Головна

Федоренко В. Г. Інвестознавство: Підручник. - 3-тє вид., допов. - К.: МАУП, 2004. - 480 с.

Вступ.....3
Розділ 1
Поняття інвестицій та інвестиційного менеджменту.....7
1.1. Економічна сутність інвестицій.....7
1.2. Класифікація інвестицій.....10
1.3. Сутність, мета і завдання інвестиційного менеджменту.....12
1.4. Основні поняття інвестиційної діяльності.....13
Розділ 2
Управління інвестиційною діяльністю.....17
2.1. Важелі інвестиційної діяльності.....17
2.2. Функції управління інвестиційною діяльністю.....19
2.3. Структура фінансового аналізу підприємства.....24
Розділ З
Інвестиційний процес.....30
3.1. Регулювання інвестиційної діяльності державними органами.....31
3.2. Стадії інвестиційного процесу.....33
3.3. Потреба зміни інвестиційної стратегії в Україні.....37
Розділ 4
Перспективні напрями інвестиційної стратегії.....40
4.1. Основні напрями інвестиційної стратегії.....40
4.2. Планування та контроль капіталовкладень.....43
4.3. Досвід класифікації капіталовкладень в економічно розвинених країнах.....48
Розділ 5
Перспективи розвитку капітального будівництва у ринкових умовах. Підприємницька діяльність у будівельному комплексі України.....50
5.1. Організація підприємницької діяльності в будівельному комплексі України.....50
5.2. Структура управління будівельним комплексом України. Методи активізації інвестиційної політики.....52

Одержати книгу
"Федоренко В. Г. Інвестознавство"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Новак В.О. та ін. Інформаційне забезпечення менеджменту: Інформація в процесах управління. Інформаційні технології як запорука стабільного соціального розвитку суспільства. Вплив інформаційних технологій на соціальний розвиток. Роль інформації у системі управління. Інформаційний менеджмент. Сутність, предмет і завдання інформаційного менеджменту. Завдання інформаційних технологій у процесах управління. Основні напрямки комп'ютеризації менеджменту. Управління організацією як процес цілеспрямованого перетворення управлінської інформації. Об'єкти та суб'єкти управління як учасники інформаційної взаємодії. Фактична та результатна управлінська інформація. Роль комунікацій у процесі управління. Людський фактор у фільтруванні управлінської інформації...
Куценко В. М. Міжнародний менеджмент: Сутність і методологічні основи міжнародного менеджменту. Сутність, види й характерні риси міжнародного бізнесу. Глобалізація міжнародного бізнесу. Управління міжнародним бізнесом (міжнародний менеджмент): сутність, структура, відмінності від національної моделі. Цілі й завдання міжнародного менеджменту. Зовнішнє середовище міжнародного менеджменту. Поняття зовнішнього середовища міжнародного бізнесу (менеджменту), його базові складові. Аналіз зовнішнього середовища. Рольові функції міжнародного менеджера. Урахування національних особливостей країн (національних стереотипів) у діяльності міжнародного менеджера. Адаптація фірми до зовнішнього середовища. Структура і стратегічне управління в міжнародних фірмах...
Шканова О. М. Маркетинг послуг: Основні поняття маркетингу послуг. Сутність послуги. Класифікація послуг. Специфіка маркетингу послуг. Маркетингова орієнтація підприємства, що надає послуги. Складові маркетингу-мікс. Послуга (суттєва відмінність). Місце (канали розподілу та обслуговування). Просування послуги. Ціна (тариф). Методи маркетингового дослідження ринку послуг. Класифікація методів дослідження. Сегментація ринку послуг. Аналіз конкурентного середовища. Методи аналізу і прогнозування попиту на послуги. Методи екстраполяції. Застосування факторних моделей. Дослідження діяльності підприємства та вибір маркетингових стратегій. Місія, цілі та маркетингові стратегії підприємства. Стратегії підприємства на різних стадіях життєвого циклу послуги...
Рум'янцев А.П., Рум'янцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність: Предмет, методологія і структура курсу ЗЕД. Нормативно-правове забезпечення ЗЕД України. Маркетинг у ЗЕД. Пошук та оцінка іноземних партнерів. Міжнародні господарські контракти. Міжнародні розрахунки і міжнародні кредити. Зовнішня торгівля суб'єктів в ЗЕД. Зовнішньоекономічна діяльність у сфері науково-технічних відносин. Іноземне інвестування в системі ЗЕД. Транспортне забезпечення ЗЕД. Митне регулювання ЗЕД. Валютне регулювання ЗЕД. Оподаткування ЗЕД. Ризики в ЗЕД. Страхування ЗЕД. Ефективність ЗЕД. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Уніфіковані правила по Інкасо. Уніфіковані правила і звичаї для документарних акредитивів (UCP500)...
Пономаренко О. І. та ін. Сучасний економічний аналіз: У 2 ч. Ч. 1. Мікроекономіка: Теорія споживання. Простір товарів і відношення переваги. Загальна порядкова теорія споживчого вибору. Порядкові функції корисності. Теорема Дебре. Неокласична задача споживання. Функції попиту граничної корисності грошей. Модель споживання Стоуна. Товари першої необхідності, вибору та розкоші. Дуальна задача споживання. Хіксіанський попит і функція видатків. Порівняльна статика споживання. Основне рівняння теорії споживання. Рівняння Слуцького і класифікація товарів. Еластичність попиту й умови агрегації. Підхід виявленої переваги в теорії споживання. Задачі та вправи. Теорія виробництва. Простір витрат і виробничі функції...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com