Головна

Бігдаш В. Д. Страхування: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2006. - 444 с.

Вступ.....3
1. Сутність, принципи й роль страхування.....5
1.1. Економічна сутність, необхідність і функції страхування.....5
1.2. Основні терміни і поняття страхування.....7
1.3. Страховий фонд і розвиток форм його організації.....22
1.4. Принципи страхування.....27
1.5. Роль страхування в розвитку сучасних соціально-економічних відносин.....36
Питання і завдання для самоконтролю.....38
Список використаної та рекомендованої літератури.....39
2. Класифікація страхування.....41
2.1. Поняття про класифікацію, значення і критерії класифікації страхування.....41
2.2. Класифікація страхування за юридичною ознакою. Обов'язкове і добровільне страхування.....42
2.3. Класифікація страхування за об'єктами.....50
2.4. Класифікація страхування за статусом страхувальника, страховика та його спеціалізацією...54
2.5. Класифікація страхування за способом розрахунку страхової виплати. Системи страхової відповідальності.....56
Питання і завдання для самоконтролю.....63
Список використаної та рекомендованої літератури.....63
3. Страхові ризики і їх оцінювання.....66
3.1. Поняття про ризик. Основні групи страхових ризиків.....66
3.2. Актуарні розрахунки і їх призначення.....78
3.3. Основні принципи розрахунку страхових тарифів.....81
3.3.1. Принципи розрахунку страхових тарифів щодо загальних видів страхування.....81
3.3.2. Принципи розрахунку страхових тарифів при страхуванні життя.....85
3.4. Показники страхової статистики.....89
3.5. Страхові платежі і принципи розрахунку для різних видів страхування.....93
3.6. Управління ризиками.....96
Питання і завдання для самоконтролю.....105
Список використаної та рекомендованої літератури.....105
4. Страховий ринок.....109
4.1. Поняття про страховий ринок і його складові.....109
4.2. Страхова послуга й особливості її продажу.....112
4.3. Договір страхування як умова реалізації страхової послуги.....123
4.4. Комплексний страховий ринок.....132
4.5. Страховий ринок України.....139
4.6. Тенденції розвитку страхових ринків країн світу.....151
Питання і завдання для самоконтролю.....154
Список використаної та рекомендованої літератури.....154
5. Страхова організація.....157
5.1. Організаційно-правові форми здійснення страхової діяльності.....157
5.2. Порядок створення, функціонування та ліквідації страхової організації.....163
5.3. Структура і ресурси страхової організації.....170
5.4. Управління страховою організацією.....177
5.5. Об'єднання страхових організацій.....187
Питання і завдання для самоконтролю.....192
Список використаної та рекомендованої літератури.....193
6. Державне регулювання страхової діяльності.....197
6.1. Необхідність і призначення державного регулювання страхової діяльності.....197
6.2. Страхове законодавство як інструмент регулювання страхової діяльності.....200
6.3. Орган нагляду за страховою діяльністю і його функції.....205
6.4. Вплив норм міжнародного права на формування законодавчої і нормативної бази регулювання страхової діяльності в Україні.....211
Питання і завдання для самоконтролю.....218
Список використаної та рекомендованої літератури.....219
7. Особисте страхування.....221
7.1. Основні положення особистого страхування.....221
7.2. Страхування життя.....227
7.3. Страхування від нещасних випадків.....232
7.4. Страхування на випадок хвороби.....234
7.5. Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я).....236
Питання і завдання для самоконтролю.....238
Список використаної та рекомендованої літератури.....239
8. Майнове страхування.....242
8.1. Поняття про майнове страхування.....242
8.2. Страхування майна від вогню і ризиків стихійних явищ.....249
8.3. Страхування майна від інших (невогневих) ризиків.....251
8.4. Страхування в сільському господарстві.....254
8.5. Страхування технічних ризиків.....256
8.6. Страхування транспортних засобів.....259
8.7. Страхування майна громадян.....264
8.8. Страхування фінансово-кредитних ризиків.....265
Питання і завдання для самоконтролю.....268
Список використаної та рекомендованої літератури.....268
9. Страхування відповідальності.....271
9.1. Поняття про страхування відповідальності.....271
9.2. Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів.....281
9.3. Страхування відповідальності перевізника.....286
9.4. Страхування професійної відповідальності.....288
9.5. Страхування відповідальності виробника товарів, виконавця робіт (послуг).....290
9.6. Страхування відповідальності роботодавця.....293
9.7. Страхування екологічної відповідальності підприємств.....294
Питання і завдання для самоконтролю.....298
Список використаної та рекомендованої літератури.....299
10. Перестрахування і співстрахування.....302
10.1. Сутність, роль і основні поняття перестрахування.....302
10.2. Методи перестрахування.....307
10.3. Пропорційне перестрахування.....309
10.4. Непропорційне перестрахування.....311
10.5. Регулювання процедури перестрахування.....314
10.6. Співстрахування. Страхові пули.....322
Питання і завдання для самоконтролю.....325
Список використаної та рекомендованої літератури.....326
11. Доходи, витрати і прибуток страховика.....328
11.1. Особливості грошового обігу страхової компанії.....328
11.2. Доходи страховика.....329
11.2.1. Доходи від страхової діяльності.....329
11.2.2. Доходи від інвестиційної діяльності.....331
11.2.3. Інші доходи страховика.....334
11.3. Витрати страховика.....336
11.4. Прибуток страховика.....338
11.5. Особливості оподаткування страхової діяльності 342
11.6. Показники фінансових результатів діяльності страхової організації.....348
Питання і завдання для самоконтролю.....353
Список використаної та рекомендованої літератури.....353
12. Фінансова надійність страхової компанії і страхові резерви страховика.....357
12.1. Поняття про фінансову надійність страховика й умови її забезпечення.....357
12.2. Платоспроможність страховика й умови її досягнення.....360
12.3 Власні кошти страхової організації, їх склад і джерела формування.....362
12.4. Страхові резерви, умови їх формування і розміщення.....364
12.4.1. Технічні резерви.....365
12.4.2. Резерви із страхування життя.....370
12.4.3. Принципи розміщення страхових резервів.....373
12.5. Фактичний і нормативний запас платоспроможності та інші показники платоспроможності страховика.....379
Питання і завдання для самоконтролю.....382
Список використаної та рекомендованої літератури.....383
ДОДАТКИ.....386
Додаток 1.
Цивільний кодекс України. Глава 67. Страхування.....386
Додаток 2.
Закон України "Про страхування".....394

Одержати книгу
"Бігдаш В. Д. Страхування"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Любунь О.С. Система банківського менеджменту: Фінансовий менеджмент у банку. Особливості менеджменту у банку. Основні функції фінансового менеджменту у банку. Фінансове планування у банку. Методи управління активами та пасивами у банку. Маркетинг у банку. Особливості маркетингової діяльності у банківській сфері. Маркетингові дослідження банківського ринку. Конкурентна позиція банку на ринку банківських послуг. Маркетингова стратегія банку по продажу банківських продуктів. Комунікації банківських продуктів та стимулювання їх збуту. Кредитування і контроль. Організація процесу кредитування. Сутність та форми кредитних відносин. Закономірність грошового обігу та розвиток банківської системи. Основні умови надання кредитів та їх види...
Шило В.П. та ін. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства: Сутність, завдання і принципи фінансово-економічного аналізу в системі важнів управління підприємством. Сутність, завдання і принципи фінансово-економічного аналізу. Види аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства. Методика аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства. Методика аналізу показників що характеризують фінансовий стан підприємства. Методика аналізу фінансово-господарської діяльності. Аналіз показників фінансової звітності підприємства. Сутність, завдання аналізу фінансової звітності і її удосконалення. Аналіз показників форми № 1 "Баланс". Аналіз показників форми №2 "Звіт про фінансові результати"...
Теорія фінансів / За ред. О.Д. Василика: Суть і функції фінансів. Історичний аспект виникнення і розвитку фінансів. Фінанси як економічна категорія. Соціально-економічна суть і функції фінансів. Становлення та розвиток фінансової науки і еволюція її предмета в світлі історії економічної думки. Постановка проблеми класифікації. Стан дослідження та історія проблеми. Класифікація німецьких вчених. Маржиналізм і класифікація економічних наук. З історії української фінансової думки. Загальне та специфічне в розвитку фінансової науки в Україні. Формування і розвиток фінансової науки в СРСР. Новітні уявлення вітчизняних учених про розвиток фінансової науки. Роль фінансів у суспільному відтворювальному процесі. Розподіл - найважливіша стадія відтворювального процесу...
Гринчуцький В., Родіонова Л. Економічна історія зарубіжних країн: Вступ до економічної історії. Розвиток економічної історії як науки і навчальної дисципліни. Предмет, завдання, функції економічної історії. Економічна історія у системі економічних наук. Методи історико-економічного аналізу. Періодизація економічної історії та структура курсу «Економічна історія». Еволюція традиційної аграрної економіки. Господарство первісного суспільства. Періодизація первіснообщинного суспільства, характерні ознаки господарського життя. Економіка стародавніх цивілізацій. Становлення і розвиток рабовласницької економічної системи. Характерні ознаки рабовласницької економіки, її періодизація. Розвиток економіки країн Стародавнього Сходу...
Василенко В.А. Теорія і практика розробки управлінських рішень: Сучасна організація як керована система. Керування і зовнішнє середовище організації. Керування як функція систем. Некеровані впливи навколишнього середовища. Зовнішнє оточення як джерело потреб. Споживчий вибір і вимоги до продукту розроблювального рішення. Внутрішні керовані перемінні організації. Загальна характеристика перемінних і мета фірми. Організаційно-технологічні компоненти керованих перемінних. Завдання і ресурси. Взаємовплив перемінних і закон самозбереження організації. Теоретичні основи і психологія розробки рішення. Основні положення теорії рішень. Сутність і поняття управлінського рішення. Загальні підходи до ухвалення рішення...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com