Головна

Підхомний О.М. Управління інвестиційними процесами на фінансовому ринку: Навч. посібник. - К.: Кондор, 2003. - 184 с.

Вступ.....6
Розділ 1. Суть управління інвестиційними процесами на фінансових ринках.....8
1.1. Поняття інвестиції та капіталу.....8
1.2. Фінансові ресурси.....10
1.3. Фінансові інструменти.....11
1.4. Фінансовий ринок, його структура та функції.....12
1.5. Інвестиційна діяльність та інвестиційний процес.....15
Висновки.....19
Розділ 2. Теоретичний аналіз фінансових ринків.....21
2.1. Мікроекономічний аналіз фінансових ринків.....21
2.2. Часова структура процентних ставок.....25
2.3. Макроекономічний аналіз фінансових ринків.....28
2.4. Міжнародні взаємозв'язки та функціонування фінансових ринків.....30
2.5. Теорія випадкових процесів та гіпотеза інформаційної ефективності фінансових ринків.....31
2.6. Теорія рефлексивності.....32
2.7. Чинники інформаційної ефективності фінансових ринків.....35
2.8. Моделювання взаємозв'язків процесів відновлення виробничого капіталу та функціонування фінансових ринків 36
2.9. Взаємозв'язки економічних криз та функціонування фінансових ринків.....49
Висновки.....56
Розділ 3. Теоретичні основи прийняття інвестиційних рішень.....59
3.1. Випадковість як чинник управління.....59
3.2. Інформація як чинник управління.....65
3.3. Теорія прийняття рішень.....67
3.4. Сучасна портфельна теорія.....68
3.5. Модель оцінки капітальних активів.....70
3.6. Арбітражна теорія оцінки.....76
Висновки.....77
Розділ 4. Управління інвестиційним портфелем.....80
4.1. Принципи прийняття інвестиційних рішень та підходи до інвестиційної діяльності на фінансових ринках.....80
4.2. Моделі управління інвестиційними процесами.....87
4.3. Функціональна структура управління інвестиційним портфелем.....88
4.4. Аналіз середовища інвестиційної діяльності.....90
4.5. Інноваційні чинники інвестиційних процесів.....91
4.6. Використання фінансових інструментів у процесах реструктуризації підприємств.....95
4.7. Стратегічні параметри інвестиційного портфеля.....99
Висновки.....102
Розділ 5. Вибір об'єктів та обсягів інвестування.....105
5.1. Методи оцінки підприємств, інвестиційних проектів та фінансових інструментів.....105
5.2. Визначення ставки дисконтування грошового потоку.....109
5.3. Внутрішня ставка рентабельності проекту.....115
5.4. Аналіз доцільності та визначення лімітів інвестицій.....120 Висновки.....128
Розділ 6. Управління валютними ризиками інвестиційних процесів.....130
6.1. Необхідність та шляхи управління валютними ризиками 130
6.2. Управління валютними ризиками активних позицій.....132
6.3. Управління валютними ризиками пасивних позицій.....136
6.4. Урахування взаємозв'язків валютних курсів.....137
Висновки.....139
Розділ 7. Державне управління інвестиційними процесами на фінансових ринках.....140
7.1. Функції державного управління інвестиційними процесами на фінансових ринках.....140
7.2. Показники моніторингу фінансових ринків.....146
7.3. Суть та види маніпулювання цінами фінансових інструментів.....151
7.4. Зарубіжний досвід боротьби з ціновими маніпулюваннями на ринку цінних паперів.....157
7.5. Правове забезпечення боротьби з ціновими маніпулюваннями на фінансових ринках в Україні.....166
7.6. Шляхи виявлення нестандартних угод на ринку цінних паперів.....167
Висновки.....169
СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ.....171
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.....172
ДОДАТОК.....183

Одержати книгу
"Підхомний О.М. Управління інвестиційними процесами на фінансовому ринку"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Виноградський М.Д. та ін. Менеджмент в організації: Зміст діяльності підприємства. Підприємство, підприємництво та їх основні цілі. Суб'єкти та об'єкти господарської діяльності в ринковій економіці. Свобода у здійсненні господарської діяльності. Логіка менеджерської діяльності. Мотивація менеджменту. Організаційні форми підприємств та їх об'єднань. Характеристика організаційних форм підприємств в Україні. Міжнародна класифікація підприємств. Форми об'єднання підприємств в Україні. Міжнародна класифікація об'єднань підприємств. Створення підприємств та їх об'єднань. Створення підприємства та порядок його реєстрації. Підгототка бізнес-плану на створення нового підприємства. Розробка установчих документів. Розробка статуту підприємства...
Чапка М. Психологічні засади підготовки менеджера: Соціальні і психологічні проблеми менеджменту. Актуальність і ступінь розробленості проблеми. Методологічні основи професіографічного дослідження підготовки менеджерських кадрів. Психологія управління і психологія менеджера. Проблеми психології управління в період трансформації суспільства. Психологічний образ польського менеджера. Методика дослідження ключових диспозицій сучасного польського менеджера. Питання добору кадрів у сфері менеджменту і психологія управління. Стрес як негативний чинник професійної діяльності менеджера. Робота менеджера в бізнесових організаціях. Проблеми психології управління в період трансформації суспільства. Управління, керування, організація...
Шканова О. М. Маркетингова товарна політика: Товар як об'єкт маркетингової товарної політики. Поняття товару. Класифікація товарів. Властивості та якість товару. Стандартизація товарів в Україні. Товарний знак, упаковка і маркування. Сутність товарного знака (торгової марки) та його типи. Державна реєстрація товарного знака в Україні. Роль упаковки і маркування в маркетинговій товарній політиці. Конкурентоспроможність товару. Поняття конкурентоспроможності товару. Технічні параметри та їх класифікація. Економічні показники конкурентоспроможності. Розрахунок інтегрального показника конкурентоспроможності. Життєвий цикл товару і формування асортименту. Поняття життєвого циклу товару. Маркетингові стратегії на різних етапах життєвого циклу товару...
Торгова Л.B., Хитра О.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Категорії і теорії зовнішньоекономічної діяльності. Державне регулювання і контрактне оформлення зовнішньоекономічних операцій. Зовнішньоекономічна діяльність: сутність, суб'єкти, види, фактори і принципи розвитку. Зовнішньоекономічна діяльність як економічна категорія. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності. Основні напрямки здійснення зовнішньоекономічних операцій. Зовнішньоекономічний комплекс та зовнішньоекономічна стратегія країни. Фактори, що впливають на організацію і розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Принципи зовнішньоекономічної діяльності. Еволюція поглядів на зовнішньоекономічну діяльність. Класичні концепції зовнішньої торгівлі. Регулятивні теорії розвитку...
Мочерний С.В. Політична економія: Предмет і метод політичної економії. Становлення і розвиток політичної економії. Предмет політичної економії. Закони і категорії політичної економії. Метод політичної економії. Функції політичної економії та її місце в системі економічних наук. Загальні засади економічного розвитку. Виробництво. Економічні потреби та інтереси. Безпосереднє виробництво та його основні фактори. Виробничі можливості і потреби суспільства. Економічні потреби та закони їхнього розвитку. Економічні інтереси, їхня структура та суперечності. Економічна система суспільства. Сутність економічної системи та її матеріальна основа. Суспільний поділ праці й технологічний спосіб виробництва...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com