Головна

Основи економічних теорій / Під редакцією Предборського В.А. - К.: Фенікс, - 2001. - 488 с .

ПЕРЕДМОВА.....7
ЧАСТИНА 1. Вступ.....9
Розділ 1. Предмет і метод економічної теорії.....9
§ 1. Визначення предмета економічної теорії.....9
§ 2. Основні етапи розвитку економічної теорії.....11
§ 3. Об'єктивні економічні закони, їх пізнання та використання.....15
§ 4. Функції економічної теорії.....17
§ 5. Методи дослідження економічних процесів та явищ.....18
§ 6. Економічна безпека.....22
§ 7. Дисфункція економічних відносин як загальна причина виникнення тіньової економіки.....27
§ 8. Значення вивчення економічної теорії для підготовки працівників органів внутрішніх справ. Економіка правоохоронної діяльності як складова частина економічної підготовки працівників ОВС.....34
ЧАСТИНА 2. Фундаментальні проблеми економічного розвитку.....39
Розділ 2. Економічні потреби та ресурси.....39
§ 1. Потреби як рушійні сили економічного розвитку. Види потреб. Закон зростання потреб.....39
§ 2. Економічні ресурси та їх види.....43
§ 3. Вибір альтернативних можливостей використання ресурсів. Крива виробничих можливостей.....45
§ 4. Правоохоронні економічні потреби.....49
Розділ 3. Форми суспільного виробництва. Товарне виробництво, його основні риси, та характеристика.....51
§ 1. Натуральне господарство. Суть товарного виробництва, його виникнення та еволюція.....52
§ 2. Товар, його властивості.....
§ 3. Теорії вартості в світовій економічній науці.....62
§ 4. Правоохоронні послуги як товар.....66
Розділ 4. Гроші як економічна категорія товарного господарства, їх еволюція.....69
§ 1. Розвиток форм вартості і виникнення грошей, їх сутність.....70
§ 2. функції грошей.....75
§ 3. Сучасні зміни у грошовому обігу.....79
§ 4. Типи грошових систем.....81
§ 5. Зміцнення національної валюти - чинник забезпечення економічної безпеки.....87
ЧАСТИНА 3. Ринкова економіка: структура і механізм функціонування.....96
Розділ 5. Ринок як форма функціонування товарного господарства. Закони ринкової економіки.....96
§ 1. Сутність ринку, необхідні умови його виникнення і розвитку.....97
§ 2. Структура та інфраструктура ринку.....100
§ 3. Типи та види ринків.....110
§ 4. Механізм дії ринкової економіки, її закони.....113
§ 5. Функції ринку.....116
§ 6. Проблеми побудови економіки ринкового типу в Україні.....117
§ 7. Економічні вимоги до функціонування правоохоронних органів в умовах ринкової організації.....123
Розділ 6. Конкуренція і монополія в ринковій системі.....126
§ 1. Ринкова конкуренція, її сутність та форми прояву.....126
§ 2. Причини виникнення і суть монополій.....133
§ 3. Зловживання монопольним становищем на ринку та ангимонопольне законодавство.....139
ЧАСТИНА 4. Основи підприємництва. Мікроекономіка.....146
Розділ 7. Підприємництво. Підприємство (фірма) - основна ланка економіки.....146
§ 1. Сутність та об'єктивні умови підприємницької діяльності.....146
§ 2. Підприємство (фірма) - основна ланка економіки, його основні риси.....149
§ 3. Основні види підприємств та форми їх об'єднань.....152
§ 4. Фонди підприємств: сутність та структура. Кругообіг та обіг фондів, показники їх ефективного використання.....156
§ 5. Управління підприємством (фірмою) в умовах ринку. Менеджмент та маркетинг.....160
§ 6. Основна ланка економіки ОВС як економічний агент.....164
Розділ 8. Сутність капіталу. Витрати виробництва і прибуток.....165
§ 1. Сутність капіталу, його різновиди.....166
§ 2. Витрати виробництва. Собівартість. Формування витрат виробництва в сучасних умовах.....171
§ 3. Витрати виробництва у короткостроковому та довгостроковому періодах.....175
§ 4. Прибуток. Рентабельність. Шляхи зниження витрат виробництва.....177
§ 5. Економічна оцінка ефективності правоохоронних заходів на підставі методу "затрати - прибутки".....181
Розділ 9. Попит та пропозиція як елемент ринкових відносин. Ціноутворення.....189
§ 1. Закон политу. Крива попиту. Цінова еластичність попиту.....189
§ 2. Закон пропозиції. Крива пропозиції. Цінова еластичність пропозиції.....192
§ 3. Врівноважуюча функція ціни. Ціна рівноваги. Кон'юнктура ринку.....195
§ 4. Ціна як економічна категорія, її функції. Ціноутворення. Види цін, методи їх встановлення.....198
§ 5. Попит та пропозиція правоохоронних послуг.....207
ЧАСТИНА 5. Макроекономічний рівень господарювання.....212
Розділ 1d. Загальні уявлення про макроекономіку». Вимірювання обсягу національного виробництва.....212
§ 1. Суть макроекономіки, її цілі та інструменти.....212
§ 2. ВНП - як основний показник з системи національних рахунків.....215
§ 3. Розрахунок ВНП за витратами.....217
§ 4. Розрахунок ВНП за прибутками.....219
§ 5. Інші показники національних рахунків.....221
Розділ 11. Відтворення на рівні макроекономіки. Типи економічного зростання.....223
§ 1. Зміст процесу суспільного відтворення.....223
§ 2. Особливості відтворення в аграрній, сфері економіки України.....228
§ 3. Сутність нагромадження, структурні зрушення в пропорціях суспільного відтворення.....236
§ 4. Макроекономіка правоохоронного комплексу.....241
§ 5. Економічне зростання та його типи.....242
Розділ 12. Макроекономічна нестабільність: економічні кризи, безробіття, інфляція. Роль держави в умовах ринку.....245
§ 1. Економічні кризи і циклічність економічного розвитку.....245
§ 2. Безробіття, його економічні та соціальні наслідки.....254
§ 3. Інфляція, її суть, основні види та наслідки. Антиінфляційні заходи.....259
§ 4. Економічні функції держави.....267
ЧАСТИНА 6. Фінансові відносини в процесі економічного відтворення.....277
Розділ 13. Фінанси, фінансова система.....277
§ 1. Соціально-економічна сутність і функції фінансів.....277
§ 2. Роль фінансів у розширеному відтворенні.....282
§ 3. Фінансова система І характеристика її ланок.....284
§ 4. Фінансова безпека.....287
§ 5. Відмивання "брудних грошей" - одна з загроз економічній безпеці держави.....295
§ 6. Фінансова безпека фондового ринку.....312
Розділ 14. Бюджет держави.....324
§ 1. Соціально-економічна сутність і роль бюджету держави.....324
§ 2. Склад і структура витрат державного бюджету.....327
§ 3. Склад і структура доходів державного бюджету.....330
§ 4. Система оподаткування України.....334
§ 5. Безпека сфери оподаткування.....355
§ 6. Бюджетний дефіцит і методи його фінансування.....358
§ 7, Бюджет МВС України та проблеми його формування.....359
§ 8. Кошторисно-бюджетне фінансування і його об'єкти. Кошторис органу внутрішніх справ як бюджетної установи, його зміст і правове значення.....362
§ 9. Основні напрямки поліпшення фінансового забезпечення органів внутрішніх справ.....368
Розділ 15. Сучасна кредитна система.....373
§ 1. Сутність та структура сучасної кредитної системи.....373
§ 2. Механізм функціонування кредитної системи.....379
§ 3. Цінова і нецінова конкуренція.....384
§ 4. Державне регулювання.....386
§ 5. Інвестиційна безпека.....389
§ 6. Форми організації і функції центральних банків.....397
§ 7. Функції комерційних банків, їх організаційна й управлінська структура.....402
§ 8. Захист банківської системи від злочинних посягань.....406
ЧАСТИНА 7. Соціальний захист населення в умовах ринкової економіки.....417
Розділ 16. Система розподілу доходів. Соціальна політика держави.....417
§ 1. Розподіл доходів в умовах ринкової економіки.....417
§ 2. Визначення заробітної плати. Заробітна плата на конкретних ринках праці.....420
§ 3. Доходи від власності.....423
§ 4. Соціальна допомога населенню.....427
ЧАСТИНА 8. Світогосподарські зв'язки та міжнародні валютно-фінансові операції.....430
Розділ 17. Міжнародний поділ праці та інтеграція національних господарств.....430
§ 1. Інтернаціоналізація економіки як основа формування всесвітнього господарства.....430
§ 2. Формування інтеграційної стратегії України.....435
§ 3. Зовнішньоекономічні зв'язки і проблеми макроекономічної рівноваги.....442
§ 4. Протекціонізм, Вільна торгівля. Теорія порівняльних переваг.....447
§ 5. Зовнішньоекономічна політика. Інструменти торгових обмежень.....448
§ 6. Зовнішньоекономічна безпека.....451
Розділ 18. Валютна система і валютні відносини.....455
§1. Світова валютна система і її еволюція.....456
§2. Регіональні валютні системи.....459
§3. Баланси міжнародних розрахунків.....463
Розділ 19. Світовий ринок позичкових капіталів.....469
§1. Поняття й еволюція світового ринку позичкових капіталів.....469
§2. Структура світового ринку позичкових капіталів.....471
Розділ 20. Міжнародний кредит.....474
§ 1. Класифікація міжнародного кредиту.....474
§ 2. Кредитування зовнішньої торгівлі.....475
§ 3. Міжнародний довгостроковий кредит.....479
§ 4. Міжнародні валютно-кредитні організації.....481
Додаток.....486

Одержати книгу
"Основи економічних теорій / Під ред. Предборського В.А."


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Бігдаш В. Д. Страхування: Сутність, принципи й роль страхування. Економічна сутність, необхідність і функції страхування. Основні терміни і поняття страхування. Страховий фонд і розвиток форм його організації. Принципи страхування. Роль страхування в розвитку сучасних соціально-економічних відносин. Класифікація страхування. Поняття про класифікацію, значення і критерії класифікації страхування. Класифікація страхування за юридичною ознакою. Обов'язкове і добровільне страхування. Класифікація страхування за об'єктами. Класифікація страхування за статусом страхувальника, страховика та його спеціалізацією. Класифікація страхування за способом розрахунку страхової виплати. Системи страхової відповідальності. Страхові ризики і їх оцінювання. Поняття про ризик...
Бухгалтерський облік у бюджетних установах / За ред. Ф.Ф. Бутинця: Організація бухгалтерського обліку у бюджетних установах. Поняття бюджетних установ і правові засади їх діяльності. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах. Кошторис бюджетних установ: поняття, види, структура, порядок складання та затвердження. Облік необоротних активів. Загальні засади обліку необоротних активів. Облік основних засобів. Облік інших необоротних матеріальних активів. Облік нематеріальних активів. Облік зносу необоротних активів. Облік незавершеного капітального будівництва. Інвентаризація необоротних активів. Облік запасів. Поняття та оцінка запасів. Документальне оформлення операцій і характеристика рахунків...
Калина А. В. Державне регулювання зайнятості: Історичні аспекти становлення і розвитку системи управління зайнятістю в Україні. Теоретико-методологічні проблеми зайнятості населення України на етапі ринкової трансформації економіки. Розвиток ринку праці та формування державної політики зайнятості. Стратегія регулювання зайнятості та інфраструктура ринку праці. Державна політика зайнятості населення, її регулювання та прогнозування. Механізм державного регулювання зайнятості населення та його складові. Законодавчо-правова складова регулювання зайнятості населення. Економічна складова механізму регулювання зайнятості населення. Соціальний аспект регулювання зайнятості населення. Адміністративно-організаційні напрями регулювання зайнятості в Україні...
Карлін М. І. Фінанси зарубіжних країн: Громадянське суспільство, ринок і державні фінанси. Суспільні блага в громадянському суспільстві та їх фінансування державою. Зовнішні екстерналії. Теорема Рональда Коуза. Критика Р. Коузом «податку Пігу». Вплив політичних чинників на державні фінанси в демократичному суспільстві. Теорія суспільного вибору. Парадокс Ерроу. Теорема К. Ерроу. Політична рівновага. Парето-оптимум. Державні доходи та їх вплив на фінанси підприємств і домашніх господарств. Методи фінансування державних видатків. Мета і принципи формування державних доходів. Деякі основи оподаткування в цивілізованому суспільстві. Податковий тягар, його структура. Ухилення від податків. Поширення тіньової економіки у світі. «Відмивання брудних грошей»...
Окландер М.А. Логістика: Вступ в логістику. Історія виникнення логістики. Етапи формування теорії логістики. Генезис логістики в Україні. Актуальність логістики. Логістична система підприємства. Концепція та методологія логістики. Логістичний підхід як загальнонаукова методологія досліджень. Принципи побудови логістичної системи. Організація логістики. Компоненти логістичної системи. Місцезнаходження і розпланування. Комунікація. Транспорт. Запаси. Склади та упаковка. Функції логістичної системи підприємства. Постачання. Підтримка виробництва. Фізичний розподіл. Планування логістичної системи підприємства. Логістичний сервіс. Логістичні витрати. Логістичний цикл. Логістика і маркетинг. Співвідношення логістичної та маркетингової систем. Аудит логістики...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com