Головна

Ґріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник / Наук. ред. В.Яцупа, Д.Олесневич. - Львів: БаК, 2001. - 624 с.

Слово до українського читача.....хііі
Передмова до українського видання.....xiv
Передмова.....xv
ЧАСТИНА 1. ВСТУП ДО МЕНЕДЖМЕНТУ.....1
Розділ 1. Розуміння фаху менеджера.....2
Вступ до менеджменту.....4
Категорії менеджерів (4) Головні функції менеджменту (6) Базові управлінські навики (8) Наука і мистецтво менеджменту (9) Еволюція менеджменту.....10
Значення теорії та історії (10) Історичний контекст менеджменту (11) Класична теорія менеджменту (11) Школа людських стосунків (13) Кількісна теорія менеджменту (16) Сучасна теорія менеджменту.....18
Системний підхід (18) Ситуаційний підхід (19) Проблеми і вимоги сучасного менеджменту (20) Резюме.....22
Запитання для обговорення.....23
Вироблення ефективних технічних навиків.....24
Вироблення ефективних діагностичних навиків.....25
Вироблення ефективних комунікативних і міжособових навиків.....26
Ви робите виклик.....27
Самооцінка навиків: Самопізнання.....28
Експериментальна вправа: Вікно Джогарі.....29
Ситуація для аналізу: Шлях до зірок.....30
З досвіду менеджменту в Україні.....33
Внесок у розвиток світової науки менеджменту українських науковців дореволюційної доби (33) Розвиток науки управління в Україні за часів СРСР (34) Особливості формування сучасної системи менеджменту в Україні (44) Це треба знати: Риси, які характеризують менеджерів високого класу і забезпечують їм успіх.....48
Ситуація для аналізу: Пріоритети української компанії "Інформаційні комп'ютерні системи".....49
Ситуація для аналізу: Фрагмент з ділового життя сучасного менеджера.....51
Розділ 2. Середовище організацій і менеджерів.....54
Середовище організації.....56
Загальне середовище (56) Робоче середовище (57) Внутрішнє середовище (60) Етичне та соціальне середовище менеджменту.....62
Етика особи в організаціях (62) Соціальна відповідальність та організації (64) Керування соціальною відповідальністю (65) Міжнародне середовище менеджменту.....67
Тенденції міжнародного бізнесу (67) Види міжнародної економічної діяльності (68) Умови міжнародного бізнесу (69) Культура організації.....72
Значення культури (72) Чинники культури (72) Керування культурою організації (73) Резюме.....74
Запитання для обговорення.....75
Вироблення ефективних навиків правильного розподілу часу.....76
Вироблення ефективних навиків ухвалення рішень.....77
Вироблення ефективних комунікативних навиків.....78
Ви робите виклик.....79
Самооцінка навиків: Глобальний аспект.....80
Експериментальна вправа: Етика оцінювання працівника.....81
Ситуація для аналізу: Porsche перемикає швидкість.....83
З досвіду менеджменту в Україні.....86
Формування ринкового середовища в Україні (86) Ситуація для аналізу: АвтоЗАЗ-Daewoo: втрата контролю чи ненадійний партнер.....89
Ситуація для аналізу: Корпоративна культура і прибуток.....93
ЧАСТИНА 2. ПЛАНУВАННЯ.....97
Розділ 3. Планування і стратегічний менеджмент.....98
Планування та цілі організації.....100
Цілі організації (101) Види планів (102) Суть стратегічного менеджменту.....102
Компоненти стратегії (103) Варіанти стратегій (103) Використання SWOT-аналізу для формулювання стратегії.....104
Оцінка сильних сторін організації (104) Оцінка слабких сторін організації (105) Оцінка можливостей та перешкод організації (105) Формулювання стратегії бізнесу.....106
Загальні стратегії Портера (106) Стратегія, що ґрунтується на циклі існування продукту (107) Формулювання корпоративної стратегії.....108
Стратегія одного продукту (108) Пов'язана диверсифікація (109) Непов'язана диверсифікація (109) Керування диверсифікацією (110) Тактичне планування.....112
Розробка тактичних планів (112) Виконання тактичних планів (113) Оперативне планування.....114
Плани одноразового використання (114) Постійні плани (115) Альтернативне планування (116) Резюме.....117
Запитання для обговорення.....118
Вироблення ефективних комунікативних навиків.....119
Вироблення ефективних навиків ухвалення рішень.....120
Вироблення ефективних навиків концептуального мислення.....121
Ви робите виклик.....122
Самооцінка навиків: Чи вмієте ви добре планувати?.....123
Експериментальна вправа: SWOT-аналіз.....124
Ситуація для аналізу: Volkswagen змінює свою стратегію.....127
З досвіду менеджменту в Україні.....129
Завдання: Розрахунок показників діяльності підприємства.....129
Ситуація для аналізу: Стратегія, яка дає гроші підприємцю та незалежність Україні.....131
Ситуація для аналізу: Реалізація проекту стратегічного типу.....133
Розділ 4. Ухвалення управлінського рішення.....136
Суть процесу ухвалення рішення.....138
Визначення процесу ухвалення рішення (138) Типи рішень (139) Умови ухвалення рішень (140) Раціональний підхід до ухвалення рішення.....142
Класична модель ухвалення рішення (142) Етапи раціонального ухвалення рішення (142) Поведінкові аспекти ухвалення рішення.....146
Адміністративна модель ухвалення рішення (147) Політичні чинники в ухваленні рішення (148) Інтуїція і дотримання обраного напряму (148) Схильність до ризику та ухвалення рішення (150) Етика й ухвалення рішення (150) Групове ухвалення рішення в організаціях.....150
Форми групового ухвалення рішення (150) Переваги групового ухвалення рішення (152) Недоліки групового ухвалення рішення (152) Керування груповим ухваленням рішення (153) Резюме.....153
Запитання для обговорення.....154
Вироблення навиків ефективного ухвалення рішення та ефективних комунікативних навиків.....155
Вироблення ефективних міжособових стосунків.....156
Вироблення ефективних технічних навиків.....157
Ви робите виклик.....158
Самооцінка навиків: Ваш стиль ухвалення рішення.....159
Експериментальна вправа: Програмовані та непрограмовані ухвалення рішень.....160
Ситуація для аналізу: Необраний шлях.....161
З досвіду менеджменту в Україні.....163
Завдання: Оцінка та вибір організаційних проектів.....163
Ділова гра: Алгоритм вирішення управлінської проблеми.....164
Ситуація для аналізу: Біле золото України.....166
Розділ 5. Підприємництво і менеджмент нових підприємств.....170
Природа підприємництва.....172
Роль підприємництва у суспільстві.....173
Інновації (174) Створення робочих місць (174) Внесок у великий бізнес (174) Стратегія підприємницьких організацій.....175
Вибір галузі (175) Використання конкурентних переваг (177) Складання бізнес-плану (178) Підприємництво та міжнародний менеджмент (180) Структура підприємницької організації.....180
Форми власності та джерела фінансування (180) Методи започаткування нового бізнесу (182) Підтримка малого бізнесу засобами менеджменту (183) Діяльність підприємницької організації.....183
Цикл існування підприємницької оранізації (184) Засади успіху у підприємництві (185) Резюме.....186
Запитання для обговорення.....187
Вироблення ефективних комунікативних навиків.....188
Вироблення ефективних технічних навиків.....189
Вироблення ефективних навиків концептуального мислення.....190
Ви робите виклик.....191
Самооцінка навиків: Тест на підприємницькі навики.....192
Експериментальна вправа: Укладання франчайзингової угоди.....194
Ситуація для аналізу: Багато молодих підприємців створюють організації за кордоном.....195
З досвіду менеджменту в Україні.....197
Це треба знати: П'ять запитань, відповіді на які повинен знати керівник кожної компанії та його команда.....197
Завдання: Бізнес-план малого підприємства.....198
Ситуація для аналізу: Українське "Бістро", або завдяки чому досягають успіху.....201
Ситуація для аналізу: Підприємливість у середньому бізнесі.....202
ЧАСТИНА 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ.....205
Розділ 6. Структура та проектування організації.....206
Суть діяльності організації.....208
Спеціалізація робіт (208) Структуризація (211) Звітність (213) Повноваження (214) Координація (215) Бюрократична модель проекту організації.....216
Вплив ситуаційних чинників на проектування організації.....217
Базова технологія (218) Середовище (219) Розмір організації та її цикл існування (220) Головні форми проектування організацій.....221
Функційна (U-) форма (221) Конгломератна (Н-) форма (222) Філіальна (М-) форма (223) Матрична форма (224) Комбінована форма (225) Нові форми структури організації.....226
Групова організація (226) Віртуальна організація (226) Навчальна організація (227) Резюме.....227
Запитання для обговорення.....228
Вироблення ефективних діагностичних навиків.....229
Вироблення ефективних навиків концептуального мислення.....230
Вироблення навиків ухвалення рішення.....231
Ви робите виклик.....232
Самооцінка навиків: Як проводять менеджмент вашої організацій?.....233
Експериментальна вправа.....235
Ситуація для аналізу: Велика реорганізація в American Express.....236
З досвіду менеджменту в Україні.....238
Це треба знати: П'ять принципів організації.....238
Ситуація для аналізу: Практика делегування повноважень та доцільність ділитися владою.....239
Ситуація для аналізу: Структура холдингової компанії "Обрій".....240
Ситуація для аналізу: Британський менеджмент на українському фунті.....242
Розділ 7. Організаційні зміни та інновації.....244
Природа організаційних змін.....246
Чинники, що приводять до змін (246) Планові та ситуаційні зміни (247) Керування змінами в організації.....248
Моделі процесу змін (249) Причини опору змінам (250) Долання опору змінам (251) Сфери організаційних змін (253) Реінжиніринг в організаціях (254) Розвиток організації.....255
Засади (255) Технології розвитку організації (255) Метод "третейського судді" (256) Ефективність розвитку організації (257) Організаційні інновації.....257
Інноваційний процес (258) Форми запровадження інновацій (259) Невдачі у разі впровадження інновацій (260) Підтримка інновацій в організаціях (261) Резюме.....263
Запитання для обговорення.....264
Вироблення ефективних навиків правильного розподілу часу.....265
Вироблення ефективних міжособових навиків.....266
Вироблення ефективних діагностичних навиків.....267
Ви робите виклик.....268
Самооцінка навиків: Тест на ставлення до інновацій.....269
Експериментальна вправа: Інновація у дії.....270
Ситуація для аналізу: Компанія Levi Strauss береться до роботи.....271
З досвіду менеджменту в Україні.....273
Це треба знати: Шість кроків керування змінами.....273
Ситуація для аналізу: Нова система менеджменту на старому підприємстві.....274
Ситуація для аналізу: Менеджмент змін до "солодкого життя".....276
Розділ 8. Менеджмент людських ресурсів.....278
Середовище менеджменту людських ресурсів.....280
Стратегічне значення менеджменту людських ресурсів (280) Правове середовище
менеджменту людських ресурсів (281) Залучення людських ресурсів.....284
Планування людських ресурсів (284) Набір людських ресурсів (286) Відбір людських ресурсів (287) Розвиток людських ресурсів.....288
Навчання та підвищення кваліфікації (288) Оцінка виконання (289) Запровадження зворотного зв'язку (291) Утримання людських ресурсів.....292
Визначення розмірів оплати праці (292) Визначення розмірів доплат (293) Менеджмент диверсифікації робочої сили.....294
Суть диверсифікації (294) Вплив диверсифікації (295) Менеджмент диверсифікації в організаціях (295) Менеджмент трудових стосунків.....296
Як працівники створюють профспілку (297) Колективна угода (298) Резюме.....299
Запитання для обговорення.....300
Вироблення ефективних технічних навиків.....301
Вироблення ефективних комунікативних навиків.....302
Вироблення ефективних навиків ухвалення рішення.....303
Ви робите виклик.....304
Самооцінка навиків: Виявлення поганого виконання і заохочення.....305
Експериментальна вправа: Вибір стратегії оплати праці.....307
Ситуація для аналізу: Виступи робітників на фірмі UPS.....308
З досвіду менеджменту в Україні.....310
Це треба знати: Десять способів ефективного навчання персоналу.....310
Ситуація для аналізу: "Групові портрети" роботодавців і претендентів на робочі місця
в українських компаніях.....311
Ситуація для аналізу: Гармонізація співробітників, або як поліпшити ефективність
роботи фірми.....313
ЧАСТИНА 4. ЛІДЕРСТВО.....315
Розділ 9. Керування індивідуальною поведінкою.....316
Розуміння окремих людей в організаціях.....318
Психологічна угода (318) Відповідність посаді (319) Природа індивідуальних рис (320) Особистість та індивідуальна поведінка.....320
"Велика п'ятірка" індивідуальних рис (321) Інші індивідуальні риси та їхній вплив на роботу (322) Позиція та індивідуальна поведінка.....324
Ставлення до роботи (324) Емоції і настрої в організаціях (325) Сприйняття та індивідуальна поведінка.....326
Головні процеси сприйняття (326) Сприйняття й обґрунтування (327) Стрес та індивідуальна поведінка.....328
Причини і наслідки стресу (329) Керування стресом (331) V1U
Творчість в організаціях.....333
Творча особистість (333) Творчий процес (334) Сприяння творчості в організаціях (335) Типи поведінки на робочому місці.....335
Виконавча поведінка (335) Байдужа поведінка (336) Відчуття належності до організації (337) Резюме.....337
Запитання для обговорення.....338
Вироблення ефективних діагностичних навиків і навиків концептуального мислення.....339
Вироблення ефективних навиків правильного розподілу часу.....340
Вироблення ефективних міжособових навиків.....341
Ви робите виклик.....342
Самооцінка навиків: Оцінка власних розумових здібностей.....343
Експериментальна вправа: Припущення, які накладають відбиток на сприйняття.....344
Ситуація для аналізу: Важка робота - потреба чи мета?.....345
З досвіду менеджменту в Україні.....347
Це треба знати: Формування психологічно оптимального колективу працівників.....347
Ситуація для аналізу: Чи любите ви свою роботу?.....349
Ситуація для аналізу: Деякі секрети американізованого стилю керування виробничим
підприємством в Україні.....350
Розділ 10. Мотивація роботи працівників.....352
Суть мотивації.....354
Підходи до мотивації з погляду потреб.....355
Ієрархія потреб (355) Двочинникова теорія (357) Індивідуальні потреби (358) Процесуальні потреби до мотивації.....359
Теорія очікувань (359) Теорія справедливості (362) Теорія визначення цілей (363) Підходи до мотивації з погляду наслідків поведінки.....365
Наслідки поведінки в організаціях (365) Забезпечення наслідків поведінки в організаціях (366) Популярні мотиваційні стратегії.....367
Надання повноважень та участь (367) Нові форми трудових угод (368) Використання систем винагород для мотивації праці.....369
Ефекти винагород в організації (369) Проектування ефективних систем винагород (370) Нові підходи до винагородження працівників (370) Резюме.....371
Запитання для обговорення.....372
Вироблення ефективних міжособових навиків.....373
Вироблення ефективних навиків ухвалення рішення.....374
Вироблення ефективних навиків концептуального мислення.....375
Ви робите виклик.....376
Самооцінка навиків: Оцініть свої потреби.....377
Експериментальна вправа: Тест на тематичну аперцепцію (самосвідомість).....378
Ситуація для аналізу: Азартні ігри з мотивацією.....380
З досвіду менеджменту в Україні.....382
Ситуація для аналізу: Мотивація працівників.....382
Ситуація для аналізу: Особиста зацікавленість.....385
Розділ 11. Лідерство та вплив.....388
Природа лідерства.....390
Суть лідерства (390) Лідерство і менеджмент (390) Влада і лідерство (392) У пошуках лідерських рис.....393
Лідерська поведінка.....394
Мічиганські студії (394) Студії в Огайо (395) Ґратка лідерства (395) Ситуаційні підходи до лідерства.....397
Теорія найменш привабливого співробітника (397) Теорія шлях-мета (400) Модель Врума-Єттона-Яґо (402) Інші ситуаційні підходи (404) Споріднені концепції лідерства.....405
Заміна лідерства (405) Харизматичне лідерство (405) Трансформаційне лідерство (406) Політична поведінка в організаціях.....407
Головні форми політичної поведінки (407) Керування політичною поведінкою (408) Резюме.....409
Запитання для обговорення.....410
Вироблення ефективних діагностичних навиків.....411
Вироблення ефективних навиків ухвалення рішення.....412
Вироблення ефективних навиків концептуального мислення.....413
Ви робите виклик.....414
Самооцінка навиків: Аналіз лідерської поведінки менеджера.....415
Експериментальна вправа: Експеримент інтерв'ю з лідером/менеджером.....417
Ситуація для аналізу: Великі зміни в компанії Adidas.....418
З досвіду менеджменту в Україні.....421
Це треба знати: Список запитань для лідера.....421
Ситуація для аналізу: Стилі лідерства.....422
Ситуація для аналізу: Досвід ефективного керівництва.....423
Розділ 12. Комунікації в організаціях.....426
Комунікації та фах менеджера.....428
Визначення комунікацій (428) Характеристики цінної інформації (429) Комунікативний процес (431) Форми комунікацій в організаціях.....431
Міжособові комунікації (431) Комунікаційні схеми та робочі групи (433) Комунікації в організаціях (434) Електронні засоби комунікацій.....435
Типові інформаційні системи (436) Персональні засоби електронних комунікацій (437) Неформальні комунікації в організаціях.....438
Непідтверджені повідомлення та чутки (439) Менеджмент "нишпорки" (440) Несловесні комунікації (440) Керування комунікаціями в організаціях.....441
Комунікативні бар'єри (441) Підвищення ефективності комунікацій (443) Резюме.....445
Запитання для обговорення.....446
Вироблення ефективних технічних навиків.....447
Вироблення ефективних комунікативних навиків.....448
Вироблення навиків правильного розподілу часу.....449
Ви робите виклик.....450
Самооцінка навиків: Тест на ставлення до протилежної статі.....451
Експериментальна вправа: Вироблення комунікативних навиків.....452
Ситуація для аналізу: Провал комунікацій у компанії Exxon.....453
З досвіду менеджменту в Україні.....455
Це треба знати: Бар'єри спілкування.....455
Ситуація для аналізу: Чутки в комунікативному процесі.....455
Ситуація для аналізу: Комунікації та ефективність роботи персоналу.....457
Ділова гра: Робота з інформацією.....458
Розділ 13. Менеджмент груп та команд.....460
Групи та команди в організаціях.....462
Типи груп та команд (462) Причини об'єднання людей у групи і команди (465) Стадії розвитку груп та команд (466) Характеристики груп та команд.....467
Структура обов'язків (467) Норми поведінки (469) Згуртованість (471) Формальне та неформальне лідерство (473) Міжособові та міжгрупові конфлікти.....474
Природа конфліктів (474) Причини конфліктів (475) Керування конфліктами в організаціях.....477
Заохочення конфліктів (478) Контролювання конфліктів (479) Вирішення та обмеження конфліктів (479) Резюме.....480
Запитання для обговорення.....481
Вироблення ефективних міжособових навиків.....482
Вироблення ефективних навиків концептуального мислення.....483
Вироблення навиків правильного розподілу часу.....484
Ви робите виклик.....485
Самооцінка навиків: Використання команд.....486
Експериментальна вправа: Індивідуальне та групове виконання.....487
Ситуація для аналізу: Елітні команди.....488
З досвіду менеджменту в Україні.....490
Це треба знати: Що треба робити, щоб домогтися злагодженої командної роботи.....490
Ситуація для аналізу: Боротьба за директорське крісло.....490
Ситуація для аналізу: Кадри скидають колишнього кадровика.....491
Ситуація для аналізу: Управлінська команда в дії.....492
ЧАСТИНА 5. КОНТРОЛЮВАННЯ.....495
Розділ 14. Керування контролюванням.....496
Природа контролю в організаціях.....498
Завдання контролю (498) Типи контролю (500) Етапи контролювання (502) Операційний контроль.....504
Попередній контроль (505) Поточний контроль (505) Підсумковий контроль (505) Фінансовий контроль.....506
Бюджетний контроль (506) Інші засоби фінансового контролю (509) Структурний контроль.....511
Бюрократичний контроль (511) Груповий контроль (512) Керування контролем в організаціях.....512
Характеристики ефективного контролю (512) Опір контролю (514) Долання опору контролю (515) Резюме.....516
Запитання для обговорення.....517
Вироблення навиків правильного розподілу часу.....518
Вироблення ефективних діагностичних навиків.....519
Вироблення навиків ухвалення рішення.....520
Ви робите виклик.....521
Самооцінка навиків: Розуміння контролю.....522
Експериментальна вправа: Вивчення "реального" контролю.....523
Ситуація для аналізу: Ford скорочує витрати.....524
З досвіду менеджменту в Україні.....526
Це треба знати: Контроль.....526
Ситуація для аналізу: Фірмовий "рецепт" контролювання роботи персоналу.....528
Розділ 15. Комплексне керування якістю.....530
Комплексне керування якістю.....532
Поняття якості (532) Значення якості (533) Комплексне керування якістю (534) Засоби та методи комплексного керування якістю (536) Керування продуктивністю.....538
Поняття продуктивності (538) Значення продуктивності (539) Тенденції продуктивності (540) Зростання продуктивності (541) Керування якістю за допомогою операційного менеджменту.....542
Значення операційної діяльності (543) Виробництво (543) Надання послуг (544) Роль операційної діяльності в стратеги організації (544) Використання операційної системи для підвищення якості.....545
Операційний менеджмент як контроль (545) Керування постачанням (546) Керування матеріальними запасами (546) Резюме.....548
Запитання для обговорення.....548
Вироблення ефективних навиків концептуального мислення.....549
Вироблення ефективних діагностичних навиків.....550
Вироблення ефективних технічних навиків.....551
Ви робите виклик.....552
Самооцінка навиків: Визначення якості та продуктивності.....553
Експериментальна вправа: Складання діаграми "риб'ячого скелета".....554
Ситуація для аналізу: Honda надає особливого значення якості.....555
З досвіду менеджменту в Україні.....557
Це треба знати: Менеджмент загальної якості.....557
Ситуація для аналізу: Якісний менеджмент, або як можна підвищити ефективність
підприємства за допомогою внутрішніх резервів.....558
Ситуація для аналізу: Ефективність менеджменту ВАТ "Львівський автобусний завод".....561
ДОДАТОК. ЗАСОБИ ПЛАНУВАННЯ ТА УХВАЛЕННЯ РІШЕНЬ.....568
Прогнозування.....569
Прогнозування збуту та доходів (569) Прогнозування технологій (570) Інші типи прогнозування (571) Методи прогнозування (571) Інші методи планування.....574
Лінійне програмування (574) Аналіз беззбитковості (577) Імітація (579) PERT (579) Засоби ухвалення рішень.....581
Матриця віддачі (582) Дерево вирішень (583) Інші засоби (585) Переваги та недоліки засобів планування.....586
Недоліки та проблеми (586) Переваги (587) Інтерпретація методів самооцінки.....589
ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК.....598

Одержати книгу
"Ґріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Шканова О. М. Маркетинг послуг: Основні поняття маркетингу послуг. Сутність послуги. Класифікація послуг. Специфіка маркетингу послуг. Маркетингова орієнтація підприємства, що надає послуги. Складові маркетингу-мікс. Послуга (суттєва відмінність). Місце (канали розподілу та обслуговування). Просування послуги. Ціна (тариф). Методи маркетингового дослідження ринку послуг. Класифікація методів дослідження. Сегментація ринку послуг. Аналіз конкурентного середовища. Методи аналізу і прогнозування попиту на послуги. Методи екстраполяції. Застосування факторних моделей. Дослідження діяльності підприємства та вибір маркетингових стратегій. Місія, цілі та маркетингові стратегії підприємства. Стратегії підприємства на різних стадіях життєвого циклу послуги...
Колодко, Гжегож В. Глобалізація і перспективи розвитку постсоціалістичних країн: Постсоціалістичний капіталізм. Глобалізація та постсоціалістична трансформація. Від фінікійців до Інтернету. Велика трансформаційна депресія. Круті стежки спаду і зростання виробництва. Трансформація та надолужування відставання в економічному розвитку. Нові шанси, нові загрози. Регіоналізм: безпечний двигун глобалізації. Світовий ринок без світового уряду. Пасивні сценарії та активна політика у XXI сторіччі. Висновки для економічної політики. Економічні цикли у вибраних країнах Центральної та Східної Європи і Співдружності Незалежних Держав у 1950 - 2005 роках...
Ульянченко О. В. Дослідження операцій в економіці: Основні поняття та принципи дослідження операцій. Об'єкт дослідження. Мета та цілі дослідження. Моделювання в теорії дослідження операцій. Математичне моделювання. Операційні системи, призначені для людей. Методика проведення дослідження операцій. Визначення мети та значимості цілей. Дослідження стратегій. Планування етапів розбудови проекту. Визначення проблеми дослідження. Розбудова математичної моделі. Інформаційне забезпечення та вибір числових методів. Розробка технічного завдання, програмування та відладка. Накопичення даних. Перевірка дієздатності моделі. ВИРОБНИЧІ ФУНКЦІЇ. Поняття виробничої функції. Виробничі функції однієї змінної. Багатофакторні виробничі функції. Загальні властивості виробничих функцій...
Усач Б. Ф. Аудит за міжнародними стандартами: Методологічні аспекти аудиту, його суть, мета та завдання. Роль і місце аудиту в ринковому середовищі, його необхідність. Історія розвитку і становлення аудиту. Суть аудиту, його мета і завдання. Організація аудиту за міжнародними стандартами та його нормативно-правове забезпечення. Організація аудиту та його правове забезпечення. Визнання професійної кваліфікації бухгалтерів. Кодекс етики професійних бухгалтерів, прийнятий Міжнародною федерацією бухгалтерів (МФБ). Політика Ради МФБ щодо впровадження етичних вимог і спостереження за їх дотриманням. Проблеми застосування Міжнародних стандартів аудиту як національних. Забезпечення якості професійних послуг. Аудиторський процес і оцінка його складових...
Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Теоретичні основи бухгалтерського обліку. Загальна характеристика і суть бухгалтерського обліку. Види господарського обліку, їх диференціація та інтеграція. Функції бухгалтерського обліку та вимоги до нього. Вимірники, які застосовуються в обліку. Предмет і метод бухгалтерського обліку. Предмет бухгалтерського обліку. Метод бухгалтерського обліку. Бухгалтерський баланс. Призначення та побудова бухгалтерського балансу. Зміни в балансі, спричинені господарськими операціями. Система рахунків бухгалтерського обліку і подвійний запис. Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення та побудова. План рахунків бухгалтерського обліку. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку. Подвійне відображення операцій на рахунках...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com