Головна

Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність: Курс лекцій. - К.: МАУП, 2002. - 240 с.

Вступ.....3
Тема 1. Реклама - ефективний інструмент маркетингової політики комунікацій.....5
1.1. Реклама: сутність, цілі, завдання.....5
1.2. Класифікація реклами.....9
1.3. Класифікація реклами на основі етапів життєвого циклу товару.....17
1.4. Роль реклами в стратегії маркетингу.....20
Тема 2. Історія виникнення й розвитку реклами.....23
2.1. Зародження реклами у стародавні часи.....23
2.2. Розвиток реклами в Західній Європі та США.....29
2.3. Становлення і розвиток рекламної справи в Україні.....35
Тема 3. Психологічні основи реклами.....62
3.1. Реклама як метод впливу на поведінку споживачів.....62
3.2. Мотивація поведінки споживача.....69
3.3. Процес сприйняття реклами.....75
3.4. Чуттєва реакція на рекламу.....81
Тема 4. Рекламні звернення.....88
4.1. Основи розробки та створення рекламних звернень.....88
4.2. Особливості художнього оформлення друкованих рекламних звернень.....96
4.3. Фірмове гасло у рекламі.....99
4.4. Творчі стилі в рекламі.....101
Тема 5. Рекламна діяльність.....120
5.1. Рекламні агентства.....120
5.2. Рекламодавці.....126
5.3. Планування рекламної діяльності.....131
5.4. Реклама у засобах масової інформації.....138
5.5. Створення іміджу і розробка фірмового стилю.....147
5.6. Особливості реклами на місці продажу. Оформлення вітрин. Виставки і ярмарки.....152
Тема 6. Нові перспективні напрями в рекламі.....163
6.1. Брендинг - високоефективна технологія завоювання й утримання споживача.....163
6.2. Директ-маркетинг.....167
6.3. Реклама в Internet.....171
Тема 7. Реклама в зовнішньоекономічній діяльності.....185
7.1. Особливості міжнародного ринку реклами.....185
7.2. Норми, правила та законодавче забезпечення рекламної діяльності в Росії, США і країнах Західної Європи.....188
7.3. Міжнародно-нормативне регулювання рекламної діяльності громадськими некомерційними організаціями.....197
Тема 8. Рекламне законодавство України.....201
8.1. Закон України "Про рекламу".....201
8.2. Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції".....208
8.3. Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".....210
8.4. Законодавство України, що опосередковано стосується реклами.....212
8.4.1. Закон України "Про інформацію".....212
8.4.2. Закон України "Про видавничу справу".....218
8.4.3. Закон України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні".....222
8.4.4. Закон України "Про телебачення і радіомовлення".....223
8.4.5. Закон України "Про захист інформації в автоматичних системах".....227
8.4.6. Захист авторських прав у рекламі.....229
Післямова.....234
Список використаної та рекомендованої літератури.....236

Одержати книгу
"Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Захарчин Г. М. Основи підприємництва: Культура. Культурологічний контекст вітчизняного підприємництва. Мотивація підприємницької діяльності. Синтез культури та відповідальності у підприємництві. Технологія. Алгоритм започаткування підприємницької діяльності. Організація функціонування суб'єктів підприємництва. Звітність приватного підприємця - фізичної особи. Заповнення платіжного документа (платіжного доручення). Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат фізичними особами - платниками Єдиного податку. Ресурсне забезпечення підприємництва. Фінансова інформація про підприємництво. Відповідальність. Економічна свобода та відповідальність у сфері підприємництва. Юридична відповідальність у сфері підприємництва...
Політична економія / За ред. Ніколенко Ю. В: Політична економія в системі економічних наук. Поняття економіки та виробничих відносин. Політична економія в системі економічних наук. Методи економічного аналізу. Економіка позитивна і економіка нормативна. Зародження та основні етапи розвитку економічної думки. Зародження економічної думки. Формування політичної економії як науки. Основні напрями сучасної економічної думки. Потреби, ресурси та виробничі можливості суспільства. Потреби як рушійний мотив виробничої діяльності. Суспільне виробництво. Матеріальне і нематеріальне виробництво. Фактори суспільного виробництва. Економічні відносини власності. Поняття власності. Типи, форми і види власності. Відносини власності у змішаній економічній системі...
Ільїна С.Б. Основи аудиту: Виникнення та розвиток аудиту в умовах ринкової економіки. Історія виникнення і розвитку аудиту. Організація і місце аудиту в системі контролю. Класифікація аудиту. Організаційні форми аудиторської діяльності, їх функції, права та відповідальність. Організація проведення аудиторської діяльності. Система регулювання аудиторської діяльності в Україні. Основні етапи проведення аудиторської перевірки. Порядок укладення договору на проведення аудиту. Планування проведення аудиту. Аудиторський ризик та суттєвість в аудиті. Етика аудитора та вимоги до його кваліфікації. Нормативні вимоги до діяльності аудитора. Сертифікація та ліцензування діяльності аудиторів. Стандарти (норми) аудиту. Нормативна база регулювання аудиторської діяльності...
Білоусько B.C., Беленкова М.І та ін. Теорія бухгалтерського обліку: Програма курсу «теорія бухгалтерського обліку». Загальна характеристика і функції господарського обліку. Загальні положення. Характеристика господарського обліку, його виникнення та розвиток. Види господарського обліку та їх методологічна єдність. Вимірники, що застосовуються в обліку. Мета й основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Завдання, вимоги та функції бухгалтерського обліку. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Предмет і метод бухгалтерського обліку. Загальна характеристика предмета бухгалтерського обліку. Господарські активи (засоби), джерела їх утворення як об'єкти бухгалтерського обліку та їх класифікація...
Петленко Ю.В., Рожко О.Д. Місцеві фінанси: Опорний конспект лекцій: Місцеві фінанси в економічній системі держави. Формування науки про місцеві фінанси. Сутність місцевих фінансів та причини їх появи. Місцеві фінанси як система. Функції місцевих фінансів. Територіальна громада: поняття, функції, роль, правовий статус. Основи фінансової автономії місцевих органів влади. Поняття фінансової автономії місцевих органів влади. Межі та кількісні показники фінансової автономії. Взаємозв'язок місцевих і державних фінансів. Міжнародні стандарти організації місцевих фінансів. Система місцевих фінансових інститутів. Інститут самостійних місцевих бюджетів. Структура системи місцевих фінансових інститутів. Поняття самостійності бюджету. Доходи місцевих бюджетів...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com