Головна

Нашкерська Г.В. Фінансовий облік: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2005 р. - 503 с.

Частина І. Фінансовий облік
Тема 1. Основи побудови фінансового обліку
1.1. Зміст і завдання фінансового обліку.....9
1.2. Облікова інформація та прийняття економічних рішень.....12
1.3. Користувачі облікової інформації.....14
1.4. Суб'єкти господарської діяльності в Україні.....16
1.5. Організація облікової роботи.....18
1.6. Основні принципи фінансового обліку.....20
1.7. Нормативне регламентування фінансового обліку.....27
Тема 2. Вимірювання і оцінка у фінансовому обліку.....33
2.1. Зміст та необхідність облікових оцінок.....33
2.2. Оцінка на дату придбання (виготовлення) активів.....34
2.3. Оцінка на дату передачі (обміну).....39
2.4. Оцінка з урахуванням зміни вартості грошей у часі.....41
2.5. Оцінка за ліквідаційною вартістю.....43
Тема 3. Облік грошових коштів та їх еквівалентів.....44
3.1. Зміст грошових коштів та їх еквівалентів.....44
3.2. Облік касових операцій.....45
3.3. Облік грошових коштів на рахунках у банках.....52
3.4. Облік інших коштів.....57
3.5. Відображення інформації про рух грошових коштів в облікових регістрах.....60
Тема 4. Облік довгострокових та поточних фінансових інвестицій.....61
4.1. Зміст та види фінансових інвестицій.....61
4.2. Оцінка фінансових інвестицій.....65
4.3. Рахунки бухгалтерського обліку та регістри для відображення інвестицій.....68
4.4. Облік довгострокових інвестицій у боргові зобов'язання.....70
4.5. Облік інвестицій в акції.....75
4.6. Облік поточних інвестицій.....77
4.7. Розкриття інформації про фінансові інвестиції.....80
Тема 5. Облік дебіторської заборгованості.....81
5.1. Зміст дебіторської заборгованості і її групування в обліку.....81
5.2. Оцінка дебіторської заборгованості.....84
5.3. Облік довгострокової дебіторської заборгованості.....86
5.4. Облік поточної дебіторської заборгованості за товари,роботи і послуги.....87
5.5. Облік сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості.....94
5.6. Облік векселів одержаних.....104
5.7. Облік дебіторської заборгованості за розрахунками.....108
5.8. Відображення дебіторської заборгованості в облікових регістрах та у примітках до фінансової звітності.....119
5.9. Облік витрат майбутніх періодів.....121
Додатки.....123
Тема 6. Облік основних засобів.....130
6.1. Зміст основних засобів та завдання їх обліку.....130
6.2. Оцінка та групування основних засобів.....131
6.3. Документальне оформлення і аналітичний облік основних засобів.....138
6.4. Синтетичний облік надходження і вибуття основних засобів.....140
6.5. Облік витрат на придбання (спорудження) основних засобів.....142
6.6. Облік вибуття основних засобів.....151
6.7. Амортизація основних засобів.....154
6.8. Облік ремонтів основних засобів.....165
6.9. Переоцінка основних засобів.....167
6.10. Узагальнення інформації про основні засоби в облікових регістрах.....171
6.12. Розкриття інформації щодо основних засобів у примітках до фінансової звітності.....172
Тема 7. Облік інших необоротних матеріальних активів.....174
7.1. Синтетичний та аналітичний облік інших необоротних матеріальних активів.....174
7.2. Облік необоротних малоцінних та швидкозношуваних предметів.....175
7.3. Особливості обліку інших необоротних матеріальних активів.....178
Тема 8. Облік нематеріальних активів.....180
8.1. Зміст і види нематеріальних активів.....180
8.2. Оцінка та переоцінка нематеріальних активів...184
8.3. Синтетичний та аналітичний облік надходження і вибуття нематеріальних активів.....186
8.4. Амортизація нематеріальних активів.....192
8.5. Відображення нематеріальних активів в облікових регістрах та примітках до фінансової звітності.....193
Тема 9. Облік запасів.....195
9.1. Зміст і види запасів, завдання їх обліку.....195
9.2. Умови визнання запасів.....198
9.3. Відображення запасів на рахунках бухгалтерського обліку.....201
9.4. Оцінка запасів при їх надходженні на підприємство.....207
9.5. Первинний облік запасів.....213
9.6. Облік запасів на складі у бухгалтерії.....217
9.7. Синтетичний облік операцій, пов'язаних із надходженням запасів на підприємство.....219
9.8. Приклади відображення в обліку операцій із придбання запасів.....221
9.9. Облік та розподіл транспортно-заготівельних витрат.....226
9.10. Методи оцінки вибуття запасів.....229
9.11. Відображення на рахунках бухгалтерського обліку вибуття запасів.....234
9.12. Приклади списання виробничих запасів.....235
9.13. Оцінка запасів на дату балансу.....238
9.14. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів.....241
9.15. Особливості обліку товарів.....248
9.16. Інвентаризація запасів та відображення її результатів в обліку.....254
Тема 10. Облік витрат виробництва та випуску готової продукції.....259
10.1. Зміст та підходи до визнання витрат.....259
10.2. Рахунки для обліку витрат виробництва.....261
10.3. Облік доходів і прямих витрат операційної діяльності.....263
10.4. Облік загальновиробничих витрат.....276
10.5. Облік готової продукції та її реалізації.....279
10.6. Облік незавершеного виробництва та готової продукції.....284
10.7. Облік браку у виробництві.....292
Частина II. Фінансовий облік 2
Тема 11. Облік зобов'язань за розрахунками з постачальниками та інших поточних зобов'язань.....295
11.1. Зміст, визнання та оцінка зобов'язань.....295
11.2. Облік заборгованості, забезпеченої векселями.....298
11.3. Облік кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги.....300
11.4. Облік непередбачених зобов'язань.....306
11.5. Облік розрахунків з учасниками.....308
Тема 12. Облік короткострокових зобов'язань за розрахунками з банками.....311
12.1 Зміст кредиту та умови його надання.....311
12.2. Облік короткострокових позик банку.....317
Тема 13. Облік розрахунків з оплати праці та соціального страхування.....320
13.1. Зміст, форми та системи оплати праці.....320
13.2. Облік особового складу та відпрацьованого часу.....324
13.3. Визначення заробітку при погодинній та відрядній оплаті праці.....327
13.4. Облік нарахування заробітної плати та розрахунків з працівниками.....330
13.5. Облік утримань із заробітної плати.....333
13.6. Облік витрат на відпустки працівників.....340
13.7. Розрахунок середньої заробітної плати.....344
13.8. Облік розрахунків з органами соціального страхування.....347
Тема 14. Облік розрахунків за податками.....353
14.1. Синтетичний облік розрахунків за податками.....353
14.2. Облік податку на додану вартість.....354
14.3. Облік єдиного податку.....361
14.4. Облік податку з доходів громадян.....362
Тема 15. Облік довгострокових зобов'язань та забезпечень.....365
15.1. Облік довгострокових кредитів банку.....365
15.2. Облік зобов'язань за довгостроковими емітованими облігаціями.....369
15.3. Облік зобов'язань за операціями з фінансової оренди.....374
15.4. Облік забезпечень та непередбачуваних зобов'язань.....380
Тема 16. Облік доходів та витрат.....387
16.1. Зміст та підходи до визнання доходів.....387
16.2. Групування доходів за видами діяльності та рахунки для їх обліку.....389
16.3. Визнання та облік доходів від реалізації продукції (робіт, послуг).....392
16.4. Облік фінансових доходів.....399
16.5. Облік доходів за операціями цільового фінансування.....406
16.6. Узагальнення інформації про доходи підприємства.....408
16.7. Зміст та визнання витрат.....409
16.8. Моделі бухгалтерського обліку витрат.....410
16.9. Облік інших доходів і витрат операційної діяльності.....412
16.10. Облік загальновиробничих витрат.....424
16.11. Облік готової продукції та її реалізації.....428
16.12. Облік інших доходів та витрат операційної діяльності.....432
16.13. Облік інших доходів та витрат діяльності.....443
16.14. Облік доходів і витрат надзвичайної діяльності.....449
16.15. Облік фінансових результатів.....452
Тема 17. Облік власного капіталу та його змін.....458
17.1. Зміст власного капіталу та концепції його збереження.....458
17.2. Структура власного капіталу.....459
17.3. Облік статутного капіталу в акціонерних товариствах.....464
17.4. Особливості обліку статутного капіталу у товариствах з обмеженою відповідальністю.....471
17.5. Формування та зміни інших елементів власного капіталу.....473
Тема 18. Облік податку на прибуток.....481
18.1. Зміст та необхідність визначення облікового та податкового податку на прибуток.....481
18.2. Зміст та види податкових різниць.....483
18.3. Облік оподатковуваних тимчасових різниць....491
18.4. Облік відстрочених податкових активів та зобов'язань.....495
18.5. Розкриття відстрочених податкових активів і зобов'язань у фінансовій звітності.....501

Одержати книгу
"Нашкерська Г.В. Фінансовий облік"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Пилипенко І.І., Жук О.П. Цінні папери в Україні: Ринок цінних паперів, його зміст та призначення. Фінансовий ринок, та механізм його ціноутворення. Ринок цінних паперів та принципи його функціонування. Загальна характеристика цінних паперів. Цінні папери як реквізит фондового ринку. Цінних паперів та їхні функції. Вартісні і цінові фактори цінних паперів. Тенденції розвитку ринку цінних паперів в Україні. Види акцій та механізм їх функціонування. Види акцій та їх призначення. Обов'язки і права емітента та акціонера. Методи формування пакетів акцій, та оцінка акцій. Акції привілейовані. Методика розрахунку курсу акцій. Дивідендна політика акціонерного товариства. Векселі, їх види та механізм функціонуванні. Вексель та історія його розвитку...
Слав'юк Р.А. Фінанси підприємств: Фінанси в системі ринкових відносин. Предмет і завдання курсу "Фінанси підприємств". Суть фінансів. Предмет курсу "Фінанси підприємств". Грошові відносини як складові фінансів підприємств. Функції фінансів. Організація фінансової роботи на підприємстві. Зміст фінансової роботи. Завдання і функції фінансової служби. Фінансовий менеджмент на підприємстві. Грошові кошти та організація розрахунків підприємств. Грошові розрахунки в діяльності підприємств. Безготівкові операції та розрахунки. Загальні принципи ведення касових операцій підприємством. Доходи і фінансові результати від господарської та іншої діяльності підприємства. Класифікація доходів підприємницьких структур за джерелами формування...
Новак В.О. та ін. Інформаційне забезпечення менеджменту: Інформація в процесах управління. Інформаційні технології як запорука стабільного соціального розвитку суспільства. Вплив інформаційних технологій на соціальний розвиток. Роль інформації у системі управління. Інформаційний менеджмент. Сутність, предмет і завдання інформаційного менеджменту. Завдання інформаційних технологій у процесах управління. Основні напрямки комп'ютеризації менеджменту. Управління організацією як процес цілеспрямованого перетворення управлінської інформації. Об'єкти та суб'єкти управління як учасники інформаційної взаємодії. Фактична та результатна управлінська інформація. Роль комунікацій у процесі управління. Людський фактор у фільтруванні управлінської інформації...
Ґріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Слово до українського читача. Вступ до менеджменту. Розуміння фаху менеджера. Вступ до менеджменту. Категорії менеджерів. Головні функції менеджменту. Базові управлінські навики. Наука і мистецтво менеджменту. Еволюція менеджменту. Значення теорії та історії. Історичний контекст менеджменту. Класична теорія менеджменту. Школа людських стосунків. Кількісна теорія менеджменту. Сучасна теорія менеджменту. Системний підхід. Ситуаційний підхід. Проблеми і вимоги сучасного менеджменту. Вироблення ефективних технічних навиків. Вироблення ефективних діагностичних навиків. Вироблення ефективних комунікативних і міжособових навиків. Ви робите виклик. Самооцінка навиків...
Шканова О. М. Маркетингова товарна політика: Товар як об'єкт маркетингової товарної політики. Поняття товару. Класифікація товарів. Властивості та якість товару. Стандартизація товарів в Україні. Товарний знак, упаковка і маркування. Сутність товарного знака (торгової марки) та його типи. Державна реєстрація товарного знака в Україні. Роль упаковки і маркування в маркетинговій товарній політиці. Конкурентоспроможність товару. Поняття конкурентоспроможності товару. Технічні параметри та їх класифікація. Економічні показники конкурентоспроможності. Розрахунок інтегрального показника конкурентоспроможності. Життєвий цикл товару і формування асортименту. Поняття життєвого циклу товару. Маркетингові стратегії на різних етапах життєвого циклу товару...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com