Головна

Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1998. - 152 с.

Розділ 1. Сутність і сфера стратегічного маркетингу.....5
1.1. Місце стратегічного маркетингу в структурі управління фірмою та маркетингом.....5
1.2. Основні категорії стратегічного маркетингу.....6
1.3. Елементи та види маркетингових стратегій.....10
1.4. Маркетингове стратегічне планування.....15
Контрольні запитання і завдання.....20
Розділ 2. Аналіз маркетингового середовища. Визначення конкурентних переваг.....21
2.1. Сутність і склад маркетингового середовища.....21
2.2. Фактори маркетингового макросередовища.....23
2.3. Фактори маркетингового мікросередовища.....28
2.4. Етапи аналізу маркетингового середовища.....33
2.5. Аналіз сильних та слабких сторін фірми, маркетингових можливостей та загроз (SWOT-аналіз).....36
2.6. Конкурентна перевага фірми.....45
Контрольні запитання і завдання.....49
Розділ 3. Маркетингові стратегії сегментації
та вибору цільового ринку.....51
3.1. Виникнення, сутність і зміст STP-маркетингу.....51
3.2. Фактори та критерії сегментації. Принципи ефективної сегментації.....53
3.3. Стратегії недиференційованого, диференційованого та концентрованого маркетингу.....59
3.4. Оцінка сегментів у процесі вибору цільових сегментів.....63
3.5. Маркетингові стратегії вибору цільового ринку.....66
Контрольні запитання і завдання.....70
Розділ 4. Маркетингові стратегії росту.....71
4.1. Сутність і класифікація маркетингових стратегій росту.....71
4.2. Маркетингові стратегії інтенсивного росту.....71
4.3. Маркетингові стратегії інтегративного росту.....77
4.4. Маркетингові стратегії диверсифікації.....79
Контрольні запитання і завдання.....82
Розділ 5. Маркетингове управління портфелем бізнесу фірми.....83
5.1. Сутність маркетингового управління портфелем бізнесу фірми. 83
5.2. Стратегічна модель Портера.....84
5.3. Матриця Бостонської консультативної групи (матриця росту).....90
5.4. Матриця "Мак Кінсі - Дженерал Електрик" (матриця привабливості ринку).....99
Контрольні запитання і завдання.....108
Розділ 6. Маркетингові стратегії диференціації і позиціонування...113
6.1. Різновиди маркетингової стратегії диференціації.....113
6.2. Позиціонування. Побудова позиційної схеми.....120
6.3. Різновиди стратегій позиціонування.....123
Контрольні запитання і завдання.....126
Розділ 7. Маркетингові конкурентні стратегії.....127
7.1. Сутність і класифікація маркетингових конкурентних стратегій.....127
7.2. Маркетингові стратегії ринкового лідера.....130
7.3. Маркетингові стратегії челенджерів.....140
7.4. Маркетингові стратегії послідовників.....143
7.5. Маркетингові стратегії нішерів.....145
Контрольні запитання і завдання.....149
Література.....150

Одержати книгу
"Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Скібіцька Л. І., Скібіцький О. М. Менеджмент підприємницької діяльності. Книга 1. Організація бізнесу: Закони функціонування ринку та взаємодія товаровиробників і держави. Ринок, його сутність та структура. Економічні закони, що регулюють ринок. Еластичність попиту і пропозиції. Конкуренція в бізнесі. Регулююча роль держави в ринковій економіці. Державний менеджмент. Природа та економічна сутність підприємництва. Сутність підприємництва. Функції та рушійні сили підприємництва. Умови та принципи підприємництва. Суб'єкт підприємництва. Права та обов'язки підприємців. Сутність і структура економічної власності. Управління власністю компаній. Управління якістю власності у галузі. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності...
Контроль і ревізія. Нормативно-практичні матеріали: Теоретичні основи економічного контролю в Україні. Суть та функції економічного контролю. Класифікація організаційних форм і видів економічного контролю. Зміст, предмет і метод фінансово-господарського контролю і ревізії. Організація і методика контрольно-ревізійної роботи в Україні. Поняття контрольно-ревізійної роботи та її завдання. Класифікація ревізій фінансово-господарської діяльності. Планування контрольно-ревізійної роботи. Обов'язки, права та відповідальність ревізорів. Організація ревізійного процесу. Організація і підготовка до проведення комплексної ревізії. Проведення ревізії. Оформлення результатів ревізії. Прийняття рішення за результатами проведеної ревізії...
Кириченко О. та ін. Банківський менеджмент: Вступ до банківської справи. Банківська система України. Сутність і функції банків та банківської системи. Особливості банківської діяльності в Україні. Функції Національного банку України. Комерційні банки України. Регулювання банківської діяльності в Україні. Коротка історія розвитку українських банків. Система банківського менеджменту. Особливості менеджменту в банківській сфері. Підприємницьке середовище, банківський менеджмент і маркетинг. Функціональний і предметний підходи у банківському менеджменті. Управління банком - центральна ланка банківського менеджменту. Банківський менеджмент в умовах перехідної економіки. Управління банком в умовах економічної кризи. Організація банківської діяльності...
Фінансово-економічний аналіз / Під ред. П. Ю. Буряка, М. В. Римара: Теоретичні основи економічного аналізу. Науково-методологічні та історичні засади розвитку економічного аналізу. Економічний аналіз як наукове дослідження. Зміст, мета та завдання економічного аналізу. Предмет економічного аналізу та його особливості в умовах становлення ринкових відносин. Метод економічного аналізу і його характеристики. Система прийомів економічного аналізу. Основні та спеціальні прийоми економічного аналізу. Прийоми детермінованого аналізу. Технічні прийоми економічного аналізу. Евристичні прийоми економічного аналізу. Застосування економіко-математичних прийомів аналізу. Методика системного економічного аналізу. Системний підхід до економічного аналізу...
Венгер В. В. Фінанси: Теоретичні основи функціонування і розвитку фінансів. Передумови виникнення, сутність та функції фінансів. Історичні передумови виникнення і розвиток фінансів. Моделі фінансових відносин. Соціально-економічна сутність та функції фінансів. Фінансова система України. Фінансова система України: поняття, структура та загальна характеристика її сфер і ланок. Організаційні основи функціонування фінансової системи України. Суть і значення фінансового контролю. Фінансова політика і фінансовий механізм. Фінансова політика, її зміст і завдання. Фінансовий механізм і його складові елементи. Фінансова безпека держави. Характеристика окремих сфер і ланок фінансових відносин. Фінанси підприємницьких структур. Суть і функції фінансів підприємств...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com