Головна

Мочаліна З.М., Склярук Н.І., Федоренко І.А. ФІНАНСИ: Навчальний посібник. - Харків: ХНАМГ, 2008. - 392 с.

ВСТУП.....5
ЧАСТИНА І. ОПИС МОДУЛЮ "ФІНАНСИ".....7
1.1. Опис індивідуальних розділів модулю.....7
1.2. Формування підсумкової оцінки з дисципліни "ФІНАНСИ".....15
ЧАСТИНА II. ЛЕКЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ МОДУЛЮ "ФІНАНСИ".....21
Змістовний модуль 1.....21
Тема 1. Сутність фінансів, їх функції і роль.....21
Тема 2. Фінансова система.....32
Тема 3. Фінансова політика і фінансовий механізм.....46
Тема 4. Фінанси господарських суб'єктів.....63
Тема 5. Державні фінанси.....84
Тема 6. Бюджет і бюджетна система.....93
Тема 7 Доходи і видатки державного бюджету.....106
Тема 8. Місцеві фінанси.....120
Змістовний модуль II.....137
Тема 9. Податки і податкова система.....137
Тема 10. Державні цільові фонди.....161
Тема 11. Державний кредит і державний борг.....173
Тема 12. Страхування і страховий ринок.....190
Тема 13. Фінансовий ринок.....201
Тема 14. Міжнародні фінанси.....213
ЧАСТИНА III. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ ЗА МОДУЛЕМ "ФІНАНСИ".....234
Практичні заняття за змістовним модулем 1.....234
Практичні заняття за змістовним модулем 2.....251
ЧАСТИНА IV. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ.....257
Тематика рефератів до модулю "Фінанси".....261
Тестові питання для поточного контролю знань (приклади).....266
Перший поточний модуль.....266
Другий поточний модуль.....272
Складання фінансового кросворду.....277
Складання тематичних тестів.....280
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт студентам
заочного відділення.....281
ФІНАНСОВИЙ СЛОВНИК.....284
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.....332
ДОДАТКИ.....336

Одержати книгу
"Мочаліна З.М. та ін. Фінанси"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Лісовицький В.М. Історія економічних вчень: Економічне вчення марксизму. Історичні умови виникнення і початок формування марксистської економічної теорії. Обґрунтування принципу матеріалістичного розуміння історії в працях К. Маркса і Ф. Енгельса 40-х pp. XIX ст. Теоретичні проблеми «Капіталу» К. Маркса. Вчення про соціалізм. Історичні долі марксистського вчення. Маржиналізм. Становлення неокласичної традиції в економічній науці. Передумови виникнення і методологічні принципи маржиналізму. Основні школи маржиналістського напрямку. Кейнсіанський напрямок економічної теорії. Макроекономічна теорія Д.М. Кейнса. Економічна програма кейнсіанства. Неокейнсіанські моделі економічного зростання. Посткейнсіанство. Еволюція неокласичних ідей. Неоліберализм...
Немцов В. Д., Довгань Л. Є. Стратегічний менеджмент: Теоретичні засади стратегічного менеджменту. Стратегічне управління та його роль у діяльності організації. Концептуальні підходи до управління організацією. Переваги стратегічного підходу до управління. Складові системи стратегічного управління. Діагностика зовнішнього середовища організації. Діагностика зовнішнього середовища непрямого впливу. Діагностика зовнішнього середовища безпосереднього впливу. Методики діагностики галузі. Оцінка конкурентного середовища в галузі (за М. Портером). Аналіз поведінки фірм-конкурентів. Галузеві ключові фактори успіху. Аналіз привабливості галузі та визначення її перспектив. Оцінка впливу споживачів...
Горбунов В.М. Управління соціальним розвитком трудового колективу: Особенности современного этапа жизнедеятельности трудовых коллективов: цивилизационные и внутриобщественные проблемы. Трудовые коллективы в зеркале современной науки. Особенности современного этапа жизнедеятельности трудовых коллективов. Организация трудового коллектива как сложной социотехнической системы. Основания и условия формирования коллективов. Трудовой коллектив как социальная общность и социальный институт. Социальная сфера трудовых коллективов: содержание, структура и функции. Этапы и сферы социального развития трудового коллектива. Компоненты социальной сферы трудового коллектива. Специфика управления социальным развитием трудовых коллективов в условиях становления рынка...
Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність: Реклама - ефективний інструмент маркетингової політики комунікацій. Реклама: сутність, цілі, завдання. Класифікація реклами. Класифікація реклами на основі етапів життєвого циклу товару. Роль реклами в стратегії маркетингу. Історія виникнення й розвитку реклами. Зародження реклами у стародавні часи. Розвиток реклами в Західній Європі та США. Становлення і розвиток рекламної справи в Україні. Психологічні основи реклами. Реклама як метод впливу на поведінку споживачів. Мотивація поведінки споживача. Процес сприйняття реклами. Чуттєва реакція на рекламу. Рекламні звернення. Основи розробки та створення рекламних звернень. Особливості художнього оформлення друкованих рекламних звернень. Фірмове гасло у рекламі...
Скібіцька Л. І., Скібіцький О. М. Менеджмент підприємницької діяльності. Книга 1. Організація бізнесу: Закони функціонування ринку та взаємодія товаровиробників і держави. Ринок, його сутність та структура. Економічні закони, що регулюють ринок. Еластичність попиту і пропозиції. Конкуренція в бізнесі. Регулююча роль держави в ринковій економіці. Державний менеджмент. Природа та економічна сутність підприємництва. Сутність підприємництва. Функції та рушійні сили підприємництва. Умови та принципи підприємництва. Суб'єкт підприємництва. Права та обов'язки підприємців. Сутність і структура економічної власності. Управління власністю компаній. Управління якістю власності у галузі. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com