Головна

Немцов В. Д., Довгань Л. Є. Стратегічний менеджмент: Навчальний посібник. - К.: "Експрес-Поліграф", 2002. - 560 с.

Частина перша
Теоретичні засади стратегічного менеджменту ВСТУП.....5
Розділ 1. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ.....7
1.1. Концептуальні підходи до управління організацією.....7
1.2. Переваги стратегічного підходу до управління.....12
1.3. Складові системи стратегічного управління.....16
Розділ 2. ДІАГНОСТИКА ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ОРГАНІЗАЦІЇ.....37
2.1. Діагностика зовнішнього середовища непрямого впливу.....37
2.2. Діагностика зовнішнього середовища безпосереднього впливу.....41
2.3. Методики діагностики галузі.....42
2.4. Оцінка конкурентного середовища в галузі (за М. Портером) [66].....46
2.5. Аналіз поведінки фірм-конкурентів.....53
2.6. Галузеві ключові фактори успіху.....54
2.7. Аналіз привабливості галузі та визначення її перспектив.....61
2.8. Оцінка впливу споживачів.....62
2.9. Аналіз впливу партнерів та постачальників організації.....68
Розділ 3. ДІАГНОСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ, ПІДПРИЄМСТВА, ФІРМИ.....73
3.1. Концептуальні основи діагностики.....73
3.2. Методи та засоби діагностики.....90
3.2.1. Методи діагностики.....90
3.2.2. Засоби діагностики.....92
3.3. Діагностика стратегічних ресурсів організації.....97
3.4. Аналіз фінансової діяльності.....103
3.5. Діагностика маркетингової діяльності.....138
3.6. Діагностика збутової діяльності організації.....144
3.7.1. Діагностика виробничо-господарської діяльності.....156
3.7.2. Діагностика основних, виробничих підсистем (за В. Г. Герасимчуком).....159
Розділ 4. SWOT-аналіз.....171
4.1. Узагальнення результатів аналізу діяльності організації.....171
4.2. Виявлення факторів, що впливають на діяльність організації, та визначення рівня їх впливу.....206
4.3. Визначення ймовірності використання можливостей та їх впливу на діяльність організації.....207
4.4. Визначення ймовірності реалізації загроз та їх впливу на діяльність організації.....208
4.5. Оцінка внутрішнього середовища організації.....209
4.6. Побудова матриці SWOT-аналізу.....210
Розділ 5. Конкурентоспроможність організації та методи її визначення.....216
5.1. Основні поняття конкурентоспроможності організації.....216
5.2. Визначення конкурентоспроможності методом, заснованим на теорії ефективної конкуренції.....222
5.3. Оцінка конкурентоспроможності організації на основі визначення конкурентоспроможності товару.....227
5.4. Оцінка конкурентної позиції організації методом конкурентних переваг.....236
5.5. Бенчмаркінг як інструмент визначення конкурентоспроможності.....240
Розділ 6. Портфельний аналіз у розробці стратегій організації.....258
6.1. Сутність аналізу портфеля бізнесів та його основні етапи.....258
6.2. Матриця Бостонської консультаційної групи «зростання - частка ринку».....262
6.3. Матриця «привабливість-конкурентоспроможність» («McKincey» - «General Electric»).....266
6.4. Модель портфельного аналізу методом «Shell»-DPM.....272
6.5. Матриця фірми Arthur D. Little (ADL/LC).....275
6.6. Матриця Ансоффа і тримірна схема Абеля.....282
6.7. Діловий комплексний аналіз (PIMS).....290
Розділ 7. Стратегії організації.....296
7.1. Класифікація стратегій організації.....296
7.2. Стратегічна піраміда (за А.А.Томпсоном та Дж. Стріклендом).....298
7.3. Способи розробки стратегії.....306
7.4. Базові корпоративні стратегії.....312
7.5. Вибір стратегії фірми.....319
7.6. Аналіз здійснення поточної стратегії.....327
7.7. Оцінка обраної стратегії.....328
Розділ 8. КОНКУРЕНТНІ СТРАТЕГІЇ.....330
8.1. Ланцюг цінностей як інструмент стратегічного аналізу.....330
8.2. Види конкурентних стратегій (шляхи досягнення конкурентних переваг).....336
8.3. Стратегія лідерства за витратами.....339
8.4. Стратегія широкої диференціації.....344
8.5. Стратегія оптимальних витрат.....351
8.6. Стратегія ринкової ніші (або сфокусована стратегія).....353
8.7. Стратегія упередження.....355
8.8. Позиції фірми в конкурентному середовищі (за О. С Віханським [13]).....356
Розділ 9. РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ.....362
9.1. Роль та значення стадії реалізації в процесі стратегічного управління.....362
9.2. Завдання керівництва в процесі реалізації стратегії (за О. С Віханським).....364
9.3. Розподіл ресурсів і фокусування на стратегічних задачах.....368
9.4. Фінансове планування і бюджетування в процесі реалізації стратегічного набору.....368
9.5. Корпоративна культура і її роль у реалізації стратегії.....370
9.6. Системи адміністративної підтримки.....374
9.7. Стратегічне лідерство і подолання опору змінам.....375
9.8. Контроль реалізації стратегії.....(385)
9.9. Труднощі реалізації стратегії організації.....Т9І
Частина друга
Практика стратегічного менеджменту
ВСТУП.....397
Розділ 1. СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.....399
1.1. Аналіз макросередовища організації.....399
1.2. Аналіз мікроссрсдовища організації.....401
1.3. Аналіз внутрішнього середовища організації.....420
1.4. SWOT-аналіз.....449
Розділ 2. РОЗРОБКА МЕТИ ТА ЦІЛЕЙ ПІДПРИЄМСТВА.....456
2.1. Визначення мети підприємства.....456
2.2. Встановлення цілей підприємства.....457
Розділ З, РОЗРОБКА СТРАТЕГІЧНОГО НАБОРУ ПІДПРИЄМСТВА.....462
3.1. Загальна стратегія.....462
3.2. Загальна конкурентна стратегія.....463
3.3. Продуктово-товарна стратегія.....464
3.4. Ресурсні стратегії.....466
Розділ 4. РОЗРОБКА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ.....478
4.1. Розробка стратегії розвитку загального управління.....479
4.2. Розробка маркетингової стратегії.....491
4.3. Розробка стратегії наукових досліджень та розробок.....499
4.4. Розробка виробничої стратегії.....501
4.5. Розробка стратегії персоналу.....515
4.6. Розробка стратегії фінансування.....528
4.7. Інформаційне забезпечення системи стратегічного планування.....535
Розділ 5. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕНОЇ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ.....538
БІБЛІОГРАФІЯ.....552
ЗМІСТ.....538

Одержати книгу
"Немцов В. Д., Довгань Л. Є. Стратегічний менеджмент"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Виноградський М. Д. та ін. Управління персоналом: Управління персоналом в системі менеджменту організацій. Роль та значення управління персоналом як науки. Відзнаки управління персоналом і управління людськими ресурсами. Цілі функціонування системи управління персоналом. Суб'єкти функціонування системи управління персоналом. Фактори впливу на людей в системі управління персоналом. Класифікація та зміст принципів управління персоналом. Методи аналізу та побудови системи управління персоналом. Управління персоналом, як соціальна система. Персонал, як суб'єкт і об'єкт управління. Соціальна структура персоналу. Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня менеджерів та директорів підприємства. Компетентність персоналу як об'єкт стратегічного управління...
Куценко В. М. Маркетинговий менеджмент: Маркетинг у системі управління підприємством. Маркетинг як одна з основних функцій бізнесу. Місце маркетингу в системі управління підприємством. Сутність менеджменту як управління бізнесом в умовах ринку його основні функції і характеристики. Сутність і методологічні основи маркетингового менеджменту. Сутність та основні поняття маркетингового менеджменту його цілі і завдання. Еволюція концепції маркетингового менеджменту. Характеристика процесу маркетингового менеджменту. Управління маркетинговими дослідженнями та оцінкою ринкових можливостей підприємства. Сутність, мета й основні завдання маркетингових досліджень. Структура і процес маркетингових досліджень. Маркетингова інформація: джерела, методи збирання...
Будаговська С. та ін. Мікроекономіка і макроекономіка: Вступ до мікроекономіки: основні поняття. Предмет мікроекономіки. Блага, обмеженість ресурсів та проблема вибору. Альтернативна вартість та граничний аналіз в економіці. Ефективність. Проблема координації та ринок. Поняття і економічної моделі. Нормативний і позитивний аналіз. Попит та пропозиція: аналіз часткової рівноваги. Попит і обсяг попиту. Пропозиція і обсяг пропозиції. Ринкова рівновага. Зміна стану рівноваги. Обмеження цін та податки. Динамічна модель ринкової рівноваги. Еластичність. Поняття еластичності. Еластичність попиту за ціною та її вимірювання. Еластичність попиту і витрати споживача. Еластичність попиту за доходом. Перехресна еластичність попиту. Еластичність пропозиції...
Політична економія / За ред. Ніколенко Ю. В: Політична економія в системі економічних наук. Поняття економіки та виробничих відносин. Політична економія в системі економічних наук. Методи економічного аналізу. Економіка позитивна і економіка нормативна. Зародження та основні етапи розвитку економічної думки. Зародження економічної думки. Формування політичної економії як науки. Основні напрями сучасної економічної думки. Потреби, ресурси та виробничі можливості суспільства. Потреби як рушійний мотив виробничої діяльності. Суспільне виробництво. Матеріальне і нематеріальне виробництво. Фактори суспільного виробництва. Економічні відносини власності. Поняття власності. Типи, форми і види власності. Відносини власності у змішаній економічній системі...
Косова Т.Д., Циганов О.Р. Банківські операції: Загальна характеристика банківського продукту, пасивні операції та організація грошового обігу. Загальна характеристика банківських операцій і послуг. Поняття банківського продукту та ознаки його класифікації. Взаємозв'язок операцій та результатів банківської діяльності. Загальна характеристика нетрадиційних банківських послуг. Правове регулювання банківських операцій в Україні. Страхування банківських операцій. Пасивні операції банків, їхній склад і структура. Економічний зміст та форми пасивних операцій. Сутність, структура, функції власного капіталу банку. Операції щодо залучення банківських ресурсів. Види та порядок відкриття банківських рахунків. Формування не депозитних джерел. Послуги комерційних банків...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com