Головна

Зятковський І.В. Фінанси підприємств: Навч. посібник. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К.: Кондор - 2003. - 364 с.

ВСТУП.....7
Розділ І. Основи організації фінансів підприємств.....8
1.1. Суть і функції фінансів підприємств.....8
1.2. Фінансові ресурси підприємств.....15
1.3. Основні принципи організації фінансів підприємств.....17
1.4. Фінансова діяльність на підприємстві.....19
Література.....20
Розділ 2. Капітал підприємства і джерела його формування.....22
2.1. Організаційно-правова форма підприємств та її вплив на формування капіталу.....22
2.2. Капітал підприємства (товариства) і джерела його формування.....33
2.3. Показники використання капіталу підприємства.....47
Література.....48
Розділ 3. Основний капітал підприємства.....51
3.1. Основний капітал підприємства і його складові.....51
3.1.1. Матеріальні активи (основні засоби).....52
3.1.2. Нематеріальні активи (об'єкти права).....59
3.1.3. Довготермінові фінансові інвестиції.....63
3.2. Амортизація не обігових активів та її використання.....68
3.3. Інвестиційна діяльність підприємства та методи її здійснення.....85
3.4. Фінансове забезпечення здійснення інвестицій.....91
3.5. Показники ефективності використання основних засобів і нематеріальних активів.....96
Література.....97
Розділ 4. Обіговий капітал підприємств.....99
4.1. Склад і структура обігового капіталу підприємств.....99
4.2. Встановлення оптимальної потреби підприємства у виробничих запасах.....104
4.3. Джерела формування обігового капіталу підприємств.....123
4.4. Ефективність використання обігового капіталу.....126
Література.....127
Розділ 5. Організація грошових розрахунків.....129
5.1. Основні принципи організації грошових розрахунків.....129
5.2. Форми безготівкових розрахунків у господарському обігу.....133
5.3. Здійснення розрахунково-касового обслуговування підприємств.....144
Література.....147
Розділ 6. Кредитування підприємств.....149
6.1. Суть і функції кредиту.....149
6.2. Форми кредиту.....151
6.3. Утримання відсотків і погашення кредитів.....158
Література.....162
Розділ 7. Надходження підприємств від виконання господарських та інших операцій. Валовий (чистий) дохід.....164
7.1. Методи визначення надходжень від виконання.....164
господарських та інших операцій.....164
7.2. Ціноутворення на підприємстві.....167
7.3. Валовий (чистий) дохід підприємства від виконання господарських та інших операцій.....179
Література.....184
Розділ 8. Формування, розподіл і використання прибутку.....186
8.1. Прибуток підприємства і показники його вимірювання.....186
8.2. Визначення прибутку підприємства.....188
8.2.1. Валовий прибуток підприємства.....189
8.2.2. Прибуток від операційної діяльності.....194
8.2.3. Прибуток, отриманий від звичайної та надзвичайної діяльності підприємства.....195
8.2.4. Розрахунок прибутковості підприємства.....196
8.3. Розподіл і використання прибутку підприємства.....200
Література.....203
Розділ 9. Оподаткування підприємств.....205
9.1. Система оподаткування юридичних осіб.....205
9.2. Оподаткування підприємств.....209
9.2.1. Непрямі податки.....209
9.2.2. Прямі податки.....221
9.2.3. Майнові податки.....240
9.2.4. Інші податки і збори.....243
9.2.5. Збори до державних цільових фондів.....252
9.6. Особливості оподаткування підприємств у спеціальних економічних зонах України.....257
9.7. Особливості оподаткування суб'єктів малого підприємництва.....261
Література.....263
Розділ 10. Оцінка фінансового стану та фінансова звітність підприємств.....265
10.1. Фінансова звітність підприємств.....265
10.2. Фінансовий аналіз діяльності підприємства та його завдання.....269
10.3. Показники фінансового стану підприємства.....271
Література.....280
Розділ II. Фінансове планування на підприємстві.....282
11.1. Завдання і форми фінансового планування.....282
11.2. Складання і затвердження річного фінансового плану підприємства.....286
11.3. Розрахунок показників фінансового плану.....289
11.4. Оперативне фінансове планування.....301
Література.....303
Розділ 12. Банкрутство і фінансова санація підприємств.....304
12.1. Фінансові причини виникнення неплатоспроможності (банкрутства) підприємств.....304
12.2. Встановлення неплатоспроможності (банкрутства) підприємства.....308
12.3. Санація підприємства та джерела її забезпечення.....315
Література.....318
A. Математичні таблиці.....320
Б. Фінансова звітність підприємств.....326
B. Розрахунково-касове обслуговування підприємств.....341
Г. Розрахунок прибутку на акцію.....350
Д. Фінансове планування на підприємстві.....357

Одержати книгу
"Зятковський І.В. Фінанси підприємств"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Солонінко К.С. Макроекономіка: Макроекономіка як наука. Макроекономічні показники в системі національних рахунків. Макроекономічна нестабільність. Споживання, заощадження та інвестиції. Економічна рівновага в умовах ринку. Сукупні витрати приватної економіки та економічна рівновага. Держава як суб'єкт макроекономічного регулювання. Механізм фіскальної політики. Механізм грошово-кредитної політики. Механізм зовнішньоекономічної діяльності. Механізм політики та соціального захисту населення. Економічне зростання. Науково-технічний прогрес і нові форми економічного зростання. Власність в економічній структурі суспільства. Світове господарство: сутність і закономірності розвитку...
Пушкар М.С., Пушкар P.M. Контролінг - інформаційна підсистема стратегічного менеджменту: Теорія контролінга. Фундаментальні поняття контролінга. Сутність, принципи і сфера застосування контролінга. Мета, предмет, методи і об'єкти контролінга. Функції та завдання контролінга. Місце контролінга в системі економічних наук. Контролінг у системі стратегічного менеджменту. Організаційна структура, функції та технологія управління. Вибір організаційних структур управління. Функції управління. Інформаційні ресурси та їх використання в управлінні. Комунікаційний процес у системі контролінга. Поняття про комунікаційний процес. Канали, типи та засоби комунікації. Документація в комунікаційному процесі. Комунікаційні перешкоди...
Інфраструктура товарного ринку / Під ред. І.В. Сороки: Інфраструктура товарного ринку: поняття та основні елементи. Сутність інфраструктури товарного ринку. Характеристика основних елементів інфраструктури сучасного товарного ринку. Функції елементів інфраструктури та їх особливості в економічних умовах України, що склалися. Інфраструктура товарного обігу у взаємозв'язку із маркетинговою діяльністю підприємства на товарному ринку. Маркетингові посередники в інфраструктурі товарного ринку. Загальна характеристика економічних відносин, які виникають між партнерами у сфері товарного обігу. Комерційні посередники. Рекламні посередники. Консалтингові та фінансові посередники. Логістика у сфері розподілу, зберігання та продажу товарів. Теоретичні основи логістики...
Гринев В. Ф. Товарно-инновационная политика предприятия: Основные принципы управления товарно-инновационной политикой предприятия. Маркетинговые принципы и задачи управления товарно-инновационной политикой. Основные этапы и процедуры маркетинговых исследований в товарно-инновационной политике. Циклический характер товарно-инновационной политики. Социальные основы и цели международной системы маркетинга инновационных товаров и услуг. Функции управляющих по инновационному маркетингу. Формирование стратегий товарно-инновационной политики. Критерии определения "новизны" новых товаров. Взаимосвязь стратегии товарно-инновационной политики с жизненным циклом товара. Планирование товарно-инновационной политики предприятия...
Основи економічних теорій / Під ред. Предборського В.А: Предмет і метод економічної теорії. Визначення предмета економічної теорії. Основні етапи розвитку економічної теорії. Об'єктивні економічні закони, їх пізнання та використання. Функції економічної теорії. Методи дослідження економічних процесів та явищ. Економічна безпека. Дисфункція економічних відносин як загальна причина виникнення тіньової економіки. Значення вивчення економічної теорії для підготовки працівників органів внутрішніх справ. Економіка правоохоронної діяльності як складова частина економічної підготовки працівників ОВС. Фундаментальні проблеми економічного розвитку. Економічні потреби та ресурси. Потреби як рушійні сили економічного розвитку. Види потреб. Закон зростання потреб...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com