Головна

Горбунов В.М. Управління соціальним розвитком трудового колективу: Конспект лекцій. - К.: МАУП, 1998. - 80 с. - Бібліогр.: с. 77. - Рос.

Введение.....3
Тема 1. Особенности современного этапа жизнедеятельности трудовых коллективов: цивилизационные и внутриобщественные проблемы.....4
1. Трудовые коллективы в зеркале современной науки.....4
2. Особенности современного этапа жизнедеятельности трудовых коллективов.....8
Тема 2. Организация трудового коллектива как сложной социотехнической системы.....11
1. Основания и условия формирования коллективов.....11
2. Трудовой коллектив как социальная общность и социальный институт.....13
Тема 3. Социальная сфера трудовых коллективов: содержание, структура и функции.....19
1. Этапы и сферы социального развития трудового коллектива.....19
2. Компоненты социальной сферы трудового коллектива.....22
Тема 4. Специфика управления социальным развитием трудовых коллективов в условиях становления рынка.....26
Тема 5. Службы социального развития - новый тип управления деятельностью трудового коллектива.....34
1. Целевое предназначение и задачи службы социального развития в трудовом коллективе.....34
2. Основные функции служб социального развития.....38
Тема 6. Руководитель в системе социального управления.....42
1. Руководитель и его функции в управлении социальным развитием коллектива.....42
2. Значение профессиональной подготовки руководителя в управлении социальным развитием коллектива.....46
Тема 7. Основные принципы и методы управления социальным развитием трудового коллектива.....49
1. Принципы управления социальным развитием трудового коллектива: содержание, структура и специфика проявления.....49
2. Методы управления социальным развитием трудовых коллективов...55
Тема 8. Социальное прогнозирование и роль социальных технологий в становлении социальной сферы трудовых коллективов.....59
1. Социальное прогнозирование и его место в управлении.....59
2. Место и роль социальных технологий в управлении социальной жизнедеятельностью трудового коллектива.....64
Тема 9. Социальный менеджмент и инноватика в становлении и развитии трудовых коллективов.....67
1. Понятие и сущность социального менеджмента.....67
2. Инноватика и ее место в социальном менеджменте.....70
Приложение.....76
Рекомендованная литература.....77

Одержати книгу
"Горбунов В.М. Управління соціальним розвитком трудового колективу"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Полторак В.А. Маркетингові дослідження: Маркетинг і маркетингові дослідження. Маркетингові дослідження в структурі маркетингу. Сутність і практика організації маркетингових досліджень. Структура процесу маркетингу і необхідність маркетингових досліджень. Сутність маркетингових досліджень та їхні основні функції. Проблеми співвідношення маркетингу і маркетингових досліджень. Історія і практика організації маркетингових досліджень за кордоном і в Україні. Маркетингові дослідження та інформаційне забезпечення маркетингу. Маркетингова інформація, її види. Джерела маркетингової інформації. Маркетингова інформаційна система (МІС). Маркетингова розвідка: цілі, джерела і методи одержання інформації. Система маркетингових досліджень: методи і технології...
Будаговська С. та ін. Мікроекономіка і макроекономіка: Вступ до мікроекономіки: основні поняття. Предмет мікроекономіки. Блага, обмеженість ресурсів та проблема вибору. Альтернативна вартість та граничний аналіз в економіці. Ефективність. Проблема координації та ринок. Поняття і економічної моделі. Нормативний і позитивний аналіз. Попит та пропозиція: аналіз часткової рівноваги. Попит і обсяг попиту. Пропозиція і обсяг пропозиції. Ринкова рівновага. Зміна стану рівноваги. Обмеження цін та податки. Динамічна модель ринкової рівноваги. Еластичність. Поняття еластичності. Еластичність попиту за ціною та її вимірювання. Еластичність попиту і витрати споживача. Еластичність попиту за доходом. Перехресна еластичність попиту. Еластичність пропозиції...
Мочерний С.В. Політична економія: Предмет і метод політичної економії. Становлення і розвиток політичної економії. Предмет політичної економії. Закони і категорії політичної економії. Метод політичної економії. Функції політичної економії та її місце в системі економічних наук. Загальні засади економічного розвитку. Виробництво. Економічні потреби та інтереси. Безпосереднє виробництво та його основні фактори. Виробничі можливості і потреби суспільства. Економічні потреби та закони їхнього розвитку. Економічні інтереси, їхня структура та суперечності. Економічна система суспільства. Сутність економічної системи та її матеріальна основа. Суспільний поділ праці й технологічний спосіб виробництва...
Ільїна С.Б. Основи аудиту: Виникнення та розвиток аудиту в умовах ринкової економіки. Історія виникнення і розвитку аудиту. Організація і місце аудиту в системі контролю. Класифікація аудиту. Організаційні форми аудиторської діяльності, їх функції, права та відповідальність. Організація проведення аудиторської діяльності. Система регулювання аудиторської діяльності в Україні. Основні етапи проведення аудиторської перевірки. Порядок укладення договору на проведення аудиту. Планування проведення аудиту. Аудиторський ризик та суттєвість в аудиті. Етика аудитора та вимоги до його кваліфікації. Нормативні вимоги до діяльності аудитора. Сертифікація та ліцензування діяльності аудиторів. Стандарти (норми) аудиту. Нормативна база регулювання аудиторської діяльності...
Нашкерська Г.В. Фінансовий облік: Фінансовий облік. Основи побудови фінансового обліку. Зміст і завдання фінансового обліку. Облікова інформація та прийняття економічних рішень. Користувачі облікової інформації. Суб'єкти господарської діяльності в Україні. Організація облікової роботи. Основні принципи фінансового обліку. Нормативне регламентування фінансового обліку. Вимірювання і оцінка у фінансовому обліку. Зміст та необхідність облікових оцінок. Оцінка на дату придбання (виготовлення) активів. Оцінка на дату передачі (обміну). Оцінка з урахуванням зміни вартості грошей у часі. Оцінка за ліквідаційною вартістю. Облік грошових коштів та їх еквівалентів. Зміст грошових коштів та їх еквівалентів. Облік касових операцій. Облік грошових коштів на рахунках у банках...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com