Головна

Сизоненко В. О. Підприємництво: Підручник. - К.: Вікар, 1999. - 438 с.

Передмова.....8
Розділ 1. ВСТУП ДО ПІДПРИЄМНИЦТВА.....19
Тема 1.1. Підприємництво в ринковій системі господарювання.....19
Загальна характеристика ринкової системи господарювання.....20
Типи ринкових економічних систем.....27
Сучасне розуміння підприємництва.....35
Тема 1.2. Організація бізнесу і заснування фірми.....49
Організаційно-правові форми підприємництва.....50
Банківське обслуговування бізнесу.....58
Маркетингові дослідження ринкового середовища.....63
Тема 1.3. Формування підприємництва в процесі роздержавлення і приватизації власності.....80
Реформування власності - основа формування суб'єктів підприємницької діяльності.....81
Концепція роздержавлення і приватизації та механізм її реалізації.....83
Фінансові аспекти приватизації.....91
Оренда як форма роздержавлення власності.....95
Тема 1.4. Особливості міжнародного підприємництва.....105
Сучасні світогосподарські зв'язки.....106
Основні форми спільного підприємництва.....113
Створення і реєстрація спільних підприємств. Реєстрація іноземних представництв.....
Організація міжнародних розрахунків.....
Розділ 2. МАКРОЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.....141
Тема 2.1. Основні форми державного регулювання підприємннцтва.....141
Сучасні моделі розвитку підприємництва.....141
Необхідність та економічна сутність регулювання підприємництва.....144
Методи й механізми регулювання підприємницької діяльності.....150
Регулювання підприємництва в розвинених ринкових системах і в перехідній економіці.....153
Тема 2.2. Система оподаткування та практика її застосування.....164
Загальна характеристика системи оподаткування в Україні.....165
Податок на додану вартість.....171
Оподаткування прибутку підприємств.....176
Податки на доходи фізичних осіб.....180
Тема 2.3. Діяльність фінансових посередників на ринку цінних паперів.....191
Фондовий ринок України: структура, суб'єкти, державне регулювання та саморегуляція.....192
Інституції спільного інвестування.....201
Інвестиційний бізнес: управління активами інвестиційних компаній та інвестиційних фондів.....216
Розділ 3. МІКРОЕКОНОМІКА ТА СТРАТЕГІЯ ЗРОСТАННЯ ФІРМИ.....231
Тема 3.1. Особливості економіки комерційного лгідприємства.....
Підприємство в системі ринкових відносин.....232
Система показників виробничо-комерційної діяльності підприємства, реформування ціни в ринкових умовах.....245
Тема 3.2. Мотивація підприємництва.....264
Сучасні теорії мотивації.....264
Нові форми організації заробітної плати й доходу.....270
Матеріальна зацікавленість і соціально-психологічний клімат у підприємницьких структурах.....272
Тема 3.3. Менеджмент у підприємництві: функції та механізм успіху.....283
Основи менеджменту.....284
Забезпечення ефективної діяльності фірми.....289
Моделі й методи винесення рішень.....298
Тема 3.4. Аналіз підприємницької діяльності і фінансовий менеджмент підприємства.....316
Необхідність і напрямки аналізу підприємницької діяльності.....317
Методика проведення аналізу фінансової звітності підприємства.....322
Основні напрямки фінансового менеджменту фірми.....333
Тема 3.5. Інноваційне підприємництво та інвестиційна діяльність фірми.....348
Інновації як фактор економічного зростання підприємства.....349
Специфіка інвестиційної діяльності в перехідній економіці.....362
Основи інвестиційного проектування.....371
Тема 3.6. Конкурентноздатність підприємницьких операцій.....385
Вибір в умовах невизначеності.....386
Валютні операції.....394
Лізинг як форма фінансової підтримки підприємництва.....400
Висновки.....417
Література.....427

Одержати книгу
"Сизоненко В. О. Підприємництво"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Політична економія / За ред. Ніколенко Ю. В: Політична економія в системі економічних наук. Поняття економіки та виробничих відносин. Політична економія в системі економічних наук. Методи економічного аналізу. Економіка позитивна і економіка нормативна. Зародження та основні етапи розвитку економічної думки. Зародження економічної думки. Формування політичної економії як науки. Основні напрями сучасної економічної думки. Потреби, ресурси та виробничі можливості суспільства. Потреби як рушійний мотив виробничої діяльності. Суспільне виробництво. Матеріальне і нематеріальне виробництво. Фактори суспільного виробництва. Економічні відносини власності. Поняття власності. Типи, форми і види власності. Відносини власності у змішаній економічній системі...
Основи аудиту / С. І. Дерев'янко та ін: Суть, предмет та метод аудиту. Виникнення та розвиток аудиту в світі та Україні. Місце аудиту в системі господарського контролю. Види аудиту. Предмет, об'єкти, суб'єкти і метод аудиту. Практичні завдання та ситуації. Перевір свої знання. Організація аудиту в Україні. Нормативна база регулювання аудиту в Україні. Управління аудиторською діяльністю в Україні. Порядок створення та функціонування аудиторських фірм. Аудитор, його правовий статус та сертифікація. Професійна етика. Договір на проведення аудиту. Практичні завдання та ситуації. Перевір свої знання. Організація процесу аудиту. Етапи аудиту та їх характеристика. Порядок розробки планів та програми аудиту. Практичні завдання та ситуації...
Бутинець Ф.Ф. та ін. Бухгалтерський управлінський облік: Управлінський облік в інформаційній системі підприємства: теоретико-методологічний аспект. Сутність та основні складові управлінського обліку. Сутність та завдання управлінського обліку. Місце управлінського обліку в системі бухгалтерського обліку. Еволюція (етапи розвитку) управлінського обліку. Предмет, об'єкти та методи управлінського обліку. Принципи та функції управлінського обліку. Організація управлінського обліку на підприємстві. Процес формування облікової інформації за рівнями управління. Облік за місцями виникнення витрат та центрами відповідальності. Система записів господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку. Порядок побудови та застосування аналітичного обліку на підприємстві...
Пилипенко І.І., Жук О.П. Цінні папери в Україні: Ринок цінних паперів, його зміст та призначення. Фінансовий ринок, та механізм його ціноутворення. Ринок цінних паперів та принципи його функціонування. Загальна характеристика цінних паперів. Цінні папери як реквізит фондового ринку. Цінних паперів та їхні функції. Вартісні і цінові фактори цінних паперів. Тенденції розвитку ринку цінних паперів в Україні. Види акцій та механізм їх функціонування. Види акцій та їх призначення. Обов'язки і права емітента та акціонера. Методи формування пакетів акцій, та оцінка акцій. Акції привілейовані. Методика розрахунку курсу акцій. Дивідендна політика акціонерного товариства. Векселі, їх види та механізм функціонуванні. Вексель та історія його розвитку...
Реверчук С. К. та ін. Інвестологія: наука про інвестування: Теоретико-методологічні основи дослідження інвестування в сучасній економіці. Суть, роль та значення інвестування у розвитку національної економіки. Основні види та форми іноземного інвестування. Функції прямого іноземного інвестування. Концепційні основи та особливості формування інвестиційного клімату в перехідній економіці. Види та методи управління інвестуванням. Особливості та проблеми інвестування у перехідній економіці. Вплив державної інвестиційної політики на стимулювання економічного зростання. Проблеми державного регулювання інвестицій в умовах приватизації. Аналіз та діагностика іноземного інвестування в регіональну економіку (на прикладі Львівщини)...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com