Головна

Білик М.Д. Управління фінансами державних підприємств. - К: Т-во "Знання", КОО, 1999. - 312 с

Вступ.....7
Розділ 1. Теоретичні засади управління фінансами державних підприємств в умовах переходу до ринкової економіки.....9
1.1. Характеристика державних підприємств як об'єкта управління фінансами.....9
1.2. Сутність та особливості управління фінансами державних підприємств.....24
1.3. Методологічні принципи оцінки результативності управління фінансами державних підприємств.....39
Розділ 2. Дослідження сучасних тенденцій фінансового розвитку державних підприємств в Україні.....57
2.1. Характеристика економічного розвитку державних підприємств і його забезпеченість фінансовими ресурсами.....57
2.2. Оцінка фінансового стану державних підприємств.....86
2.3.Ефективність фінансової діяльності державних підприємств.....112
Розділ 3. Актуальні проблеми управління прибутком підприємств.....129
3.1. Теоретичні засади управління прибутком підприємств.....129
3.2. Планування формування прибутку підприємства.....139
3.3.Підвищення ефективності розподілу прибутку.....150
Розділ 4. Вдосконалення управління оборотними активами державного підприємства.....159
4.1. Економічна сутність оборотних активів виробничого підприємства та механізм їх функціонування.....159
4.2. Розробка політики формування оборотних активів.....173
4.3. Розробка політики фінансування оборотних активів.....188
Розділ 5. Підвищення ефективності управління інвестиціями державних підприємств.....199
5.1. Форми інвестицій державних виробничих підприємств та їх розвиток у сучасних умовах.....199
5.2. Види інвестиційних проектів виробничих підприємств та їх обґрунтування.....208
5.3. Фінансовий аналіз та оцінка інвестиційних проектів.....217
5.4. Сучасні форми фінансування інвестицій державних виробничих підприємств.....227
Розділ 6. Фінансові аспекти реструктуризації державних підприємств.....239
6.1. Об'єктивна зумовленість реструктуризації державних підприємств.....239
6.2. Реструктуризація вітчизняних державних підприємств та її оцінка.....249
6.3. Фінансова реструктуризація як спосіб попередження банкрутства підприємств.....275
Література.....301

Одержати книгу
"Білик М.Д. Управління фінансами державних підприємств"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Семюелсон П., Нордгауз В. Макроекономіка: Економіка та вічна молодість. Передмова до макроекономіки. Основні поняття. Що таке аналітична економіка. Науковий підхід. Пастка в економічних дослідженнях. Закон обмеженості ресурсів. Застосування аналітичної економіки. Поняття для засвоєння. Основні проблеми організації економіки. Три проблеми організації економіки. Технологічні можливості суспільства. Межа виробничих можливостей. Обмін, гроші і капітал. Обмін, спеціалізація і поділ праці. Гроші - мастило обміну. Капітал. Поняття для засвоєння. Ринки і державне регулювання в сучасній економіці. Як ринки розв'язують основні економічні проблеми. Економічна роль держави. Три функції держави. Поняття для засвоєння...
Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент: Інноваційні процеси в ринковій економіці. Інновації і державне регулювання інноваційних процесів. Інновації як об'єкт менеджменту. Еволюція інноваційної теорії. Іноземний досвід державного регулювання інноваційних процесів. Державне регулювання інноваційної діяльності в Україні. Інноваційна політика організацій. Загальні методологічні основи нововведень. Квазистабільність економіки і технологічні прориви. Умови й основи розвитку інноваційної сфери. Класифікація нововведень. Моделі й етапи інноваційних процесів. Взаємозв'язок НТП і НДДКР в інноваційній діяльності. Особливості організаційних форм інноваційної діяльності. Основи формування інноваційних організацій...
Савощенко А. С. Інфраструктура товарного ринку: Інфраструктура товарного ринку як складова економічної теорії. Категорії дисципліни та взаємозв'язок їх. Функції та завдання дисципліни. Генеза дисципліни, логіко-структурна схема побудови її. Сутнісна характеристика товарного ринку. Поняття та економічний зміст ринку. Передумови й умови функціонування ринкових відносин. Класифікаційні ознаки та види ринків. Особливості товарного ринку. Форми та методи регулювання товарного ринку. Види ринкових процесів на товарному ринку. Інфраструктура товарного ринку: сутність, склад і проблеми розвитку. Сутність та значення інфраструктури товарного ринку в ринковій економіці. Особливості діяльності суб'єктів інфраструктури товарного ринку...
Чухрай Н., Патора Р. Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємстві: Основи товарної інноваційної політики. Інновація як об'єкт товарної інноваційної політики. Поняття інновації. Класифікація інновацій. Життєвий цикл інновації. Процесний підхід в управлінні інноваціями на підприємстві. Сутність інноваційного процесу. Моделі інноваційного процесу. Управління процесом інновації на підприємстві. Інновації в менеджменті: сучасні концепції управління. Новий товар в концепції маркетингу. Маркетингове забезпечення товарної інноваційної політики. Споживча поведінка як реакція на продуктову інновацію. Маркетингове дослідження чинників реалізації нових товарів. Дифузія продуктових інновацій...
Мочерний С. В. Економічна теорія: Загальні основи економічної теорії. Предмет і метод економічної теорії. Предмет економічної теорії та його відмінність від предмета політичної економії. Сутність і структура продуктивних сил і виробничих відносин. Економічні закони і категорії та їх класифікація. Метод економічної теорії та його складові елементи. Основні етапи становлення і розвитку економічної теорії. Виникнення й еволюція політичної економії до кінця XIX ст. Основні напрями сучасної економічної теорії. Економічний прогрес: критерії й рушійні сили. Сутність і критерії економічного прогресу. Рушійні сили і фактори економічного прогресу. НТР та її роль в економічному прогресі...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com