Головна

Верхоглядова Н.І., Ільіна С.Б., Іваннікова Н.А., Слабко Я.Я., Лисенко Ю.В. Основи ціноутворення: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2006 р. - 252 с.

Передмова.....7
Розділ 1. Політика цін та її мета.....8
1.1. Ціна в комплексі комерційних засобів.....8
1.2. Вплив політики цін на діяльність підприємства.....11
1.3. Довгострокові цілі політики цін.....13
1.4. Державне регулювання цін в Україні.....14
1.5. Ключові поняття.....17
1.6. Контрольні питання.....17
1.7. Практичний блок.....18
1.7.1. Приклади розв'язування задач.....18
1.7.2. Завдання для самостійної роботи.....18
1.8. Контрольний блок.....19
1.8.1. Тести.....19
1.8.2. Графічний диктант.....22
Розділ 2. Фактори, що впливають на ціноутворення.....24
2.1. Кон'юнктура ринку і кон'юнктуроутворюючі фактори.....24
2.2. Ціна і канали руху товарів.....29
2.3. Урядові заходи пов'язані з ціноутворенням.....34
2.4. Конкуренція як один із факторів ціноутворення.....42
2.5. Вплив держави на ціноутворення.....48
2.6. Вплив витрат на встановлення цін.....50
2.7. Ключові поняття.....54
2.8. Контрольні питання.....55
2.9. Практичний блок.....56
2.9.1. Приклади розв'язування задач.....56
2.9.2. Завдання для самостійної роботи.....60
2.10. Контрольний блок.....62
2.10.1. Тести.....62
2.10.2. Графічний диктант.....66
Розділ 3. Стратегія ціноутворення.....68
3.1. Довгострокові наслідки прийняття рішень.....68
3.2. Розробка стратегії ціноутворення.....71
3.3. Види цінових стратегій підприємства.....75
3.4. Цінові лінії.....78
3.5. Вплив ціни на реалізацію товарів і прибуток.....81
3.6. Ключові поняття.....90
3.7. Контрольні питання.....91
3.8. Практичний блок.....91
3.8.1. Приклади розв'язання задач.....91
3.8.2. Завдання для самостійної роботи.....94
3.9. Контрольний блок.....95
3.9.1. Тести.....95
2.9.2. Графічний диктант.....98
Розділ 4. Основні види цін, їх склад і структура.....100
4.1. Склад ціни залежно від каналів руху товарів.....100
4.2. Види цін залежно від самостійності підприємства.....103
4.3. Ціни і транспортні витрати.....107
4.4. Види цін залежно від територіальної диференціації і часу дії.....108
4.5. Ключові поняття.....109
4.6. Контрольні питання.....110
4.7. Практичний блок.....110
4.7.1. Приклади розв'язування задач.....110
4.7.2. Завдання для самостійної роботи.....115
4.8. Контрольний блок.....116
4.8.1. Тести.....116
4.8.2. Графічний диктант.....119
Розділ 5. Методи встановлення ціни на товар.....121
5.1. Основні методи встановлення цін.....121
5.2. Витратні методи встановлення ціни.....124
5.3. Ринкові методи визначення цін.....135
5.4. Економетричні методи встановлення ціни.....144
5.5. Ключові поняття.....152
5.6. Контрольні питання.....153
5.7. Практичний блок.....154
5.7.1. Приклади розв'язування задач.....154
5.7.2. Завдання для самостійної роботи.....156
5.8. Контрольний блок.....157
5.8.1. Тести.....157
5.8.2. Графічний диктант.....160
Розділ 6. Встановлення ціни з урахуванням конкурентноздатності товару.....161
6.1. Конкурентноздатність товару і конкурентна перевага.....161
6.2. Визначення конкретної позиції фірми й оцінка технічного рівня товару.....165
6.3. Етапи формування ціни з урахуванням конкурентноздатності товару й визначення «байдужих» цін.....172
6.4. Ціноутворення при різних моделях конкуренції.....175
6.5. Ключові поняття.....180
6.6. Контрольні питання.....181
6.7. Практичний блок.....182
6.7.1. Приклади розв'язування задач.....182
6.7.2. Задачі для самостійного розв'язування.....183
6.8. Контрольний блок.....184
6.8.1. Тести.....184
6.8.2. Графічний диктант.....188
Розділ 7. Ціноутворення на підприємствах торгівлі.....190
7.1. Цінова політика підприємств торгівлі.....190
7.2. Формування цінової політики торгівельного підприємства.....196
7.3. Оцінка ефективності комерційних угод торгівельних підприємств.....200
7.4. Ключові поняття.....204
7.5. Контрольні питання.....204
7.6. Практичний блок.....205
7.6.1. Приклади розв'язування задач.....205
7.6.2. Завдання для самостійної роботи.....207
7.7. Контрольний блок.....208
7.7.1. Тести.....208
7.7.2. Графічний диктант.....211
Розділ 8. Ціноутворення в міжнародній торгівлі.....213
8.1. Світові ціни і специфіка їх формування.....213
8.2. Види світових цін та їх характеристика.....216
8.3. Транспортний фактор ціноутворення у світовій торгівлі.....218
8.4. Методи визначення зовнішньоторговельних цін та їх особливості.....221
8.5. Демпінг і міжнародна торгівельна політика.....225
8.6. Ключові поняття.....230
8.7. Контрольні питання.....231
8.8. Практичний блок.....232
8.8.1. Приклади розв'язування задач.....232
8.8.2. Завдання для самостійної роботи.....233
8.9. Контрольний блок.....234
8.9.1. Тести.....234
8.9.2. Графічний диктант.....237
Словник понять і термінів.....239
Література.....246
Додатки.....249

Одержати книгу
"Верхоглядова Н.І. та ін. Основи ціноутворення"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Завадський Й.С. Менеджмент: Теорія і методологія менеджменту Management theory and methodology. Розуміння зовнішнього і внутрішнього середовища організації. Суть, цілі і види менеджменту. Наукові принципи менеджменту. Розвиток теорії і практики менеджменту Development of Management Theory and Practice. Наукові погляди, що передували класичній теорії. Генезис і еволюція менеджменту. Класична школа. Біхевіористська теорія. Теорія бюрократії і кількісний підхід до менеджменту. Сучасні підходи до менеджменту. Функції менеджменту Management Functions. Поняття і класифікація функцій. Зміст основних функцій менеджменту. Характеристика спеціальних функцій. Розвиток функцій менеджменту зі зміною зовнішнього і внутрішнього середовища...
Хміль Ф. І. Основи менеджменту: Загальні засади управління й менеджменту. Сутність управління. Сфери і типи управління. Сутність і особливості, управління виробничо-господарськими організаціями. Еволюція управління суспільним виробництвом. Специфіка менеджменту. Сутність менеджменту як системи управління в ринкових умовах. Структурний аналіз менеджменту. Мета, завдання, стадії менеджменту. Сучасна парадигма менеджменту. Соціально-економічна природа управлінської праці. Особливості менеджменту в економічно розвинутих країнах. Північноамериканська модель менеджменту. Західноєвропейська модель менеджменту. Японська модель менеджменту. Концептуальні моделі сучасного менеджменту. Особливості становлення сучасного менеджменту в Україні...
Норіцина Н. І. Маркетингова політика комунікацій: Комунікація та її значення в маркетингу. Процес маркетингової комунікації. Вибір комплексу просування. Види маркетингових комунікацій: переваги і недоліки. Нові комунікативні технології. Реклама як основний засіб маркетингової комунікації. Значення реклами в маркетингу. Цілі і види реклами. Канали поширення реклами. Законодавче регулювання рекламної діяльності. Стимулювання збуту й особливості його використання. Особливості стимулювання збуту. Стимулювання збуту на етапах життєвого циклу товару. Види стимулювання збуту. Паблік рилейшнз у маркетинговій політиці комунікацій. Сутність паблік рилейшнз. Внутрішні та зовнішні паблік рилейшнз. Методи й інструменти паблік рилейшнз. Кризові паблік рилейшнз...
Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції: Валютні відносини та світові валютні системи. Відносини у світогосподарських зв'язках. Еволюція світової валютної системи. Елементи валютної системи. Міжнародний ринок обміну валют. Сутність валютних операцій. Ринок фінансових деривативів. Міжнародний банківський бізнес. Міжнародні кореспондентські відносини банків. Електронні системи міжнародних міжбанківських розрахунків і платежів. Дистанційне банківське обслуговування. Організація міжнародних розрахункових операцій банку. Організація міжнародних розрахунків за допомогою інкасо. Організація міжнародних розрахунків за допомогою акредитива. Засоби здійснення міжнародних платежів. Способи здійснення міжнародних платежів...
Основи економічної теорії / За ред. С.В. Мочерного: Загальні основи економічного розвитку. Предмет і метод економічної теорії. Предмет економічної теорії і його відмінність від політичної економії. Сутність і структура продуктивних сил і виробничих відносин. Економічні закони і категорії та їх класифікація. Метод економічної теорії і його складові елементи. Основні етапи становлення і розвитку економічної теорії. Виникнення й еволюція політичної економії до кінця XIX ст. Основні напрями сучасної економічної теорії. Економічний прогрес: основні критерії і рушійні сили. Сутність і критерії економічного прогресу. Рушійні сили і фактори економічного прогресу. НТР та її роль в економічному прогресі...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com