Головна

Леоненко П.М., Юхименко П.І, Ільєнко А.А. та ін. Теорія фінансів: Навчальний посібник / За загальною ред. О.Д. Василика. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 480 с.

Вступ.....3
Тема 1. Суть і функції фінансів.....5
1.1. Історичний аспект виникнення і розвитку фінансів.....5
1.2. Фінанси як економічна категорія.....11
1.3. Соціально-економічна суть і функції фінансів....14
Питання для самоперевірки.....24
Тести.....25
Тема 2. Становлення та розвиток фінансової науки і еволюція її предмета в світлі історії економічної думки.....28
2.1. Постановка проблеми класифікації.....28
2.2. Стан дослідження та історія проблеми.....32
2.3. Класифікація німецьких вчених.....46
2.4. Маржиналізм і класифікація економічних наук.....54
2.5. З історії української фінансової думки.....64
2.6. Загальне та специфічне в розвитку фінансової науки в Україні.....73
2.7. Формування і розвиток фінансової науки в СРСР.....78
2.8. Новітні уявлення вітчизняних учених про розвиток фінансової науки.....95
Питання для самоперевірки.....98
Тести.....99
Тема 3. Роль фінансів у суспільному відтворювальному процесі.....102
3.1. Розподіл - найважливіша стадія відтворювального процесу.....102
3.2. Роль і місце фінансів у процесі розподілу.....107
3.3. Фінансова політика та її основні принципи і напрями.....112
3.4. Державне регулювання внутрішнього й зовнішнього ринку.....117
Питання для самоперевірки.....122
Тести.....123
Тема 4. Організація та управління фінансами.....126
4.1. Фінансова система та її основні елементи.....126
4.2. Управління державними фінансами.....133
4.3. Управління корпоративними фінансами.....139
Питання для самоперевірки.....142
Тести.....142
Тема 5. Фінанси підприємств.....145
5.1. Сутність фінансів підприємств.....145
5.2. Вибір підприємствами організаційно-правових форм у процесі здійснення фінансово-господарської діяльності.....148
5.3. Роль фінансової роботи в управлінні підприємствами.....158
5.4. Фінансові ресурси підприємств, їх склад і характеристика.....164
5.5. Фінансові аспекти формування та функціонування основних засобів.....168
5.6. Фінансове забезпечення функціонування обігових коштів.....172
5.7. Витрати і доходи підприємства, їх класифікація....175
5.8. Фінансові результати та фактори, що впливають на них.....180
Питання для самоперевірки.....180
Тести.....181
Тема 6. Фінанси місцевих органів влади.....184
6.1. Сутність місцевих фінансів, їх структура та функції.....184
6.2. Доходи та видатки місцевих бюджетів.....194
6.3. Управління місцевими фінансами.....207
Питання для самоперевірки.....211
Тести.....212
Тема 7. Державні фінанси.....215
7.1. Зміст і склад державних фінансів. Державні доходи та державні видатки.....215
7.2. Державний бюджет: суть та призначення.....223
7.3. Бюджетна система та державний устрій держави.....230
7.4. Бюджетний процес.....234
7.5. Державні фінанси провідних країн світу.....240
Питання для самоперевірки.....245
Тести.....246
Тема 8. Міжнародні фінанси.....249
8.1. Поняття, призначення та функції міжнародних фінансів.....249
8.2. Загальна характеристика світового фінансового ринку.....258
8.3. Характеристика структури світового фінансового ринку.....262
8.4. Міжнародні розрахунки та операції валютного ринку.....268
8.5. Міжнародні валютні системи та фінансові інституції.....282
8.6. Регулювання міжнародних фінансів.....289
8.7. Структурні зміни міжнародної фінансової системи в умовах глобалізації.....293
Питання для самоперевірки.....306
Тести.....306
Тема 9. Страхова справа.....311
9.1. Соціально-економічний зміст і роль страхування в умовах ринкової економіки України.....311
9.2. Структура національного страхового ринку та основні проблеми його розвитку.....319
9.3. Зарубіжна практика страхування.....326
Питання для самоперевірки.....341
Тести.....342
Тема 10. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу.....344
10.1. Структура джерел фінансування інвестицій.....344
10.2. Основні інвестиційні канали.....356
1О.3. Власні інвестиційні джерела підприємств та механізми їх використання.....367
10.4. Іноземні джерела фінансування інвестиційної діяльності.....379
Питання для самоперевірки.....386
Тести.....386
Тема 11. Фінансовий ринок.....389
11.1. Економічна суть фінансового ринку та його структура.....389
11.2. Класифікація фінансових ринків.....393
11.3. Інструменти фінансового ринку.....395
11.4. Цінні папери як основний інструмент фінансового ринку.....397
Питання для самоперевірки.....408
Тести.....408
Тема 12. Спеціальні фонди в умовах ринкових відносин.....411
12.1. Соціально-економічна роль фондів цільового призначення.....411
12.2. Класифікація фондів цільового призначення.....413
12.3. Джерела формування фінансових ресурсів фондів і напрями фінансування.....415
12.4. Державні фонди в Україні, види, розміри та методика нарахування внесків до них.....418
12.5. Позабюджетні фонди органів місцевого самоврядування.....425
12.6. Значення соціальних фондів для фінансової системи в ринкових умовах.....427
Питання для самоперевірки.....430
Тести.....431
СЛОВНИК ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ.....433
ЛІТЕРАТУРА.....465

Одержати книгу
"Теорія фінансів / За ред. О.Д. Василика"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Верхоглядова Н.І. та ін. Основи ціноутворення: Політика цін та її мета. Ціна в комплексі комерційних засобів. Вплив політики цін на діяльність підприємства. Довгострокові цілі політики цін. Державне регулювання цін в Україні. Фактори, що впливають на ціноутворення. Кон'юнктура ринку і кон'юнктуроутворюючі фактори. Ціна і канали руху товарів. Урядові заходи пов'язані з ціноутворенням. Конкуренція як один із факторів ціноутворення. Вплив держави на ціноутворення. Вплив витрат на встановлення цін. Стратегія ціноутворення. Довгострокові наслідки прийняття рішень. Розробка стратегії ціноутворення. Види цінових стратегій підприємства. Цінові лінії. Вплив ціни на реалізацію товарів і прибуток. Основні види цін, їх склад і структура...
Виноградський М.Д. та ін. Менеджмент в організації: Зміст діяльності підприємства. Підприємство, підприємництво та їх основні цілі. Суб'єкти та об'єкти господарської діяльності в ринковій економіці. Свобода у здійсненні господарської діяльності. Логіка менеджерської діяльності. Мотивація менеджменту. Організаційні форми підприємств та їх об'єднань. Характеристика організаційних форм підприємств в Україні. Міжнародна класифікація підприємств. Форми об'єднання підприємств в Україні. Міжнародна класифікація об'єднань підприємств. Створення підприємств та їх об'єднань. Створення підприємства та порядок його реєстрації. Підгототка бізнес-плану на створення нового підприємства. Розробка установчих документів. Розробка статуту підприємства...
Швець Н. Г. Раціоналізація трудової діяльності: Місце і роль раціоналізації трудової діяльності у розвитку теорії та практики організації праці. Сутність та структура трудової діяльності. Методологічні підходи до раціоналізації трудової діяльності. Основні поняття про право інтелектуальної власності. Раціоналізація трудової діяльності в управлінні. Ергономічний підхід до раціоналізації трудової діяльності. Працездатність і методи її підвищення. Тренінги розвитку здібностей інноваційного підходу до вирішення проблем раціоналізації трудової діяльності...
Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Суть і зміст маркетингу. Розуміння предмету маркетингу. Принципи, завдання та функції маркетингу. Система засобів маркетингу та його структура. Основні поняття маркетингу. Види маркетингу. Суть маркетингового менеджменту. Розуміння маркетингового менеджменту. Еволюція концепції маркетингового менеджменту. Процес маркетингового менеджменту. Маркетингові дослідження. Суть і зміст маркетингових досліджень. Маркетингова інформація. Методи збирання первинної інформації. Дослідження навколишнього середовища маркетингу. Дослідження поведінки споживачів. Дослідження поведінки споживачів у промисловому маркетингу. Маркетингові дослідження конкуренції та конкурентів...
Косік А.Ф., Гронтковська Г.Е. Мікроекономіка: Вступ до мікроекономіки. Предмет і метод мікроекономіки. Мікроекономіка в системі економічних наук. Предмет, суб'єкти та об'єкт мікроекономіки. Основні поняття та припущення. Загальні та специфічні методи мікроекономічних досліджень. Загальні основи теорії конкурентного ринку. Попит, пропонування, ціна та ринкова рівновага. Загальна характеристика ринкових змінних. Аналіз попиту. Аналіз пропонування. Ринкова рівновага. Утворення ринкової ціни та її роль. Зміни ринкової рівноваги та ціни. Еластичність і пристосування ринку. Поняття еластичності. Еластичність попиту та її види. Еластичність пропонування. Часові періоди і пристосування ринку. Практичне застосування теорії еластичності...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com