Головна

Горбач Л.М., Каун О.Б. Ринок фінансових послуг: Навч. посібник. - К.: Кондор, 2006.- 436 с.

Вступ.....6
Розділ І. Сутність та умови формування ринку фінансових послуг..9
1.1. Зміст, особливості та класифікація послуг.....9
1.2. Ринок фінансових послуг: поняття, функції та значення в економіці.....12
1.3. Становлення ринку фінансових послуг в Україні.....24
1.4. Право на здійснення операцій та законодавче регулювання договорів із надання фінансових послуг.....27
1.5. Фінансове посередництво та небанківські фінансові посередники.....30
Розділ ІІ. Порядок створення, діяльності і ліквідації фінансових установ.....42
2.1. Організаційні правила та умови початку діяльності фінансових установ.....42
2.2. Облік та звітність фінансових установ.....56
2.3. Заходи щодо запобігання легалізації грошей, набутих злочинним шляхом.....64
2.4. Порядок ліквідації фінансових установ.....75
Розділ ІІІ. Державне регулювання ринків фінансових послуг.....78
3.1. Механізм державного регулювання ринків фінансових послуг.....78
3.2. Правове забезпечення надання фінансових послуг.....82
3.3. Завдання та функції Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг.....89
3.4. Повноваження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг.....97
3.5. Структура центрального апарату Держфінпослуг.....101
3.6. Організаційні засади роботи територіального управління Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг.....121
3.7. Ліцензування діяльності фінансових установ.....127
Розділ ІV. Ринок банківських послуг.....138
4.1. Суть та структура ринку банківських послуг.....138
4.2. Становлення ринку банківських послуг у незалежній Україні...142
4.3. Правове забезпечення банківської діяльності.....157
4.4. Стратегія розвитку ринку банківських послуг.....161
4.5. Банківські кредитні послуги.....167
4.6. Факторинг як напрямок взаємодії комерційних банків із підприємствами.....185
4.7. Проведення довірчих (трастових) операцій банківськими установами.....194
Розділ V. Ринок страхових послуг.....200
5.1. Становлення та розвиток ринку страхових послуг в Україні...200
5.2. Нормативно-правове регулювання ринку страхових послуг.....206
5.3. Державне регулювання страхової діяльності.....211
5.4. Стратегічні напрямки розвитку страхування.....221
5.5. Зарубіжний досвід функціонування ринку страхових послуг....237
Розділ VІ. Ринок інвестиційних послуг.....243
6.1. Поняття та учасники ринку інвестиційних послуг в Україні.....243
6.2. Система державного регулювання інвестицій в Україні....253
6.3. Інститути спільного інвестування в Україні та їх класифікація.....257
6.4. Пайові та корпоративні інвестиційні фонди.....260
6.5. Склад та структура активів інститутів спільного інвестування.....270
Розділ VIІ. Фінансовий лізинг.....275
7.1. Суть та значення лізингових угод.....275
7.2. Види лізингу. Фінансовий лізинг.....280
7.3. Основні елементи договору фінансового лізингу.....286
7.4. Правові основи лізингових операцій.....288
Розділ VIIІ. Ломбардні послуги та кредитні спілки.....298
8.1. Зародження і розвиток ринку ломбардних послуг.....298
8.2. Суть та значення діяльності ринку ломбардних послуг.....301
8.3. Послуги ломбардного кредитування і зберігання цінностей.....305
8.4. Державне регулювання ринку ломбардних послуг.....310
8.5. Умови формування і функціонування кредитних спілок.....313
Розділ ІX. Нормативно-правове забезпечення концесій.....328
9.1. Суть та правове забезпечення концесій.....328
9.2. Порядок укладання концесійного договору.....331
9.3. Концесійні платежі.....335
9.4. Права та обов'язки сторін концесійного договору.....337
Розділ X. Торгівля цінними паперами.....340
10.1. Основи функціонування ринку комерційних послуг із цінних паперів.....340
10.2. Реєстрація емісії цінних паперів.....345
10.3. Організаційно-правові засади функціонування фондових бірж...347
Розділ XІ. Валютні операції.....352
11.1 Операції з валютою.....352
11.1.1. Операції на міжбанківському валютному ринку.....352
11.1.2. Операції на біржовому валютному ринку.....354
11.1.3. Валютний арбітраж.....356
11.2. Операції з обміну валют.....357
11.2.1. Торгівля іноземною валютою на території України.....357
Розділ XІІ. Система розрахунків: умови здійснення та форми.....362
12.1. Платіжні системи та переказ грошей в Україні.....362
12.2. Порядок емісії платіжних карток та здійснення операцій з їх застосуванням.....364
12.3. Еквайринг.....369
Словник.....375
Додатки.....383

Одержати книгу
"Горбач Л.М., Каун О.Б. Ринок фінансових послуг"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Панчишин С. М. Макроекономіка: Макроекономіка як наука. Потреби й ресурси. Національна економіка та економічна система. Предмет та функції макроекономіки. Методологія макроекономіки. Модель кругопотоку. Основні макроекономічні показники. Показники обсягу національного виробництва. Показники рівня зайнятості. Показники рівня цін. Тема 3. Виробництво і розподіл національного доходу. Виробництво національного доходу. Функціональний розподіл національного доходу. Родинний розподіл національного доходу. Тема 4. Споживання та інвестиції. Споживання і заощадження. Моделі поведінки споживача. Інвестиції. Економічне зростання. Суть, фактори й типи економічного зростання. Неокласична модель економічного зростання: нагромадження капіталу...
Шепітко Г.Ф. Контролінг: Контролінг: сутність, функції, види та основні завдання. Сутність контролінгу як функціонально відокремленого напряму економічної роботи на підприємстві. Причини виникнення контролінгу. Основна мета та функції контролінгу. Основні концепції контролінгу. Роль контролінгу в управлінському процесі. Взаємозв'язок контролінгу з функціями управління підприємством. Види контролінгу. Сутність стратегічного і оперативного контролінгу. Структурно-логічна схема контролінгу. Характеристика об'єктів контролінгу. Витрати підприємства як основний об'єкт управління в системі контролінгу. Класифікація витрат. Фінансова діяльність підприємства як основний об'єкт контролінгу. Собівартість продукції та її види...
Шканова О. М. Інфраструктура товарного ринку: Сутність інфраструктури товарного ринку. Поняття інфраструктури товарного ринку та її елементів. Характеристика елементів інфраструктури товарного ринку. Види і функції оптових підприємств. Сутність оптової торгівлі та її функції. Класифікація оптових торговельних підприємств. Види і характеристика послуг оптових підприємств. Види і функції підприємств роздрібної торгівлі. Поняття роздрібної торгівлі та класифікація торговельної мережі. Функції магазинів. Класифікація магазинів. Типи магазинів. Технологічне планування магазинів. Дрібнороздрібна торговельна мережа. Класифікація дрібнороздрібної торговельної мережі та порядок її розміщення. Основні вимоги до дрібнороздрібної мережі та працівників...
Циганкова Т. М. Управління міжнародним маркетингом: Зміст міжнародної маркетингової діяльності. Управління маркетингом і маркетингове управління. Процеси та операції в міжнародній маркетинговій діяльності. Підходи до організації міжнародної маркетингової діяльності. Рівні компетентності в міжнародній маркетинговій діяльності. Функціональні напрями міжнародної маркетингової діяльності. Стандартні вимоги до менеджера з міжнародного маркетингу. Коло обов'язків менеджера з міжнародного маркетингу. Основні функції менеджерів з міжнародного маркетингу. Оцінка потенціалу міжнародної діяльності. Мотиви міжнародної діяльності фірм. Типи експортної поведінки фірм. Зовнішньоекономічний потенціал фірми та умови його реалізації. Підходи до визначення потенціалу...
Ульянченко О. В. Дослідження операцій в економіці: Основні поняття та принципи дослідження операцій. Об'єкт дослідження. Мета та цілі дослідження. Моделювання в теорії дослідження операцій. Математичне моделювання. Операційні системи, призначені для людей. Методика проведення дослідження операцій. Визначення мети та значимості цілей. Дослідження стратегій. Планування етапів розбудови проекту. Визначення проблеми дослідження. Розбудова математичної моделі. Інформаційне забезпечення та вибір числових методів. Розробка технічного завдання, програмування та відладка. Накопичення даних. Перевірка дієздатності моделі. ВИРОБНИЧІ ФУНКЦІЇ. Поняття виробничої функції. Виробничі функції однієї змінної. Багатофакторні виробничі функції. Загальні властивості виробничих функцій...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com