Головна

Пономаренко О. І. та ін. Сучасний економічний аналіз: У 2 ч. Ч. 2. Макроекономіка: Навч. посіб. / О. І. Пономаренко, М. О. Перестюк, В. М. Бурим. - К.: Вища шк., 2004. - 207 с.

Вступ.....3
Розділ І. Статична модель «витрати-випуск» Леонтьева.....9
1.1. Міжгалузевий баланс і лінійна модель обміну.....9
1.2. Теорія невід'ємних матриць.....14
1.3. Аналіз продуктивності моделі «витрати-випуск».....25
1.4. Коефіцієнти трудових витрат.....28
1.5. Теорема Самуельсона про заміщення.....31
1.6. Порівняльна статика моделі Леонтьева.....36
1.7. Задача загальної рівноваги, пов'язана з моделлю Леонтьева.....38
Задачі та вправи.....41
Розділ 2. Динамічні багатогалузеві моделі.....43
2.1. Модель динамічного міжгалузевого балансу.....43
2.2. Модель фон Неймана.....45
2.3. Динамічна рівновага моделі фон Неймана.....48
2.4. Продуктивність і нерозкладність у моделі фон Неймана.....51
2.5. Рівновага моделі динамічного балансу.....55
2.6. Модель Гейла.....59
Задачі та вправи.....65
Розділ 3. Оптимальні траєкторії динамічних моделей.....68
3.1. Магістральний підхід.....68
3.2. Теореми про магістраль для простих динамічних моделей.....70
3.3. Теорема про магістраль для нетермінальних критеріїв.....74
3.4. Теорема про магістраль для моделі нейманівського типу.....81
3.5. Оптимальні траєкторії моделі динамічного балансу.....82
Задачі та вправи.....85
Розділ 4. Моделювання процесів економічного зростання і розподілу капіталовкладень.....86
4.1. Неокласична модель економічного зростання.....86
4.2. Модель оптимального економічного зростання.....96
4.3. Модель з неоднорідними технологіями.....106
4.4. Модель із неоднорідними капітальними благами.....109
4.5. Економіко-екологічні моделі.....114
4.6. Модель з ендогенним технічним прогресом.....118
Задачі та вправи.....123
Додатки.....125
Додаток 1.....125
Теорія добробуту та кооперативні економічні рішення.....125
Д.1.1. Задачі теорії добробуту.....125
Д.1.2. Егалітарні та утилітарні рішення.....130
Д.1.3. Порядки колективного добробуту.....135
Д.1.4. Теорема неможливості Ерроу.....141
Додаток 2.....123
Математичний додаток.....123
Д.2.1. Основні поняття і позначення математичної логіки та теорії множин.....147
Д.2.2. Лінійна алгебра.....162
Д.2.3. Математичний аналіз.....177
Д.2.4. Оптимізація.....185
Д.2.5. Теорія ймовірностей.....194
Список використаної та рекомендованої літератури.....204

Одержати книгу
"Пономаренко О. І. та ін. Сучасний економічний аналіз: У 2 ч. Ч. 2. Макроекономіка"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Усач Б. Ф. Аудит за міжнародними стандартами: Методологічні аспекти аудиту, його суть, мета та завдання. Роль і місце аудиту в ринковому середовищі, його необхідність. Історія розвитку і становлення аудиту. Суть аудиту, його мета і завдання. Організація аудиту за міжнародними стандартами та його нормативно-правове забезпечення. Організація аудиту та його правове забезпечення. Визнання професійної кваліфікації бухгалтерів. Кодекс етики професійних бухгалтерів, прийнятий Міжнародною федерацією бухгалтерів (МФБ). Політика Ради МФБ щодо впровадження етичних вимог і спостереження за їх дотриманням. Проблеми застосування Міжнародних стандартів аудиту як національних. Забезпечення якості професійних послуг. Аудиторський процес і оцінка його складових...
Лишиленко О.В. Фінансовий облік: Основи організації бухгалтерського обліку. Нормативно-правове забезпечення ведення бухгалтерського обліку. Облікові регістри і форми бухгалтерського обліку. Організація документообороту і зберігання документів. План рахунків бухгалтерського обліку. Облік основних засобів і нематеріальних активів. Основні засоби, їх класифікація і оцінка. Нематеріальні активи, їх класифікація і оцінка. Бухгалтерські рахунки по обліку основних засобів і нематеріальних активів. Облік наявності і руху основних засобів і нематеріальних активів. Облік операційної і фінансової оренди основних засобів. Облік амортизації та зносу основних засобів і нематеріальних активів. Інвентаризація основних засобів і нематеріальних активів...
Швиданенко Г. О. та ін. Економіка підприємства: Підприємство як суб'єкт господарювання. Основи підприємницької діяльності. Управління підприємством. Персонал. Виробничі фонди. Нематеріальні ресурси та активи. Оборотні кошти підприємства (організації). Інвестиційні ресурси. Інноваційні процеси. Техніко-технологічна база виробництва. Організація виробництва. Виробнича і соціальна інфраструктура. Прогнозування, планування і регулювання діяльності підприємства. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції. Продуктивність, мотивація та оплата праці. Валові витрати і ціни на продукцію (послуги). Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності підприємства. Економічна безпека та антикризова діяльність підприємства...
Буднік М. М. та ін. Фінансовий ринок: Основи функціонування фінансового ринку. Фінансовий ринок: сутність, функції і роль в економіці. Сутність фінансового ринку та його структура. Класифікація фінансових ринків. Функції фінансового ринку. Суб'єкти фінансового ринку. Характеристика об'єктів фінансового ринку. Регулювання фінансового ринку. Необхідність державного регулювання фінансового ринку. Регулювання кредитного ринку. Державне регулювання фондового ринку України. Державна політика на валютному ринку. Фінансові посередники. Загальне поняття фінансового посередництва. Банківська система ринку фінансових послуг в Україні. Небанківські фінансові інститути. Оцінка ризику на фінансовому ринку. Поняття і класифікація фінансових ризиків. Методи оцінки ризику...
Солонінко К.С. Макроекономіка: Макроекономіка як наука. Макроекономічні показники в системі національних рахунків. Макроекономічна нестабільність. Споживання, заощадження та інвестиції. Економічна рівновага в умовах ринку. Сукупні витрати приватної економіки та економічна рівновага. Держава як суб'єкт макроекономічного регулювання. Механізм фіскальної політики. Механізм грошово-кредитної політики. Механізм зовнішньоекономічної діяльності. Механізм політики та соціального захисту населення. Економічне зростання. Науково-технічний прогрес і нові форми економічного зростання. Власність в економічній структурі суспільства. Світове господарство: сутність і закономірності розвитку...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com