Головна

Основи бізнесу: Навчальний посібник / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця, К.В. Романчук. - 2-е вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП "'Рута", 2004. - 364 с.

ПЕРЕДМОВА.....3
ЛЕКЦІЯ 1. СУТНІСТЬ БІЗНЕСУ ТА ЙОГО ВИДИ.....5
1.1. Поняття економіки.....6
1.2. Поняття бізнесу та підприємництва.....11
1.3. Власність як економічна основа бізнесу.....18
Практичне заняття.....23
ЛЕКЦІЯ 2. ПІДПРИЄМСТВО ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНА
СТРУКТУРА ПІДПРИЄМНИЦТВА.....30
2.1. Поняття і види підприємств.....30
2.2. Договірні відносини підприємств.....38
2.3. Кадрова політика підприємства.....40
Практичне заняття.....47
ЛЕКЦІЯ 3. ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА В УКРАЇНІ.....51
3.1. Поняття і види господарських товариств.....52
3.2. Господарські товариства неакціонерного типу: характеристика й особливості створення.....56
3.3. Особливості створення підприємства у вигляді акціонерного товариства.....61
Практичне заняття.....69
ЛЕКЦІЯ 4. СУТНІСТЬ ГРОШЕЙ ТА ЇХ РОЛЬ В
ЕКОНОМІЦІ КРАЇНИ.....75
4.1. Історія виникнення і розвитку грошей.....76
4.2. Сутність і функції грошей.....82
4.3 Поняття грошового обороту.....86
Практичне заняття.....91
ЛЕКЦІЯ 5. ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.....96
5.1. Поняття та функції фінансів.....97
5.2. Джерела фінансування діяльності підприємства.....101
5.3. Нетрадиційні джерела фінансування підприємницької діяльності: лізинг, факторинг.....106
5.4. Інвестування у підприємницькій діяльності.....111
Практичне заняття.....115
ЛЕКЦІЯ 6. ДІЯЛЬНІСТЬ ФОНДОВИХ І ТОВАРНИХ БІРЖ.....119
6.1. Виникнення і розвиток біржової справи.....120
6.2. Організація біржової діяльності.....123
6.3. Поняття і види цінних паперів.....128
6.4. Поняття фондової біржі, її діяльність.....133
6.5. Товарна біржа: сутність та види.....135
Практичне заняття.....138
ЛЕКЦІЯ 7. БАНКИ ТА БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ.....141
7.1. Історія банківської справи.....142
7.2. Банківська система України.....145
7.3. Кредитування у банківській діяльності.....150
7.4. Критерії вибору банку.....153
Практичне заняття.....155
ЛЕКЦІЯ 8. СТРАХОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ.....159
8.1. Сутність страхування як виду підприємницької діяльності.....160
8.2. Страховий ринок: поняття і структура.....165
8.3. Галузі страхування та їх характеристика.....169
8.4. Співстрахування та перестрахування.....173
Практичне заняття.....175
ЛЕКЦІЯ 9. СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ.....182
9.1. Історія розвитку податкової системи. Поняття і значення податків.....183
9.2. Види податків.....190
9.3. Методи нарахування та утримання податків. Державний бюджет.....195
Практичне заняття.....197
ЛЕКЦІЯ 10. ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ.....202
10.1. Поняття, сутність і види менеджменту.....202
10.2. Функції менеджменту.....207
10.3. Процес прийняття управлінських рішень.....209
10.4. Підготовка бізнес-плану.....210
Практичне заняття.....215
ЛЕКЦІЯ 11. ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ ТА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ.....221
11.1. Сутність і функції маркетингу.....222
11.2. Організаційні форми ринку та його сегментація.....225
11.3. Поняття та класифікація товарів.....229
11.4. Державне регулювання економіки.....240
Практичне заняття.....246
ЛЕКЦІЯ 12. ОРГАНІЗАЦІЯ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ.....251
12.1. Принципи та умови організації бізнесу. Механізм створення власної справи.....252
12.2. Установчі документи та їх підготовка.....255
12.3. Порядок формування статутного капіталу.....258
12.4. Порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності.....259
12.5. Ліцензування і патентування підприємницької діяльності.....261
12.6. Ліквідація та реорганізація суб'єктів підприємницької діяльності.....263
Практичне заняття.....268
ЛЕКЦІЯ 13. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ.....273
13.1. Поняття і види зовнішньоекономічної діяльності підприємств.....274
13.2. Методи здійснення зовнішньоекономічної діяльності.....281
13.3. Валюта та платіжний баланс.....282
Практичне заняття.....288
ЛЕКЦІЯ 14. Вступ до бухгалтерського обліку і аудиту.....292
14.1. Навіщо і кому потрібен бухгалтерський облік?.....293
14.2. Коли з'явився бухгалтерський облік?.....298
14.3. Хто такий бухгалтер?.....299
14.4.3 чого починається бухгалтерський облік?.....305
14.5. Поняття бухгалтерського балансу.....307
14.6. Сутність, значення і необхідність аудиту.....310
Практичне заняття.....317
ПІСЛЯМОВА.....324
Додатки.....334
Список рекомендованої літератури.....356
Видання кафедри обліку і аудиту Житомирського державного технологічного університету.....358

Одержати книгу
"Основи бізнесу / За ред. Ф.Ф. Бутинця"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Романів Є.М., Хом'як Р.Л. та ін. Контроль і ревізія: Теоретико-методологічні засади здійснення контролю та ревізії. Теоретичні основи економічного контролю в україні. Суть та функції економічного контролю. Класифікація організаційних форм і видів економічного контролю. Зміст, предмет і метод фінансово-господарського контролю і ревізії. Організація і методика контрольно-ревізійної роботи в україні. Поняття контрольно-ревізійної роботи та її завдання. Класифікація ревізій фінансово-господарської діяльності. Планування контрольно-ревізійної роботи. Обов'язки, права та відповідальність ревізорів. Організація ревізійного процесу. Організація і підготовка до проведення комплексної ревізії. Проведення ревізії. Оформлення результатів ревізії...
Кириченко О. та ін. Банківський менеджмент: Вступ до банківської справи. Банківська система України. Сутність і функції банків та банківської системи. Особливості банківської діяльності в Україні. Функції Національного банку України. Комерційні банки України. Регулювання банківської діяльності в Україні. Коротка історія розвитку українських банків. Система банківського менеджменту. Особливості менеджменту в банківській сфері. Підприємницьке середовище, банківський менеджмент і маркетинг. Функціональний і предметний підходи у банківському менеджменті. Управління банком - центральна ланка банківського менеджменту. Банківський менеджмент в умовах перехідної економіки. Управління банком в умовах економічної кризи. Організація банківської діяльності...
Бек В.Л. Теорія статистики: Предмет і метод статистики. Загальне уявлення про статистику і відомості з її історії. Предмет статистики. Основні категорії статистики. Загальні поняття про статистичну методологію. Організація і завдання статистики. Статистичне спостереження. Поняття про статистичне спостереження. Програмно-методологічні питання статистичного спостереження. Організаційні питання статистичного спостереження. Форми статистичного спостереження. Види та способи спостереження. Помилки спостереження та способи їх виправлення. Зведення і групування статистичних даних. Ряди розподілу. Статистичні таблиці і графіки. Поняття про статистичне зведення. Види зведення. Статистичне групування. Види групування...
Кравченко В. І. Місцеві фінанси України: Основи теорії місцевих фінансів. Вчення про місцеві фінанси. Формування науки про місцеві фінанси. Сутність місцевих фінансів та причини появи їх. Місцеві фінанси як система. Місцеві фінанси в економічній системі держави. Функції місцевих фінансів. Місцеві фінанси як інструмент перерозподілу ВВП. Місцеві фінанси як фіскальний інструмент. Місцеві фінанси як інструмент фінансування громадських послуг. Місцеві фінанси як інструмент економічного зростання. Територіальна громада як суб'єкт економічної та фінансової діяльності. Поняття територіальний колектив та його роль. Функції територіальної громади, її роль і правовий статус. Основи фінансової автономії місцевих органів влади...
Гринчуцький В., Родіонова Л. Економічна історія зарубіжних країн: Вступ до економічної історії. Розвиток економічної історії як науки і навчальної дисципліни. Предмет, завдання, функції економічної історії. Економічна історія у системі економічних наук. Методи історико-економічного аналізу. Періодизація економічної історії та структура курсу «Економічна історія». Еволюція традиційної аграрної економіки. Господарство первісного суспільства. Періодизація первіснообщинного суспільства, характерні ознаки господарського життя. Економіка стародавніх цивілізацій. Становлення і розвиток рабовласницької економічної системи. Характерні ознаки рабовласницької економіки, її періодизація. Розвиток економіки країн Стародавнього Сходу...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com