Головна

Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник. - К.: "Академвидав", 2003, - 416 с.

1. Сутність, значення та особливості розвитку менеджменту
1.1. Сутність і значення менеджменту
Предмет, об'єкт і суб'єкт менеджменту.....8
Категорії «управління» і «менеджмент».....9
Методи дослідження у менеджменті.....11
Менеджери та підприємці.....13
Рівні управління.....16
Закони, закономірності та принципи менеджменту.....17
1.2. Історія розвитку менеджменту Передумови виникнення науки управління організацією.....20
Етапи розвитку менеджменту.....22
Розвиток управлінської науки в Україні.....29
1.3. Організації як об'єкти управління Сутність і класифікація організацій.....32
Колективи (групи) працівників в організації.....37
Фактори впливу на організацію.....45
Процес менеджменту.....53
2. Види і зміст управлінської діяльності
2.1. Функції і технологія менеджменту Сутність, особливості та класифікація функцій менеджменту.....58
Взаємозв'язок загальних і конкретних функцій менеджменту.....61
2.2. Планування
як загальна функція менеджменту Сутність і види планування.....66
Загальна характеристика бізнес-планування.....91
2.3. Організування як загальна функція менеджменту
Сутність та особливості функції організування.....95
Побудова організацій.....100
Аналіз та оцінювання організаційних структур управління.....119
Формування організаційних структур управління в умовах зовнішньоекономічної діяльності.....129
Організаційні структури управління великих підприємств в умовах ЗЕД.....133
Організаційні структури управління дрібних і середніх підприємств в умовах ЗБД.....138
2.4. Мотивування як загальна функція менеджменту
Сутність і теоретико-прикладні засади мотивування.....156
Матеріальне стимулювання праці.....165
2.5. Контролювання як загальна функція менеджменту
Сутність й особливості контролювання.....185
Види контролю.....187
Система контролювання виробничих процесів.....192
2.6. Регулювання
як загальна функція менеджменту.....196
3. Забезпечення результатів управлінської діяльності
3.1. Методи менеджменту
Сутність та особливості формування методів менеджменту.....200
Класифікація та характеристика методів менеджменту.....201
3.2. Управлінські рішення
Сутність, класифікація та процес вироблення управлінських рішень.....217
Оптимізація управлінських рішень.....223
3.3. Інформація та комунікації у менеджменті
Сутність комунікацій та їх інформаційне забезпечення.....230
Комунікаційний процес.....234
Комунікації ділових партнерів.....237
Особливості спілкування та проведення переговорів з іноземними контрагентами.....242
3.4. Керівництво та лідерство в організації
Сутність, основні засади керівництва та лідерства.....261
Підходи до керівництва.....267
Стилі керівництва.....268
Конфлікти як об'єкт керівництва.....288
Стреси як об'єкт керівництва.....294
4. Соціально-психологічні та економічні аспекти менеджменту
4.1. Відповідальність та етика в менеджменті.....299
Юридична та соціальна відповідальність у менеджменті.....300
Етика у менеджменті.....301
Взаємозв'язок відповідальності й етики у менеджменті.....303
4.2. Організаційні зміни, організаційний розвиток і ефективність менеджменту
Організаційні зміни та організаційний розвиток як об'єкти управління.....305
Ефективність менеджменту.....312
4.3. Зарубіжні системи менеджменту
Особливості японської системи менеджменту.....315
Особливості німецької системи менеджменту.....334
Особливості шведської системи менеджменту.....339
Особливості фінської системи менеджменту.....344
Особливості французької системи менеджменту.....348
Комплексні тести.....358
Психологічні тести.....377
Література.....390
Короткий термінологічний словник.....399

Одержати книгу
"Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Василенко В.А., Шостка В.І. Ситуаційний менеджмент: Економічні передумови ситуаційного керування. Економічні явища і причини виникнення проблемних ситуацій на підприємствах. Макроекономічні явища, що ведуть до появи проблемних ситуацій на підприємствах. Вплив макроекономічних проблем на первинні ланки економіки. Виникнення проблемних ситуацій в організації. Суть і завдання ситуаційного (адаптивного) менеджменту. Функціональне (традиційне) керування підприємством як база ситуаційного менеджменту. Концепція і принципи менеджменту. Методи менеджменту. Мета й основні функції менеджменту. Об'єкти менеджменту. Комунікації в менеджменті. Основні компоненти функціонального менеджменту. Технологія і техніка забезпечення процесу керування...
Длігач А. О. Маркетингова цінова політика: світовий досвід, вітчизняна практика: Введення в ціноутворення. Місце ціноутворення в концепції маркетингу. Система цін в економіці. Процедура прийняття рішень по встановленню ціни. Базові підходи до ціноутворення. Загальна схема ціноутворення. Встановлення ціни на принципово новий товар. Встановлення ціни на новий для компанії товар. Коригування ціни. Встановлення задач ціноутворення. Аналіз факторів, що впливають на ціноутворення. Аналіз попиту. Конкуренція. Цінність товару для покупців. Рівень витрат на одиницю товару. Державне регулювання. Розробка стратегії ціноутворення. Цінове позиціонування. Стратегія поведінки відносно конкурентів. Диференціація цін на товари в рамках асортименту. Цінова дискримінація. Гнучкість цін...
Торгова Л.B., Хитра О.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Категорії і теорії зовнішньоекономічної діяльності. Державне регулювання і контрактне оформлення зовнішньоекономічних операцій. Зовнішньоекономічна діяльність: сутність, суб'єкти, види, фактори і принципи розвитку. Зовнішньоекономічна діяльність як економічна категорія. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності. Основні напрямки здійснення зовнішньоекономічних операцій. Зовнішньоекономічний комплекс та зовнішньоекономічна стратегія країни. Фактори, що впливають на організацію і розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Принципи зовнішньоекономічної діяльності. Еволюція поглядів на зовнішньоекономічну діяльність. Класичні концепції зовнішньої торгівлі. Регулятивні теорії розвитку...
Основи економічної теорії / За ред. С.В. Мочерного: Загальні основи економічного розвитку. Предмет і метод економічної теорії. Предмет економічної теорії і його відмінність від політичної економії. Сутність і структура продуктивних сил і виробничих відносин. Економічні закони і категорії та їх класифікація. Метод економічної теорії і його складові елементи. Основні етапи становлення і розвитку економічної теорії. Виникнення й еволюція політичної економії до кінця XIX ст. Основні напрями сучасної економічної теорії. Економічний прогрес: основні критерії і рушійні сили. Сутність і критерії економічного прогресу. Рушійні сили і фактори економічного прогресу. НТР та її роль в економічному прогресі...
Ільїна С.Б. Основи аудиту: Виникнення та розвиток аудиту в умовах ринкової економіки. Історія виникнення і розвитку аудиту. Організація і місце аудиту в системі контролю. Класифікація аудиту. Організаційні форми аудиторської діяльності, їх функції, права та відповідальність. Організація проведення аудиторської діяльності. Система регулювання аудиторської діяльності в Україні. Основні етапи проведення аудиторської перевірки. Порядок укладення договору на проведення аудиту. Планування проведення аудиту. Аудиторський ризик та суттєвість в аудиті. Етика аудитора та вимоги до його кваліфікації. Нормативні вимоги до діяльності аудитора. Сертифікація та ліцензування діяльності аудиторів. Стандарти (норми) аудиту. Нормативна база регулювання аудиторської діяльності...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com