Головна

Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти: [Кол. моногр.] / За ред. Ф. М. Рудича. - К.: МАУП, 2002. - 488 с.

До читача.....3
ПЕРЕДМОВА.....5
Розділ 1. ПОЛІТИЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ.....8
Список використаної літератури.....29
Розділ 2. УКРАЇНА В ГЕОПОЛІТИЧНОМУ КОНТЕКСТІ.....30
2.1. Геополітика як наука. Наукові школи геополітики.....30
2.2. Геополітичне майбутнє Росії.....41
2.3. Україна в новому геополітичному просторі.....47
2.4. Відносини України з європейськими та євроатлантичними структурами.....63
2.5. Зовнішня політика України: інтереси і пріоритети.....102
Список використаної літератури.....119
Розділ 3. ДЕРЖАВИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ - УКРАЇНА: АСПЕКТИ ПОЛІТИЧНИХ ВІДНОСИН.....126
3.1. Україна - Росія - Білорусь: варіанти політичної модернізації.....141
3.2. Україна - Молдова: політичне співробітництво.....157
3.3. Україна - держави Балтії: розвиток політичних відносин.....178
3.4. Трансформація парламентаризму в Україні і державах Центральної і Східної Європи.....178
3.5. Політичне лідерство і політичні еліти в Україні та державах Центральної і Східної Європи: тенденції формування.....215
Список використаної літератури.....239
Розділ 4. УКРАЇНА - ДЕРЖАВИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ: ПОЛІТИЧНИЙ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ ВИМІРИ.....245
4.1. Україна в контексті трансформації політичних систем у країнах Центральної і Східної Європи.....245
4.2. Балканська криза: геополітичний вимір.....262
4.3. Українсько-польські політичні відносини - гарант стабільності у східноєвропейському регіоні.....275
4.4. Політична трансформація в Угорщині в контексті загальноєвропейської інтеграції на зламі тисячоліть.....293
4.5. Трансформація політичних систем України і Австрії: порівняльний аналіз.....308
4.6. Нові виміри українсько-німецьких відносин у контексті глобальних зрушень на континенті.....324
4.7. Економічні інтереси і пріоритети України в Центральній і Східній Європі.....345
Список використаної літератури.....377
Розділ 5. ДЕРЖАВИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ - УКРАЇНА: СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ВИМІР.....385
5.1. Співробітництво України з державами Центральної і Східної Європи у вирішенні культурних і гуманітарних проблем.....385
5.2. Національні меншини в Румунії: геополітичний контекст.....410
5.3. Соціальне партнерство як інститут громадянського суспільства: досвід країн Центральної і Східної Європи 424
5.4. Україна - держави Центральної та Східної Європи: тенденції формування інститутів громадянського суспільства.....448
Список використаної літератури.....466
ПІСЛЯМОВА.....472
Список використаної літератури.....477
ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК.....476

Одержати книгу
"Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти / За ред. Ф. М. Рудича"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича: Загальні засади теорії економічного розвитку суспільства. Предмет і метод економічної теорії. Зародження й основні етапи розвитку економічної теорії як науки. Предмет економічної теорії та еволюція його визначення різними школами. Методи пізнання економічних процесів і явищ та їхня класифікація. Економічні категорії, закони та принципи. Пізнання і використання економічних законів. Функції економічної теорії. Економічна теорія як теоретико-методологічна база інших економічних наук. Економічні потреби суспільства. Економічні інтереси. Економічні потреби суспільства, їхня суть та структура. Економічний закон зростання потреб. Економічні інтереси: сутність, суб'єкти, класифікація...
Бутинець Ф.Ф. Аудит: Теоретичні основи аудиту. Аудит: мета та місце в системі контролю. Поняття аудиту, мета, завдання, функції. Аудит як розділ науки про господарський контроль та навчальна дисципліна. Сутність та класифікація аудиту. Основні елементи, що визначають сутність аудиту: предмет, об'єкти, суб'єкти. Класифікація аудиту. Ринок аудиторських послуг. Організаційно-правові основи аудиту. Організаційні основи та принципи здійснення аудиторської діяльності. Аудитор, його статус та сертифікація. Організація аудиторської діяльності. Внутрішньофірмове управління аудиторською діяльністю. Основні принципи аудиту. Професійна культура аудитора управління аудиторською діяльністю в Україні. Загальна характеристика управління аудиторською діяльністю в Україні...
С.Ф. Голов, В.М. Костюченко. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі: Розробка та впровадження МСБО. Мета та шляхи гармонізації фінансової звітності. Організація діяльності КМСБО. Процес розробки МСБО. Статус МСБО та їх застосування. Загальні вимоги до складання та подання фінансової звітності. Призначення та склад фінансової звітності. Загальні вимоги до подання інформації у фінансових звітах. Порядок подання фінансових звітів. Баланс та події після звітної дати. Елементи балансу, їх визнання та оцінка. Структура і зміст балансу. Формати балансу. Події після дати балансу. Звіт про прибутки та збитки. Призначення та елементи Звіту про прибутки та збитки. Структура і зміст Звіту про прибутки та збитки...
Економіка підприємства / За ред. С.Ф. Покропивного: Вступ до економіки підприємства. Підприємство в сучасній системі господарювання. Підприємство як суб'єкт господарювання. Поняття, цілі й напрямки діяльності. Правові основи функціонування. Класифікація та структура підприємств. Добровільні та інституціональні об'єднання підприємств (організацій). Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій. Основи підприємницької діяльності. Підприємництво як сучасна форма господарювання. Договірні взаємовідносини та партнерські зв'язки в підприємницькій діяльності. Міжнародна підприємницька діяльність. Управління підприємствами. Сутність і функції процесу управління. Методи управління діяльністю підприємств...
Фінанси підприємств / За ред. Г.Г. Кірейцева: Основи організації фінансів підприємств. Поняття фінансів підприємств, їх зміст, функції. Сфери фінансових відносин підприємств. Фінансові ресурси підприємств. Фінансовий механізм. Принципи організації фінансів підприємств. Управління фінансами на підприємстві. Організація грошових розрахунків підприємств. Сутність розрахункових відносин і принципи їх організації в народному господарстві. Характеристика форм безготівкових розрахунків. Операції підприємств з векселями. Зміст та організація готівкових розрахунків підприємств. Платіжна дисципліна в управлінні фінансами. Грошові надходження підприємств. Формування і розподіл прибутку. Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com