Головна

Буднік М. М., Мартюшева Л. С, Сабліна Н. В. Фінансовий ринок: Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 334 с.

Вступ.....5
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1.
ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ.....6
Тема 1. Фінансовий ринок: сутність, функції і роль в економіці.....6
1.1. Сутність фінансового ринку та його структура.....6
1.2. Класифікація фінансових ринків.....9
1.3. Функції фінансового ринку.....13
1.4. Суб'єкти фінансового ринку.....14
1.5. Характеристика об'єктів фінансового ринку.....16
Тема 2. Регулювання фінансового ринку.....19
2.1. Необхідність державного регулювання фінансового ринку.....19
2.2. Регулювання кредитного ринку.....22
2.3. Державне регулювання фондового ринку України.....25
2.4. Державна політика на валютному ринку.....27
Тема 3. Фінансові посередники.....31
3.1. Загальне поняття фінансового посередництва.....31
3.2. Банківська система ринку фінансових послуг в Україні.....34
3.3. Небанківські фінансові інститути.....40
Тема 4. Оцінка ризику на фінансовому ринку.....48
4.1. Поняття і класифікація фінансових ризиків.....48
4.2. Методи оцінки ризику на фінансовому ринку.....51
4.3. Методи управління фінансовими ризиками.....54
4.4. Майбутня і поточна вартість фінансових інструментів.....57
Тема 5. Грошовий ринок та його складові.....61
5.1. Структура і його значення у фінансовій системі.....61
5.2. Характеристика облікового ринку та його особливості.....63
Тема 6. Валютний ринок.....72
6.1. Поняття і структура валютного ринку.....72
6.2. Учасники валютного ринку.....75
6.3. Валютні операції.....79
Практичні завдання до змістовного модуля 1.....84
Тестові завдання до змістовного модуля 1.....91
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2.
РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ (ФОНДОВИЙ РИНОК).....99
Тема 7. Становлення, сутність та особливості діяльності ринку цінних паперів.....99
7.1. Передумови виникнення фондового ринку.....99
7.2. Учасники фондового ринку, їх цілі й особливості діяльності.....102
7.3. Сутність та класифікація ринку цінних паперів.....109
Тема 8. Фінансові інструменти на ринку цінних паперів.....115
8.1. Цінні папери, їх види і характеристика.....115
8.2. Характеристика основних фінансових інструментів.....118
8.3. Характеристика похідних фінансових інструментів.....122
Тема 9. Методи оцінки на фондовому ринку. Формування портфеля цінних паперів.....139
9.1. Оцінка цінних паперів і їх інвестиційних якостей.....139
9.2. Формування портфеля цінних паперів.....147
Тема 10. Сучасна інфраструктура ринку цінних паперів.....156
10.1. Місце фондової біржі та торгово-інформаційних систем (TIC) на ринку цінних паперів.....156
10.2. Операції з цінними паперами в Національній депозитарній системі.....163
10.3. Поняття біржових індексів і методи їх визначення.....168
Практичні завдання до змістовного модуля 2.....176
Тестові завдання до змістовного модуля 2.....185
Література.....195
Словник фінансових термінів.....199
Додатки.....234

Одержати книгу
"Буднік М. М. та ін. Фінансовий ринок"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Окландер М.А. Логістика: Вступ в логістику. Історія виникнення логістики. Етапи формування теорії логістики. Генезис логістики в Україні. Актуальність логістики. Логістична система підприємства. Концепція та методологія логістики. Логістичний підхід як загальнонаукова методологія досліджень. Принципи побудови логістичної системи. Організація логістики. Компоненти логістичної системи. Місцезнаходження і розпланування. Комунікація. Транспорт. Запаси. Склади та упаковка. Функції логістичної системи підприємства. Постачання. Підтримка виробництва. Фізичний розподіл. Планування логістичної системи підприємства. Логістичний сервіс. Логістичні витрати. Логістичний цикл. Логістика і маркетинг. Співвідношення логістичної та маркетингової систем. Аудит логістики...
Козловский В. А. та ін. Производственный и операционный менеджмент: Производственный/операционный менеджмент. Что такое производственный/операционный менеджмент. Истоки операционного менеджмента. Организация создания товаров и услуг. Зачем изучают П/ОМ. Что делают П/О-менеджеры. Где работают П/О-менеджеры. Подготовка к карьере производственного/операционного менеджера. Производительность бросает вызов П/ОМ. Развитие стратегии П/ОМ. Системы. Стратегии развития процессов. Развитие стратегии П/ОМ. Методы принятия решений в П/ОМ. Инструменты принятия решений. Процесс принятия решений. Модели для принятия решений. Теория принятия решений. Прогнозирование. Что такое прогнозирование. Типы прогнозов. Прогнозные приближения...
Цільове управління підприємством: Теоретичні основи цільового управління підприємством. Цілі та завдання дисципліни. Цільові способи в системі управління підприємством. Значення та роль цільових способів управління. Роль менеджера в досягненні кінцевих результатів. Цілі діяльності: вимоги, стратегія, побудова. Загальні та конкретні цілі діяльності. Вимоги до формулювання цілей. Формування стратегічних, тактичних і операційних цілей. Побудова " дерева проблем " і " дерева цілей ". Цільові способи управління та діагностування проблем. Методи діагностики в процесі прийняття управлінських рішень. Похибки прийняття управлінських рішень під час діагностування проблем. Способи корегування управлінських рішень під час діагностування проблем...
Обрытько Б. А. Рекламный менеджмент: Из истории развития рекламы. Сущность и сфера рекламного менеджмента. Назначение и сущность рекламного менеджмента. Сфера рекламного менеджмента. Правовое регулирование рекламного менеджмента в Украине. Рекламное исследование рынка. Сущность и содержание рекламного исследования. Исследование целей рекламы. Исследование психологических факторов коммуникативных целей рекламы. Прогнозирование эффективности рекламного обращения. Исследование связи рекламного обращения с рекламоносителем. Планирование рекламной кампании. Разработка плана рекламной кампании. Стратегия рекламных обращений. Формирование бюджета рекламной кампании. Информационные системы и технологии в планировании рекламных кампаний...
Основи бізнесу / За ред. Ф.Ф. Бутинця: Сутність бізнесу та його види. Поняття економіки. Поняття бізнесу та підприємництва. Власність як економічна основа бізнесу. Підприємство як організаційна. структура підприємництва. Поняття і види підприємств. Договірні відносини підприємств. Кадрова політика підприємства. Господарські товариства в Україні. Поняття і види господарських товариств. Господарські товариства неакціонерного типу: характеристика й особливості створення. Особливості створення підприємства у вигляді акціонерного товариства. Сутність грошей та їх роль в економіці країни. Історія виникнення і розвитку грошей. Сутність і функції грошей. Поняття грошового обороту. Фінансування підприємницької діяльності. Поняття та функції фінансів...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com