Головна

Чухрай Н., Патора Р. Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємстві: Підручник. - К.: КОНДОР, 2006. - 398 с.

ПЕРЕДМОВА.....6
ЧАСТИНА І. ОСНОВИ ТОВАРНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ.....9
РОЗДІЛ 1. Інновація як об'єкт товарної інноваційної політики.....9
1.1. Поняття інновації.....9
1.2. Класифікація інновацій.....15
1.3. Життєвий цикл інновації.....30
Питання для самоконтролю.....32
РОЗДІЛ 2. Процесний підхід в управлінні інноваціями на підприємстві.....33
2.1. Сутність інноваційного процесу.....34
2.2. Моделі інноваційного процесу.....37
2.3. Управління процесом інновації на підприємстві.....48
2.4. Інновації в менеджменті: сучасні концепції управління.....52
Питання для самоконтролю.....66
3. Новий товар в концепції маркетингу.....67
3.1. Маркетингове забезпечення товарної інноваційної політики.....67
3.2. Споживча поведінка як реакція на продуктову інновацію.....77
3.3. Маркетингове дослідження чинників реалізації нових товарів.....92
3.4. Дифузія продуктових інновацій.....103
Питання для самоконтролю.....119
РОЗДІЛ 4. Комплексне забезпечення реалізації товарної інноваційної політики.....120
4.1. Нормативно-законодавче забезпечення інноваційної діяльності.....120
4.2. Організаційні форми інноваційної діяльності.....125
4.3. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності.....141
Питання для самоконтролю.....147
ЧАСТИНА II. Стратегія товарної інноваційної політики і напрями її реалізацій.....149
РОЗДІЛ 5. Товарна політика і управління асортиментом.....149
5.1. Управління товарним асортиментом на підприємстві.....149
5.2. Фактори конкурентоспроможності товару.....159
5.3. Стратегічні аспекти товарної інноваційної політики.....165
Питання для самоконтролю.....171
РОЗДІЛ 6. Організація і планування створення нового товару.....172
6.1. Організаційні аспекти створення продуктової інновації.....172
6.2 Планування створення продуктової інновації.....174
6.3. Продуктово-тематичне планування на підприємстві.....181
6.4. Функціонально-вартісне обґрунтування інноваційного продукту.....191
Питання для самоконтролю.....201
РОЗДІЛ 7. Управління технологічним розвитком підприємства.....202
7.1. Трансфер і комерціалізація технологічних інновацій.....203
7.2. Управління портфелем технологій на промисловому підприємстві.....210
7.3. Життєвий цикл технологій (ЖЦТх).....214
Питання для самоконтролю.....225
РОЗДІЛ 8. Системне управління якістю товарів.....226
8.1. Управління якістю продукції в товарній політиці.....226
8.2. Маркетингове забезпечення якості продуктових інновацій.....238
Питання для самоконтролю.....251
РОЗДІЛ 9. Інновації як об'єкт інтелектуальної власності.....252
9.1. Класифікація об'єктів інтелектуальної власності.....252
9.2. Розрахунок вартості прав на об'єкти інтелектуальності власності.....256
9.3. Оцінка вартості інновації як предмета ліцензії.....262
Питання для самоконтролю.....272
РОЗДІЛ 10. Оцінка ефективності товарної інноваційної політики.....273
10.1. Сутність та напрямки проектного аналізу інноваційної форми інвестицій.....273
10.2. Оцінка ефективності реалізації та використання інновації.....276
Питання для самоконтролю.....285
ЧАСТИНА III. Практичні завдання та ситуаційні вправи 287
Задачі.....285
Контрольна робота № 1. "Оцінка інноваційної активності підприємства".....296
Контрольна робота № 2. "Моніторинг та оцінка рівня інноваційного потенціалу промислового підприємства".....307
Ситуаційна вправа № 1. "Швидкий розігрів: як Корея виграла мікрохвильову війну".....344
Ситуаційна вправа № 2. "Управління продуктовими інноваціями ТзОВ "Віго".....364
Ситуаційна вправа № 3. "Енергозберігаючі технології на вітчизняному ринку".....381
Післямова.....389
Список використаної літератури.....390

Одержати книгу
"Чухрай Н., Патора Р. Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємстві"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Мельник В.М. та ін. Оподаткування підприємницької діяльності: Податки та оподаткування. Податкова система. Непряме оподаткування підприємницької діяльності в Україні. Пряме оподаткування підприємницької діяльності. Інші податки, збори та обов'язкові платежі суб'єктів підприємницької діяльності...
Романів Є.М., Хом'як Р.Л. та ін. Контроль і ревізія: Теоретико-методологічні засади здійснення контролю та ревізії. Теоретичні основи економічного контролю в україні. Суть та функції економічного контролю. Класифікація організаційних форм і видів економічного контролю. Зміст, предмет і метод фінансово-господарського контролю і ревізії. Організація і методика контрольно-ревізійної роботи в україні. Поняття контрольно-ревізійної роботи та її завдання. Класифікація ревізій фінансово-господарської діяльності. Планування контрольно-ревізійної роботи. Обов'язки, права та відповідальність ревізорів. Організація ревізійного процесу. Організація і підготовка до проведення комплексної ревізії. Проведення ревізії. Оформлення результатів ревізії...
Кредитний ризик комерційного банку / За ред. В.В. Вітлінського: Основні засади функціонування комерційних банків і ризик. Банки в кредитній системі перехідної економіки України. Основні принципи функціонування комерційних банків. Банківський менеджмент. Стратегія банківських ризиків. Банківська кредитна політика та ризик. Елементи системи банківського кредитування. Основні засади системи банківського кредитування. Класифікація банківських кредитів. Принципи банківського кредитування. Методи кредитування. Кредитна політика комерційного банку. Поняття кредитна політика. Підготовка і складання інструкцій щодо кредитування. Оцінка кредитних заявок і укладання кредитних угод. Ведення кредитних справ і кредитний моніторинг. Аналіз кредитного портфеля...
Шило В.П. та ін. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства: Сутність, завдання і принципи фінансово-економічного аналізу в системі важнів управління підприємством. Сутність, завдання і принципи фінансово-економічного аналізу. Види аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства. Методика аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства. Методика аналізу показників що характеризують фінансовий стан підприємства. Методика аналізу фінансово-господарської діяльності. Аналіз показників фінансової звітності підприємства. Сутність, завдання аналізу фінансової звітності і її удосконалення. Аналіз показників форми № 1 "Баланс". Аналіз показників форми №2 "Звіт про фінансові результати"...
Суторміна В. М. та ін. Фінанси зарубіжних корпорацій: Фінанси країн з розвинутою ринковою економікою. Фінанси в системі ринкових відносин. Механізм функціонування державних видатків. Державні доходи: методи мобілізації й особливості. Фінанси підприємств (об'єднань). Форми організації підприємництва і фінансовий менеджмент. Типи підприємств. Об'єднання підприємств. Холдинги. Система управління фінансами корпорацій. Фінансовий ринок. Структура фінансового ринку. Механізм ціноутворення на фінансовому ринку. Звітність корпорацій. Річні звіти. Баланс. Звіт про прибутки та збитки. Звіт про нерозподілений прибуток. Звіт про зміни фінансового стану. Аналіз фінансових звітів корпорацій. Методи аналізу. Показники прибутковості. Показники ліквідності. Показники стабільності...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com