Головна

Романенко О. Р. Фінанси: Підручник. 4-те вид. - К: Центр учбової літератури, 2009. - 312 с.

Передмова.....3
Розділ 1. Суть фінансів, їх функції і роль.....4
1.1. Предмет фінансової науки.....4
1.2. Історичний характер фінансів, їх генезис.....5
1.3. Сутність і відмінні ознаки фінансів.....7
1.4. Функції фінансів.....14
1.5. Призначення та роль фінансів.....17
Контрольні запитання.....20
Розділ 2. Фінансова система.....21
2.1. Принципи побудови та структурні компоненти фінансової системи.....21
2.2. Організаційні основи функціонування фінансової системи.....27
Контрольні запитання.....35
Розділ 3. Фінансова політика і фінансовий механізм.....36
3.1. Фінансова політика як важлива складова економічної політики держави.....36
3.2. Фінансовий механізм і його елементи.....42
3.2.1. Фінансове планування.....44
3.2.2. Фінансовий контроль.....51
3.2.3. Фінансові важелі.....61
3.2.4. Правові засади організації фінансових відносин.....63
Контрольні запитання.....65
Розділ 4. Фінанси господарських суб'єктів.....66
4.1. Фінансові відносини суб'єктів господарювання.....66
4.2. Фінанси комерційних підприємств.....71
4.3. Фінансові ресурси підприємств, їх склад і джерела формування.....80
4.4. Особливості фінансів підприємств різних форм власності та видів діяльності.....82
4.5. Фінанси громадських організацій, доброчинних фондів.....86
Контрольні запитання.....89
Розділ 5. Державні фінанси.....90
5.1. Сутність і призначення державних фінансів.....90
5.2. Основні елементи фінансового господарства держави.....94
5.2.1. Фінансові ресурси держави.....95
5.2.2. Державні доходи.....96
5.2.3. Державні видатки.....97
Контрольні запитання.....104
Розділ 6. Податки і податкова система.....105
6.1. Сутність і функції податків.....106
6.2. Розвиток наукової теорії податків.....107
6.3. Елементи системи оподаткування.....116
6.4. Класифікація податків.....118
6.5. Податкова політика держави.....124
6.6. Податкова система і принципи оподаткування.....130
6.7. Податковий менеджмент на підприємстві.....140
Контрольні запитання.....144
Розділ 7. Бюджет і бюджетна система.....145
7.1. Економічна природа і функції бюджету.....145
7.2. Бюджетна система України.....149
7.3. Бюджетний процес в Україні.....153
7.4. Бюджетні права державних та місцевих органів влади і управління.....157
7.5. Міжбюджетні відносини і їх регулювання.....159
Контрольні запитання.....162
Розділ 8. Доходи і видатки державного бюджету.....163
8.1. Сутність, джерела формування і класифікація доходів бюджету.....163
8.2. Сутність, склад і структура видатків державного бюджету.....167
8.3. Принципи і форми бюджетного фінансування.....170
8.4. Бюджетний дефіцит і його вплив на розвиток економіки.....172
Контрольні запитання.....181
Розділ 9. Місцеві фінанси.....182
9.1. Місцеві фінанси в економічній системі держави.....182
9.2. Місцеві бюджети - фінансова основа місцевого самоврядування.....189
9.3. Збалансування місцевих бюджетів.....198
Контрольні запитання.....205
Розділ 10. Державні цільові фонди.....206
10.1. Призначення і роль державних цільових фондів.....206
10.2. Фонди державного соціального страхування.....209
10.2.1. Пенсійний фонд.....209
10.2.2. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.....212
10.2.3. Фонд соціального страхування на випадок безробіття.....214
10.2.4. Фонд соціального страхування від нещасних випадків.....215
10.2.5. Фонд захисту інвалідів.....217
Контрольні запитання.....218
Розділ 11. Державний кредит і державний борг.....219
11.1. Економічна сутність і роль державного кредиту.....219
11.2. Форми державного кредиту.....224
11.3. Класифікація державних позик і джерела їх погашення.....229
11.4. Державний борг, його формування і обслуговування.....232
11.5. Управління державним боргом.....238
Контрольні запитання.....241
Розділ 12. Страхування і страховий ринок.....242
12.1. Особливості фінансових відносин у сфері страхування.....243
12.2. Форми страхових фондів.....248
12.3. Організація страхування.....250
12.4. Страховий ринок.....254
Контрольні запитання.....260
Розділ 13. Фінансовий ринок.....261
13.1. Призначення і структура фінансового ринку.....262
13.2. Ринок грошей.....267
13.3. Ринок кредитних ресурсів.....268
13.4. Ринок цінних паперів.....270
13.5. Ринок фінансових послуг.....284
Контрольні запитання.....287
Розділ 14. Міжнародні фінанси.....288
14.1. Сутність і призначення міжнародних фінансів.....289
14.2. Міжнародні фінансові організації і міжнародні фінансові інституції.....290
14.3. Міжнародний фінансовий ринок.....298
Контрольні запитання.....302
Література.....303
Зміст.....307

Одержати книгу
"Романенко О. Р. Фінанси"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Горбач Л.М., Каун О.Б. Ринок фінансових послуг: Сутність та умови формування ринку фінансових послуг. Зміст, особливості та класифікація послуг. Ринок фінансових послуг: поняття, функції та значення в економіці. Становлення ринку фінансових послуг в Україні. Право на здійснення операцій та законодавче регулювання договорів із надання фінансових послуг. Фінансове посередництво та небанківські фінансові посередники. Порядок створення, діяльності і ліквідації фінансових установ. Організаційні правила та умови початку діяльності фінансових установ. Облік та звітність фінансових установ. Заходи щодо запобігання легалізації грошей, набутих злочинним шляхом. Порядок ліквідації фінансових установ. Державне регулювання ринків фінансових послуг...
Пухтаєвич Г. О. Макроекономічний аналіз: Методологічні основи макроекономічного аналізу. Необхідність та завдання макроекономічного аналізу. Методологічні особливості макроекономічного аналізу. Загальна економічна рівновага. Методи макроекономічного аналізу. Моніторинг національних інтересів України як передумова макроаналізу. Товарний ринок: аналіз макроекономічних пропорцій. Секторна структура валового внутрішнього продукту. Аналіз структури валового внутрішнього продукту на стадії виробництва. Аналіз структури валового внутрішнього продукту за категоріями доходів. Аналіз структури валового внутрішнього продукту за категоріями використання. Аналіз валового внутрішнього продукту, його структури в Україні. Макроекономічна динаміка...
Менеджмент в охороні здоров'я: Структура та поведінка організацій охорони здоров'я / За ред. С. Шоргела та А. Калюжного: Організації та керівники. Теорія організації та управління системою охорони здоров'я. Зміни в системі охорони здоров'я. Екологія організацій охорони здоров'я. Класифікація організацій охорони здоров'я. Організації охорони здоров'я як системи. Складові аналізу. Основні концепції організацій охорони здоров'я. Алегоричні образи організацій охорони здоров'я. Теорія та поведінка організації: структура підручника. Роль керівника. Альтернативні концепції ролі керівника. Нові проблеми управління. Нові ролі керівників. Значення нових ролей керівника. Нові знання та майстерність, необхідні керівникам. Мотивація, лідерство та ведення переговорів...
Ткаченко Л.В. Маркетинг послуг: Змісті застосування маркетингу послуг. Особливості і роль сфери послуг в економіці. Визначення послуги. Особливості сфери послуг. Торговельна політика у сфері послуг. Стратегія обслуговування. Розташування та асортимент підприємства послуг. Прогнозування збуту послуг. Становлення маркетингу послуг. Історія вивчення маркетингу послуг. Концепція Д. Ратмела. Концепція П. Ейгліє та Е. Лангеарда. Концепція К. Грьонроса. Концепції М. Бітнер та Ф. Котлера. Специфіка маркетингу послуг. Особливості ринку послуг. Характеристики послуг та їх класифікації. Природа послуги. Невідчутність послуг. Невіддільність від джерела. Мінливість послуг. Незбереження послуг. Класифікації послуг. Сучасний світовий ринок послуг...
Рум'янцев А.П., Рум'янцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність: Предмет, методологія і структура курсу ЗЕД. Нормативно-правове забезпечення ЗЕД України. Маркетинг у ЗЕД. Пошук та оцінка іноземних партнерів. Міжнародні господарські контракти. Міжнародні розрахунки і міжнародні кредити. Зовнішня торгівля суб'єктів в ЗЕД. Зовнішньоекономічна діяльність у сфері науково-технічних відносин. Іноземне інвестування в системі ЗЕД. Транспортне забезпечення ЗЕД. Митне регулювання ЗЕД. Валютне регулювання ЗЕД. Оподаткування ЗЕД. Ризики в ЗЕД. Страхування ЗЕД. Ефективність ЗЕД. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Уніфіковані правила по Інкасо. Уніфіковані правила і звичаї для документарних акредитивів (UCP500)...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com