Головна

Реверчук С. К., Реверчук Н. Й., Скоморович І. Г. та ін. Інвестологія: наука про інвестування: Навчальний посібник / За ред. докт. екон. наук, проф. С. К. Реверчука. - К.: Атіка, 2001. - 264 с.

ПЕРЕДМОВА.....3
Розділ І. Теоретико-методологічні основи дослідження інвестування в сучасній економіці.....5
§ 1.1. Суть, роль та значення інвестування у розвитку національної економіки.....5
§ 1.2. Основні види та форми іноземного інвестування.....26
§ 1.3. Функції прямого іноземного інвестування.....46
§ 1.4. Концепційні основи та особливості формування інвестиційного клімату в перехідній економіці.....64
§ 1.5. Види та методи управління інвестуванням.....87
Розділ II. Особливості та проблеми інвестування у перехідній економіці.....97
§ 2.1. Вплив державної інвестиційної політики на стимулювання економічного зростання.....97
§ 2.2. Проблеми державного регулювання інвестицій в умовах приватизації.....115
§ 2.3. Аналіз та діагностика іноземного інвестування в регіональну економіку (на прикладі Львівщини).....126
§ 2.4. Основні методи оцінки ефективності інвестиційних проектів.....141
§ 2.5. Особливості та можливості інвестування у великому бізнесі.....151
§ 2.6. Проблеми та особливості інвестування у малому бізнесі.....158
§ 2.7. Основні джерела та специфіка інвестування у сімейному господарстві.....173
§ 2.8. Вплив зовнішньоторговельного підприємництва на розвиток приватного інвестування в Україні.....181
§ 2.9. Інвестування в контексті економічної безпеки фірми.....190
Розділ III. Шляхи та механізми вдосконалення інвестування в Україні.....199
§ 3.1. Застосування фінансово-інституційних інструментів в управлінні інвестиційними процесами.....199
§ 3.2. Удосконалення оцінки та методів мінімізації інвестиційних ризиків.....207
§ 3.3. Перспективні напрями та механізми стимулювання ПП в регіональну економіку.....226
§ 3.4. Механізми стимулювання іноземних інвестицій: зарубіжний досвід та Україна.....243
ПІСЛЯМОВА.....262

Одержати книгу
"Реверчук С. К. та ін. Інвестологія: наука про інвестування"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Корпоративна культура / За ред. Г.Л. Хаєта: Мотивація і цінності людини. Сутність корпоративної культури. Основні поняття. Структура корпоративної культури. Взаємозв'язок корпоративної культури з іншими факторами. Питання теорії мотивації. Особистісні теорії мотивації - теоретичний аспект питання про цінності людини. Високі цінності людини і пошук сенсу життя. Мотивація як процес у певному середовищі й ситуації. Структура мотиваційної сфери людини. Трудова типологія. Цінності людини за даними анкетних опитувань і тестів. Методика вивчення цінностей людини. Показники, які використовуються. Значимість різних життєвих цінностей. Трудові цінності та їх залежність від різних факторів. Трудові типи і трудові портрети. Принципи корпоративної культури...
Міжнародний менеджмент / За ред. О.Б. Чернеги: Зміст і характерні риси міжнародного менеджменту. Міжнародний бізнес - основа міжнародного менеджменту. Міжнародний менеджмент як складова міжнародного бізнесу. Міжнародні корпорації - основний суб'єкт міжнародного менеджменту. Організаційна структура міжнародної корпорації. Менеджери міжнародного бізнесу. Концепції міжнародного менеджменту. Моделі міжнародного менеджменту. Класифікація цілей міжнародного менеджменту. Основні вимоги до виконання завдань міжнародного менеджменту. Середовище міжнародного менеджменту. Міжнародна корпорація і зовнішнє середовище. Класифікація секторів зовнішнього средовища. Особливості аналізу зовнішнього середовища...
Прауде В. Р., Білий О. Б. Маркетинг: Основні поняття про маркетинг. Сутність, мета і концепції розвитку маркетингу. Сутність маркетингу. Причини розвитку маркетингу. Цілі маркетингової діяльності. Концепції маркетингової діяльності. Загальна характеристика процесу управління маркетингом. Внутрішні і зовнішні фактори управління підприємством. Стратегія планування ринкової діяльності підприємств. Комплекс засобів управління маркетингом. Аналіз можливостей ринку і моделювання поведінки покупців. Маркетингове середовище. Основні елементи мікросередовища функціонування підприємства. Основні фактори макросередовища функціонування підприємства. Взаємозв'язок мікро- і макромаркетингу. Поведінка покупців на споживчому ринку. Моделі поведінки покупців на ринку...
Зовнішньоторговельні аспекти конкурентної політики України в умовах СОТ / За ред. А.А. Мазаракі: Теорія та світовий досвід державного регулювання конкуренції в умовах глобалізації. Теоретико-методологічні засади міжнародної конкуренції та конкурентоспроможності. Міжнародна конкуренція та конкурентоспроможність: поняття, чинники, складові формування. Методичні засади оцінки конкурентоспроможності країни. Інноваційний розвиток - пріоритетний напрям формування конкурентної політики. Регуляторні важелі формування конкурентної політики. Принципи і методи використання інструментів регулювання міжнародного обміну. Нетарифні засоби посилення конкурентоспроможності країни. Митно-податкові інструменти підвищення конкурентоспроможності держав...
Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича: Загальні засади теорії економічного розвитку суспільства. Предмет і метод економічної теорії. Зародження й основні етапи розвитку економічної теорії як науки. Предмет економічної теорії та еволюція його визначення різними школами. Методи пізнання економічних процесів і явищ та їхня класифікація. Економічні категорії, закони та принципи. Пізнання і використання економічних законів. Функції економічної теорії. Економічна теорія як теоретико-методологічна база інших економічних наук. Економічні потреби суспільства. Економічні інтереси. Економічні потреби суспільства, їхня суть та структура. Економічний закон зростання потреб. Економічні інтереси: сутність, суб'єкти, класифікація...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com