Головна

Венгер В. В. Фінанси: навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. В. Венгер. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 432 с.

Передмова.....7
МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ І РОЗВИТКУ ФІНАНСІВ.....10
Розділ 1. Передумови виникнення, сутність та функції фінансів.....10
1.1. Історичні передумови виникнення і розвиток фінансів.....10
1.2. Моделі фінансових відносин.....13
1.3. Соціально-економічна сутність та функції фінансів.....17
Запитання для самоперевірки.....22
Розділ 2. Фінансова система України.....24
2.1. Фінансова система України: поняття, структура та загальна характеристика її сфер і ланок.....24
2.2. Організаційні основи функціонування фінансової системи України.....30
2.3. Суть і значення фінансового контролю.....41
Запитання для самоперевірки.....49
Розділ 3. Фінансова політика і фінансовий механізм.....51
3.1. Фінансова політика, її зміст і завдання.....51
3.2. Фінансовий механізм і його складові елементи.....57
3.3. Фінансова безпека держави.....63
Запитання для самоперевірки.....69
МОДУЛЬ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ СФЕР І ЛАНОК ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН.....70
Розділ 4. Фінанси підприємницьких структур.....70
4.1. Суть і функції фінансів підприємств.....70
4.2. Організаційні основи функціонування фінансів підприємств.....76
4.3. Фінансові ресурси підприємств, їх склад і джерела формування.....81
4.4. Формування фінансових результатів суб'єктів господарювання.....86
Запитання для самоперевірки.....90
Розділ 5. Державні фінанси.....92
5.1. Сутність і призначення державних фінансів.....92
5.2. Економічна сутність та значення державних доходів. Методи мобілізації державних доходів.....95
5.3. Економічна сутність та класифікація державних видатків.....99
5.4. Державні фінанси провідних країн світу.....105
Запитання для самоперевірки.....109
Розділ 6. Бюджет і бюджетна система.....111
6.1. Сутність, значення та функції державного бюджету.....111
6.2. Бюджетний устрій та бюджетна система України.....118
6.3. Бюджетний процес в Україні.....125
6.4. Перспективні напрями реалізації бюджетної політики України.....132
Запитання для самоперевірки.....138
Розділ 7. Доходи і видатки державного бюджету.....139
7.1. Сутність, джерела формування і класифікація доходів бюджету.....139
7.2. Сутність, склад і структура видатків державного бю-джету.....144
7.3. Принципи і форми бюджетного фінансування.....147
7.4. Бюджетний дефіцит і його вплив на розвиток економіки 149
Запитання для самоперевірки.....155
МОДУЛЬ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН І МЕТОДІВ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.....157
Розділ 8. Податки та податкова система.....157
8.1. Економічна сутність і функції податків.....157
8.2. Елементи системи оподаткування.....162
8.3. Класифікація податків.....165
8.4. Податкова система і податкова політика держави.....171
8.5. Характеристика основних податків податкової системи України.....178
8.6. Адміністрування податків в Україні.....191
Запитання для самоперевірки.....193
Розділ 9. Фонди фінансових ресурсів цільового призначення 195
9.1. Призначення і роль цільових фондів фінансових ресурсів.....195
9.2. Характеристика цільових фондів фінансових ресурсів.....199
9.3. Недержавні фінансові фонди.....209
Запитання для самоперевірки.....211
Розділ 10. Місцеві фінанси.....213
10.1. Місцеві фінанси в економічній системі держави.....213
10.2. Місцеві бюджети, їх доходи і видатки.....220
10.3. Збалансування місцевих бюджетів.....228
10.4. Напрями реформування міжбюджетних відносин в Україні.....233
Запитання для самоперевірки.....235
Розділ 11. Державний кредит і державний борг.....237
11.1. Економічна сутність і роль державного кредиту.....237
11.2. Форми державного кредиту.....242
11.3. Класифікація державних позик і джерела їх погашення 246
11.4. Державний борг, його формування і обслуговування.....249
11.5. Управління державним боргом.....255
11.6. Концептуальні засади та стратегія управління зовнішнім боргом України.....258
Запитання для самоперевірки.....262
МОДУЛЬ 4. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ СТРАХУВАННЯ ТА СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ І МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ.....263
Розділ 12. Страхування і страховий ринок.....263
12.1. Особливості фінансових відносин у сфері страхування 263
12.2. Організаційні форми страхових фондів.....270
12.3. Страховий ринок.....276
12.4. Стратегія розвитку ринку страхових послуг в Україні 280
Запитання для самоперевірки.....284
Розділ 13. Фінансовий ринок.....285
13.1. Призначення і структура фінансового ринку.....285
13.2. Ринок грошей та кредитних ресурсів.....294
13.3. Ринок цінних паперів.....297
13.4. Ринок фінансових послуг.....310
13.5. Лібералізація ринку фінансових послуг в Україні.....312
Запитання для самоперевірки.....315
Розділ 14. Міжнародні фінанси.....316
14.1. Сутність і призначення міжнародних фінансів.....316
14.2. Міжнародні фінансові організації і міжнародні фінансові інституції.....320
14.3. Міжнародний фінансовий ринок.....328
Запитання для самоперевірки.....332
Тестові завдання.....333
Модуль 1. Теоретичні основи функціонування і розвитку
фінансів.....333
Модуль 2. Характеристика окремих сфер і ланок фінансових відносин.....343
Модуль 3. Характеристика форм фінансових відносин і методів фінансової діяльності.....354
Модуль 4. Організаційні засади страхування та складові
елементи фінансового ринку і міжнародних фінансів.....366
Словник економічних термінів.....378
Список літератури.....419
Відповіді на тестові завдання.....425

Одержати книгу
"Венгер В. В. Фінанси"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Підхомний О.М. Управління інвестиційними процесами на фінансовому ринку: Суть управління інвестиційними процесами на фінансових ринках. Поняття інвестиції та капіталу. Фінансові ресурси. Фінансові інструменти. Фінансовий ринок, його структура та функції. Інвестиційна діяльність та інвестиційний процес. Теоретичний аналіз фінансових ринків. Мікроекономічний аналіз фінансових ринків. Часова структура процентних ставок. Макроекономічний аналіз фінансових ринків. Міжнародні взаємозв'язки та функціонування фінансових ринків. Теорія випадкових процесів та гіпотеза інформаційної ефективності фінансових ринків. Теорія рефлексивності. Чинники інформаційної ефективності фінансових ринків. Моделювання взаємозв'язків процесів відновлення виробничого капіталу...
Родченко В.В., Новак В.О. Менеджмент: Функції та структури управління. Планування як функція управління. Організація як функція управління. Мотивація як функція управління. Контроль як функція управління. Конкретні функції управління. Структури управління організаціями. Методи управління. Загальне поняття та сутність методів управління. Методи управління організацією. Система методів управління, їх склад та особливості. Економічні методи управління. Організаційно-розпорядчі (адміністративні) методи управління. Соціальні та психологічні методи управління. Правові методи управління. Управлінські рішення. Управлінські рішення в діяльності керівника. Методи обґрунтування управлінських рішень. Стиль управління...
Василенко В.А., Шостка В.І. Ситуаційний менеджмент: Економічні передумови ситуаційного керування. Економічні явища і причини виникнення проблемних ситуацій на підприємствах. Макроекономічні явища, що ведуть до появи проблемних ситуацій на підприємствах. Вплив макроекономічних проблем на первинні ланки економіки. Виникнення проблемних ситуацій в організації. Суть і завдання ситуаційного (адаптивного) менеджменту. Функціональне (традиційне) керування підприємством як база ситуаційного менеджменту. Концепція і принципи менеджменту. Методи менеджменту. Мета й основні функції менеджменту. Об'єкти менеджменту. Комунікації в менеджменті. Основні компоненти функціонального менеджменту. Технологія і техніка забезпечення процесу керування...
Куценко В. М. Маркетинговий менеджмент: Маркетинг у системі управління підприємством. Маркетинг як одна з основних функцій бізнесу. Місце маркетингу в системі управління підприємством. Сутність менеджменту як управління бізнесом в умовах ринку його основні функції і характеристики. Сутність і методологічні основи маркетингового менеджменту. Сутність та основні поняття маркетингового менеджменту його цілі і завдання. Еволюція концепції маркетингового менеджменту. Характеристика процесу маркетингового менеджменту. Управління маркетинговими дослідженнями та оцінкою ринкових можливостей підприємства. Сутність, мета й основні завдання маркетингових досліджень. Структура і процес маркетингових досліджень. Маркетингова інформація: джерела, методи збирання...
Захарчин Г. М. Основи підприємництва: Культура. Культурологічний контекст вітчизняного підприємництва. Мотивація підприємницької діяльності. Синтез культури та відповідальності у підприємництві. Технологія. Алгоритм започаткування підприємницької діяльності. Організація функціонування суб'єктів підприємництва. Звітність приватного підприємця - фізичної особи. Заповнення платіжного документа (платіжного доручення). Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат фізичними особами - платниками Єдиного податку. Ресурсне забезпечення підприємництва. Фінансова інформація про підприємництво. Відповідальність. Економічна свобода та відповідальність у сфері підприємництва. Юридична відповідальність у сфері підприємництва...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com