Головна

Хміль Ф. І. Основи менеджменту: Підручник. - К.: Академвидав, 2003. - 608 с.

Загальні засади управління й менеджменту
1.1. Сутність управління.....11
Сфери і типи управління.....12
Сутність і особливості, управління виробничо-господарськими організаціями.....13
Еволюція управління суспільним виробництвом.....17
1.2. Специфіка менеджменту
Сутність менеджменту як системи управління в ринкових умовах.....22
Структурний аналіз менеджменту.....27
Мета, завдання, стадії менеджменту.....30
Сучасна парадигма менеджменту.....31
Соціально-економічна природа управлінської праці.....35
1.3. Особливості менеджменту в економічно розвинутих країнах
Північноамериканська модель менеджменту.....43
Західноєвропейська модель менеджменту.....50
Японська модель менеджменту.....54
Концептуальні моделі сучасного менеджменту.....62
1.4. Особливості становлення сучасного менеджменту в Україні
Динаміка макроекономічних чинників і їх вплив на становлення менеджменту.....63
Мікроекономічні чинники становлення вітчизняного менеджменту.....70
Еволюція управлінської думки
2.1. Зародження та розвиток менеджменту як науки
Сутність менеджменту як науки, її предмет і методи.....75
Періодизація зародження та розвитку науки менеджменту.....79
2.2. Наукові школи в менеджменті
Передумови виникнення наукових шкіл у менеджменті.....89
Школа наукового управління.....90
Класична школа.....92
Школа руху за гуманні стосунки.....95
Школа виробничої демократії.....97
Школа поведінкових наук.....100
2.3. Особливості сучасної фази розвитку науки менеджменту
Концепції сучасної науки менеджменту.....104
2.4. Зародження та розвиток наукових досліджень менеджменту в Україні
Внесок у розвиток світової науки менеджменту українських науковців дореволюційної доби.....115
Розвиток науки управління в Україні в період існування СРСР....117
Напрями наукового формування сучасної вітчизняної моделі менеджменту.....124
Виробничо-господарська організація
3.1. Організація як соціальне утворення.....131
Сутність і основні риси формальної організації.....132
Причини виникнення, принципи функціонування організацій.....134
Складові категорії «організація».....135
3.2. Середовище організації
Внутрішнє середовище організації.....141
Зовнішнє середовище організації.....144
3.3. Еволюція організацій
Розвиток організацій у докапіталістичних соціально-економічних формаціях.....151
Капіталістичні організації.....153
Особливості організацій у соціалістичному суспільстві.....155
3.4. Класифікація виробничо-господарських організацій
Підприємство - юридично-правова форма виробничо-господарської організації.....162
Види і статус підприємств в Україні.....170
3.5. Організаційний розвиток і організаційні зміни
Організаційний розвиток.....173
Планування організаційних змін.....175
Управління організаційними змінами.....178
Закономірності та принципи менеджменту
4.1. Закономірності менеджменту
Вплив об'єктивних економічних законів, законів соціології, психології, кібернетики та інших наук на менеджмент.....188
Система закономірностей менеджменту.....194
4.2. Сутність принципів менеджменту. Діалектика взаємозв'язку між закономірностями і принципами менеджменту
Функції, процес і механізм менеджменту
5.1. Сутність функцій організації, функцій, процесу і механізму менеджменту
Функції організації.....204
Функції та процес менеджменту.....205
Механізм менеджменту.....211
5.2. Функція менеджменту «визначення цілей
Сутність, значення і класифікація цілей менеджменту.....215
Основні вимоги до цілей.....216
Ієрархія цілей. Місія організації.....217
Послідовність етапів розроблення та реалізації цілей менеджменту.....218
5.3. Функція менеджменту «планування»
Сутність і значення функції менеджменту «планування».....222
Принципи управлінського планування.....224
Економіко-організаційний зміст планування в менеджменті.....225
5.4. Функція менеджменту «рішення»
Сутність і класифікація рішень у менеджменті.....231
Процес підготовки, прийняття та реалізації управлінських рішень.....236
Методи прийняття раціональних управлінських рішень та підвищення їх якості.....244
5.5. Функція менеджменту «організування»
Зміст функції «організування» та її значення.....251
Структурна побудова управління організаціями.....252
Організування процесів менеджменту.....263
5.6. Функція менеджменту «оперативне регулювання»
Планування оперативних управлінських робіт.....271
Оперативне регулювання і контролювання ходу робіт.....271
5.7. Функція менеджменту «мотивування»
Сутність та еволюція поняття «мотивування».....273
Психологічні теорії мотивування.....275
Арсенал мотиваційних засобів менеджера.....280
5.8. Функція менеджменту «контролювання».....285
Сутність, види і процес контролювання.....286
Системи контролювання.....292
Методи менеджменту
6.1. Загальні особливості методів менеджменту.....298
Сутність і значення методів менеджменту.....299
Взаємозв'язок функцій і методів менеджменту.....299
6.2. Економічні методи менеджменту.....301
Планування господарської діяльності.....302
Комплексні цільові програми.....308
Бізнес-планування в управлінні організацією.....310
Комерційний розрахунок.....316
Економічні регулятори господарської діяльності.....318
6.3. Організаційно-розпорядчі методи менеджменту.....320
Організаційно-стабілізуючі методи менеджменту.....324
Розпорядчі методи менеджменту.....327
6.4. Соціальні методи менеджменту.....331
Соціальне прогнозування.....332
Соціальне планування.....335
Соціальне нормування.....336
Соціальне регулювання.....338
Інформація і комунікації у менеджменті
7.1. Інформаційне забезпечення менеджменту.....343
Сутність і значення інформації у процесі менеджменту.....344
Класифікація інформації та вимоги до неї.....345
Особливості надходження, утворення і використання інформації на рівнях менеджменту.....348
Носії, операції та процедури оброблення інформації
у процесі менеджменту.....351
Системи інформаційного забезпечення менеджменту.....352
7.2. Комунікативні процеси в менеджменті.....353
Сутність комунікації.....354
Комунікативний процес, його елементи та етапи.....356
Види комунікацій і трансакцій.....362
Методи вдосконалення комунікацій.....366
Основи психології менеджменту
8.1. Сутність психології менеджменту.....373
Психологія менеджменту як галузь психологічної науки.....374
Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею.....375
Соціально-психологічний зміст функціональних обов'язків менеджера.....380
Психологічні якості працівників та їх використання у процесі менеджменту.....383
Психологія особистісних контактів.....390
Психологія та етика керівної діяльності.....393
8.2. Управління конфліктами.....395
Сутність конфлікту.....396
Причини виникнення і класифікація конфліктів.....400
Методи управління конфліктними ситуаціями.....403
8.3. Стресові ситуації та управління ними.....405
Індивідуальна природа стресу і його причини.....406
Методи вольового управління стресом у процесі керівної діяльності.....409
Керівництво, влада, лідерство
9.1. Менеджер, його місце і роль в організації.....413
Типи керівників.....414
Чинники менеджерської діяльності в сучасних умовах України.....418
9.2. Керівництво в організації
Сутність та особливості керівництва. Діапазон керівництва.....423
Лінійне і функціональне керівництво.....427
9.3. Влада в менеджменті
Необхідність і сутність влади в менеджменті.....430
Види та баланс влади.....431
Форми влади керівника.....432
9.4. Лідерство
Природа лідерства та його складові. Типологія лідерів.....434
Теорії лідерства.....436
Стиль керівництва.....439
Організація праці в менеджменті
10.1. Загальні засади організації праці в менеджменті
Сутність та етапи організації праці в менеджменті.....447
Ефективність раціоналізації праці в менеджменті.....448
Сутність і види поділу праці в менеджменті.....450
Сутність і види кооперації праці в менеджменті.....453
10.2. Організація робочих місць працівників менеджменту
Робоче місце працівника менеджменту організації та вимоги до нього.....454
Типові проекти організації робочих місць.....457
Положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників менеджменту.....458
10.3. Виробниче середовище працівників менеджменту
Розміщення робочих місць та умови праці.....460
Механізація і автоматизація управлінської праці.....464
Культура організації та культура менеджменту
11.1. Культура організації.....474
Культура організації як феномен.....475
Сучасні моделі корпоративної культури.....486
11.2. Культура менеджменту
Суть і роль культури менеджменту в культурі організації.....488
Загальносистемні та часткові показники оцінки рівня культури менеджменту.....490
Забезпечення ефективної діяльності організації
12.1. Управління трудовими ресурсами
Планування людських ресурсів.....495
Набір персоналу.....501
Добір і розстановка працівників.....502
Встановлення заробітної плати і пільг.....505
Профорієнтація, адаптація, навчання та атестація працівників.....506
12.2. Якість трудового життя і методи її поліпшення.....512
Сутність якості трудового життя.....513
Державне забезпечення якості трудового життя.....513
Мікроекономічні напрями дотримання якості трудового життя.....523
12.3. Управління створенням операційних систем
Сутність операційної системи.....525
Класифікація операційних систем.....527
Проектування операційних систем у сфері виробництва товарів.....529
Проектування операційних систем у сфері виробництва послуг.....535
12.4. Управління функціонуванням операційних систем
Управління функціонуванням операційних систем з виробництва товарів.....540
Управління функціонуванням операційних систем з виробництва послуг.....557
Забезпечення якості продукції і послуг.....563
12.5. Управління продуктивністю організацій
Сутність управління продуктивністю організацій.....566
Стратегічне управління організаціями за критерієм продуктивності.....570
Комунікації, прийняття рішень і оперативне керівництво продуктивністю організацій.....572
12.6. Ефективність менеджменту організації.....573
Ефективність менеджменту організації, критерії та методи її оцінювання.....574
Оцінювання ефективності діяльності структурних підрозділів менеджменту організації.....579
Література.....586
Короткий термінологічний словник.....589

Одержати книгу
"Хміль Ф. І. Основи менеджменту"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Прауде В. Р., Білий О. Б. Маркетинг: Основні поняття про маркетинг. Сутність, мета і концепції розвитку маркетингу. Сутність маркетингу. Причини розвитку маркетингу. Цілі маркетингової діяльності. Концепції маркетингової діяльності. Загальна характеристика процесу управління маркетингом. Внутрішні і зовнішні фактори управління підприємством. Стратегія планування ринкової діяльності підприємств. Комплекс засобів управління маркетингом. Аналіз можливостей ринку і моделювання поведінки покупців. Маркетингове середовище. Основні елементи мікросередовища функціонування підприємства. Основні фактори макросередовища функціонування підприємства. Взаємозв'язок мікро- і макромаркетингу. Поведінка покупців на споживчому ринку. Моделі поведінки покупців на ринку...
Економіка зарубіжних країн / За ред. Ю.Г. Козака та ін: Національні економіки у світовій економічній системі. Національна економіка як об'єкт світової економічної системи. Глобалізація сучасних міжнародних відносин та інтеграційні процеси у світовій економіці. Україна в міжнародних економічних зв'язках. Економічно розвинуті країни. Специфічні риси економіки розвинутих країн. Економіка Сполучених Штатів Америки. Економіка Японії. Економіка Федеративної Республіки Німеччини. Економіка Франції. Економіка Великої Британії. Економіка Італії. Економіка Канади. Країни з перехідною економікою. Економічні проблеми країн з перехідною економікою. Економіка Російської Федерації. Економіка Китайської Народної Республіки. Економіка Польщі. Країни, що розвиваються...
Економічна теорія: У 2-х кн. Кн. 2. Мікроекономіка / За ред. З. Г. Ватаманюка та С. М. Панчишина: Мікроекономіка. Природа мікроекономіки. Аналіз попиту і пропозиції. Мікроекономіка як розділ економічної теорії. Фундаментальні інструменти мікроекономіки: ринок, попит і пропозиція. Аналіз попиту і пропозиції. Фактори, що визначають попит і пропозицію. Ціна рівноваги. Максимальна і мінімальна ціна. Визначення рівноваги ціни і кількості товару на вільному ринку. Ціна у випадку зміни попиту чи пропозиції. Законодавче встановлення максимальної ціни. Законодавче встановлення мінімальної ціни. Еластичність попиту і пропозиції. Цінова еластичність попиту. Цінова еластичність пропозиції. Вплив податків, дотацій та субсидій на попит і пропозицію...
Завгородній А.Г. та ін. Аудит: теорія і практика: Теоретичні засади аудиторської діяльності. Загальні положення щодо аудиторської діяльності. Концептуальна основа міжнародних стандартів аудиту (МСА 120). Відповідальність. Мета та загальні принципи аудиторської перевірки фінансових звітів (МСА 200). Умови домовленості про аудиторську перевірку (МСА 210). Контроль за якістю аудиторських послуг (МСА 220). Документація (МСА 230). Відповідальність аудитора за розгляд шахрайства і помилки, допущені під час перевірки фінансової звітності (МСА 240). Врахування законів та нормативних актів під час аудиторської перевірки фінансових звітів (МСА 250). Планування. Планування роботи (МСА 300). Знання бізнесу (МСА 310). Суттєвість в аудиті (МСА 320). Внутрішній контроль...
С.Ф. Голов, В.М. Костюченко. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі: Розробка та впровадження МСБО. Мета та шляхи гармонізації фінансової звітності. Організація діяльності КМСБО. Процес розробки МСБО. Статус МСБО та їх застосування. Загальні вимоги до складання та подання фінансової звітності. Призначення та склад фінансової звітності. Загальні вимоги до подання інформації у фінансових звітах. Порядок подання фінансових звітів. Баланс та події після звітної дати. Елементи балансу, їх визнання та оцінка. Структура і зміст балансу. Формати балансу. Події після дати балансу. Звіт про прибутки та збитки. Призначення та елементи Звіту про прибутки та збитки. Структура і зміст Звіту про прибутки та збитки...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com