Головна

Білоусько B.C., Беленкова М.І та ін. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник. Видання 4-те. B.C.Білоусько, М.І.Беленкова / За ред. В.С.Білоуська. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаева. - X., 2007. - 423 с.

Передмова.....8
ПРОГРАМА КУРСУ «ТЕОРІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ».....10
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.....14
Модуль (тема) 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ФУНКЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ.....16
1.1. Загальні положення.....16
1.2. Характеристика господарського обліку, його виникнення та розвиток.....21
1.3. Види господарського обліку та їх методологічна єдність.....23
1.4. Вимірники, що застосовуються в обліку.....29
1.5. Мета й основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності.....30
1.6. Завдання, вимоги та функції бухгалтерського обліку....32
1.7. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності.....35
Контрольні запитання.....38
Модуль (тема) 2. ПРЕДМЕТ І МЕТОД БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ.....39
2.1. Загальна характеристика предмета бухгалтерського обліку.....39
2.2. Господарські активи (засоби), джерела їх утворення як об'єкти бухгалтерського обліку та їх класифікація.....40
2.3. Класифікація господарських активів (засобів виробництва) та джерел їх утворення за економічним призначенням і ознаками.....43
2.4. Класифікація господарських активів за складом і розміщенням та за джерелами їх утворення.....53
2.4.1 Класифікація господарських активів (засобів) за складом і розміщенням.....53
2.4.2. Класифікація господарських активів за джерелами їх утворення (класифікація джерел господарських активів).....57
2.5. Загальна характеристика господарських процесів.....59
2.6. Загальна характеристика та елементи методу бухгалтерського обліку.....60
Контрольні запитання.....72
Модуль (тема)З. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС.....73
3.1. Бухгалтерський баланс, його зміст і будова.....73
3.2. Структура бухгалтерського балансу.....76
3.3. Зміни в бухгалтерському балансі, зумовлені господарськими операціями (типи змін у балансі).....81
Контрольні запитання.....91
Модуль (тема) 4. СИСТЕМА РАХУНКІВ І ВІДОБРАЖЕННЯ В НИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ.....92
4.1.Суть, призначення та будова рахунків бухгалтерського обліку.....92
4.2. Характеристика рахунків бухгалтерського обліку господарських активів (активні) і джерел їх утворення (пасивні). Особливості активно-пасивних рахунків та рахунків господарських процесів.....95
4.3. Подвійний запис (подвійне відображення, його суть і значення. Кореспонденція рахунків. Прості і складні кореспонденції рахунків.....102
4.5. Суть і призначення синтетичних та аналітичних рахунків. Субрахунки.....107
4.4. Хронологічна і систематична реєстрація господарських операцій у бухгалтерському обліку.....105
4.6. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку.....113
Контрольні запитання.....148
Модуль (тема) 5. КЛАСИФІКАЦІЯ І ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ.....149
5.1. План рахунків бухгалтерського обліку - основа організації обліку на підприємствах.....149
5.2. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку.....174
5.2.1. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за економічним змістом.....176
5.2.2 Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за призначенням і структурою.....179
Контрольні запитання.....192
Модуль (тема) 6. ОЦІНКА ТА КАЛЬКУЛЯЦІЯ.....193
6.1. Оцінка і калькуляція як елемент методу бухгалтерського обліку, їх суть і характеристика.....193
Контрольні запитання.....200
Модуль (тема) 7. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ.....202
7.1. Методологічні основи обліку обороту (обігу) господарських активів (засобів) на підприємствах. Стадії руху господарських засобів і значення їх відокремленого відображення в бухгалтерському обліку.....202
7.2. Суть, характеристика та особливості обліку процесу постачання.....205
7.2.1. Особливості обліку придбання предметів праці (оборотних засобів).....206
7.2.2. Особливості обліку придбання основних засобів.....208
7.3. Методологія обліку процесу виробництва.....211
7.3.1. Суть і характеристика процесу виробництва, витрати на виробництво та їх класифікація.....211
7.3.2. Характеристика рахунків для обліку витрат і виходу продукції. Особливості бухгалтерського обліку витрат і виходу продукції.....215
7.3.3. Відображення на рахунках одержаної продукції, виконаних робіт і наданих послуг. Калькуляція виробничої собівартості продукції, робіт і послуг.....222
7.4. Суть, характеристика та особливості відображення в поточному обліку процесу реалізації.....225
Контрольні запитання.....271
Модуль (тема) 8. ДОКУМЕНТАЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ.....272
8.1. Загальні поняття про документи та бухгалтерську документацію.....272
8.2. Класифікація документів.....274
8.3.Реквізити бухгалтерських документів. Порядок оформлення та опрацювання бухгалтерських документів.....277
8.4. Документооборот та його організація. Організація зберігання документів.....281
Контрольні запитання.....286
Модуль (тема) 9. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ.....287
9.1. Суть і значення інвентаризації.....287
9.2. Види інвентаризації.....291
9.3. Порядок проведення й оформлення результатів інвентаризації.....292
Контрольні запитання.....302
Модуль (тема) 10. ОБЛІКОВІ РЕГІСТРИ І ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ.....303
10.1. Регістри бухгалтерського обліку, їх суть, призначення, види і форми. Способи і техніка запису в облікові регістри.....303
10.2. Способи виправлення помилок у бухгалтерському обліку.....309
10.3. Форми бухгалтерського обліку і їх історичний розвиток. Принципи побудови форм бухгалтерського обліку та перспективи їх розвитку в сучасних умовах.....311
10.3.1. Меморіально-ордерна форма обліку.....314
10.3.2. Журнал-Головна форма обліку.....315
10.3.3. Особливості організації журнально-ордерної форми обліку.....316
10.3.4. Автоматизована форма бухгалтерського обліку.....320 Контрольні запитання.....343
Модуль (тема) 11. ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ.....345
11.1. Сутність і призначення бухгалтерської звітності...345
11.2. Основний зміст, порядок складання і затвердження бухгалтерської звітності. Консолідація звітності.....347
Контрольні запитання.....350
Модуль (тема) 12. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ.....351
12.1. Основні принципи організації бухгалтерського обліку.....351
12.2. Централізований і децентралізований бухгалтерський облік. Планування організації бухгалтерського обліку на підприємстві.....354
12.3. Бухгалтерський апарат, його структура, функції та організація праці.....359
12.4. Права, обов'язки та відповідальність головних бухгалтерів.....361
Контрольні запитання.....362
Модуль (тема) 13. ЕТАПИ ТА ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ.....364
Модуль (тема) 14. ОБЛІК ЗА КОРДОНОМ.....382
14.1. Основні принципи обліку в державах світової співдружності. Міжнародні стандарти.....382
14.2. Історія створення Комітету міжнародних стандартів обліку (КМСО), його функції, повноваження та обов'язки.....389
14.3. Основні положення діючих міжнародних стандартів обліку (МСБО).....394
14.4. Управлінський облік.....400
14.5. Фінансовий облік і звітність.....409

Одержати книгу
"Білоусько B.C., Беленкова М.І та ін. Теорія бухгалтерського обліку"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Романенко О. Р. Фінанси. 2009: Суть фінансів, їх функції і роль. Предмет фінансової науки. Історичний характер фінансів, їх генезис. Сутність і відмінні ознаки фінансів. Функції фінансів. Призначення та роль фінансів. Фінансова система. Принципи побудови та структурні компоненти фінансової системи. Організаційні основи функціонування фінансової системи. Фінансова політика і фінансовий механізм. Фінансова політика як важлива складова економічної політики держави. Фінансовий механізм і його елементи. Фінансове планування. Фінансовий контроль. Фінансові важелі. Правові засади організації фінансових відносин. Фінанси господарських суб'єктів. Фінансові відносини суб'єктів господарювання. Фінанси комерційних підприємств. Фінансові ресурси підприємств, їх склад і джерела...
Фінанси підприємств / За ред. Г.Г. Кірейцева: Основи організації фінансів підприємств. Поняття фінансів підприємств, їх зміст, функції. Сфери фінансових відносин підприємств. Фінансові ресурси підприємств. Фінансовий механізм. Принципи організації фінансів підприємств. Управління фінансами на підприємстві. Організація грошових розрахунків підприємств. Сутність розрахункових відносин і принципи їх організації в народному господарстві. Характеристика форм безготівкових розрахунків. Операції підприємств з векселями. Зміст та організація готівкових розрахунків підприємств. Платіжна дисципліна в управлінні фінансами. Грошові надходження підприємств. Формування і розподіл прибутку. Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг...
Інноваційний менеджмент: Інновації: становлення та сучасні тенденції розвитку. Становлення та розвиток теорії інновацій. Місце та роль інновацій у системі господарювання. Сучасні світові тенденції розвитку інновацій. Інноваційний менеджмент у системі управління організацією. Суть і завдання інноваційного менеджменту. Сутність сфери інноваційної діяльності. Система класифікації інновацій. Життєвий цикл інновацій. Управління інноваційної діяльністю підприємства. Сутність та складові елементи інноваційної політики підприємства. Планування інновацій. Розроблення інноваційної стратегії. Види інноваційних стратегій та їх співвідношення. Методи управління вибором інноваційних стратегій. Організація інновацій...
Міжнародний менеджмент / За ред. О.Б. Чернеги: Зміст і характерні риси міжнародного менеджменту. Міжнародний бізнес - основа міжнародного менеджменту. Міжнародний менеджмент як складова міжнародного бізнесу. Міжнародні корпорації - основний суб'єкт міжнародного менеджменту. Організаційна структура міжнародної корпорації. Менеджери міжнародного бізнесу. Концепції міжнародного менеджменту. Моделі міжнародного менеджменту. Класифікація цілей міжнародного менеджменту. Основні вимоги до виконання завдань міжнародного менеджменту. Середовище міжнародного менеджменту. Міжнародна корпорація і зовнішнє середовище. Класифікація секторів зовнішнього средовища. Особливості аналізу зовнішнього середовища...
Норіцина Н. І. Маркетингова політика комунікацій: Комунікація та її значення в маркетингу. Процес маркетингової комунікації. Вибір комплексу просування. Види маркетингових комунікацій: переваги і недоліки. Нові комунікативні технології. Реклама як основний засіб маркетингової комунікації. Значення реклами в маркетингу. Цілі і види реклами. Канали поширення реклами. Законодавче регулювання рекламної діяльності. Стимулювання збуту й особливості його використання. Особливості стимулювання збуту. Стимулювання збуту на етапах життєвого циклу товару. Види стимулювання збуту. Паблік рилейшнз у маркетинговій політиці комунікацій. Сутність паблік рилейшнз. Внутрішні та зовнішні паблік рилейшнз. Методи й інструменти паблік рилейшнз. Кризові паблік рилейшнз...

© 2009-2019  eclib.atwebpages.com