Головна

Чапка М. Психологічні засади підготовки менеджера: (Професіогр. дослідж.): Монографія - К.: МАУП, 2005. - 188 с.

Вступ.....5
Розділ 1. Соціальні і психологічні проблеми менеджменту.....7
1.1. Актуальність і ступінь розробленості проблеми.....7
1.2. Методологічні основи професіографічного дослідження підготовки менеджерських кадрів.....11
Розділ 2. Психологія управління і психологія менеджера.....16
2.1. Проблеми психології управління в період трансформації суспільства.....16
2.2. Психологічний образ польського менеджера.....22
2.3. Методика дослідження ключових диспозицій сучасного польського менеджера.....29
2.4. Питання добору кадрів у сфері менеджменту і психологія управління.....38
2.5. Стрес як негативний чинник професійної діяльності менеджера.....42
Розділ 3. Робота менеджера в бізнесових організаціях.....51
3.1. Проблеми психології управління в період трансформації суспільства.....51
3.1.1. Управління, керування, організація.....54
3.1.2. Міждисциплінарний і праксеологічний аналіз структури бізнесової організації.....55
3.1.3. Структура організацій.....58
3.2. Становище і праця менеджера на фоні завдань бізнесової організації.....60
3.3. Робота менеджера.....66
Розділ 4. Професійна освіта і психологічні умови підготовки менеджерів.....72
4.1. Підготовка менеджерів як новий напрямок розвитку професійної освіти у Польщі.....72
4.2. Психологічні аспекти професійної освіти менеджерів.....76
4.3. Образ особистості дієвого менеджера з перспективи стандартизації навчання і професійних потреб.....89
4.3.1. Риси дієвого менеджера.....92
4.3.2. Знання і вміння менеджера.....94
4.3.3. Принципи поведінки менеджерів.....96
Висновки.....110
Діаграми.....113
Список використаної літератури.....129
Додатки.....137

Одержати книгу
"Чапка М. Психологічні засади підготовки менеджера"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Маркетинг: принципи і функції / За ред. О. М. Азарян: Суть маркетингу та його сучасна концепція. Суть маркетингу, хронологія виникнення та розвитку. Еволюція концепції маркетингу, тенденції сучасного розвитку. Основні поняття в маркетингу та їх суть. Потреби і концепції споживання. Система і характеристика маркетингу. Принципи, завдання, функції та види маркетингу. Система інструментів маркетингу та їх структура. Навколишнє середовище маркетингу: внутрішнє і зовнішнє. Проблеми маркетингу на вітчизняних підприємствах. Маркетингова товарна політика. Суть маркетингової товарної політики. Маркетингова концепція товару. Концепція життєвого циклу товару. Поняття конкурентоспроможності товару. Маркетингова цінова політика...
Рум'янцев А.П., Рум'янцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність: Предмет, методологія і структура курсу ЗЕД. Нормативно-правове забезпечення ЗЕД України. Маркетинг у ЗЕД. Пошук та оцінка іноземних партнерів. Міжнародні господарські контракти. Міжнародні розрахунки і міжнародні кредити. Зовнішня торгівля суб'єктів в ЗЕД. Зовнішньоекономічна діяльність у сфері науково-технічних відносин. Іноземне інвестування в системі ЗЕД. Транспортне забезпечення ЗЕД. Митне регулювання ЗЕД. Валютне регулювання ЗЕД. Оподаткування ЗЕД. Ризики в ЗЕД. Страхування ЗЕД. Ефективність ЗЕД. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Уніфіковані правила по Інкасо. Уніфіковані правила і звичаї для документарних акредитивів (UCP500)...
Економічна теорія: У 2-х кн. Кн. 1. Макроекономіка / За ред. З. Г. Ватаманюка та С. М. Панчишина: Вступ до економічної теорії. Предмет і метод економічної теорії. Предмет економічної теорії. Методологія економічної науки. Економічна теорія і практика. Основні етапи, напрями і школи економічної теорії. Внесок українських учених у розвиток економічної теорії. Фактори виробництва та основні проблеми організації економіки. Потреби і ресурси. Ефективність економіки. Перспективи економічного зростання. Моделі економічної системи. Власність та правові форми ділових підприємств. Місце власності в економічній системі. Правові форми ділових підприємств. Процеси приватизації в сучасній економіці. Економічна роль держави. Економічні функції держави...
Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: Історія розвитку аудиту. Аудит в системі господарського контролю та його необхідність. Суть аудиту та його завдання. Виникнення аудиту в світі. Виникнення та встановлення вітчизняного аудиту. Предмет, метод та об'єкти аудиту. Предмет, об'єкти і суб'єкти аудиту. Методі методичні прийоми аудиту. Класифікація послуг, що надаються аудиторами. Аналітичні процедури в аудиті. Вибіркова перевірка. Організація аудиту в Україні, права і обов'язки аудиторів. Аудитор, його статус та сертифікація. Аудиторська діяльність. Управління аудиторською діяльністю. Основні принципи аудиту та вимоги до нього. Методика проведення аудиту, аудиторський ризик, помилки і обман в аудиторській практиці...
Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: Загальні поняття про бухгалтерський облік. Визначення бухгалтерського обліку. Класифікація видів обліку. Предметі метод бухгалтерського обліку. Значення та завдання бухгалтерського обліку. Основні принципи та елементи бухгалтерського обліку. Технологічна структура процесу бухгалтерського обліку. Креативний облік. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. Загальні засади бухгалтерського обліку. Поняття про бухгалтерські регістри. Поняття про бухгалтерські рахунки і подвійний запис. Оборотна відомість. Поняття про баланси. Інвентаризація. План рахунків та форми бухгалтерського обліку. План рахунків бухгалтерського обліку. Форми бухгалтерського обліку...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com