Головна

Федоренко В. Г. Іноземне інвестування економіки України: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2004. - 272 с.

Вступ.....3
Розділ 1. Основи інвестиційної діяльності.....6
1.1. Управління інвестиціями у сучасних умовах.....9
1.2. Приватизація як основна умова пожвавлення інвестиційної діяльності.....16
1.3. Способи залучення інвестицій в економіку України.....27
1.4. Основні джерела інвестицій.....31
1.5. Інвестиційна діяльність як складова розвитку економіки України.....59
1.6. Дослідження іноземних інвестицій.....86
Розділ 2. Державна політика регулювання і сприяння інвестиційній діяльності.....100
2.1. Активізація інвестиційного процесу як пріоритетний напрям державної політики.....100
2.2. Умови сприяння іноземному інвестору.....107
2.3. Поліпшення інвестиційного клімату.....110
2.4. Основні положення Програми розвитку інвестиційної діяльності в Україні.....115
2.5. Підтримка інвестиційної діяльності податковою політикою.....122
Розділ 3. Іноземні інвестиції в Україні.....127
3.1. Переваги і недоліки залучення іноземних інвестицій.....127
3.2. Інвестиційна політика в економічно розвинених країнах.....131
3.3. Інвестування у слаборозвинених країнах.....135
3.4. Сутність прямих іноземних інвестицій.....137
3.5. Організаційні форми іноземних інвестицій.....138
3.6. Типи і види прямих іноземних інвесторів.....140
3.7. Методи залучення іноземного капіталу.....142
3.8. Стратегія залучення іноземних інвестицій.....145
3.9. Система стимулювання іноземних інвесторів.....150
3.10. Система державного регулювання інвестиційних процесів.....151
3.11. Основні напрями іноземного інвестування.....153
3.12. Роль і значення прямих іноземних інвестицій та їх активи.....157
3.13. Засади здійснення прямих іноземних інвестицій.....160
3.14. Аналіз обсягів і ефективної дії прямих іноземних інвестицій.....162
Розділ 4. Стратегія міжнародної діяльності в інвестиційних процесах.....167
4.1. Основні напрями інвестиційної стратегії.....167
4.2. Планування і контроль капітальних вкладень.....170
4.3. Досвід класифікації капітальних вкладень в економічно розвинених країнах.....175
Розділ 5. Дослідження іноземного інвестування економіки України.....177
5.1. Аналіз зарубіжного досвіду залучення прямих іноземних інвестицій в економіку країни.....177
5.2. Логічний і статистичний аналіз залучення прямих іноземних інвестицій.....180
5.3. Дослідження зв'язку приватизації та ефективності підприємств в Україні.....184
5.4. Аналіз результатів дослідження.....191
5.5. Обмеження на власність.....201
Розділ 6. Характеристика факторів стримування прямих іноземних інвестицій в Україну.....212
6.1. Фактори стримування прямих іноземних інвестицій в Україну.....212
6.2. Складність реєстрації суб'єктів господарювання.....214
6.3. Корпоративне законодавство.....215
6.4. Антимонопольні положення.....217
6.5. Неврегульовані питання у фінансовій сфері, недосконалість і змінюваність законодавства з оподаткування.....218
Розділ 7. Проблеми експортної політики держави.....228
7.1. Сертифікація і стандартизація товарів та їх експорт.....228
7.2. Недосконалість українського законодавства і системи вирішення господарських спорів.....233
Розділ 8. Інвестиційна привабливість України.....236
8.1. Пріоритетні напрями політики щодо підвищення привабливості України для іноземних інвесторів.....236
8.2. Підвищення ролі приватизації в залученні прямих іноземних інвестицій.....238
8.3. Рекомендації щодо проведення державної політики у напрямі сприяння залученню прямих іноземних інвестицій.....239
Термінологічний словник.....243
Список використаної та рекомендованої літератури.....262

Одержати книгу
"Федоренко В. Г. Іноземне інвестування економіки України"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Завадський Й.С. Менеджмент: Державне управління і регулювання економіки. Суть і необхідність державного втручання в економіку. Основні теорії державного управління і регулювання економіки. Форми і методи державного регулювання економіки. Система органів державного управління та їх функції. Організаційна структура органів державного управління. Агропромисловий комплекс України як об'єкт управління. Функції Міністерства аграрної політики України, обласних та районних управлінь сільського господарства і продовольства. Господарський механізм агропромислового комплексу. Суть і зміст господарського механізму. Організаційний механізм і структура управління. Програмно-цільовий підхід до управління...
Ґріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Слово до українського читача. Вступ до менеджменту. Розуміння фаху менеджера. Вступ до менеджменту. Категорії менеджерів. Головні функції менеджменту. Базові управлінські навики. Наука і мистецтво менеджменту. Еволюція менеджменту. Значення теорії та історії. Історичний контекст менеджменту. Класична теорія менеджменту. Школа людських стосунків. Кількісна теорія менеджменту. Сучасна теорія менеджменту. Системний підхід. Ситуаційний підхід. Проблеми і вимоги сучасного менеджменту. Вироблення ефективних технічних навиків. Вироблення ефективних діагностичних навиків. Вироблення ефективних комунікативних і міжособових навиків. Ви робите виклик. Самооцінка навиків...
Маркетинг: принципи і функції / За ред. О. М. Азарян: Суть маркетингу та його сучасна концепція. Суть маркетингу, хронологія виникнення та розвитку. Еволюція концепції маркетингу, тенденції сучасного розвитку. Основні поняття в маркетингу та їх суть. Потреби і концепції споживання. Система і характеристика маркетингу. Принципи, завдання, функції та види маркетингу. Система інструментів маркетингу та їх структура. Навколишнє середовище маркетингу: внутрішнє і зовнішнє. Проблеми маркетингу на вітчизняних підприємствах. Маркетингова товарна політика. Суть маркетингової товарної політики. Маркетингова концепція товару. Концепція життєвого циклу товару. Поняття конкурентоспроможності товару. Маркетингова цінова політика...
Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Грошовий обіг. Закони грошового обігу та основні тенденції його динаміки. Грошовий обіг, його закони та методи регулювання. Основні тенденції динаміки грошового обігу. Золоте забезпечення грошей. Демонетизація золота. Стійкість грошового обігу. Інфляція. Забезпечення стійкості грошового обігу. Інфляція. Сучасні теорії грошового обігу та інфляції. Розвиток міжнародних валютних відносин. Еволюція світових валютних систем. Національна та світова валютні системи. Паризька система золотомонетного стандарту. Генуезька система золотодевізного стандарту. Бреттон-Вудська валютна система. Кінгстонська валютна система. Розвиток регіональних валютних угруповань. Валютні блоки. Валютні зони...
Економічна теорія: Політекономія / За ред. В.Д. Базилевича: Взаємодія потреб та інтересів як рушійна сила соціально-економічного прогресу. Економічна система суспільства. Відносини власності. Формаційний та цивілізаційний підходи до періодизації суспільного розвитку. Економічна система, її сутність, цілі й основні структурні елементи. Типи економічних систем. Власність, її суть, форми і місце в економічній системі. Місце і роль людини в економічній системі. Закономірності та особливості розвитку перехідних економік. Сутність і закономірності еволюційного переходу економічної системи до наступного типу. Перехідні економічні системи: зміст і основні риси. Криза і розпад командно-адміністративної системи...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com