Головна

Новак В.О., Макаренко Л.Г., Луцький М.Г. Інформаційне забезпечення менеджменту: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2006. - 462 с.

Передмова.....6
Особливості планування та організації навчального процесу за кредитно-модульною системою.....9
МОДУЛЬ 1. ІНФОРМАЦІЯ В ПРОЦЕСАХ УПРАВЛІННЯ.....30
1. Інформаційні технології як запорука стабільного соціального розвитку суспільства.....32
1.1. Вплив інформаційних технологій на соціальний розвиток.....32
1.2. Роль інформації у системі управління.....35
2. Інформаційний менеджмент.....40
2.1. Сутність, предмет і завдання інформаційного менеджменту.....41
2.2. Завдання інформаційних технологій у процесах управління.....45
2.3. Основні напрямки комп'ютеризації менеджменту.....50
3. Управління організацією як процес цілеспрямованого перетворення управлінської інформації.....57
3.1. Об'єкти та суб'єкти управління як учасники інформаційної взаємодії.....58
3.2. Фактична та результатна управлінська інформація.....65
3.3. Роль комунікацій у процесі управління.....75
3.4. Людський фактор у фільтруванні управлінської інформації.....87
3.5. Знання та інформація-ресурси організації.....92
4. Якість управлінської інформації.....105
4.1. Загальні характеристики якості інформації.....106
4.2. Критерії оцінювання інформації.....112
5. Інформаційна підтримка прийняття рішень у менеджменті.....120
5.1. Інформаційно-технологічні аспекти прийняття управлінських рішень.....121
5.2. Завдання комп'ютеризованих систем підтримки прийняття управлінських рішень.....127
5.3. Сучасні підходи до формування структури інформаційної бази системи управління організацією.....136
МОДУЛЬ 2. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ЯК ЗАСОБИ КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ.....155
6. Загальні концепції побудови інформаційних систем в менеджменті.....156
6.1. Основні поняття інформаційних систем менеджменту.....157
6.2. Функції та структура інформаційних систем менеджменту.....166
6.3. Технології комп'ютерних інформаційних систем у процесах управління.....178
7. Реалізація моделей менеджменту в інформаційних системах.....191
7.1. Зв'язок інформаційних технологій з моделями менеджменту.....192
7.2. Концепція менеджменту потоку робіт в управлінні виробничо-господарськими процесами.....201
7.3 Базові моделі управління, покладені в основу розвитку стандартів ІСМ.....207
8. Особливості впровадження інтегрованих інформаційних систем.....229
8.1. Інтегровані ІСМ, орієнтовані на внутрішнє середовище організації.....230
8.2. Маркетинг як джерело інформаційного забезпечення менеджменту.....247
8.3 Інтегровані ІСМ, орієнтовані на зовнішнє середовище організації.....254
9. Засоби формалізації інформаційного забезпечення.....270
9.1. Загальні принципи організації інформаційного забезпечення ІСМ.....271
9.2. Формалізація системи елементів управлінської інформації.....281
9.3. Методи класифікації управлінської інформації.....292
9.4. Методи кодування управлінської інформації.....297
9.5. Реляційна модель даних.....303
10. Сучасні інформаційні технології в менеджменті.....316
10.1. Огляд сучасних інформаційних технологій.....317
10.2. Концепція автоматизованого робочого місця.....330
10.3. Технології комп'ютерних комунікацій.....336
10.4. Технології комп'ютеризованих систем підтримки прийняття рішень.....352
11. Економічний аналіз впровадження та функціонування інформаційних систем.....379
11.1. Оцінка ефективності проектів впровадження ІСМ з використанням збалансованої системи показників.....380
11.2. Фінансово-економічна оцінка інвестиційних проектів впровадження ІСМ.....387
11.3. Управління загальною вартістю володіння ІСМ.....397
12. Використання інформаційних систем у процесах управління підприємствами цивільної авіації.....414
12.1. Інформаційний характер процесу організації продажу авіапослуг.....415
12.2. Загальна характеристика комп'ютерних інформаційних систем бронювання авіаперевезень.....419
12.3. Комп'ютерні системи бронювання і продажу авіаперевезень на міжнародних повітряних лініях.....425
12.4. Інформаційні проблеми бізнесу в цивільній авіації України та шляхи їх вирішення.....432
13. Перспективи інформаційного забезпечення менеджменту.....444
13.1. Комплексний підхід до організаційних перетворень у зв'язку з комп'ютеризацією менеджменту.....444
13.2. Перспективні напрямки розвитку інформаційного забезпечення менеджменту.....451
Список літератури.....459

Одержати книгу
"Новак В.О. та ін. Інформаційне забезпечення менеджменту"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Пушкар P.M., Тарнавська Н.П. Менеджмент: теорія та практика: Предмет та стера компетенції управління. Вступ до сучасного менеджменту. Поняття менеджменту, його зміст і загальна термінологія. Рівні управління. Підходи до управління. Модель менеджера та його обов'язки. Еволюція теорії та практики менеджменту. Історичний розвиток передумов сучасного менеджменту. Сучасні теорії менеджменту. Порівняльна характеристика японської та американської моделей менеджменту. Маркетинговий підхід в управлінні. - Соціальна відповідальність менеджменту. Суб'єкти підприємництва та умови їх господарювання. Фірма як організаційно-господарська одиниця. Правове регулювання та діяльність фірм. Мікросередовище менеджменту (внутрішні змінні організації). Зовнішнє середовище менеджменту...
Корж М. В. Маркетинг: Вступ до маркетингу. Етапи становлення і визначення сутності маркетингу. Основні визначення маркетингу та їх класифікація. Сучасний напрямок у маркетингу та порівняльна характеристика підприємств, орієнтованих на виробництво і підприємств, орієнтованих на збут. Сучасна концепція маркетингу. Основні поняття, що лежать в основі маркетингу. Еволюція концепції маркетингу. Головні суб'єкти маркетингу. Зміст та характеристика маркетингу. Головні принципи, функції та методи маркетингу. Маркетингові цілі та еволюція їх становлення. Принципи класифікації маркетингу. Система засобів маркетингу. Система маркетингу «5 Р». Організація роботи маркетингової служби на сучасному підприємстві. Сегментування ринку збуту: сутність, процедура та головні етапи...
Розенталь Д. Э., Кохтев Н. Н. Язык рекламных текстов: Специфика печатной рекламы. Психология восприятия рекламных текстов. Формы, виды и жанры рекламы. Формы рекламы. Виды рекламы. Жанры рекламы. Стилистические особенности рекламы. Основные требования к рекламным текстам. Конкретность, целенаправленность текста. Доказательность, логичность построения, доходчивость текста. Краткость, лаконичность текста. Оригинальность текста. Информативность, действенность текста. Литературная грамотность текста. Выразительные средства языка в тексте рекламы. Многозначность слова. Тропы. Эпитет. Сравнение. Метафора. Метонимия. Гипербола. Олицетворение.Перифраз. Фразеологические обороты...
Ульянченко О. В. Дослідження операцій в економіці: Основні поняття та принципи дослідження операцій. Об'єкт дослідження. Мета та цілі дослідження. Моделювання в теорії дослідження операцій. Математичне моделювання. Операційні системи, призначені для людей. Методика проведення дослідження операцій. Визначення мети та значимості цілей. Дослідження стратегій. Планування етапів розбудови проекту. Визначення проблеми дослідження. Розбудова математичної моделі. Інформаційне забезпечення та вибір числових методів. Розробка технічного завдання, програмування та відладка. Накопичення даних. Перевірка дієздатності моделі. ВИРОБНИЧІ ФУНКЦІЇ. Поняття виробничої функції. Виробничі функції однієї змінної. Багатофакторні виробничі функції. Загальні властивості виробничих функцій...
Завгородній А.Г. та ін. Аудит: теорія і практика: Теоретичні засади аудиторської діяльності. Загальні положення щодо аудиторської діяльності. Концептуальна основа міжнародних стандартів аудиту (МСА 120). Відповідальність. Мета та загальні принципи аудиторської перевірки фінансових звітів (МСА 200). Умови домовленості про аудиторську перевірку (МСА 210). Контроль за якістю аудиторських послуг (МСА 220). Документація (МСА 230). Відповідальність аудитора за розгляд шахрайства і помилки, допущені під час перевірки фінансової звітності (МСА 240). Врахування законів та нормативних актів під час аудиторської перевірки фінансових звітів (МСА 250). Планування. Планування роботи (МСА 300). Знання бізнесу (МСА 310). Суттєвість в аудиті (МСА 320). Внутрішній контроль...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com