Головна

Мочерний С.В. Політична економія: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2002. - 687 с.

Тема 1. Предмет і метод політичної економії.....9
§ 1. Становлення і розвиток політичної економії.....9
§ 2. Предмет політичної економії.....24
§ 3. Закони і категорії політичної економії.....34
§ 4. Метод політичної економії.....(41)
§ 5. Функції політичної економії та її місце в системі економічних наук.....44
Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ.....50
Тема 2. Виробництво. Економічні потреби та інтереси.....50
§ 1. Безпосереднє виробництво та його основні фактори.....50
§ 2. Виробничі можливості і потреби суспільства.....55
§ 3. Економічні потреби та закони їхнього розвитку.....57
§ 4. Економічні інтереси, їхня структура та суперечності.....62
Тема 3. Економічна система суспільства.....68
§ 11. Сутність економічної системи та її матеріальна основа.....68
§ 2. Суспільний поділ праці й технологічний спосіб виробництва.....79
§ 3. Економічні відносини як форма та спосіб економічної системи.....84
§ 4. Суспільний спосіб виробництва.....88
§ 5. Типи та моделі економічних систем.....95
Тема 4. Відносини власності.....104
§ 1. Власність як економічна категорія.....104
§ 2. Структура економічної власності.....108
§ 3. Закон адекватності відносин економічної власності рівню, характеру та структурі продуктивних сил.....120
§ 4. Особливості розвитку відносин власності в Україні за роки незалежності.....123
Тема 5. Форми організації суспільного виробництва.....127
§ 1. Натуральна форма організації виробництва.....127
§ 2. Товарна форма організації суспільного виробництва.....130
§ 3. Товар та його властивості.....132
§ 4. Розвиток товару і товарного виробництва за сучасних умов 141
§ 5. Закони розвитку товарного виробництва.....147
Тема 6. Гроші.....151
§ 1. Виникнення та сутність грошей і грошових відносин.....151
§ 2. Еволюція грошей у XIX - початку XXI ст. та їхня сталість 163
§ 3. Еволюція грошових систем та види грошей.....167
§ 4. Закони грошового обігу та інфляція.....170
Розділ II. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ РИНКУ.....179
Тема 7. Ринок: сутність, умови формування та закони розвитку 179
§ 1. Ринок як економічна категорія.....179
§ 2. Функції ринку та умови його функціонування і розвитку 182
§ 3. Попит, пропозиція та закони, що їх регулюють.....188
§ 4. Закон Сея і закон Вальраса.....199
Тема 8. Конкуренція і монополія.....202
§ 1. Конкуренція та її закони.....202
§ 2. Монополії та конкуренції на вищій стадії капіталізму.....208
§ 3. Закони конкуренції та антитрестівське законодавство.....220
Тема 9. Структура та інфраструктура ринку.....226
§ 1. Критерії класифікації ринків та їхня структура.....226
§ 2. Соціально-економічна характеристика елементів ринку та умови їх формування в Україні.....229
§ 3. Сутність та основні елементи інфраструктури ринку.....245
Розділ Ш. СУБ'ЄКТИ РЕГУЛЬОВАНОЇ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ.....253
Тема 10. Домогосподарства.....253
§ 1. Домогосподарства як суб'єкт регульованих ринкових відносин.....253
§ 2. Доходи та витрати домогосподарств.....262
Тема 11. Підприємство та підприємництво.....268
§ 1. Підприємство як суб'єкт економічної системи.....268
§ 2. Капітал як політекономічна категорія.....284
§ 3. Капітал підприємства та його кругообіг.....291
§ 4. Оборот капіталу підприємства.....301
§ 5. Сутність підприємництва та умови його існування.....307
Тема 12. Витрати виробництва, ціни і прибуток.....313
§ 1. Витрати виробництва.....313
§ 2. Сутність ціни та механізм ціноутворення.....321
§ 3. Прибуток та теорії прибутку.....332
Тема 13. Капітал сфери обігу.....342
§ 1. Торговельний капітал та його еволюція за сучасних умов.....342
§ 2. Позичковий капітал і позичковий процент.....351
§ 3. Кредитно-банківська система капіталізму та її еволюція.....363
Тема 14. Капітал і наймана праця.....381
§ 1. Трудові відносини при капіталізмі.....381
§ 2. Заробітна плата, її форми і системи.....397
§ 3. Номінальна та реальна заробітна плата.....407
Тема 15. Підприємництво в аграрній сфері.....413
§ 1. Аграрне виробництво як єдність продуктивних сил і відносин економічної власності.....413
§ 2. Форми господарювання у сільському господарстві та їхні особливості в різних країнах.....418
§ 3. Сутність земельної ренти та її відображення у різноманітних теоріях.....430
Тема 16. Держава та її економічні функції.....438
§ 1. Держава як суб'єкт економічних відносин.....438
§ 2. Економічні функції держави.....456
Розділ IV. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОГРЕС.....471
Тема 17. Форми суспільного продукту в процесі відтворення.....471
§ 1. Суспільний продукт і його форми.....471
§ 2. Валовий внутрішній продукт та його відтворювальна структура.....475
§ 3. Сутність і види економічного відтворення.....482
§ 4. Особливості відтворення в аграрному секторі економіки 493
Тема 18. Розподіл національного доходу. Споживання і заощадження.....497
§ 1. Розподільчі відносини та їхнє місце у відтворювальному процесі.....497
§ 2. Диференціація доходів населення.....503
§ 3. Сутність та механізм перерозподілу національного доходу і доходів населення.....508
§ 4. Сутність державного регулювання розподілу доходів та його форми.....521
Темац 19. Економічне зростання і його чинники. Економічні цикли.....526
§ 1. Економічне зростання та економічний розвиток.....526
§ 2. Роль НТР в економічному зростанні та моделі економічного зростання.....534
§ 3. Економічне зростання та економічні цикли.....543
Тема 20. Зайнятість, відтворення робочої сили та державне регулювання.....556
§ 1. Сутність і форми зайнятості.....556
§ 2. Сутність безробіття та державне регулювання зайнятості за умов змішаної економіки.....565
§ 3. Розширене відтворення робочої сили та вплив на нього держави.....570
Тема 21. Господарський механізм у системі регулювання суспільного виробництва.....574
§ 1. Сутність і структура господарського механізму.....574
§ 2. Основні форми і методи державного регулювання та їхній механізм.....581
Розділ V. ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ.....596
Тема 22. Закономірності та етапи розвитку капіталістичної економічної системи.....596
§ 1. Економічна система капіталізму вільної конкуренції.....596
§ 2. Економічна система капіталізму на вищій стадії його еволюції.....601
Тема 23. Закономірності та особливості перехідних економік.....621
§ 1. Теорія та практика економічної системи соціалізму.....621
§ 2. Моделі перехідної економіки та економічний устрій країн за умов формування соціально орієнтованої економіки.....625
Розділ VI. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ.....637
Тема 24. Світове господарство.....637
§ 1. Світове господарство і його структура.....637
§ 2. Міжнародний поділ праці та процес інтернаціоналізації суспільного способу виробництва.....642
§ 3. Міжнародна економічна інтеграція.....648
Тема 25. Форми міжнародних економічних відносин.....652
§ 1. Світогосподарські зв'язки та їхні форми.....652
§ 2. Міжнародний рух капіталів та його закономірності.....657
§ 3. Міжнародні валютно-фінансові відносини.....661
§ 4. Міжнародна міграція робочої сили.....668
Тема 26. Економічні аспекти глобальних проблем.....673
§ 1. Причини виникнення і сутність глобальних проблем.....673
§ 2. Роззброєння - ключ до розв'язання глобальних проблем.....678
§ 3. Основні шляхи розв'язання інших глобальних проблем.....681

Одержати книгу
"Мочерний С.В. Політична економія"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Давидов Г.М. Аудит: Сутність аудиторської діяльності, її призначення і сфера. Система національного фінансово-економічного контролю України. Історія розвитку аудиту. Система незалежного фінансового контролю (аудиту) в Україні. Аудиторська діяльність, її сутність, функціональні завдання, предмет, метод, об'єкти аудиту. Види аудиту. Принципи аудиту. Планування, стадії та процедури аудиту. Планування аудиту. Стадії аудиту. Процедури аудиту. Аудиторські докази і аудиторські тести. Аудиторські докази, їх сутність та класифікація. Значимість аудиторських доказів. Тести систем контролю. Процедури перевірки на суттєвість. Вибіркові дослідження в аудиті. Визначення розміру вибірки. Поняття суттєвості у вибірковому дослідженні. Виявлення помилок і шахрайства. Класифікація помилок...
Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: Загальні поняття про бухгалтерський облік. Визначення бухгалтерського обліку. Класифікація видів обліку. Предметі метод бухгалтерського обліку. Значення та завдання бухгалтерського обліку. Основні принципи та елементи бухгалтерського обліку. Технологічна структура процесу бухгалтерського обліку. Креативний облік. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. Загальні засади бухгалтерського обліку. Поняття про бухгалтерські регістри. Поняття про бухгалтерські рахунки і подвійний запис. Оборотна відомість. Поняття про баланси. Інвентаризація. План рахунків та форми бухгалтерського обліку. План рахунків бухгалтерського обліку. Форми бухгалтерського обліку...
Економіка підприємства / За ред. С.Ф. Покропивного: Вступ до економіки підприємства. Підприємство в сучасній системі господарювання. Підприємство як суб'єкт господарювання. Поняття, цілі й напрямки діяльності. Правові основи функціонування. Класифікація та структура підприємств. Добровільні та інституціональні об'єднання підприємств (організацій). Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій. Основи підприємницької діяльності. Підприємництво як сучасна форма господарювання. Договірні взаємовідносини та партнерські зв'язки в підприємницькій діяльності. Міжнародна підприємницька діяльність. Управління підприємствами. Сутність і функції процесу управління. Методи управління діяльністю підприємств...
Горбач Л.М., Каун О.Б. Ринок фінансових послуг: Сутність та умови формування ринку фінансових послуг. Зміст, особливості та класифікація послуг. Ринок фінансових послуг: поняття, функції та значення в економіці. Становлення ринку фінансових послуг в Україні. Право на здійснення операцій та законодавче регулювання договорів із надання фінансових послуг. Фінансове посередництво та небанківські фінансові посередники. Порядок створення, діяльності і ліквідації фінансових установ. Організаційні правила та умови початку діяльності фінансових установ. Облік та звітність фінансових установ. Заходи щодо запобігання легалізації грошей, набутих злочинним шляхом. Порядок ліквідації фінансових установ. Державне регулювання ринків фінансових послуг...
Новак В.О. та ін. Інформаційне забезпечення менеджменту: Інформація в процесах управління. Інформаційні технології як запорука стабільного соціального розвитку суспільства. Вплив інформаційних технологій на соціальний розвиток. Роль інформації у системі управління. Інформаційний менеджмент. Сутність, предмет і завдання інформаційного менеджменту. Завдання інформаційних технологій у процесах управління. Основні напрямки комп'ютеризації менеджменту. Управління організацією як процес цілеспрямованого перетворення управлінської інформації. Об'єкти та суб'єкти управління як учасники інформаційної взаємодії. Фактична та результатна управлінська інформація. Роль комунікацій у процесі управління. Людський фактор у фільтруванні управлінської інформації...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com