Головна

Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. - Львів: Піча Ю.В.; К.: "Каравела"; Львів: "Новий Світ -2000", 2002. - 504 с.

Передмова.....3
Тема 1. Історія розвитку аудиту.....5
1.1. Аудит в системі господарського контролю та його необхідність.....7
1.2. Суть аудиту та його завдання.....13
1.3. Виникнення аудиту в світі.....17
1.4. Виникнення та встановлення вітчизняного аудиту.....21
Тема 2. Предмет, метод та об'єкти аудиту.....31
2.1. Предмет, об'єкти і суб'єкти аудиту.....33
2.2. Методі методичні прийоми аудиту.....41
2.3. Класифікація послуг, що надаються аудиторами.....45
2.4. Аналітичні процедури в аудиті.....59
2.5. Вибіркова перевірка.....61
Тема 3. Організація аудиту в Україні, права і обов'язки аудиторів.....79
3.1. Аудитор, його статус та сертифікація.....81
3.2. Аудиторська діяльність.....86
3.3. Управління аудиторською діяльністю.....89
3.4. Основні принципи аудиту та вимоги до нього.....93
Тема 4. Методика проведення аудиту, аудиторський ризик, помилки і обман в аудиторській практиці.....111
4.1. Погодження клієнта, договір па проведення аудиту та відповідальність аудиторських фірм (аудиторів).....113
4.2. Аудиторський ризик та його складові.....124
4.3. Помилки та обман в аудиті.....135
4.4. Дослідження аудитором можливих порушень.....140
Тема 5. Планування аудиту, стадії і процедури аудиту.....166
5.1. Суть планування та його необхідність в аудиті.....168
5.2. Етапи планування.....172
5.3. Вивчення систем внутрішнього контролю з метою планування аудиторських процедур.....180
5.4. Програма аудиту.....192
Тема 6. Аудиторські докази.....215
6.1. Аудиторська істина, її пізнання в аудиті.....217
6.2. Аудиторські докази, їх класифікація та вимоги до них.....221
6.3. Первинний документ як доказове джерело.....226
6.4. Методика одержання доказів.....229
Тема 7. Аудиторські звіти.....245
7.1. Аудиторські робочі документи.....247
7.2. Суть, структура та види аудиторських висновків.....252
7.3. Звіт аудитора керівництву господарюючого суб'єкта.....261
Тема 8. Аудит розрахунково-касових операцій.....275
8.1. Загальна методика проведення аудиту.....277
8.2. Особливості проведення аудиту окремих активів і пасивів.....291
8.3. Особливості нормативної бази готівково-розрахункових операцій.....297
8.4. Внутрішній та зовнішній контроль за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою.....304
8.5. Аудит готівково-розрахункових операцій.....315
Тема 9. Аудит розрахунків з бюджетом.....328
9.1. Мета та завдання аудиту розрахунків з бюджетом.....330
9.2. Предметна галузь досліджень.....332
9.3. Аудит розрахунків з бюджетом.....343
Тема 10. Аудит бухгалтерської та податкової звітності.....348
10.1. Фінансова звітність підприємства.....350
10.2. Перевірка правильності складання балансу.....359
10.3. Аудит податкової звітності.....369
Тема 11. Аудит у комп'ютерному середовищі.....387
11.1. Програмне забезпечення для аудитора.....390
11.2. Методика проведення аудиту в умовах КОД.....392
11.3. Організація та вимоги до аудиту в умовах КОД.....396
11.4. Зловживання в умовах КОД.....406
Тема 12. Консультаційні послуги аудиторських фірм.....422
12.1. Поняття та види аудиторських послуг.....424
12.2. Консультаційні послуги.....425
12.3. Консультування в різних галузях діяльності.....428
Список використаної літератури.....439
Додатки.....443

Одержати книгу
"Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Бухгалтерський облік у бюджетних установах / Л. Панкевич та ін: Теоретичні основи бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Загальна характеристика бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Поняття обліку, його види та завдання. Користувачі облікової інформації. Основні принципи бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Облікові вимірники. Метод бухгалтерського обліку. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Бухгалтерський баланс, його зміст та призначення. Бухгалтерські рахунки. Поняття про бухгалтерські рахунки, їх будова. Рахунки синтетичного і аналітичного обліку. Подвійний запис, його суть та значення. План рахунків бухгалтерського обліку. Облікова політика бюджетної установи. Економічна характеристика та зміст кошторису...
Швиданенко Г. О. та ін. Економіка підприємства: Підприємство як суб'єкт господарювання. Основи підприємницької діяльності. Управління підприємством. Персонал. Виробничі фонди. Нематеріальні ресурси та активи. Оборотні кошти підприємства (організації). Інвестиційні ресурси. Інноваційні процеси. Техніко-технологічна база виробництва. Організація виробництва. Виробнича і соціальна інфраструктура. Прогнозування, планування і регулювання діяльності підприємства. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції. Продуктивність, мотивація та оплата праці. Валові витрати і ціни на продукцію (послуги). Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності підприємства. Економічна безпека та антикризова діяльність підприємства...
Романенко О. Р. Фінанси. 2003: Особливості фінансів підприємств різних форм власності та видів діяльності. Фінанси громадських організацій, доброчинних фондів. Державні фінанси. Сутність і призначення державних фінансів. Основні елементи фінансового господарства держави. Фінансові ресурси держави. Державні доходи. Державні видатки. Податки і податкова система. Сутність і функції податків. Розвиток наукової теорії податків. Елементи системи оподаткування. Класифікація податків. Податкова політика держави. Податкова система і принципи оподаткування. Податковий менеджмент на підприємстві. Бюджет і бюджетна система. Економічна природа і функції бюджету. Бюджетна система України. Бюджетний процес в Україні. Бюджетні права державних та місцевих органів влади і управління...
Крикавський Є.В. Логістика. Для економістів: Сутність та концепція логістики. Логістика і логістичне управління: досвід і перспективи. Дефініція логістики. Концепція та завдання логістики. Сучасні пріоритети і логістика. Логістичні потоки і процеси. Предмет та об'єкти логістики. Логістичні завдання і функції та логістична діяльність. Конфлікт цілей у логістиці. Інфраструктура логістичних процесів. Класифікація і структуризація логістичних систем. Ознаки класифікації і структуризації логістики. Функціональна структуризація логістичних систем. Фазова структуризація логістичних систем. Інституціональна класифікація логістичних систем. Стратегія логістики і логістичне управління. Логістика виробництва [товарів. Логістика дистрибуції товарів...
Шепітко Г.Ф. Контролінг: Контролінг: сутність, функції, види та основні завдання. Сутність контролінгу як функціонально відокремленого напряму економічної роботи на підприємстві. Причини виникнення контролінгу. Основна мета та функції контролінгу. Основні концепції контролінгу. Роль контролінгу в управлінському процесі. Взаємозв'язок контролінгу з функціями управління підприємством. Види контролінгу. Сутність стратегічного і оперативного контролінгу. Структурно-логічна схема контролінгу. Характеристика об'єктів контролінгу. Витрати підприємства як основний об'єкт управління в системі контролінгу. Класифікація витрат. Фінансова діяльність підприємства як основний об'єкт контролінгу. Собівартість продукції та її види...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com