Головна

Філіна Г. I. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання. 2-ге вид., перероб. та допов. Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 320 с.

Вступ.....7
Розділ 1. Цілі, зміст та організація фінансової діяльності підприємства.....8
1.1. Цілі та сутність фінансової діяльності підприємства.....8
1.2. Роль фінансової діяльності в забезпеченні конкурентоспроможності суб'єкта господарювання.....15
1.3. Вплив організаційно-правової форми і галузевої належності на фінансову діяльність підприємства.....18
1.4. Організація фінансової діяльності підприємства.....28
Розділ 2. Фінансування підприємства власним капіталом.....33
2.1. Складові, функції та джерела власного капіталу підприємства.....33
2.2. Формування статутного капіталу підприємств різної форми власності.....39
2.3. Збільшення статутного капіталу підприємств різної організаційно-правової форми.....46
2.4. Зменшення статутного капіталу підприємств різної організаційно-правової форми.....48
2.5. Збільшення власного капіталу прибутком від господарської діяльності.....50
2.6. Використання нерозподіленого прибутку у складі власного капіталу підприємства.....55
Розділ 3. Формування позикового капіталу суб'єкта господарювання.....58
3.1. Необхідність позикових коштів та види позикового капіталу у складі фінансових ресурсів підприємства.....58
3.2. Кредитоспроможність позичальника.....61
3.3. Кредитне забезпечення фінансових позик.....68
3.4. Фінансування короткостроковими позиками на кредитному ринку.....74
3.5. Фінансування середньостроковими і довгостроковими позиками на кредитному ринку.....77
3.6. Договірні відносини позичальника і кредитора.....78
3.7. Фінансування облігаційними позиками.....80
Розділ 4. Спеціальні форми кредитування суб'єктів господарювання.....90
4.1. Фінансування оборотних активів механізмом факторингу.....90
4.2. Фінансовий лізинг.....93
4.3. Комерційні товарні кредити.....98
Розділ 5. Оптимізація структури капіталу та його вартість.....101
5.1. Формування структури капіталу підприємства.....101
5.2. Визначення вартості капіталу підприємства.....105
Розділ 6. Фінансування основних засобів та нематеріальних активів.....107
6.1. Інвестування капіталу підприємства за видами активів.....107
6.2. Фінансування основних засобів у складі операційних активів.....110
6.3. Фінансування нематеріальних активів підприємства.....116
6.4. Амортизаційна політика підприємства.....118
Розділ 7. Фінансування оборотних активів підприємства....123
7.1. Особливості інвестування в оборотні активи підприємства.....123
7.2. Визначення потреби в оборотних коштах у товарно-матеріальних цінностях.....129
7.3. Грошові активи підприємства та управління ними.....139
Розділ 8. Кредитна діяльність суб'єкта господарювання.....145
8.1. Цілі та зміст кредитної діяльності підприємства.....145
8.2. Кредитно-товарна політика підприємства та її основні інструменти.....147
8.3. Планування параметрів дебіторської заборгованості.....151
8.4. Встановлення умов кредитування, заходів щодо захисту кредиту та процедури повернення боргу.....157
8.5. Контроль дебіторської заборгованості.....159
Розділ 9. Фінансування інвестиційного розвитку підприємства.....163
9.1. Види та організація інвестиційної діяльності суб'єкта господарювання.....163
9.2. Фінансування інвестиційних проектів.....167
9.3. Оцінка ефективності інвестування у виробничі проекти.....172
9.4. Запобігання інвестиційним ризикам.....176
9.5. Інвестиції у майнові комплекси, реорганізацію, переп-рофілювання підприємства.....178
9.6. Оцінка вартості підприємства.....187
Розділ 10. Фінансові інвестиції підприємства.....195
10.1. Види та принципи управління фінансовими інвестиціями підприємства.....195
10.2. Відображення вартості та результатів фінансових інвестицій у фінансовій звітності.....199
Розділ 11. Розвиток підприємства на основі самофінансування.....204
11.1. Грошовий потік підприємства, його характеристики та фактори формування.....204
11.2. Основи управління грошовим потоком підприємства.....207
11.3. Самофінансування підприємства.....213
Розділ 12. Дивідендна політика підприємства.....217
12.1. Зміст дивідендної політики та фактори її формування.....217
12.2. Види дивідендної політики та їх теоретичне обґрунтування.....221
12.3. Форми виплати дивідендів.....226
Розділ 13. Фінансове планування.....228
13.1. Поточне фінансове планування.....228
13.2. Оперативне фінансове планування.....234
13.3 Довгострокове фінансове планування.....240
13.4. Фінансове планування у складі інвестиційного бізнес-плану.....242
Розділ 14. Планування фінансів методами бюджетування...245
14.1. Ефективність системи бюджетування в управлінні фінансами.....245
14.2. Види бюджетів.....249
14.3. Технології бюджетування.....251
14.4. Сутність та функції контролінгу.....258
Розділ. 15. Планування фінансового оздоровлення підприємства.....267
15.1. Чинники виникнення та діагностування кризового стану підприємства.....267
15.2. Ліквідація підприємства процедурою банкрутства.....270
15.3. Фінансова санація підприємства.....275
15.4. План фінансової санації.....278
Розділ 16. Діяльність підприємства на зовнішньому ринку та її фінансування.....288
16.1. Види зовнішньоекономічної діяльності.....288
16.2. Державне регулювання діяльності підприємств на світовому ринку.....291
16.3. Митне оформлення вантажів.....296
16.4 Валютно-фінансові та платіжні умови зовнішньоекономічних контрактів.....298
16.5. Фінансування зовнішньоекономічної діяльності.....301
16.6. Управління валютними ризиками підприємства.....307
Література.....311

Одержати книгу
"Філіна Г. I. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Інноваційний менеджмент: Інновації: становлення та сучасні тенденції розвитку. Становлення та розвиток теорії інновацій. Місце та роль інновацій у системі господарювання. Сучасні світові тенденції розвитку інновацій. Інноваційний менеджмент у системі управління організацією. Суть і завдання інноваційного менеджменту. Сутність сфери інноваційної діяльності. Система класифікації інновацій. Життєвий цикл інновацій. Управління інноваційної діяльністю підприємства. Сутність та складові елементи інноваційної політики підприємства. Планування інновацій. Розроблення інноваційної стратегії. Види інноваційних стратегій та їх співвідношення. Методи управління вибором інноваційних стратегій. Організація інновацій...
Пушкар P.M., Тарнавська Н.П. Менеджмент: теорія та практика: Предмет та стера компетенції управління. Вступ до сучасного менеджменту. Поняття менеджменту, його зміст і загальна термінологія. Рівні управління. Підходи до управління. Модель менеджера та його обов'язки. Еволюція теорії та практики менеджменту. Історичний розвиток передумов сучасного менеджменту. Сучасні теорії менеджменту. Порівняльна характеристика японської та американської моделей менеджменту. Маркетинговий підхід в управлінні. - Соціальна відповідальність менеджменту. Суб'єкти підприємництва та умови їх господарювання. Фірма як організаційно-господарська одиниця. Правове регулювання та діяльність фірм. Мікросередовище менеджменту (внутрішні змінні організації). Зовнішнє середовище менеджменту...
Ткаченко Л.В. Маркетинг послуг: Змісті застосування маркетингу послуг. Особливості і роль сфери послуг в економіці. Визначення послуги. Особливості сфери послуг. Торговельна політика у сфері послуг. Стратегія обслуговування. Розташування та асортимент підприємства послуг. Прогнозування збуту послуг. Становлення маркетингу послуг. Історія вивчення маркетингу послуг. Концепція Д. Ратмела. Концепція П. Ейгліє та Е. Лангеарда. Концепція К. Грьонроса. Концепції М. Бітнер та Ф. Котлера. Специфіка маркетингу послуг. Особливості ринку послуг. Характеристики послуг та їх класифікації. Природа послуги. Невідчутність послуг. Невіддільність від джерела. Мінливість послуг. Незбереження послуг. Класифікації послуг. Сучасний світовий ринок послуг...
Економіка зарубіжних країн / За ред. Ю.Г. Козака та ін: Національні економіки у світовій економічній системі. Національна економіка як об'єкт світової економічної системи. Глобалізація сучасних міжнародних відносин та інтеграційні процеси у світовій економіці. Україна в міжнародних економічних зв'язках. Економічно розвинуті країни. Специфічні риси економіки розвинутих країн. Економіка Сполучених Штатів Америки. Економіка Японії. Економіка Федеративної Республіки Німеччини. Економіка Франції. Економіка Великої Британії. Економіка Італії. Економіка Канади. Країни з перехідною економікою. Економічні проблеми країн з перехідною економікою. Економіка Російської Федерації. Економіка Китайської Народної Республіки. Економіка Польщі. Країни, що розвиваються...
Пономаренко О. І. та ін. Сучасний економічний аналіз: У 2 ч. Ч. 2. Макроекономіка: Статична модель «витрати-випуск» Леонтьева. Міжгалузевий баланс і лінійна модель обміну. Теорія невід'ємних матриць. Аналіз продуктивності моделі «витрати-випуск». Коефіцієнти трудових витрат. Теорема Самуельсона про заміщення. Порівняльна статика моделі Леонтьева. Задача загальної рівноваги, пов'язана з моделлю Леонтьева. Задачі та вправи. Динамічні багатогалузеві моделі. Модель динамічного міжгалузевого балансу. Модель фон Неймана. Динамічна рівновага моделі фон Неймана. Продуктивність і нерозкладність у моделі фон Неймана. Рівновага моделі динамічного балансу. Модель Гейла. Задачі та вправи. Оптимальні траєкторії динамічних моделей. Магістральний підхід...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com