Головна

Фельзер А. Б., Доброневський О. В. Техніка роботи керівника: Навч. посібник. - К.: Вища шк., 1993. - 383 с.

Передмова
Частина І. Організація і прийоми роботи керівника
Розділ 1. Робота керівника: техніка розподілу функцій
1.1. Основи розподілу функцій
1.2. Поєднання єдиноначальності і колегіальності
1.3. Делегування повноважень
1.4. Управління за відхиленнями
1.5. Принцип тиску знизу
1.6. Використання матричних структур
1.7. Створення комісій
1.8. Розподіл функцій між членами загального керівництва
1.9. Розробка положень про підрозділи
1.10. Розробка посадових інструкцій
Розділ 2. Робота керівника з документами
2.1. Складання й оформлення організаційно-розпорядчих документів
Оформлення окремих видів документів
Оформлення копій, додатків і посилань
2.2. Робота з документами, що надходять
2.3. Робота з внутрішніми документами і тими, які відправляють
2.4. Робота з документацією по кадрах
15. Робота з документами власного архіву керівника
Розділ 3. Техніка організації і проведення нарад і засідань
3.1. Загальні положення
3.2. Підготовка наради
Планування нарад
3.3. Проведення наради
Відкриття наради
Оголошення доповіді
Культура мови доповідача
Обговорення доповіді
Відповіді на запитання
Рекомендації ведучому (голові) наради
Рекомендації тому, хто виступає
3.4. Деякі спеціальні види нарад і прийоми проведення їх
Розділ 4. Техніка ділових контактів
4.1. Підготовка до ділових контактів
4.2. Проведення ділових бесід
4.3. Елементи етики ділових контактів
4.4. Деякі загальні рекомендації з приймання відвідувачів
Розділ 5. Техніка контактів з підлеглими
5.1. Загальні положення
5.2. Видавання завдань
5.3. Звіт підлеглого
5.4. Критика роботи підлеглого
5.5. Контроль роботи. Заохочення і стягнення
Розділ 6. Основи взаємодії керівника і секретаря
6.1. Загальні положення
6.2. Робота секретаря з документами, які надходять керівнику
6.3. Організація прийому відвідувачів
6.4. Участь секретаря у підготовці і проведенні нарад
6.5. Організація зв'язку керівника
6.6. Підготовка і оформлення відряджень керівника
6.7. Організація робочого часу керівника
6.8. Оперативне довідково-інформаційне забезпечення керівника
6.9. Контроль за станом робочого місця керівника
6.10. Підтримання ділових контактів керівника
6.11. Приймання делегацій і гостей
6.12. Виконання особистих доручень і прохань керівника
6.1.3. Дії секретаря в екстремальних ситуаціях
Розділ 7. Техніка роботи з пропозиціями, заявами і скаргами громадян
7.1. Загальні положення
7.2. Порядок приймання і розгляду пропозицій, заяв, скарг
7.3. Діловодство щодо пропозицій, заяв, скарг громадян
Розділ 8. Техніка контролю за виконанням документів і доручень
8.1. Загальні положення
8.2. Строки виконання документів і доручень
8.3. інформація керівника про виконання
8.4. Узагальнення і аналіз даних про виконання документів і доручень
Розділ 9. Організація робочого місця керівника
9.1. Загальні положення
9.2. Обладнання робочого місця
9.3. Планування робочого місця
9.4. Меблі для обладнання робочого місця
9.5. Засоби обладнання робочого місця керівника
Засоби складання і копіювання текстових документів.
Засоби відображення аудіовізуальної інформації.
9.6. Мала оргтехніка на робочому місці керівника
9.7. Типові проекти організації робочих місць
9.8. Автоматизоване робоче місце керівника
Розділ 10. Збереження здоров'я i високої працездатності керівника
10.1. Загальні положення
10.2. Підтримання фізичної активності
10.3. Дотримання обмежень в їжі
10.4. Додержання раціональних режимів праці і відпочинку
10.5. уміння створювати і підтримувати добрий настрій
10.6. Поліпшення умов праці керівника

Одержати книгу
"Фельзер А. Б., Доброневський О. В. Техніка роботи керівника"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Длігач А. О. Маркетингова цінова політика: світовий досвід, вітчизняна практика: Введення в ціноутворення. Місце ціноутворення в концепції маркетингу. Система цін в економіці. Процедура прийняття рішень по встановленню ціни. Базові підходи до ціноутворення. Загальна схема ціноутворення. Встановлення ціни на принципово новий товар. Встановлення ціни на новий для компанії товар. Коригування ціни. Встановлення задач ціноутворення. Аналіз факторів, що впливають на ціноутворення. Аналіз попиту. Конкуренція. Цінність товару для покупців. Рівень витрат на одиницю товару. Державне регулювання. Розробка стратегії ціноутворення. Цінове позиціонування. Стратегія поведінки відносно конкурентів. Диференціація цін на товари в рамках асортименту. Цінова дискримінація. Гнучкість цін...
Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції: Валютні відносини та світові валютні системи. Відносини у світогосподарських зв'язках. Еволюція світової валютної системи. Елементи валютної системи. Міжнародний ринок обміну валют. Сутність валютних операцій. Ринок фінансових деривативів. Міжнародний банківський бізнес. Міжнародні кореспондентські відносини банків. Електронні системи міжнародних міжбанківських розрахунків і платежів. Дистанційне банківське обслуговування. Організація міжнародних розрахункових операцій банку. Організація міжнародних розрахунків за допомогою інкасо. Організація міжнародних розрахунків за допомогою акредитива. Засоби здійснення міжнародних платежів. Способи здійснення міжнародних платежів...
Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича: Загальні засади теорії економічного розвитку суспільства. Предмет і метод економічної теорії. Зародження й основні етапи розвитку економічної теорії як науки. Предмет економічної теорії та еволюція його визначення різними школами. Методи пізнання економічних процесів і явищ та їхня класифікація. Економічні категорії, закони та принципи. Пізнання і використання економічних законів. Функції економічної теорії. Економічна теорія як теоретико-методологічна база інших економічних наук. Економічні потреби суспільства. Економічні інтереси. Економічні потреби суспільства, їхня суть та структура. Економічний закон зростання потреб. Економічні інтереси: сутність, суб'єкти, класифікація...
Давидов Г.М. Аудит: Сутність аудиторської діяльності, її призначення і сфера. Система національного фінансово-економічного контролю України. Історія розвитку аудиту. Система незалежного фінансового контролю (аудиту) в Україні. Аудиторська діяльність, її сутність, функціональні завдання, предмет, метод, об'єкти аудиту. Види аудиту. Принципи аудиту. Планування, стадії та процедури аудиту. Планування аудиту. Стадії аудиту. Процедури аудиту. Аудиторські докази і аудиторські тести. Аудиторські докази, їх сутність та класифікація. Значимість аудиторських доказів. Тести систем контролю. Процедури перевірки на суттєвість. Вибіркові дослідження в аудиті. Визначення розміру вибірки. Поняття суттєвості у вибірковому дослідженні. Виявлення помилок і шахрайства. Класифікація помилок...
Бутинець Ф.Ф. та ін. Бухгалтерський управлінський облік: Управлінський облік в інформаційній системі підприємства: теоретико-методологічний аспект. Сутність та основні складові управлінського обліку. Сутність та завдання управлінського обліку. Місце управлінського обліку в системі бухгалтерського обліку. Еволюція (етапи розвитку) управлінського обліку. Предмет, об'єкти та методи управлінського обліку. Принципи та функції управлінського обліку. Організація управлінського обліку на підприємстві. Процес формування облікової інформації за рівнями управління. Облік за місцями виникнення витрат та центрами відповідальності. Система записів господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку. Порядок побудови та застосування аналітичного обліку на підприємстві...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com