрати виробничої собівартості продукції (робіт, послуг). Загальновиробничі витрати підприємства. Калькулювання виробничої собівартості виготовленої та визначення собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг). Адміністративні витрати. Витрати на збут. Операційні витрати, не пов'язані з виробничою діяльністю. Витрати підприємства, не пов'язані з операційною діяльністю. Формування витрат на придбання та створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів. Формування витрат на придбання та створення запасів...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com