Головна

Пилипенко І.І., Жук О.П. Цінні папери в Україні - К.: ІВЦ Держкомстату України. - 2001. - 305 с.

Передмова.....З
Розділ 1. Ринок цінних паперів, його зміст та призначення.....5
1.1. Фінансовий ринок, та механізм його ціноутворення.....5
1.2. Ринок цінних паперів та принципи його функціонування.....II
1.3. Загальна характеристика цінних паперів.....14
1.4. Цінні папери як реквізит фондового ринку.....19
1.5. Цінних паперів та їхні функції.....21
1.6. Вартісні і цінові фактори цінних паперів.....23
1.7. Тенденції розвитку ринку цінних паперів в Україні.....25
Розділ 2. Види акцій та механізм їх функціонування.....35
2.1. Види акцій та їх призначення.....35
2.2. Обов'язки і права емітента та акціонера.....41
2.3. Методи формування пакетів акцій, та оцінка акцій.....42
2.4. Акції привілейовані.....45
2.5. Методика розрахунку курсу акцій.....48
2.6. Дивідендна політика акціонерного товариства.....51
Розділ 3. Векселі, їх види та механізм функціонуванні.....56
3.1. Вексель та історія його розвитку.....56
3.2. Види векселів.....
3.3. Суб'єкти вексельних відносин, їхні права та обов'язки. 63
3.4. Індексування векселів.....65
3.5. Оплата і протест векселів.....69
3.6. Акцепт і аваль векселів.....
3.7. Формування вексельного обігу в Україні.....
Розділ 4. Облігації, види та механізм їхнього функціонування.....80
4.1. Визначення поняття облігації та її реквізити.....80
4.2. Види облігацій.....82
4.3. Права і обов'язки емітента і власника облігацій.....94
4.4. Портфель облігацій.....95
4.5. Доходи від обігу облігацій.....96
Розділ 5. Казначейські зобов'язання, приватизаційні папери та ощадні сертифікати банків.....98
5.1. Казначейські зобов'язання України.....98
5.2. Прибутковість казначейських зобов'язань.....99
5.3. Ощадні сертифікати банків.....102
5.4. Основні особливості та напрямки залучення ощадних сертифікатів.....103
5.5. Приватизаційні папери.....106
Розділ 6. Роль цінних паперів у функціонуванні інвестиційного механізму.....109
6.1. Інвестиції та цінні папери.....109
6.2. Поняття Інвестиційного капіталу.....111
6.3. Інвестиційні сертифікати.....113
6.4. Об'єктита суб'єкти інвестиційної діяльності.....119
6.5. Ризик і прибутковість інвестиційного портфеля.....126
Розділ 7. Первинний та вторинний ринки цінних паперів.....132
7.1. Ринок цінних паперів - первинний.....132
7.2. Вторинний ринок цінних паперів.....134
7.3. Держава на вторинному ринку цінних паперів.....136
7.4. Професійна діяльність на ринку цінних паперів.....139
7.5. Фондовий ринок та приватизація.....143
Розділ 8. Учасники ринку цінних паперів.....145
8.1. Категорії учасників ринку цінних паперів.....145
8.2. Емітенти.....148
8.3. Інвестори.....152
8.4. Посередники.....158
8.5. Інститути-регулятори.....165
Розділ 9. Фондові біржі.....174
9.1. Фондові біржі та їхні завдання.....174
9.2. Організація та функціонування фондової біржі.....180
9.3. Механізм здійснення біржових операцій.....181
9.4. Учасники біржової торгівлі.....187
9.5. Місце Української фондової біржі в класифікації фондових бірж.....191
Розділ 10. Позабіржовий ринок цінних паперів.....196
10.1. Поняття позабіржового ринку.....196
10.2. Позабіржова фондова торговельна система.....197
10.3. Правила складання рейтингів ПФТС.....201
10.4. Досвід функціонування позабіржового ринку.....203
Розділ 11. Ринок фінансових ф'ючерсів і опціонів.....211
11.1. Законодавство України про ринок деривативів.....211
11.2. Розвиток ринків фінансових ф'ючерсів.....215
11.3. Торгівля і спекуляція фінансовими ф'ючерсами.....219
11.4. Механізм укладання ф'ючерсних угод.....220
11.5. Хеджування з контрактами на фінансові ф'ючерси.....225
Розділ 12. Державне регулювання ринку цінних паперів в Україні.....229
12.1. Принципи державного регулювання ринку цінних паперів.....229
12.2. Форми та структура державного регулювання ринку цінних паперів.....233
12.3. Розвиток державного регулювання-ринку цінних паперів.....237
12.4. Система державних органів на ринку цінних паперів.....238
12.5. Законодавче регулювання ринку цінних паперів в Україні.....244
Короткий словник.....250
Основні скорочення.....298
Література.....299

Одержати книгу
"Пилипенко І.І., Жук О.П. Цінні папери в Україні"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Фінанси підприємств / За ред. Г.Г. Кірейцева: Основи організації фінансів підприємств. Поняття фінансів підприємств, їх зміст, функції. Сфери фінансових відносин підприємств. Фінансові ресурси підприємств. Фінансовий механізм. Принципи організації фінансів підприємств. Управління фінансами на підприємстві. Організація грошових розрахунків підприємств. Сутність розрахункових відносин і принципи їх організації в народному господарстві. Характеристика форм безготівкових розрахунків. Операції підприємств з векселями. Зміст та організація готівкових розрахунків підприємств. Платіжна дисципліна в управлінні фінансами. Грошові надходження підприємств. Формування і розподіл прибутку. Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг...
Скібіцький О. М. Антикризовий менеджмент: Теоретичні основи антикризового управління підприємством. Економічний механізм виникнення кризового стану виробничих систем. Місце антикризового управління в стратегії підприємства. Кризовий стан підприємства як об'єкт управління. Теоретичне обґрунтовування механізму управління підприємством у кризовому стані. Сутність і класифікація методів антикризового управління. Створення системи антикризового управління підприємством. Державне регулювання та економічна безпека підприємства. Аналіз нормативно-законодавчої бази. Особливості антикризового менеджменту в країнах розвинутої ринкової економіки. Управління ризикозахищеністю підприємства. Поняття ризику, його особливості в сучасних умовах...
Пушкар P.M., Тарнавська Н.П. Менеджмент: теорія та практика: Предмет та стера компетенції управління. Вступ до сучасного менеджменту. Поняття менеджменту, його зміст і загальна термінологія. Рівні управління. Підходи до управління. Модель менеджера та його обов'язки. Еволюція теорії та практики менеджменту. Історичний розвиток передумов сучасного менеджменту. Сучасні теорії менеджменту. Порівняльна характеристика японської та американської моделей менеджменту. Маркетинговий підхід в управлінні. - Соціальна відповідальність менеджменту. Суб'єкти підприємництва та умови їх господарювання. Фірма як організаційно-господарська одиниця. Правове регулювання та діяльність фірм. Мікросередовище менеджменту (внутрішні змінні організації). Зовнішнє середовище менеджменту...
Шканова О. М. Маркетинг послуг: Основні поняття маркетингу послуг. Сутність послуги. Класифікація послуг. Специфіка маркетингу послуг. Маркетингова орієнтація підприємства, що надає послуги. Складові маркетингу-мікс. Послуга (суттєва відмінність). Місце (канали розподілу та обслуговування). Просування послуги. Ціна (тариф). Методи маркетингового дослідження ринку послуг. Класифікація методів дослідження. Сегментація ринку послуг. Аналіз конкурентного середовища. Методи аналізу і прогнозування попиту на послуги. Методи екстраполяції. Застосування факторних моделей. Дослідження діяльності підприємства та вибір маркетингових стратегій. Місія, цілі та маркетингові стратегії підприємства. Стратегії підприємства на різних стадіях життєвого циклу послуги...
Зовнішньоторговельні аспекти конкурентної політики України в умовах СОТ / За ред. А.А. Мазаракі: Теорія та світовий досвід державного регулювання конкуренції в умовах глобалізації. Теоретико-методологічні засади міжнародної конкуренції та конкурентоспроможності. Міжнародна конкуренція та конкурентоспроможність: поняття, чинники, складові формування. Методичні засади оцінки конкурентоспроможності країни. Інноваційний розвиток - пріоритетний напрям формування конкурентної політики. Регуляторні важелі формування конкурентної політики. Принципи і методи використання інструментів регулювання міжнародного обміну. Нетарифні засоби посилення конкурентоспроможності країни. Митно-податкові інструменти підвищення конкурентоспроможності держав...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com