Головна

Обрытько Б. А. Рекламный менеджмент: Конспект лекций. - К.: МАУП, 2000. - 120 с.

Вместо введения. Из истории развития рекламы.....3
Тема 1. Сущность и сфера рекламного менеджмента.....14
1.1. Назначение и сущность рекламного менеджмента.....14
1.2. Сфера рекламного менеджмента.....15
1.3. Правовое регулирование рекламного менеджмента в Украине.....20
Тема 2. Рекламное исследование рынка.....26
2.1. Сущность и содержание рекламного исследования.....26
2.2. Исследование целей рекламы.....30
2.3. Исследование психологических факторов коммуникативных целей рекламы.....34
2.4. Прогнозирование эффективности рекламного обращения.....39
2.5. Исследование связи рекламного обращения
с рекламоносителем.....43
Тема 3. Планирование рекламной кампании.....50
3.1. Разработка плана рекламной кампании.....50
3.2. Стратегия рекламных обращений.....54
3.3. Формирование бюджета рекламной кампании.....59
3.4. Информационные системы и технологии в планировании рекламных кампаний.....66
Тема 4. План-график использования рекламных средств в рекламной кампании.....73
4.1. Общие положения.....73
4.2. Тактика рекламных обращений.....77
4.3. Содержание плана-графика использования рекламных средств.....84
4.4. Планирование мероприятий паблик-рилейшнз в рекламной кампании.....86
Тема 5. Контроль эффективности рекламной кампании.....91
5.1. Общие положения.....91
5.2. Оценивание экономического эффекта рекламной кампании.....95
5.3. Оценивание влияния рекламной кампании на поведение потребительской аудитории.....98
5.4. Методы определения эффективности рекламных средств.....109
Вместо послесловия. Рекламный менеджмент не догма, а руководство к действию.....115
Список использованной и рекомендуемой литературы.....117

Одержати книгу
"Обрытько Б. А. Рекламный менеджмент"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Шлійко А.В. Економіка підприємництва на ринку товарів і послуг: Соціально-економічна основа економіки підприємництва на ринку товарів і послуг. Підприємництво та підприємства на ринку товарів і послуг. Сутність підприємництва на ринку товарів і послуг як сучасної форми діяльності в ринковій системі господарювання. Підприємницька ідея, типи, форми підприємств на ринку товарів і послуг. Характеристика основних форм об'єднань підприємницьких структур, їх суть, особливості формування. Законодавчо-правова база, значення та зміст інформаційного забезпечення підприємницької діяльності. Економіка та організація становлення підприємництва на ринку товарів і послуг. Функціональні стратегії підприємництва на ринку товарів і послуг...
Гуцаленко Л. В. Державний фінансовий контроль: Суть, предмет і метод державного фінансового контролю. Сутність, мета та завдання державного фінансового контролю. Види і форми здійснення державного фінансового контролю. Предмет і метод державного фінансового контролю. Принципи організації та здійснення державного фінансового контролю. Органи державного фінансового контролю та їх характеристика. Характеристика органів державного фінансового контролю. Суб'єкти, які здійснюють зовнішній фінансовий контроль. Органи внутрішнього фінансового контролю. Суб'єкти, які здійснюють функції внутрішнього державного фінансового контролю. Державна контрольно-ревізійна служба та її функції. Завдання та основні функції державної контрольно-ревізійної служби України...
Косова Т.Д., Циганов О.Р. Банківські операції: Загальна характеристика банківського продукту, пасивні операції та організація грошового обігу. Загальна характеристика банківських операцій і послуг. Поняття банківського продукту та ознаки його класифікації. Взаємозв'язок операцій та результатів банківської діяльності. Загальна характеристика нетрадиційних банківських послуг. Правове регулювання банківських операцій в Україні. Страхування банківських операцій. Пасивні операції банків, їхній склад і структура. Економічний зміст та форми пасивних операцій. Сутність, структура, функції власного капіталу банку. Операції щодо залучення банківських ресурсів. Види та порядок відкриття банківських рахунків. Формування не депозитних джерел. Послуги комерційних банків...
Пушкар М. С. Фінансовий облік: Фінансовий облік як наука та його організація. Фінансовий облік: сутність та сфера застосування. Фінансовий облік як галузь економічної науки. Сфера застосування фінансового обліку. Фінансова звітність як інформаційна база для прийняття управлінських рішень. Загальні вимоги до фінансової звітності. Організаційні та методологічні аспекти фінансового обліку. Місце фінансового обліку серед облікових дисциплін. Концептуальна модель фінансового обліку. Облікова політика підприємства. Методологія фінансового обліку. Удосконалення фінансового обліку на основі системного підходу. Методи і моделі обробки облікової інформації. Моделювання системи фінансового обліку. Організація синтетичного й аналітичного обліку...
Кравченко В. І. Місцеві фінанси України: Основи теорії місцевих фінансів. Вчення про місцеві фінанси. Формування науки про місцеві фінанси. Сутність місцевих фінансів та причини появи їх. Місцеві фінанси як система. Місцеві фінанси в економічній системі держави. Функції місцевих фінансів. Місцеві фінанси як інструмент перерозподілу ВВП. Місцеві фінанси як фіскальний інструмент. Місцеві фінанси як інструмент фінансування громадських послуг. Місцеві фінанси як інструмент економічного зростання. Територіальна громада як суб'єкт економічної та фінансової діяльності. Поняття територіальний колектив та його роль. Функції територіальної громади, її роль і правовий статус. Основи фінансової автономії місцевих органів влади...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com