Головна

Василенко В.А., Шостка В.І. Ситуаційний менеджмент. Навчальний посібник. - К.: ЦУЛ, 2003. - 285 с.

Вступ.....7
Розділ 1. Економічні передумови ситуаційного керування
Глава 1. Економічні явища і причини виникнення проблемних
ситуацій на підприємствах.....9
1.1. Макроекономічні явища, що ведуть до появи проблемних ситуацій на підприємствах.....9
1.2. Вплив макроекономічних проблем на первинні ланки економіки.....11
1.3. Виникнення проблемних ситуацій в організації.....14
1.4. Суть і завдання ситуаційного (адаптивного) менеджменту.....17
Глава 2. Функціональне (традиційне) керування підприємством як база ситуаційного менеджменту.....21
2.1. Концепція і принципи менеджменту.....21
2.2. Методи менеджменту.....24
2.3. Мета й основні функції менеджменту.....26
2.4. Об'єкти менеджменту.....31
2.5. Комунікації в менеджменті.....35
Глава 3. Основні компоненти функціонального менеджменту.....38
3.1. Технологія і техніка забезпечення процесу керування.....38
3.2. Виробнича система і її основні функції.....41
3.3. Організаційно-технологічні компоненти керованих перемінних.....44
3.4. Взаємовплив перемінних і закон самозбереження організації.....47
3.5. Необхідність застосування ситуаційного менеджменту.....49
Висновки до розділу.....51
Основні терміни і поняття.....54
Питання для самоконтролю.....55
Розділ 2. Основи ситуаційного менеджменту і його завдання
Глава 4. Ситуаційний підхід до керування організацією.....56
4.1. Функціональні і ситуаційні завдання керування.....56
4.2. Концепції ситуаційного менеджменту.....60
4.3. Суть, джерела і причини появи проблемних ситуацій.....63
4.4. Роль випадку в зміні позицій фірми на ринку.....66
4.5. Фактори проблемних ситуацій і їхній вплив.....68
4.6. Класифікація ситуацій і моделі ситуаційного менеджменту.....70
Глава 5. Облік ризиків у ситуаційному менеджменті.....77
5.1. Суть господарського ризику.....77
5.2. Види і причини втрат у підприємництві.....80
5.3. Облік границь і зони господарського ризику.....82
5.4. Керування ризиками в проблемних ситуаціях.....86
Глава 6. Кризові ситуації на підприємстві.....91
6.1. Характеристика кризової ситуації.....91
6.2. Причини кризи й ознаки банкрутства фірми.....93
6.3. Реструктуризація підприємства як спосіб запобігання банкрутства.....96
6.4. Шляхи виходу підприємства з кризової ситуації.....101
Висновки до розділу.....103
Основні терміни і поняття.....106
Питання для самоконтролю.....107
Розділ 3. Психологічні проблеми і моделі ситуаційного лідерства
Глава 7. Психологічні аспекти в ситуаційному менеджменті.....110
7.1. Суть і завдання психології керування.....110
7.2. Психологічний аналіз управлінської діяльності.....112
7.3. Розвиток компетенції.....113
7.4. Ситуаційне керування і кадрова політика.....117
7.5. Створення сприятливого психологічного клімату в колективі.....122
Глава 8. Ситуаційні моделі лідерства.....127
8.1. Ситуаційна модель Фідлера.....127
8.2. Ситуаційний підхід "шлях-ціль" Мітчела і Хауса.....129
8.3. Теорія життєвого циклу Херсі і Бланшарда.....131
8.4. Ситуаційна модель Врума-Йеттона-Яго.....134
Глава 9. Людський фактор і психологічні аспекти управлінських впливів.....138
9.1. Роль людського фактора в керуванні.....138
9.2. Керування як творчий процес.....140
9.3. Психологічні аспекти прийнятих рішень.....144
9.4. Неформальні аспекти в управлінських ситуаціях.....147
9.5. Поведінка керівника в проблемних ситуаціях.....150
Висновки до розділу.....152
Основні терміни і поняття.....154
Питання для самоконтролю.....155
Розділ 4. Компоненти ситуаційного менеджменту
Глава 10. Основа ситуаційного менеджменту.....157
10.1. Мета і завдання ситуаційного менеджменту.....157
10.2. Експрес-діагностика фінансової заможності фірми.....160
10.3. Прогнозування в ситуаційному менеджменті.....164
10.4. Методи розв'язання ситуацій.....168
Глава 11. Технологічне забезпечення ситуаційного менеджменту.....171
11.1. Моделі і моделювання.....171
11.2. Загальна технологічна схема процесу ситуаційного керування.....178
11.3. Адаптивні плани роботи фірми.....182
11.4. Рольова поведінка менеджера в проблемних ситуаціях.....187
11.5. Комунікаційне забезпечення й інформаційна підтримка керівника.....191
Висновки до розділу.....194
Основні терміни і поняття.....196
Питання для самоконтролю.....198
Розділ 5. Методи і прийоми ситуаційного менеджменту
Глава 12. Керування стратегічними ситуаціями.....200
12.1. Моніторинг зовнішнього середовища.....200
12.2. Керування за "слабкими сигналами".....203
12.3. Реактивний менеджмент.....205
12.4. Керування в умовах стратегічних несподіванок.....207
Глава 13. Керування в кризовій ситуації.....209
13.1. Стратегії відновлення для кризових ситуацій.....209
13.2. Організація керування за контрольними точками.....212
13.3. Стратегія і тактика антикризового керування.....216
13.4. Керування фірмою в надзвичайних ситуаціях.....220
Глава 14. Аналіз і шляхи підвищення ефективності ситуаційного менеджменту.....225
14.1. Аналіз проблемних ситуацій і їхніх наслідків.....225
14.2. Заходи для підвищення стійкості роботи фірми.....231
14.3. Досвід ситуаційного антикризового керування.....235
Висновки до розділу.....240
Основні терміни і поняття.....242
Питання для самоконтролю.....243
Висновок.....245
ГЛОСАРІЙ.....247
Список використаних і рекомендованих джерел.....265
ДОДАТОК 1.....268
ДОДАТОК 2. Тести для самоконтролю отриманих знань.....269

Одержати книгу
"Василенко В.А., Шостка В.І. Ситуаційний менеджмент"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Шканова О. М. Маркетингова товарна політика: Товар як об'єкт маркетингової товарної політики. Поняття товару. Класифікація товарів. Властивості та якість товару. Стандартизація товарів в Україні. Товарний знак, упаковка і маркування. Сутність товарного знака (торгової марки) та його типи. Державна реєстрація товарного знака в Україні. Роль упаковки і маркування в маркетинговій товарній політиці. Конкурентоспроможність товару. Поняття конкурентоспроможності товару. Технічні параметри та їх класифікація. Економічні показники конкурентоспроможності. Розрахунок інтегрального показника конкурентоспроможності. Життєвий цикл товару і формування асортименту. Поняття життєвого циклу товару. Маркетингові стратегії на різних етапах життєвого циклу товару...
Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Грошовий обіг. Закони грошового обігу та основні тенденції його динаміки. Грошовий обіг, його закони та методи регулювання. Основні тенденції динаміки грошового обігу. Золоте забезпечення грошей. Демонетизація золота. Стійкість грошового обігу. Інфляція. Забезпечення стійкості грошового обігу. Інфляція. Сучасні теорії грошового обігу та інфляції. Розвиток міжнародних валютних відносин. Еволюція світових валютних систем. Національна та світова валютні системи. Паризька система золотомонетного стандарту. Генуезька система золотодевізного стандарту. Бреттон-Вудська валютна система. Кінгстонська валютна система. Розвиток регіональних валютних угруповань. Валютні блоки. Валютні зони...
Пономаренко О. І. та ін. Сучасний економічний аналіз: У 2 ч. Ч. 1. Мікроекономіка: Теорія споживання. Простір товарів і відношення переваги. Загальна порядкова теорія споживчого вибору. Порядкові функції корисності. Теорема Дебре. Неокласична задача споживання. Функції попиту граничної корисності грошей. Модель споживання Стоуна. Товари першої необхідності, вибору та розкоші. Дуальна задача споживання. Хіксіанський попит і функція видатків. Порівняльна статика споживання. Основне рівняння теорії споживання. Рівняння Слуцького і класифікація товарів. Еластичність попиту й умови агрегації. Підхід виявленої переваги в теорії споживання. Задачі та вправи. Теорія виробництва. Простір витрат і виробничі функції...
Рядська В.В., Петраков Я.В. Аудит: Сутність аудиту, його мета i завдання. Сутність аудиту, його місце і значення в економічних відносинах. Історичні аспекти становлення та розвитку аудиту у світі. Становлення аудиту в Україні. Визначення аудиту. Класифікація робіт, які виконуються аудиторами. Поняття та характеристики робіт (завдань) з надання впевненості. Види завдань з надання впевненості. Класифікація видів аудиту. Завдання внутрішнього аудиту, його взаємозв'язок із зовнішнім аудитом. Класифікація зовнішнього аудиту. Аудиторська діяльність та її регулювання. Регулювання аудиторської діяльності в Україні. Основні правові форми підприємницької діяльності в аудиті. Стандарти аудиту та етики. Професійна етика, юридична та професійна відповідальність аудиторів...
Бухгалтерський облік в Україні / За ред. Р. Л. Хом'яка: Теоретичні основи бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік: його суть і основи організації. Історичні аспекти розвитку бухгалтерського обліку. Поняття обліку, його види та завдання. Користувачі облікової інформації. Принципи бухгалтерського обліку. Облікові вимірники. Предмет та метод бухгалтерського обліку. Предмет та об'єкти бухгалтерського обліку. Метод та методичні прийоми бухгалтерського обліку. Бухгалтерський баланс. Призначення балансу та його будова. Зміни у балансі, зумовлені господарськими операціями. Рахунки бухгалтерського обліку та подвійний запис. Поняття бухгалтерських рахунків, їх види та будова. Подвійний запис, його суть та значення. Синтетичні та аналітичні рахунки...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com