Головна

Фінансовий менеджмент: Підручник / Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. - К.: КНЕУ, 2005. - 536 с.

Передмова.....7
Розділ 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту.....9
1.1. Сутність фінансового менеджменту.....9
1.2. Функції фінансового менеджменту.....18
1.3. Організація фінансового менеджменту.....20
1.4. Стратегія і тактика фінансового менеджменту.....23
Питання для самоконтролю.....32
Розділ 2. Система забезпечення фінансового менеджменту.....33
2.1. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту.....33
2.2. Вимоги до інформаційного забезпечення фінансового менеджменту.....40
2.3. Використання зовнішньої і внутрішньої інформації у фінансовому управлінні.....51
Питання для самоконтролю.....55
Розділ 3. Управління грошовими потоками.....56
3.1. Грошові потоки як об'єкт фінансового менеджменту.....56
3.1.1. Поняття грошового потоку.....57
3.1.2. Класифікація грошових потоків суб'єкта господарювання.....59
3.1.3. Структурування грошових потоків за видами діяльності.....63
3.2. Інструментарій управління грошовими потоками.....73
3.2.1. Необхідність управління грошовими потоками та принципи його організації.....73
3.2.2. Політика управління грошовими потоками.....74
3.2.3. Кількісна оцінка грошових потоків.....79
3.3. Моделювання управління грошовими потоками.....80
3.3.1. Структура моделі управління грошовими потоками.....81
3.3.2. Управління операційним грошовим потоком.....84
3.3.3. Управління інвестиційним та фінансовим грошовими потоками.....87
Питання для самоконтролю.....90
Розділ 4. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках.....91
4.1. Методичний інструментарій оцінювання вартості грошей у часі та його застосування у фінансових розрахунках.....91
4.2. Визначення майбутньої вартості грошей у фінансових розрахунках.....97
4.3. Визначення теперішньої вартості грошей у фінансових розрахунках.....106
Питання для самоконтролю.....120
Розділ 5. Управління прибутком.....122
5.1. Прибуток як об'єкт фінансового менеджменту.....122
5.2. Організація та інструментарій управління прибутком.....129
5.2.1. Стратегія управління прибутком.....130
5.2.2. Особливості обґрунтування управлінських фінансових рішень.....132
5.2.3. Критерії організації управління прибутком підприємства.....135
5.3. Управління формуванням доходів.....139
5.4. Управління витратами підприємства.....154
5.5. Управління використанням прибутку.....168
5.5.1. Роль податкового планування в управлінні прибутком.....170
5.5.2. Розподіл прибутку серед власників підприємства та дивідендна політика.....171
5.5.3. Капіталізація прибутку як форма його використання.....175
Питання для самоконтролю.....177
Розділ 6. Управління активами.....179
6.1. Активи як об'єкт фінансового менеджменту.....179
6.2. Управління оборотними активами.....184
6.2.1. Управління виробничими запасами та запасами готової продукції.....184
6.2.2. Управління дебіторською заборгованістю.....192
6.2.3. Управління грошовими коштами.....202
6.3. Стратегія фінансування оборотних активів.....208
6.4. Управління необоротними активами.....213
6.5. Оцінювання ефективності управління активами.....221
Питання для самоконтролю.....224
Розділ 7. Вартість і оптимізація структури капіталу.....225
7.1. Капітал підприємства як об'єкт фінансового менеджменту.....225
7.1.1. Сутність капіталу та його роль у діяльності підприємства.....225
7.1.2. Види капіталу підприємства та їх характеристика.....229
7.1.3. Принципи формування капіталу підприємства.....234
7.2. Управління власним капіталом.....237
7.2.1. Форми функціонування власного капіталу та їх характеристика.....237
7.2.2. Оцінка вартості елементів власного капіталу.....248
7.2.3. Політика управління власним капіталом.....252
7.3. Управління позичковим капіталом.....254
7.3.1. Форми позичкового капіталу.....254
7.3.2. Оцінка вартості складових залученого капіталу.....256
7.3.3. Політика управління позичковим капіталом.....259
7.4. Вартість і структура капіталу.....263
7.4.1. Визначення вартості капіталу.....263
7.4.2. Поняття структури капіталу та її оптимізація....267
7.4.3. Основи теорій структури капіталу.....271
Питання для самоконтролю.....273
Розділ 8. Управління інвестиціями.....275
8.1. Економічна сутність інвестицій та їх класифікація.....275
8.2. Управління реальними інвестиціями.....282
8.3. Види інвестиційних проектів, класифікація та методи оцінювання їх економічної ефективності.....286
8.4. Управління джерелами фінансування реальних інвестицій.....302
8.5. Управління фінансовими інвестиціями.....307
Питання для самоконтролю.....321
Розділ 9. Управління фінансовими ризиками.....323
9.1. Ризики у фінансово-господарській діяльності суб'єктів господарювання.....323
9.1.1. Умови виникнення ризиків.....325
9.1.2. Види ризиків та їх характеристика.....328
9.1.3. Критерії прийняття управлінських фінансових рішень в умовах невизначеності.....331
9.1.4. Сучасні концепції організації управління ризиками.....333
9.2. Модель управління фінансовими ризиками.....337
9.2.1. Структура моделі управління ризиками.....339
9.2.2. Характеристика основних факторів, що визначають параметри моделі управління ризиками.....340
9.2.3. Основні кількісні показники, що використовуються в моделі управління ризиками.....344
9.3. Нейтралізація фінансових ризиків.....349
9.3.1. Поняття нейтралізації та толерантності ризику.....350
9.3.2. Стратегія уникнення ризику.....353
9.3.3. Страхування як форма нейтралізації фінансових ризиків.....355
9.3.4. Диверсифікація як засіб зменшення величини фінансового ризику.....357
9.3.5. Стратегія хеджування ризиків.....359
Питання для самоконтролю.....363
Розділ 10. Аналіз фінансових звітів.....365
10.1. Оцінка фінансової звітності як основа прийняття фінансових рішень.....365
10.2. Аналіз балансу підприємства.....370
10.3. Аналіз звіту про фінансові результати підприємства.....377
10.4. Аналіз звіту про рух грошових коштів.....384
10.5. Аналіз звіту про власний капітал.....390
10.6. Аналіз консолідованої звітності.....399
Питання для самоконтролю.....424
Розділ 11. Внутрішньофірмове прогнозування та планування.....425
11.1. Прогнозування - основа фінансового планування на підприємстві.....425
11.2. Стратегічне планування на підприємстві.....432
11.3. Поточне фінансове планування в управлінні підприємством.....443
11.4. Бюджетування в управлінні підприємством.....449
11.5. Управління за відхиленнями від бюджету.....462
Питання для самоконтролю.....476
Розділ 12. Антикризове фінансове управління підприємством.....478
12.1. Сутність та основні елементи антикризового фінансового управління.....478
12.2. Інституційні аспекти антикризового фінансового менеджменту.....484
12.3. Оцінка ймовірності банкрутства підприємства.....489
12.4. Фінансова санація як складова антикризового управління.....495
12.5. Реструктуризація підприємств у системі антикризового фінансового управління.....509
12.6. Оцінка ефективності антикризового фінансового управління.....515
Питання для самоконтролю.....517
Глосарій.....518
Література.....533

Одержати книгу
"Фінансовий менеджмент / А. М. Поддєрьогін"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Каніщенко О. Л. Міжнародний маркетинг: Теорія і господарські ситуації: Міжнародний маркетинг - важливий атрибут світового економічного процесу. Теоретичні аспекти міжнародного маркетингу. Тенденції розвитку світового господарства. Основні характеристики розвитку світового ринку. Особливості маркетингової діяльності компаній в міжнародному середовищі. Середовище міжнародного маркетингу. Маркетингове середовище міжнародного бізнесу: основні акценти та пріоритети дослідження. Аналіз факторів середовища міжнародного маркетингу. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Стратегії міжнародного маркетингу. Планування маркетингової діяльності в міжнародному середовищі. Маркетингові програми...
Косік А.Ф., Гронтковська Г.Е. Мікроекономіка: Вступ до мікроекономіки. Предмет і метод мікроекономіки. Мікроекономіка в системі економічних наук. Предмет, суб'єкти та об'єкт мікроекономіки. Основні поняття та припущення. Загальні та специфічні методи мікроекономічних досліджень. Загальні основи теорії конкурентного ринку. Попит, пропонування, ціна та ринкова рівновага. Загальна характеристика ринкових змінних. Аналіз попиту. Аналіз пропонування. Ринкова рівновага. Утворення ринкової ціни та її роль. Зміни ринкової рівноваги та ціни. Еластичність і пристосування ринку. Поняття еластичності. Еластичність попиту та її види. Еластичність пропонування. Часові періоди і пристосування ринку. Практичне застосування теорії еластичності...
Політична економія / За ред. Ніколенко Ю. В: Політична економія в системі економічних наук. Поняття економіки та виробничих відносин. Політична економія в системі економічних наук. Методи економічного аналізу. Економіка позитивна і економіка нормативна. Зародження та основні етапи розвитку економічної думки. Зародження економічної думки. Формування політичної економії як науки. Основні напрями сучасної економічної думки. Потреби, ресурси та виробничі можливості суспільства. Потреби як рушійний мотив виробничої діяльності. Суспільне виробництво. Матеріальне і нематеріальне виробництво. Фактори суспільного виробництва. Економічні відносини власності. Поняття власності. Типи, форми і види власності. Відносини власності у змішаній економічній системі...
Васюренко О.В. Банківські операції: Становлення, сучасний стан та розвиток банківської справи. Банківська діяльність: сутність, процес становлення та основні функції. Особливості функціонування сучасних банківських систем. Становлення та розвиток банківської системи України. Економіко-правові особливості діяльності Національного банку України. Організаційно-правові основи функціонування НБУ. Функції та операції НБУ. Грошово-кредитна політика НБУ. Особливості побудови плану рахунків НБУ. Порядок створення й організація діяльності комерційних банків. Види й операції комерційних банків. Порядок створення та реєстрації комерційних банків. Ліцензування комерційних банків. Операції комерційних банків з формування ресурсної бази. Власні ресурси комерційного банку...
Пушкар М. С. Фінансовий облік: Фінансовий облік як наука та його організація. Фінансовий облік: сутність та сфера застосування. Фінансовий облік як галузь економічної науки. Сфера застосування фінансового обліку. Фінансова звітність як інформаційна база для прийняття управлінських рішень. Загальні вимоги до фінансової звітності. Організаційні та методологічні аспекти фінансового обліку. Місце фінансового обліку серед облікових дисциплін. Концептуальна модель фінансового обліку. Облікова політика підприємства. Методологія фінансового обліку. Удосконалення фінансового обліку на основі системного підходу. Методи і моделі обробки облікової інформації. Моделювання системи фінансового обліку. Організація синтетичного й аналітичного обліку...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com