Головна

Святненко В. Ю. Промисловий маркетинг: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2001. - 264 с.

Передмова.....3
Розділ 1. Промисловий маркетинг: сутність, завдання, розвиток.....5
1.1. Сутність і передумови розвитку промислового маркетингу.....5
1.2. Принципи і завдання промислового маркетингу.....6
1.3. Концепції промислового маркетингу: розвиток та умови застосування.....7
1.4. Промислове підприємство як суб'єкт промислового ринку.....10
Розділ 2. Промисловий ринок як об'єкт промислового маркетингу.....12
2.1. Визначення промислового ринку та основні його характеристики.....12
2.2. Особливості формування попиту на промислові товари.....14
2.3. Структура промислового ринку.....18
2.4. Учасники промислового ринку та їх взаємодія.....25
Розділ 3. Сегментування промислового ринку.....31
3.1. Сутність, цілі, критерії та ознаки сегментування промислового ринку.....31
3.2. Переваги, недоліки і рівні ринкового сегментування.....35
3.3. Етапи цільового маркетингу.....36
3.4. Фактори ризику пошуку цільових ринків.....44
Розділ 4. Процес товаропостачання і поведінка покупців.....47
4.1. Процес товаропостачання на промисловому ринку і його учасники.....47
4.2. Закупівельні центри і види здійснення закупівлі промислових товарів.....51
4.3. Фактори, що впливають на прийняття рішень про закупівлю промислових товарів.....55
4.4. Процес закупівлі промислових товарів для потреб підприємства.....57
Розділ 5. Система маркетингових досліджень та інформації на промисловому ринку.....62
5.1. Суть, структура і основні об'єкти маркетингових досліджень.....62
5.2. Етапи і методи маркетингових досліджень.....70
5.3. Сутність, види і система маркетингової інформації.....74
5.4. Джерела і методи збирання маркетингової інформації.....77
Розділ 6. Товари виробничого призначення і маркетингова товарна політика.....81
6.1. Сутність і класифікація товарів виробничого призначення.....81
6.2. Концепція життєвого циклу товару.....87
6.3. Сутність, структура і формування маркетингової товарної політики.....92
6.4. Формування товарного асортименту.....95
6.5. Сутність, структура і напрямки розширення товарного асортименту.....97
6.6. Сервіс у системі товарної політики.....101
Розділ 7. Планування нової продукції і розробка товару.....105
7.1. Сутність, види і рівні нових виробів.....105
7.2. Передумови створення і освоєння нових товарів виробничого призначення.....108
7.3. Планування нових товарів.....115
7.4. Роль служби маркетингу при розробці нового товару.....125
Розділ 8. Якість і конкурентоспроможність товарів виробничого призначення.....130
8.1. Сутність якості промислової продукції і фактори, що впливають на неї.....130
8.2. Показники якості промислової продукції і методи їх розрахунку.....134
8.3. Оцінювання рівня якості промислової продукції.....138
8.4. Сутність конкурентоспроможності продукції і методичні підходи до її оцінювання.....142
8.5. Стандартизація і сертифікація в системі забезпечення якості та конкурентоспроможності.....152
Розділ 9. Ціноутворення на промисловому ринку.....165
9.1. Суть, фактори та етапи ціноутворення.....165
9.2. Політика і методи ціноутворення на промисловому ринку.....170
9.3. Основні цінові стратегії промислових підприємств.....181
Розділ 10. Розподіл і переміщення товарів виробничого призначення.....187
10.1. Сутність, функції і типи каналів розподілу товарів виробничого призначення.....187
10.2. Класифікація і характеристика посередників промислового ринку.....194
10.3. Маркетингова політика розподілу товарів виробничого призначення.....201
Розділ 11. Система маркетингових комунікацій у промисловому маркетингу.....212
11.1. Суть, види і етапи просування промислових товарів на ринок.....212
11.2. Особливості стимулювання збуту товарів виробничого призначення.....216
11.3. Особистий продаж товарів виробничого призначення.....220
11.4. Цілі, функції і засоби розповсюдження реклами на промисловому ринку.....223
Розділ 12. Управління маркетинговою діяльністю промислового підприємства.....228
12.1. Сутність і завдання управління маркетингом на промисловому підприємстві.....228
12.2. Функції і види організаційних структур служби маркетингу.....229
12.3. Сутність, принципи і завдання планування в маркетингу.....235
12.4. Мета, типи і системи контролю маркетингової діяльності.....236
Додатки.....240
Список використаної та рекомендованої літератури.....257

Одержати книгу
"Святненко В. Ю. Промисловий маркетинг"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики: Економічна природа малого підприємництва. Підприємництво: ретроспектива та економічна інтерпретація. Економічна сутність малого підприємництва. Роль і місце малого підприємництва у структурі перехідної та розвиненої ринкової системи. Особливості становлення та розвитку малого підприємництва в Україні. Аналіз економічного розвитку малого підприємництва. Особливості регіональної структури малого підприємництва. Фінансові ресурси малого підприємництва: стан та джерела формування. Проблеми розвитку малого підприємництва. Державна підтримка малого підприємництва. Об'єктивна необхідність та суть державної підтримки малого підприємництва. Світовий досвід підтримки малого підприємництва...
Германчук П.К. та ін. Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит: Функціонування системи державного фінансового контролю. Поняття і суть державного фінансового контролю. Основні етапи розвитку системи державного фінансового контролю в Україні. Види, форми і методи контролю, їх класифікація і характеристика. Класифікація державного фінансового контролю за суб'єктами його здійснення. Проблеми і перспективи розвитку системи державного фінансового контролю. Світовий досвід організації державного фінансового контролю. Становлення і сучасний стан розвитку державної контрольно-ревізійної служби в Україні. Історичні передумови створення державної контрольно-ревізійної служби. Завдання, функції і права органів державної контрольно-ревізійної служби...
Івасів B.C. Гроші та кредит: Гроші та грошові системи. Природа і сутність грошей. Походження грошей. Роль держави у творенні грошей. Необхідність і сутність грошей як економічної категорії. Функції грошей. Форми грошей та їх еволюція. Основні теорії грошей. Напрямки розвитку теорії грошей. Неокласичний варіант розвитку кількісної теорії грошей. Внесок Дж. М. Кейнса в розвиток кількісної теорії грошей. Сучасний монетаризм як альтернативний напрямок кількісної теорії грошей. Загальні теоретичні положення попиту і пропозиції грошей. Сучасний кейнсіансько-неокласичний синтез у теорії грошей. Грошово-кредитна політика України у світлі сучасних монетаристських теорій. Грошові системи. Поняття та елементи грошової системи. Основні типи грошових систем...
Бек В.Л. Теорія статистики: Предмет і метод статистики. Загальне уявлення про статистику і відомості з її історії. Предмет статистики. Основні категорії статистики. Загальні поняття про статистичну методологію. Організація і завдання статистики. Статистичне спостереження. Поняття про статистичне спостереження. Програмно-методологічні питання статистичного спостереження. Організаційні питання статистичного спостереження. Форми статистичного спостереження. Види та способи спостереження. Помилки спостереження та способи їх виправлення. Зведення і групування статистичних даних. Ряди розподілу. Статистичні таблиці і графіки. Поняття про статистичне зведення. Види зведення. Статистичне групування. Види групування...
Теорія фінансів / За ред. О.Д. Василика: Суть і функції фінансів. Історичний аспект виникнення і розвитку фінансів. Фінанси як економічна категорія. Соціально-економічна суть і функції фінансів. Становлення та розвиток фінансової науки і еволюція її предмета в світлі історії економічної думки. Постановка проблеми класифікації. Стан дослідження та історія проблеми. Класифікація німецьких вчених. Маржиналізм і класифікація економічних наук. З історії української фінансової думки. Загальне та специфічне в розвитку фінансової науки в Україні. Формування і розвиток фінансової науки в СРСР. Новітні уявлення вітчизняних учених про розвиток фінансової науки. Роль фінансів у суспільному відтворювальному процесі. Розподіл - найважливіша стадія відтворювального процесу...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com