Головна

Швець Н. Г. Раціоналізація трудової діяльності: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2004. - 96 с.

Вступ.....3
Розділ 1. Місце і роль раціоналізації трудової діяльності у розвитку теорії та практики організації праці.....4
Розділ 2. Сутність та структура трудової діяльності.....12
Розділ 3. Методологічні підходи до раціоналізації трудової діяльності.....20
Розділ 4. Основні поняття про право інтелектуальної власності.....31
Розділ 5. Раціоналізація трудової діяльності в управлінні.....36
Розділ 6. Ергономічний підхід до раціоналізації трудової діяльності.....51
Розділ 7. Працездатність і методи її підвищення.....60
Розділ 8. Тренінги розвитку здібностей інноваційного підходу до вирішення проблем раціоналізації трудової діяльності.....69
Додатки.....78
Список використаної та рекомендованої літератури.....88

Одержати книгу
"Швець Н. Г. Раціоналізація трудової діяльності"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Норіцина Н. І. Маркетингова політика комунікацій: Комунікація та її значення в маркетингу. Процес маркетингової комунікації. Вибір комплексу просування. Види маркетингових комунікацій: переваги і недоліки. Нові комунікативні технології. Реклама як основний засіб маркетингової комунікації. Значення реклами в маркетингу. Цілі і види реклами. Канали поширення реклами. Законодавче регулювання рекламної діяльності. Стимулювання збуту й особливості його використання. Особливості стимулювання збуту. Стимулювання збуту на етапах життєвого циклу товару. Види стимулювання збуту. Паблік рилейшнз у маркетинговій політиці комунікацій. Сутність паблік рилейшнз. Внутрішні та зовнішні паблік рилейшнз. Методи й інструменти паблік рилейшнз. Кризові паблік рилейшнз...
Зовнішньоторговельні аспекти конкурентної політики України в умовах СОТ / За ред. А.А. Мазаракі: Теорія та світовий досвід державного регулювання конкуренції в умовах глобалізації. Теоретико-методологічні засади міжнародної конкуренції та конкурентоспроможності. Міжнародна конкуренція та конкурентоспроможність: поняття, чинники, складові формування. Методичні засади оцінки конкурентоспроможності країни. Інноваційний розвиток - пріоритетний напрям формування конкурентної політики. Регуляторні важелі формування конкурентної політики. Принципи і методи використання інструментів регулювання міжнародного обміну. Нетарифні засоби посилення конкурентоспроможності країни. Митно-податкові інструменти підвищення конкурентоспроможності держав...
Пономаренко О. І. та ін. Сучасний економічний аналіз: У 2 ч. Ч. 2. Макроекономіка: Статична модель «витрати-випуск» Леонтьева. Міжгалузевий баланс і лінійна модель обміну. Теорія невід'ємних матриць. Аналіз продуктивності моделі «витрати-випуск». Коефіцієнти трудових витрат. Теорема Самуельсона про заміщення. Порівняльна статика моделі Леонтьева. Задача загальної рівноваги, пов'язана з моделлю Леонтьева. Задачі та вправи. Динамічні багатогалузеві моделі. Модель динамічного міжгалузевого балансу. Модель фон Неймана. Динамічна рівновага моделі фон Неймана. Продуктивність і нерозкладність у моделі фон Неймана. Рівновага моделі динамічного балансу. Модель Гейла. Задачі та вправи. Оптимальні траєкторії динамічних моделей. Магістральний підхід...
Бутинець Ф.Ф. Аудит: Теоретичні основи аудиту. Аудит: мета та місце в системі контролю. Поняття аудиту, мета, завдання, функції. Аудит як розділ науки про господарський контроль та навчальна дисципліна. Сутність та класифікація аудиту. Основні елементи, що визначають сутність аудиту: предмет, об'єкти, суб'єкти. Класифікація аудиту. Ринок аудиторських послуг. Організаційно-правові основи аудиту. Організаційні основи та принципи здійснення аудиторської діяльності. Аудитор, його статус та сертифікація. Організація аудиторської діяльності. Внутрішньофірмове управління аудиторською діяльністю. Основні принципи аудиту. Професійна культура аудитора управління аудиторською діяльністю в Україні. Загальна характеристика управління аудиторською діяльністю в Україні...
Лень B.C., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: Загальні поняття про бухгалтерський облік. Визначення бухгалтерського обліку. Класифікація видів обліку. Предмет і метод бухгалтерського обліку. Значення та завдання бухгалтерського обліку. Основні принципи та елементи бухгалтерського обліку. Технологічна структура процесу бухгалтерського обліку. Креативний облік. Загальні основи бухгалтерського обліку. Поняття про бухгалтерські регістри. Поняття про бухгалтерські рахунки і подвійний запис. Оборотна відомість. Поняття про баланси. Інвентаризація. План рахунків та форми бухгалтерського обліку. План рахунків бухгалтерського обліку. Форми бухгалтерського обліку. Облік необоротних матеріальних та нематеріальних активів. Поняття основних засобів...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com