Головна

Фінансово-економічний аналіз: Підручник / Буряк П. Ю., Римар М. В., Бець М. Т. та ін. Під заг. ред. П. Ю. Буряка, М. В. Римара - К.: ВД «Професіонал», 2004. - 528 с.

Передмова.....7
ЧАСТИНА І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ
Розділ 1 Науково-методологічні та історичні засади розвитку економічного аналізу.....10
1.1 Економічний аналіз як наукове дослідження.....10
1.2 Зміст, мета та завдання економічного аналізу.....12
1.3 Предмет економічного аналізу та його особливості в умовах становлення ринкових відносин.....18
1.4 Метод економічного аналізу і його характеристики.....22
Розділ 2 Система прийомів економічного аналізу.....25
2.1 Основні та спеціальні прийоми економічного аналізу.....25
2.2 Прийоми детермінованого аналізу.....28
2.3 Технічні прийоми економічного аналізу.....52
2.4 Евристичні прийоми економічного аналізу.....66
2.5 Застосування економіко-математичних прийомів аналізу.....67
Розділ 3 Методика системного економічного аналізу.....76
3.1 Системний підхід до економічного аналізу господарської діяльності.....76
3.2 Основні елементи методики комплексного економічного аналізу.....78
3.3 Параметризація господарської діяльності промислових підприємств.....82
Розділ 4 Система та механізм економічного аналізу.....88
4.1 Аналітичне забезпечення прийняття господарських рішень.....88
4.2 Функціонально-вартісний аналіз.....93
Розділ 5 Організація економічного аналізу господарської діяльності.....95
5.1 Організаційні системи економічного аналізу та особливості їх функціонування.....95
5.2 Технологія аналітичного процесу.....99
5.3 Системне забезпечення економічного аналізу.....106
ЧАСТИНА II ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ
Розділ 6 Аналіз виробництва продукції, робіт та послуг.....112
6.1 Аналіз виробничої програми.....112
6.2 Аналіз виробництва продукції.....121
6.3 Аналіз якості виготовленої продукції.....128
Розділ 7 Аналіз робіт та послуг бюджетної діяльності.....135
7.1 Аналіз лісогосподарських робіт.....135
7.2 Аналіз якості виконання робіт.....143
7.3 Аналіз витрат на одиницю виконаних робіт.....145
7.4 Аналіз використання лісосічного фонду.....150
7.5 Аналіз лісовідновлювальних робіт.....154
7.6 Аналіз охорони і захисту лісу.....158
7.7 Аналіз побічного користування лісом.....159
Розділ 8 Аналіз використання трудових ресурсів і витрат на оплату праці.....162
8.1 Аналіз забезпеченості підприємства кадровим потенціалом.....162
8.2 Аналіз організації праці.....168
8.3 Аналіз продуктивності праці.....173
8.4 Аналіз фонду заробітної плати.....184
8.5 Аналіз витрат на оплату праці.....194
Розділ 9 Аналіз необоротних активів підприємства.....200
9.1 Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами.....200
9.2 Аналіз ефективності використання основних засобів підприємства.....209
9.3 Аналіз роботи устаткування.....214
Розділ 10 Аналіз матеріальних ресурсів та ефективності їх використання.....224
10.1 Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами.....224
10.2 Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів.....230
10.3 Аналіз матеріальних витрат.....236
Розділ 11 Аналіз витрат на виробництво продукції та доходів від її реалізації.....242
11.1 Аналіз витрат на виробництво продукції та її собівартості.....242
11.2 Аналіз комплексних витрат.....249
11.3 Аналіз собівартості продукції за її показниками.....254
11.4 Аналіз доходів від реалізації продукції.....262
ЧАСТИНА IIІ ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ
Розділ 12 Теоретичні основи фінансового аналізу.....282
12.1 Мета, завдання та види фінансового аналізу.....282
12.2 Інформаційна база, прийоми та методи аналізу фінансового стану.....289
Розділ 13 Загальна оцінка фінансового стану підприємства.....297
13.1 Економічна оцінка балансу підприємства.....297
13.2 Загальна оцінка стану майна і його окремих частин.....304
Розділ 14 Аналіз фінансової стійкості.....314
14.1 Система показників фінансової стійкості та методика їх оцінки.....314
14.2 Аналітична оцінка фінансової стійкості підприємства в залежності від забезпеченості власними засобами.....320
Розділ 15 Аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства.....324
15.1 Аналіз платоспроможності підприємства та ліквідність його балансу.....324
15.2 Аналіз показників ліквідності.....325
Розділ 16 Аналіз грошових потоків.....336
16.1 Аналіз руху грошових коштів на підприємстві.....336
16.2 Аналіз грошових потоків користувачами фінансової звітності.....347
16.3 Аналіз факторів оптимізації грошових потоків у системі підприємницької діяльності.....350
Розділ 17 Аналіз кредитоспроможності підприємства.....361
17.1 Аналіз доцільності отримання кредитів.....361
17.2 Аналіз фінансової незалежності підприємства від залучених джерел.....365
Розділ 18 Аналіз використання капіталу.....369
18.1 Аналіз ефективності використання капіталу.....369
18.2 Аналіз оборотності капіталу.....373
18.3 Аналіз прибутковості власного капіталу.....376
Розділ 19 Оцінка виробничо-фінансового лівериджу.....379
19.1 Аналіз виробничого лівериджу та ефекту фінансового важеля.....379
19.2 Аналіз виробничо-фінансового лівериджу.....385
Розділ 20 Короткостроковий прогноз фінансового стану.....389
20.1 Прогнозування фінансової діяльності.....389
20.2 Методи прогнозування фінансової стійкості суб'єктів господарювання.....395
Розділ 21 Аналіз прибутку та рентабельності.....399
21.1 Аналіз фінансових результатів.....399
21.2 Аналіз показників рентабельності.....406
Розділ 22 Аналіз ділової активності та інвестиційної діяльності підприємства.....416
22.1 Аналіз ділової активності підприємства.....416
22.2 Оцінка інвестиційної привабливості підприємства.....421
Розділ 23 Аналіз фінансового стану неплатоспроможності та діагностика банкрутства.....428
Розділ 24 Стратегічний аналіз фінансових ризиків.....437
24.1 Сутність та види фінансових ризиків.....437
24.2 Мета та принципи ризик-менеджменту.....440
24.3 Методи оцінки фінансових ризиків.....443
24.4 Методи нейтралізації фінансових ризиків.....451
Розділ 25 Аналіз та оціночні підходи в системі інвестиційної привабливості та ризику регіонів України.....457
25.1 Характерні чинники інвестиційної привабливості та ризику регіону.....457
25.2 Аналіз рейтингових підходів і оцінка інвестиційної привабливості регіону.....460
25.3 Оцінка ІПІРРяк нового ринку.....463
25.4 Оцінка ІПІРР за допомогою індексу зміни інвестування.....464
25.5 Оцінка ІПІРР через розрахунок інтегрального показника.....466
ЧАСТИНА IV ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ
Розділ 26 Загальна характеристика еколого-економічного аналізу.....474
26.1 Загальна характеристика еколого-економічного аналізу.....474
26.2 Аналіз шансів/ризиків.....476
26.3 Еко-аудит.....479
26.4 Еко-баланс.....482
26.5 ABC/XYZ-аналіз.....489
26.6 Оцінка наслідків застосування техніки.....494
26.7 Формалізовані методи оцінки.....495
Розділ 27 Система екологічних показників.....500
27.1 Показники як інструмент управління.....500
27.2 Системи екологічних показників.....502
27.3 Характеристика екологічних показників.....504
Рекомендована та використана література.....516

Одержати книгу
"Фінансово-економічний аналіз: Підручник / Під ред. П. Ю. Буряка, М. В. Римара"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Петленко Ю.В., Рожко О.Д. Місцеві фінанси: Опорний конспект лекцій: Місцеві фінанси в економічній системі держави. Формування науки про місцеві фінанси. Сутність місцевих фінансів та причини їх появи. Місцеві фінанси як система. Функції місцевих фінансів. Територіальна громада: поняття, функції, роль, правовий статус. Основи фінансової автономії місцевих органів влади. Поняття фінансової автономії місцевих органів влади. Межі та кількісні показники фінансової автономії. Взаємозв'язок місцевих і державних фінансів. Міжнародні стандарти організації місцевих фінансів. Система місцевих фінансових інститутів. Інститут самостійних місцевих бюджетів. Структура системи місцевих фінансових інститутів. Поняття самостійності бюджету. Доходи місцевих бюджетів...
Реверчук С. К. та ін. Інвестологія: наука про інвестування: Теоретико-методологічні основи дослідження інвестування в сучасній економіці. Суть, роль та значення інвестування у розвитку національної економіки. Основні види та форми іноземного інвестування. Функції прямого іноземного інвестування. Концепційні основи та особливості формування інвестиційного клімату в перехідній економіці. Види та методи управління інвестуванням. Особливості та проблеми інвестування у перехідній економіці. Вплив державної інвестиційної політики на стимулювання економічного зростання. Проблеми державного регулювання інвестицій в умовах приватизації. Аналіз та діагностика іноземного інвестування в регіональну економіку (на прикладі Львівщини)...
Завадський Й.С. Менеджмент: Теорія і методологія менеджменту Management theory and methodology. Розуміння зовнішнього і внутрішнього середовища організації. Суть, цілі і види менеджменту. Наукові принципи менеджменту. Розвиток теорії і практики менеджменту Development of Management Theory and Practice. Наукові погляди, що передували класичній теорії. Генезис і еволюція менеджменту. Класична школа. Біхевіористська теорія. Теорія бюрократії і кількісний підхід до менеджменту. Сучасні підходи до менеджменту. Функції менеджменту Management Functions. Поняття і класифікація функцій. Зміст основних функцій менеджменту. Характеристика спеціальних функцій. Розвиток функцій менеджменту зі зміною зовнішнього і внутрішнього середовища...
Швець Н. Г. Раціоналізація трудової діяльності: Місце і роль раціоналізації трудової діяльності у розвитку теорії та практики організації праці. Сутність та структура трудової діяльності. Методологічні підходи до раціоналізації трудової діяльності. Основні поняття про право інтелектуальної власності. Раціоналізація трудової діяльності в управлінні. Ергономічний підхід до раціоналізації трудової діяльності. Працездатність і методи її підвищення. Тренінги розвитку здібностей інноваційного підходу до вирішення проблем раціоналізації трудової діяльності...
Куценко В. М. Маркетинговий менеджмент: Маркетинг у системі управління підприємством. Маркетинг як одна з основних функцій бізнесу. Місце маркетингу в системі управління підприємством. Сутність менеджменту як управління бізнесом в умовах ринку його основні функції і характеристики. Сутність і методологічні основи маркетингового менеджменту. Сутність та основні поняття маркетингового менеджменту його цілі і завдання. Еволюція концепції маркетингового менеджменту. Характеристика процесу маркетингового менеджменту. Управління маркетинговими дослідженнями та оцінкою ринкових можливостей підприємства. Сутність, мета й основні завдання маркетингових досліджень. Структура і процес маркетингових досліджень. Маркетингова інформація: джерела, методи збирання...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com