Головна

Фінанси підприємств: Навчальний посібник: Курс лекцій / За ред. д.е.н., проф. Г.Г. Кірейцева. - Київ: ЦУЛ, 2002. - 268 с.

Передмова.....3
Тема 1. Основи організації фінансів підприємств.....5
1. Поняття фінансів підприємств, їх зміст, функції.....5
2. Сфери фінансових відносин підприємств.....11
3. Фінансові ресурси підприємств.....13
4. Фінансовий механізм.....17
5. Принципи організації фінансів підприємств.....22
6. Управління фінансами на підприємстві.....26
Тема 2. Організація грошових розрахунків підприємств.....33
1. Сутність розрахункових відносин і принципи їх організації в народному господарстві.....33
2. Характеристика форм безготівкових розрахунків.....37
3. Операції підприємств з векселями.....53
4. Зміст та організація готівкових розрахунків підприємств.....63
5. Платіжна дисципліна в управлінні фінансами.....68
Тема 3. Грошові надходження підприємств. Формування і розподіл прибутку.....76
1. Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг.....76
2. Методи планування виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).....80
3. Формування валового доходу.....83
4. Формування прибутку підприємств.....85
5. Методи планування прибутку.....96
6. Розподіл та використання прибутку підприємства.....100
Тема 4. Оборотні активи та їх організація на підприємстві.....104
1. Економічна сутність оборотних активів.....104
2. Визначення потреби підприємства в оборотних активах.....107
3. Джерела формування оборотних активів.....121
4. Аналіз ефективності використання оборотних активів.....125
Тема 5. Кредитування підприємств.....128
1. Необхідність, суть і функції кредиту.....128
2. Форми та види кредиту.....135
3. Динаміка кредитних взаємовідносин між підприємствами та банками.....140
4. Аналіз ефективності використання кредитів підприємством.....150
Тема 6. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів.....154
1. Економічна сутність та класифікація основних засобів.....154
2. Знос і амортизація основних засобів.....162
3. Показники стану та ефективності використання основних засобів.....166
4. Сутність і склад капітальних вкладень.....168
5. Джерела фінансування капітальних вкладень.....171
6. Порядок фінансування капітальних вкладень.....174
7. Джерела фінансування ремонту основних фондів.....179
Тема 7. Оцінка фінансового стану підприємства.....181
1. Зміст і завдання оцінки фінансового стану підприємства.....181
2. Методи аналізу фінансового стану підприємства.....187
3. Методика аналізу кредитоспроможності підприємства.....192
Тема 8. Фінансове планування на підприємствах.....206
1. Місце фінансового планування в ринковій економіці.....206
2. Зміст та задачі фінансового планування.....211
3. Принципи і методи фінансового планування.....215
4. Порядок розробки фінансового плану.....223
5. Оперативне фінансове планування.....230
Тема 9. Фінансова санація та банкрутство підприємства.....237
1. Поняття банкрутства та його правове забезпечення.....237
2. Процедура визнання підприємства банкрутом, фінансова санація.....243
3. Основні напрями запобігання банкрутства.....258
Використана та рекомендована література.....262
Зміст.....266

Одержати книгу
"Фінанси підприємств / За ред. Г.Г. Кірейцева"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Пухтаєвич Г. О. Макроекономічний аналіз: Методологічні основи макроекономічного аналізу. Необхідність та завдання макроекономічного аналізу. Методологічні особливості макроекономічного аналізу. Загальна економічна рівновага. Методи макроекономічного аналізу. Моніторинг національних інтересів України як передумова макроаналізу. Товарний ринок: аналіз макроекономічних пропорцій. Секторна структура валового внутрішнього продукту. Аналіз структури валового внутрішнього продукту на стадії виробництва. Аналіз структури валового внутрішнього продукту за категоріями доходів. Аналіз структури валового внутрішнього продукту за категоріями використання. Аналіз валового внутрішнього продукту, його структури в Україні. Макроекономічна динаміка...
Петренко С.Н. Контроллинг: Теоретические основы контроллинга. Сущность контроллинга, исторические аспекты его становления и развития в управлении экономикой. Контроллинг в системе управления предприятием. Оперативный контроллинг в управлении микроэкономикой. Классификация объектов контроллинга. Концепция ценообразования в управлении микроэкономикой. Организационное и информационное обеспечение контроллинга. Организационная структура предприятия, ориентированная на контроллинг. Информационное обеспечение контроллинга. Системы учета затрат и калькулирование себестоимости продукции. Управленческий учет в информационном обеспечении контроллинга. Оперативный контроллинг. Инструментарий контроллинга для управления предприятием...
Бородкіна Н.О. Маркетинг: Сутність основних понять маркетингу та розвиток його концепцій. Сутність, значення та основні поняття маркетингу. Основні цілі та принципи маркетингу. Види маркетингу та їх застосування. Концепції маркетингу. Маркетинг як мобільна система. Системний підхід до організації маркетингу підприємства. Функції маркетингу. Поняття маркетингового середовища. Фактори макросередовища. Фактори мікросередовища. Фактори внутрішнього середовища. Формування маркетингової інформаційної системи на основі проведення маркетингових досліджень. Маркетингова інформаційна система. Вивчення потреб і поведінки споживачів та вибір цільових сегментів. Моделювання поведінки покупців. Особливості купівлі товарів виробничого призначення...
Розенталь Д. Э., Кохтев Н. Н. Язык рекламных текстов: Специфика печатной рекламы. Психология восприятия рекламных текстов. Формы, виды и жанры рекламы. Формы рекламы. Виды рекламы. Жанры рекламы. Стилистические особенности рекламы. Основные требования к рекламным текстам. Конкретность, целенаправленность текста. Доказательность, логичность построения, доходчивость текста. Краткость, лаконичность текста. Оригинальность текста. Информативность, действенность текста. Литературная грамотность текста. Выразительные средства языка в тексте рекламы. Многозначность слова. Тропы. Эпитет. Сравнение. Метафора. Метонимия. Гипербола. Олицетворение.Перифраз. Фразеологические обороты...
Економічна теорія: У 2-х кн. Кн. 2. Мікроекономіка / За ред. З. Г. Ватаманюка та С. М. Панчишина: Мікроекономіка. Природа мікроекономіки. Аналіз попиту і пропозиції. Мікроекономіка як розділ економічної теорії. Фундаментальні інструменти мікроекономіки: ринок, попит і пропозиція. Аналіз попиту і пропозиції. Фактори, що визначають попит і пропозицію. Ціна рівноваги. Максимальна і мінімальна ціна. Визначення рівноваги ціни і кількості товару на вільному ринку. Ціна у випадку зміни попиту чи пропозиції. Законодавче встановлення максимальної ціни. Законодавче встановлення мінімальної ціни. Еластичність попиту і пропозиції. Цінова еластичність попиту. Цінова еластичність пропозиції. Вплив податків, дотацій та субсидій на попит і пропозицію...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com