Головна

Слав'юк Р.А. Фінанси підприємств: Навч. посібник. Вид. 2-ге, доповн. і переробл. Луцьк: Ред.-вид. відд. "Вежа" Волин, держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2001. - 456 с.

Тема 1. Фінанси в системі ринкових відносин.
Предмет і завдання курсу "Фінанси підприємств".....4
1.1. Суть фінансів. Предмет курсу "Фінанси підприємств".....4
1.2. Грошові відносини як складові фінансів підприємств.....5
1.3. Функції фінансів.....6
Тема 2. Організація фінансової роботи на підприємстві.....9
2.1. Зміст фінансової роботи.....9
2.2. Завдання і функції фінансової служби.....10
2.3. Фінансовий менеджмент на підприємстві.....11
Тема 3. Грошові кошти та організація розрахунків підприємств.....13
3.1. Грошові розрахунки в діяльності підприємств.....13
3.2. Безготівкові операції та розрахунки.....19
3.3. Загальні принципи ведення касових операцій підприємством.....23
Тема 4. Доходи і фінансові результати від господарської та іншої діяльності підприємства.....34
4.1. Класифікація доходів підприємницьких структур за джерелами формування.....34
4.2. Система показників рентабельності.....39
4.3. Факторний аналіз динаміки прибутковості.....44
4.4. Загальна характеристика звіту про фінансові результати.....48
Тема 5. Оподаткування підприємств та фінансових результатів підприємницької діяльності.....68
5.1. Оподаткування прибутку підприємств.....68
5.2. Плата за ресурси.....82
5.3. Непряме оподаткування підприємств.....85
5.4. Місцеві податки і збори.....96
5.5. Документальна перевірка як форма контролю Державної податкової адміністрації за станом розрахунків підприємств з бюджетом.....98
5.6. Попередня перевірка стану розрахунків підприємств з бюджетом.....101
5.7. Основні питання програми перевірки.....105
5.8. Порядок відображення в актах документальних перевірок аналізу фінансово-господарської діяльності платників податку на прибуток.....108
5.9. Використання непрямих методів перевірки при оподаткуванні податком на прибуток.....113
Тема 6. Фінанси акціонерних товариств.....125
6.1. Структура власного капіталу акціонерних товариств.....125
6.2. Емісійна політика акціонерного товариства.....129
6.3. Порядок формування статутного капіталу акціонерних товариств.....131
6.4. Розрахунок дивідендів за акціями акціонерного товариства.....139
Тема 7. Управління корпоративними фінансами. Фінансова та інша звітність акціонерних товариств про власний капітал.....146
7.1. Повноваження і компетенція суб'єктів корпоративного управління фінансами.....146
7.2. Облік цінних паперів акціонерного товариства.
Депозитарна і реєстрова діяльність.....153
7.3. Фінансова та інша звітність акціонерного товариства про власний капітал.....160
Тема 8. Фінанси підприємств малого бізнесу.....173
8.1. Суть малого бізнесу та його організаційні форми.....173
8.2. Фінансові ресурси малого бізнесу.....178
8.3. Джерела фінансування малого бізнесу в Україні.....182
8.4. Організація спрощеної системи оподатковування, обліку і звітності суб'єктів малого підприємництва.....188
8.5. Державна фінансова підтримка малого бізнесу.....198
Тема 9. Фінансове забезпечення поточної діяльності підприємств.....204
9.1. Джерела формування оборотних засобів.....204
9.2. Політика формування власних фінансових ресурсів.....205
9.3. Нормування власних оборотних засобів.....208
Тема 10. Фінансове забезпечення та ефективність інвестицій.....215
10.1. Капітальн і вкладення і джерела їх фінансування.....215
10.2. Проектний аналіз інвестицій.....217
10.3. Фінансова оцінка ефективності інвестицій в основний капітал.....223
10.4. Фінансова оцінка ефективності фінансування інвестицій у цінні папери 231
Тема 11. Кредитування і розрахунки підприємств.....237
11.1. Суть та форми кредитування підприємств банківськими установами.....237
11.2. Методика оцінки платоспроможності позичальника та порядок надання кредиту.....241
11.3. Порядок нарахування відсотків за депозитними та кредитними операціями.....252
Тема 12. Взаємозв'язок управлінського обліку і фінансового аналізу. Методи і прийоми фінансової роботи і фінансового аналізу 258
12.1. Взаємозв'язок фінансового й управлінського обліку та фінансової роботи і фінансового аналізу.....258
12.2. Суть фінансового аналізу.....263
12.3. Експрес-аналіз фінансового стану підприємства.....266
12.4. Фінансова звітність підприємства як об'єкт фінансового аналізу.....270
Тема 13. Структура балансу підприємства. Його значення для оцінки фінансового стану.....275
13.1. Призначення балансу та його структура.....275
13.2. Особливості оцінки -та відображення у балансі необоротних активів.....279
13.3. Склад, оцінка та відображення у балансі оборотних активів.....287
13.4. Структура пасивів балансу.....293
Тема 14. Фінансовий аналіз стану активів та зобов'язань підприємства.....300
14.1. Внутрішній аналіз стану активів промислового підприємства.....300
14.2. Фінансовий аналіз короткострокової заборгованості.....305
14.3. Аналіз структури джерел коштів і їх використання.....308
14.4. Фінансовий аналіз оборотності активів підприємства.....309
14.5. Аналіз руху грошових коштів на підприємстві.....311
14.6. Фінансовий аналіз дебіторської заборгованості.....316
14.7. Аналіз оборотності товарно-матеріальних запасів.....325
14.8. Комплексний аналіз стану підприємства за допомогою фінансових коефіцієнтів.....326
14.9. Перспективи поліпшення стану розрахунків підприємств.....333
Тема 15. Фінансове планування на підприємстві.....338
15.1. Особливості фінансового планування.....338
15.2. Розрахунок потреби в матеріальних ресурсах при складанні фінансового плану.....341
15.3. Вибір варіанта капіталовкладень.....343
15.4. Розрахунок суми амортизаційних відрахувань.....344
15.5. Розрахунок собівартості продукції.....346
15.6. Розрахунок суми капіталу на приріст оборотних засобів.....346
15.7. Розрахунок показників фінансового плану та балансу доходів і витрат.....348
15.8. Значення і зміст оперативного фінансового плану.....352
Тема 16. Страхування матеріальних активів підприємств і підприємницької діяльності.....355
16.1. Особливості страхового захисту активів підприємств.....355
16.2. Страхова відповідальність та страхова оцінка майна підприємства.....356
16.3. Страховий захист власників товарів при перевезенні вантажів.....360
16.4. Встановлення величини страхового тарифу.....362
16.5. Страхові суми і страхові премії як об'єкт страхових відносин підприємства зі страховою компанією.....367
16.6. Порядок укладання і дії договору страхування.....369
Тема 17. Фінансова санація та упередження банкрутства підприємства. Банкрутство підприємств.....370
17.1: Суть та необхідність санації підприємств зі складним фінансовим станом.....370
17.2. Оцінка внутрішніх і зовнішніх факторів фінансової неспроможності підприємства.....372
17.3. Фінансові джерела санації.....374
17.4. Оцінка можливості банкрутства та підстави для порушення справи про банкрутство.....380
17.5. Порядок оголошення підприємства банкрутом і механізм розподілу конкурсної маси.....385
Практичні завдання.....390
Задачі.....421
Рекомендована література.....447

Одержати книгу
"Слав'юк Р.А. Фінанси підприємств"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Скібіцький О. М. Антикризовий менеджмент: Теоретичні основи антикризового управління підприємством. Економічний механізм виникнення кризового стану виробничих систем. Місце антикризового управління в стратегії підприємства. Кризовий стан підприємства як об'єкт управління. Теоретичне обґрунтовування механізму управління підприємством у кризовому стані. Сутність і класифікація методів антикризового управління. Створення системи антикризового управління підприємством. Державне регулювання та економічна безпека підприємства. Аналіз нормативно-законодавчої бази. Особливості антикризового менеджменту в країнах розвинутої ринкової економіки. Управління ризикозахищеністю підприємства. Поняття ризику, його особливості в сучасних умовах...
Менеджмент в охороні здоров'я: Структура та поведінка організацій охорони здоров'я / За ред. С. Шоргела та А. Калюжного: Організації та керівники. Теорія організації та управління системою охорони здоров'я. Зміни в системі охорони здоров'я. Екологія організацій охорони здоров'я. Класифікація організацій охорони здоров'я. Організації охорони здоров'я як системи. Складові аналізу. Основні концепції організацій охорони здоров'я. Алегоричні образи організацій охорони здоров'я. Теорія та поведінка організації: структура підручника. Роль керівника. Альтернативні концепції ролі керівника. Нові проблеми управління. Нові ролі керівників. Значення нових ролей керівника. Нові знання та майстерність, необхідні керівникам. Мотивація, лідерство та ведення переговорів...
Корж М. В. Маркетинг: Вступ до маркетингу. Етапи становлення і визначення сутності маркетингу. Основні визначення маркетингу та їх класифікація. Сучасний напрямок у маркетингу та порівняльна характеристика підприємств, орієнтованих на виробництво і підприємств, орієнтованих на збут. Сучасна концепція маркетингу. Основні поняття, що лежать в основі маркетингу. Еволюція концепції маркетингу. Головні суб'єкти маркетингу. Зміст та характеристика маркетингу. Головні принципи, функції та методи маркетингу. Маркетингові цілі та еволюція їх становлення. Принципи класифікації маркетингу. Система засобів маркетингу. Система маркетингу «5 Р». Організація роботи маркетингової служби на сучасному підприємстві. Сегментування ринку збуту: сутність, процедура та головні етапи...
Колодко, Гжегож В. Глобалізація і перспективи розвитку постсоціалістичних країн: Постсоціалістичний капіталізм. Глобалізація та постсоціалістична трансформація. Від фінікійців до Інтернету. Велика трансформаційна депресія. Круті стежки спаду і зростання виробництва. Трансформація та надолужування відставання в економічному розвитку. Нові шанси, нові загрози. Регіоналізм: безпечний двигун глобалізації. Світовий ринок без світового уряду. Пасивні сценарії та активна політика у XXI сторіччі. Висновки для економічної політики. Економічні цикли у вибраних країнах Центральної та Східної Європи і Співдружності Незалежних Держав у 1950 - 2005 роках...
Економічна теорія: У 2-х кн. Кн. 1. Макроекономіка / За ред. З. Г. Ватаманюка та С. М. Панчишина: Вступ до економічної теорії. Предмет і метод економічної теорії. Предмет економічної теорії. Методологія економічної науки. Економічна теорія і практика. Основні етапи, напрями і школи економічної теорії. Внесок українських учених у розвиток економічної теорії. Фактори виробництва та основні проблеми організації економіки. Потреби і ресурси. Ефективність економіки. Перспективи економічного зростання. Моделі економічної системи. Власність та правові форми ділових підприємств. Місце власності в економічній системі. Правові форми ділових підприємств. Процеси приватизації в сучасній економіці. Економічна роль держави. Економічні функції держави...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com