Головна

Інноваційний менеджмент

Вступ.....7
Тема 1. Інновації: становлення та сучасні тенденції розвитку.....9
1.1. Становлення та розвиток теорії інновацій.....9
1.2. Місце та роль інновацій у системі господарювання.....13
1.3. Сучасні світові тенденції розвитку інновацій.....16
Тема 2. Інноваційний менеджмент у системі управління організацією.....
2.1. Суть і завдання інноваційного менеджменту.....19
2.2. Сутність сфери інноваційної діяльності.....22
2.3. Система класифікації інновацій.....25
2.4. Життєвий цикл інновацій.....27
Тема 3. Управління інноваційної діяльністю підприємства.....32
3.1. Сутність та складові елементи інноваційної політики підприємства.....32
3.2. Планування інновацій.....33
3.3. Розроблення інноваційної стратегії.....35
3.4. Види інноваційних стратегій та їх співвідношення.....38
3.5. Методи управління вибором інноваційних стратегій.....40
3.6. Організація інновацій.....42
Тема 4. Особливості ціноутворення на наукомістку і науково-технічну продукцію.....44
4.1. Сутність ціноутворення та ціни.....44
4.2. Методи ціноутворення на інноваційну продукцію.....44
4.3. Стратегії ціноутворення в інноваційній сфері.....50
Тема 5. Комплексне оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємства.....56
5.1. Основні принципи вимірювання ефективності інноваційної діяльності.....56
5.2. Методологічні основи оцінки ефективності інноваційних проектів.....60
5.3. Основні показники економічної ефективності інноваційних проектів.....65
5.4. Оцінка економічної ефективності інноваційної діяльності.....74
5.5. Економічне оцінювання соціальних результат інноваційної діяльності.....77
Тема 6. Система державного регулювання і стимулювання інноваційної діяльності.....83
6.1. Необхідність, методи та органи державного регулювання інноваційної діяльності.....83
6.2. Інноваційна політика держави.....86
6.3. Інструменти регулювання інноваційною діяльністю.....89
6.4. Стимулювання інноваційної діяльності.....96
6.5. Правові аспекти охорони інтелектуальної власності.....98
Тема 7. Сучасні організаційні форми реалізації інновацій.....108
7.1. Наукові організації як джерело формування та реалізації інновацій.....108
7.2. Ринкові суб'єкти інноваційної діяльності.....109
7.3. Організаційні форми інтеграції науки та виробництва.....118
7.4. Загальна концепція формування технопарків.....128
7.5. Проектування технопарків.....131
7.6. Реалізація проекту.....138
Тема 8. Фінансування інноваційних процесів.....142
8.1. Цілі, принципи та завдання системи фінансування.....142
8.2. Види та джерела підтримки інноваційної діяльності.....144
8.3. Правовий режим інноваційних проектів.....150
Розділ 9. Синергетичні засади реклами.....154
9.1. Сенсорно-психологічні інтекції.....154
9.2. Психологія синергійних впливів.....159
9.3. Сугестивний вплив на людину.....161
Пропозиції.....168
Література.....170
Додатки.....171
Додаток 1. Пропозиції технопарків України.....171
Додаток 2. "Положення про порядок створення і функціонування технопарків та інноваційних структур інших типів".....183
Додаток 3. Про інноваційний менеджмент і технопарки.....188
Додаток 4. Типові хвороби технопарків.....194
Додаток 5. Білл Гейтс і його інноваційне підприємництво та вплив світової кризи 2008 року.....199
Додаток 6. Приклад бізнес-плану "Концепція створення технологічного парку «Інноваційні технології 3000».....201
Додаток 7. Порядок проведення конкурсного відбору регіональних і галузевих інноваційних програм, які впроваджуватимуться за рахунок бюджетних коштів.....208
Додаток 8. Закон України "Про організаційно-економічний механізм та спеціальний режим функціонування інноваційних підприємств".....214
Додаток 9. Рішення Засідання Громадської ради з питань науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності при Міністерстві освіти і науки України.....227
Додаток ІО. Про затвердження Державної цільової економічної програми "Створення в Україні інноваційної інфраструктури" на 2009 - 2013 роки" (Постанова № 447 від 14.05.2008 Кабінету Міністрів України).....235
Додаток 11. Закон України "Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні".....239
Додаток 12. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" та інших законів України".....248
Додаток 13. Порядок розроблення та виконання державних цільових програм.....258
Додаток 14. Оцінка інвестиційного клімату регіону.....266
Додаток 15. Технопарки світу.....274

Одержати книгу
"Інноваційний менеджмент"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Менеджмент в охороні здоров'я: Структура та поведінка організацій охорони здоров'я / За ред. С. Шоргела та А. Калюжного: Організації та керівники. Теорія організації та управління системою охорони здоров'я. Зміни в системі охорони здоров'я. Екологія організацій охорони здоров'я. Класифікація організацій охорони здоров'я. Організації охорони здоров'я як системи. Складові аналізу. Основні концепції організацій охорони здоров'я. Алегоричні образи організацій охорони здоров'я. Теорія та поведінка організації: структура підручника. Роль керівника. Альтернативні концепції ролі керівника. Нові проблеми управління. Нові ролі керівників. Значення нових ролей керівника. Нові знання та майстерність, необхідні керівникам. Мотивація, лідерство та ведення переговорів...
Бородкіна Н.О. Маркетинг: Сутність основних понять маркетингу та розвиток його концепцій. Сутність, значення та основні поняття маркетингу. Основні цілі та принципи маркетингу. Види маркетингу та їх застосування. Концепції маркетингу. Маркетинг як мобільна система. Системний підхід до організації маркетингу підприємства. Функції маркетингу. Поняття маркетингового середовища. Фактори макросередовища. Фактори мікросередовища. Фактори внутрішнього середовища. Формування маркетингової інформаційної системи на основі проведення маркетингових досліджень. Маркетингова інформаційна система. Вивчення потреб і поведінки споживачів та вибір цільових сегментів. Моделювання поведінки покупців. Особливості купівлі товарів виробничого призначення...
Циганкова Т. М. Управління міжнародним маркетингом: Зміст міжнародної маркетингової діяльності. Управління маркетингом і маркетингове управління. Процеси та операції в міжнародній маркетинговій діяльності. Підходи до організації міжнародної маркетингової діяльності. Рівні компетентності в міжнародній маркетинговій діяльності. Функціональні напрями міжнародної маркетингової діяльності. Стандартні вимоги до менеджера з міжнародного маркетингу. Коло обов'язків менеджера з міжнародного маркетингу. Основні функції менеджерів з міжнародного маркетингу. Оцінка потенціалу міжнародної діяльності. Мотиви міжнародної діяльності фірм. Типи експортної поведінки фірм. Зовнішньоекономічний потенціал фірми та умови його реалізації. Підходи до визначення потенціалу...
Основи економічних теорій / Під ред. Предборського В.А: Предмет і метод економічної теорії. Визначення предмета економічної теорії. Основні етапи розвитку економічної теорії. Об'єктивні економічні закони, їх пізнання та використання. Функції економічної теорії. Методи дослідження економічних процесів та явищ. Економічна безпека. Дисфункція економічних відносин як загальна причина виникнення тіньової економіки. Значення вивчення економічної теорії для підготовки працівників органів внутрішніх справ. Економіка правоохоронної діяльності як складова частина економічної підготовки працівників ОВС. Фундаментальні проблеми економічного розвитку. Економічні потреби та ресурси. Потреби як рушійні сили економічного розвитку. Види потреб. Закон зростання потреб...
Усач Б. Ф. Аудит за міжнародними стандартами: Методологічні аспекти аудиту, його суть, мета та завдання. Роль і місце аудиту в ринковому середовищі, його необхідність. Історія розвитку і становлення аудиту. Суть аудиту, його мета і завдання. Організація аудиту за міжнародними стандартами та його нормативно-правове забезпечення. Організація аудиту та його правове забезпечення. Визнання професійної кваліфікації бухгалтерів. Кодекс етики професійних бухгалтерів, прийнятий Міжнародною федерацією бухгалтерів (МФБ). Політика Ради МФБ щодо впровадження етичних вимог і спостереження за їх дотриманням. Проблеми застосування Міжнародних стандартів аудиту як національних. Забезпечення якості професійних послуг. Аудиторський процес і оцінка його складових...

© 2009-2019  eclib.atwebpages.com