Головна

Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник. За редакцією ВО. Василенко. - Київ: ЦУЛ, Фенікс, 2003. - 440 с.

Вступ.....6
Розділ 1. Інноваційні процеси в ринковій економіці.....8
Глава 1. Інновації і державне регулювання інноваційних процесів.....8
1.1. Інновації як об'єкт менеджменту.....8
1.2. Еволюція інноваційної теорії.....16
1.3. Іноземний досвід державного регулювання інноваційних процесів.....25
1.4. Державне регулювання інноваційної діяльності в Україні.....29
1.5. Інноваційна політика організацій.....38
Глава 2. Загальні методологічні основи нововведень.....51
2.1. Квазистабільність економіки і технологічні прориви.....51
2.2. Умови й основи розвитку інноваційної сфери.....56
2.3. Класифікація нововведень.....63
2.4. Моделі й етапи інноваційних процесів.....68
2.5. Взаємозв'язок НТП і НДДКР в інноваційній діяльності.....71
Глава 3. Особливості організаційних форм інноваційної діяльності.....77
3.1. Основи формування інноваційних організацій.....77
3.2. Особливості організаційних структур інноваційних організацій.....85
3.3. Інноваційні фонди і венчурне підприємництво.....94
3.4. Фірми, орієнтовані на життєвий цикл продукту.....99
3.5. Інфраструктура інноваційної діяльності організацій.....104
Висновки до розділу.....111
Основні терміни і поняття.....115
Питання для самоконтролю.....116
Розділ 2. Організаційно-економічні передумови нововведень.....118
Глава 4. Фінансування нововведень і ризики.....118
4.1. Суть системи фінансування інноваційної діяльності.....118
4.2. Форми і засоби фінансування нововведень.....124
4.3. Інноваційна діяльність і ризики.....132
4.4. Методи оцінки ризику.....137
4.5. Управління ризиками і ризик-тейкери.....142
Глава 5. Конкурентоспроможність і мотиви оновлення виробництва.....146
5.1 Конкурентоспроможність як джерело нововведень.....146
5.2. Передумови й мотиви оновлення виробництва.....151
5.3. Стратегія і тактика оновлення виробництва.....155
5.4. Загальні підходи до оновлення виробництва.....158
5.5. Система безперервного покращення процесів і продуктів (СБППП).....166
Глава 6. Маркетинг в інноваційній сфері.....174
6.1. Комерціалізація нововведень й інноваційні пропозиції.....174
6.2. Кон'юнктура ринку й аналіз попиту на інноваційний продукт.....178
6.3. Мета, функції і засоби маркетингу.....188
6.4. Формування маркетингових стратегій.....192
6.5. Використання засобів маркетингу в інноваційному менеджменті.....200
Висновки до розділу.....207
Основні терміни і поняття.....211
Запитання для самоконтролю.....212
Розділ 3. Прогнозування, планування і забезпечення інноваційних планів.....214
Глава 7. Прогнозування і планування нововведень.....213
7.1. Прогнозування інновацій і його роль в діяльності організації.....213
7.2. Основні критерії оновлення виробництва.....221
7.3. Суть і принципи планування інновацій.....224
7.4. Система планування інновацій.....228
7.5. Проектування продуктів і процесів.....240
Глава 8. Управління інноваційними програмами і проектами.....249
8.1. Суть інноваційних проектів і їх зміст.....249
8.2. Розроблення концепції інноваційного проекту.....257
8.3. Планування інноваційного проекту.....264
8.4. Організація менеджменту інноваційною програмою.....270
8.5. Організація контролю і регулювання програм.....276
Глава 9. Підготовка і забезпечення оновлення виробництва.....284
9.1. Вибір рішення за об'єктами оновлення.....284
9.2. Підготовка збуту й економічний аналіз.....292
9.3. Організація технічної підготовки виробництва.....294
9.4. Проектно-конструкторська й організаційно-технологічна підготовка.....296
9.5. Організаційно-економічні умови забезпечення реалізації нововведень.....302
Висновки до розділу.....310
Основні терміни і поняття.....314
Запитання для самоконтролю.....315
Розділ 4. Реалізація нововведень і ефективність інноваційної діяльності.....316
Глава 10. Основні напрямки й організація управління оновленням виробництва.....316
10.1. Основні шляхи й етапи переходу на новий продукт.....316
10.2. Логістичні аспекти оновлення виробництва.....321
10.3. Реактивне й активне управління нововведеннями.....326
10.4. Рефлексивне управління й успіх в конкурентній боротьбі.....332
10.5. Сприятливість нововведень виробничою системою.....339
Глава 11. Особливості управління персоналом в інноваційних організаціях.....344
11.1. Специфіка інноваційного менеджменту.....344
11.2. Ефективність і результативність інноваційної діяльності.....349
11.3. Організаційна структура інноваційного колективу.....352
11.4. Менеджмент інноваційного персоналу.....356
11.5. Цільові групи і режим роботи в наукових організаціях.....365
Глава 12. Ефективність інноваційної діяльності підприємства.....371
12.1. Ефективність використання інновацій.....371
12.2. Ефективність витрат на інноваційну діяльність.....375
12.3. Оцінка технічного рівня виробництва і нововведень.....383
12.4. Характеристика результатів інноваційної діяльності і вихід на ринок технологій.....386
12.5. Завдання підвищення ефективності нововведень.....393
Висновки до розділу.....398
Основні терміни і поняття.....402
Запитання для самоконтролю.....403
Висновок.....405
Глосарій.....407
Список використаних джерел.....418
Додаток 1. Тести для самоконтролю одержаних знань.....422
Додаток 2. Директиви державних органів в галузі нововведень.....433

Одержати книгу
"Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

В. Руделіус та ін. Маркетинг: Суть маркетингу: орієнтація на споживача. Futuris: народження ідеї. Як усе почалося. Що таке маркетинг. Чи можете ви вважати себе спеціалістом із маркетингу: хороші і погані новини. Хороша новина: у вас уже є досвіду галузі маркетингу. Погана новина: очевидні рішення не завжди правильні. Маркетинг: використання обміну для задоволення потреб. Фактори, які впливають на маркетингову діяльність. Що формує необхідність маркетингу. Принаймні дві сторони з незадоволеними потребами. Бажання і можливість задовольнити взаємні потреби. Наявність у сторіч можливості спілкуватися. Об'єкт обміну. Як маркетинг виявляє і задовольняє споживчі потреби. Виявлення споживчих потреб. Невдачі товарних новинок. Потреби і первинні потреби споживачів...
Ромат Е.В. Реклама в системе маркетинга: Система маркетинговых коммуникаций. Роль и место системы маркетинговых коммуникаций (СМК) в комплексе маркетинга. Основные средства маркетинговых коммуникаций. Реклама как элемент СМК. Коммерческая пропаганда. Стимулирование сбыта. Личная продажа. Участие фирмы в выставках и ярмарках. Основные типы ярмарок и выставок. Процесс организации выставки. Процесс участия фирмы в работе выставки. Спонсорство. Коммуникационные цели спонсорства. Спонсорство в области спорта. Спонсорство в области культуры. Спонсорство в социальной сфере. Фирменный стиль (ФС). Основные элементы фирменного стиля. Разработка товарного знака. Факторы, определяющие структуру СМК. Коммуникационные характеристики и средства рекламы...
Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики: Економічна природа малого підприємництва. Підприємництво: ретроспектива та економічна інтерпретація. Економічна сутність малого підприємництва. Роль і місце малого підприємництва у структурі перехідної та розвиненої ринкової системи. Особливості становлення та розвитку малого підприємництва в Україні. Аналіз економічного розвитку малого підприємництва. Особливості регіональної структури малого підприємництва. Фінансові ресурси малого підприємництва: стан та джерела формування. Проблеми розвитку малого підприємництва. Державна підтримка малого підприємництва. Об'єктивна необхідність та суть державної підтримки малого підприємництва. Світовий досвід підтримки малого підприємництва...
Романів Є.М., Хом'як Р.Л. та ін. Контроль і ревізія: Теоретико-методологічні засади здійснення контролю та ревізії. Теоретичні основи економічного контролю в україні. Суть та функції економічного контролю. Класифікація організаційних форм і видів економічного контролю. Зміст, предмет і метод фінансово-господарського контролю і ревізії. Організація і методика контрольно-ревізійної роботи в україні. Поняття контрольно-ревізійної роботи та її завдання. Класифікація ревізій фінансово-господарської діяльності. Планування контрольно-ревізійної роботи. Обов'язки, права та відповідальність ревізорів. Організація ревізійного процесу. Організація і підготовка до проведення комплексної ревізії. Проведення ревізії. Оформлення результатів ревізії...
Любунь О.С. Система банківського менеджменту: Фінансовий менеджмент у банку. Особливості менеджменту у банку. Основні функції фінансового менеджменту у банку. Фінансове планування у банку. Методи управління активами та пасивами у банку. Маркетинг у банку. Особливості маркетингової діяльності у банківській сфері. Маркетингові дослідження банківського ринку. Конкурентна позиція банку на ринку банківських послуг. Маркетингова стратегія банку по продажу банківських продуктів. Комунікації банківських продуктів та стимулювання їх збуту. Кредитування і контроль. Організація процесу кредитування. Сутність та форми кредитних відносин. Закономірність грошового обігу та розвиток банківської системи. Основні умови надання кредитів та їх види...

© 2009-2019  eclib.atwebpages.com