Головна

Ромат Е.В. Реклама в системе маркетинга: Учеб. пособие / Харьк. гос. академия технол. и орг. питания. - Харьков, 1995. - 229 с.

ПРЕДИСЛОВИЕ.....5
Раздел 1. СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ.....7
1.1. Роль и место системы маркетинговых коммуникаций (СМК) в комплексе маркетинга.....7
1.2. Основные средства маркетинговых коммуникаций.....18
1.2.1. Реклама как элемент СМК.....18
1.2.2. Коммерческая пропаганда.....26
1.2.3. Стимулирование сбыта.....31
1.2.4. Личная продажа.....36
1.3. Участие фирмы в выставках и ярмарках.....39
1.3.1. Основные типы ярмарок и выставок.....39
1.3.2. Процесс организации выставки.....42
1.3.3. Процесс участия фирмы в работе выставки.....46
1.4. Спонсорство.....51
1.4.1. Коммуникационные цели спонсорства.....51
1.4.2. Спонсорство в области спорта.....54
1.4.3. Спонсорство в области культуры.....56
1.4.4. Спонсорство в социальной сфере.....57
1.5. Фирменный стиль (ФС).....58
1.5.1. Основные элементы фирменного стиля.....58
1.5.2. Разработка товарного знака.....66
1.6. Факторы, определяющие структуру СМК.....73
Раздел 2. КОММУНИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СРЕДСТВА РЕКЛАМЫ.....80
2.1. Схема рекламной коммуникации.....80
2.2. Рекламное обращение.....86
2.2.1. Содержание рекламного обращения.....87
2.2.2. Форма рекламного обращения.....95
2.2.3. Структура рекламного обращения.....100
2.3. Средства передачи рекламного обращения.....102
2.3.1. Основные этапы процесса выбора средств рекламы....102
2.3.2. Реклама в прессе и печатная реклама.....104
2.3.3. Экранная реклама и реклама на радио.....109
2.3.4. Другие средства передачи рекламного обращения.....114
2.3.5. Выбор конкретных рекламоносителей.....118
Раздел 3. УПРАВЛЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.....122
3.1. Информационное обеспечение рекламы.....124
3.1.1. Основные информационные подсистемы.....124
3.1.2. Рекламные исследования.....126
3.2. Планирование рекламной деятельности.....138
3.2.1. Система маркетингового планирования.....138
3.2.2. Разработка рекламной стратегии.....144
3.2. Организация рекламной деятельности.....145
3.3.1. Организация рекламодателя.....148
3.3.2. Формирование рекламного бюджета.....152
3.3.3. Рекламные агентства.....158
3.3.4. Рекламная кампания.....162
3.4. Контроль рекламной деятельности.....169
3.4.1. Понятие, уровни и виды контроля рекламной деятельности.....169
3.4.2. Тактический контроль рекламы.....172
3.4.3. Стратегический внутрифирменный контроль.....175
3.4.4. Регулирование рекламной деятельности (потребители, общественность, государство).....178
Раздел 4 СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ И РЕКЛАМНЫХ ТЕРМИНОВ.....189
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....206
Приложение 1 МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОДЕКС МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ ПО РЕКЛАМНОЙ ПРАКТИКЕ.....209
Приложение 2 «ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ» ВЕДУЩИХ РЕКЛАМНЫХ АГЕНТСТВ И СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ СЕВЕРО-ВОСТОКА УКРАИНЫ.....215

Одержати книгу
"Ромат Е.В. Реклама в системе маркетинга"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Сизоненко В. О. Підприємництво: Вступ до підприємництва. Підприємництво в ринковій системі господарювання. Загальна характеристика ринкової системи господарювання. Типи ринкових економічних систем. Сучасне розуміння підприємництва. Організація бізнесу і заснування фірми. Організаційно-правові форми підприємництва. Банківське обслуговування бізнесу. Маркетингові дослідження ринкового середовища. Формування підприємництва в процесі роздержавлення і приватизації власності. Реформування власності - основа формування суб'єктів підприємницької діяльності. Концепція роздержавлення і приватизації та механізм її реалізації. Фінансові аспекти приватизації. Оренда як форма роздержавлення власності. Особливості міжнародного підприємництва...
Бутинець Ф.Ф. та ін. Контроль і ревізія: Господарський контроль. Господарський контроль: його сутність та необхідність. Господарський контроль: поняття, завдання, функції та процес здійснення. Контроль як функція управління. Етапи розвитку господарського контролю. Зв'язок господарського контролю з іншими навчальними дисциплінами. Теоретичні аспекти господарського контролю: предмет, об'єкти, метод і принципи. Наука про господарський контроль, її основні характеристики. Предмет та об'єкти господарського контролю. Методологія господарського контролю. Принципи, категорії та закономірності господарського контролю. Класифікація господарського контролю. Підходи до класифікації господарського контролю. Етапи контролю господарських процесів...
Васюренко О.В. Банківські операції: Становлення, сучасний стан та розвиток банківської справи. Банківська діяльність: сутність, процес становлення та основні функції. Особливості функціонування сучасних банківських систем. Становлення та розвиток банківської системи України. Економіко-правові особливості діяльності Національного банку України. Організаційно-правові основи функціонування НБУ. Функції та операції НБУ. Грошово-кредитна політика НБУ. Особливості побудови плану рахунків НБУ. Порядок створення й організація діяльності комерційних банків. Види й операції комерційних банків. Порядок створення та реєстрації комерційних банків. Ліцензування комерційних банків. Операції комерційних банків з формування ресурсної бази. Власні ресурси комерційного банку...
Нашкерська Г.В. Фінансовий облік: Фінансовий облік. Основи побудови фінансового обліку. Зміст і завдання фінансового обліку. Облікова інформація та прийняття економічних рішень. Користувачі облікової інформації. Суб'єкти господарської діяльності в Україні. Організація облікової роботи. Основні принципи фінансового обліку. Нормативне регламентування фінансового обліку. Вимірювання і оцінка у фінансовому обліку. Зміст та необхідність облікових оцінок. Оцінка на дату придбання (виготовлення) активів. Оцінка на дату передачі (обміну). Оцінка з урахуванням зміни вартості грошей у часі. Оцінка за ліквідаційною вартістю. Облік грошових коштів та їх еквівалентів. Зміст грошових коштів та їх еквівалентів. Облік касових операцій. Облік грошових коштів на рахунках у банках...
Сунцова О.О. Місцеві фінанси: Місцеві фінанси, їх сутність, склад і роль у розвитку економічної і соціальної інфраструктури. Формування науки про місцеві фінанси. Становлення системи місцевих фінансів. Система місцевих фінансів та їх роль в економічній системі держави. Прозорість та оптимальна децентралізація системи державних фінансів як передумови її ефективного функціонування. Функції місцевих фінансів та економічний механізм управління територіями. Функція територіальної громади, її роль та правовий статус. Основи фінансової автономії місцевих органів влади. Виконання бюджетної політики на місцевому рівні. Основи бюджетної системи України. Роль місцевих бюджетів у фінансовій системі держави...

© 2009-2019  eclib.atwebpages.com